The service
Messages on page
Verifiëren van toepassingsvereisten. Dit kan enkele ogenblikken in beslag nemen.
Tarkista sovellusvaatimukset. Tämä voi kestää jonkin aikaa.
Vérification de la configuration requise pour l'application. Ceci peut nécessiter quelques minutes.
Die Anwendungsanforderungen werden überprüft. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Επαλήθευση απαιτήσεων εφαρμογής. Μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
מאמת את דרישות היישום. הפעולה עשויה להימשך מספר רגעים.
A telepítő az alkalmazáskövetelményeket ellenőrzi. Ez néhány percet is igénybe vehet.
Verifica dei requisiti dell'applicazione in corso. L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto.
アプリケーションの要件を検証しています。これには数分かかることがあります。
응용 프로그램 요구 사항을 확인합니다. 이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
Kontrollerer programkrav. Dette kan ta litt tid.
Weryfikowanie wymagań aplikacji. Może to chwilę potrwać.
Verificando os requisitos do aplicativo. Isso pode levar alguns minutos.
Comprobando los requisitos de la aplicación. Esta operación puede durar varios minutos.
Kontrollerar installationskraven för tillämpningsprogrammet. Detta kan ta en stund.
Uygulama gereksinimleri doğrulanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Проверка требования для приложения. Это может занять некоторое время.
‏‏يتم الآن التحقق من متطلبات التطبيق. قد يستغرق ذلك عدة دقائق.
正在验证应用程序要求。这可能需要一会儿时间。
正在驗證應用程式需求。這可能要花幾分鐘的時間。
Probíhá ověřování požadavků aplikace. Tato operace může chvíli trvat.
Kontrollerer programkrav. Dette kan tage et øjeblik.
正在验证应用程序要求。这可能需要一会儿时间。
正在驗證應用程式需求。這可能要花幾分鐘的時間。
تحديث التطبيق
应用程序更新
應用程式更新
Aktualizace aplikace
Programopdateringer
Toepassingsupdate
Sovelluksen päivitys
Mise à jour de l'application
Anwendungsupdate
Ενημερωμένη έκδοση εφαρμογής
עדכון יישום
Alkalmazás frissítése
Aggiornamento applicazione
アプリケーションの更新
응용 프로그램 업데이트
Programoppdatering
Aktualizacja aplikacji
Atualização do aplicativo
Обновление приложения
Actualización de la aplicación
Uppdatering av tillämpningsprogram
Uygulama güncelleştirmesi
应用程序更新
應用程式更新
لإنشاء قوالب افتراضية ذات مخطط مصدر بيانات
使用数据源架构创建默认模板
用資料來源結構描述建立預設樣板
Vytvořit výchozí šablony se schématem zdroje dat
Opret standardskabeloner med datakildeskemaet
Standaardsjablonen met een gegevensbronschema maken
Luo oletusmallit tietolähdemallin avulla
Créez des modèles par défaut à l'aide du schéma de source de données
Standardvorlagen mit Datenquellenschema erstellen
Δημιουργία προεπιλεγμένων προτύπων με σχήμα προέλευσης δεδομένων
צור תבניות ברירת מחדל עם סכימת מקור נתונים
Alapértelmezett sablonok létrehozása az adatforrássémával
Crea modelli predefiniti con schema di origine dati
データ ソース スキーマを伴う既定のテンプレートを作成します。
데이터 소스 스키마로 기본 템플릿 만들기
Opprett standardmaler med datakildeskjema
Utwrz szablony domyślne za pomocą schematu źrdła danych
Criar modelos padrão com esquema de fonte de dados
Создайте шаблоны по умолчанию с помощью схемы источника данных
Crear plantillas predeterminadas con el esquema de origen de datos
Skapa standardmallar med datakällschema
Veri kaynağı şemasıyla varsayılan şablonlar oluştur
使用数据源架构创建默认模板
用資料來源結構描述建立預設樣板
يتضمن اسم المجلد '<var>X</var>' أحرف غير صالحة. الرجاء إعادة المحاولة.
文件夹名称“<var>X</var>”包含无效字符。请重试。
資料夾名稱 '<var>X</var>' 含有無效的字元。請再試一次。
Název složky <var>X</var> obsahuje neplatné znaky. Opakujte tuto operaci.
Mappenavnet '<var>X</var>' indeholder ugyldige tegn. Prøv igen.
De mapnaam <var>X</var> bevat ongeldige tekens. Probeer het opnieuw.
Kansion nimi <var>X</var> sisältää virheellisiä merkkejä. Yritä uudelleen.
Le nom de dossier '<var>X</var>' contient des caractères non valides. Réessayez.
Der Ordnername <var>X</var> enthält ungültige Zeichen. Wiederholen Sie den Vorgang.
Το όνομα φακέλου '<var>X</var>' περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Προσπαθήστε ξανά.
שם התיקיה '<var>X</var>' מכיל תווים לא חוקיים. נא נסה שוב.
A(z) „<var>X</var>” mappanév érvénytelen karaktereket tartalmaz. Próbálja meg újra.
Il nome di cartella '<var>X</var>' contiene caratteri non validi. Riprovare.
フォルダ名 '<var>X</var>' は無効な文字を含んでいます。もう一度やり直してください。
폴더 이름 '<var>X</var>'에 잘못된 문자가 있습니다. 다시 시도하십시오.
Mappenavnet <var>X</var> inneholder ugyldige tegn. Prøv på nytt.
Nazwa folderu '<var>X</var>' zawiera nieprawidłowe znaki. Sprbuj ponownie.
O nome de pasta '<var>X</var>' contém caracteres inválidos. Tente novamente.
Имя папки '<var>X</var>' содержит недопустимые символы. Повторите попытку.
El nombre de carpeta '<var>X</var>' contiene caracteres no válidos. Inténtelo de nuevo.
Mappnamnet <var>X</var> innehåller ogiltiga tecken. Försök igen.
'<var>X</var>' klasör adı geçersiz karakterler içeriyor. Lütfen yeniden deneyin.
文件夹名称“<var>X</var>”包含无效字符。请重试。
資料夾名稱 '<var>X</var>' 含有無效的字元。請再試一次。
إضافة عنصر جذري
添加根项
加入根項目
Přidat kořenovou položku
Tilføj et rodelement
Een hoofditem toevoegen
Lisää pääkohde
Ajouter un élément racine
Stammelement hinzufügen
Προσθήκη ριζικού στοιχείου
הוסף פריט בסיס
Gyökérszintű elem hozzáadása
Aggiungi elemento principale
ルート項目の追加
루트 항목 추가
Legg til et rotelement
Dodaj element głwny
Adicionar um item raiz
Добавить корневой элемент
Agregar un elemento de raíz
Lägg till ett rotobjekt
Kök öğesi ekle
添加根项
加入根項目
إضافة عقدة جذرية
添加根节点
加入根節點
Přidat kořenový uzel
Tilføj en rodnode
Een hoofdknooppunt toevoegen
Lisää pääsolmu
Ajouter un noeud racine
Stammknoten hinzufügen
Προσθήκη ριζικού κόμβου
הוסף צומת בסיס
Gyökércsomópont hozzáadása
Aggiungi nodo principale
ルート ノードの追加
루트 노드 추가
Legg til en rotnode
Dodaj węzeł głwny
Adicionar um nó raiz
Добавить корневой узел
Agregar un nodo raíz
Lägg till en rotnod
Kök düğüm ekle
添加根节点
加入根節點
تحريك المعلمة لأسفل
下移参数
向下移動參數
Posunout parametr dolů
Flyt parameteren ned
Parameter omlaag verplaatsen
Siirrä parametria alas
Déplacer le paramètre vers le bas
下移参数
Parameter nach unten verschieben
Μετακίνηση της παραμέτρου προς τα κάτω
העבר פרמטר למטה
Paraméter lefelé történő mozgatása
パラメータを下へ移動
매개 변수를 아래로 이동
Flytt parameter ned
Przenieś parametr w dł
Mover parâmetros para baixo
Переместить параметр вниз
Bajar parámetro
Flytta parameter nedåt
Parametreyi aşağı taşı
向下移動參數
Sposta parametro giù
切换 SizingGrip 属性
تبديل خاصية SizingGrip
切换 SizingGrip 属性
切換 SizingGrip 屬性
Přepíná vlastnost SizingGrip.
Slår egenskaben SizingGrip til og fra
De eigenschap SizingGrip in- of uitschakelen
Vaihtaa SizingGrip-ominaisuutta
Active/Désactive la propriété SizingGrip
Schaltet die SizingGrip-Eigenschaft um
Εναλλάσσει την ιδιότητα SizingGrip
שינוי מצב של המאפיין SizingGrip
A SizingGrip tulajdonság ki- és bekapcsolása
Attiva o disattiva la proprietà SizingGrip.
SizingGrip プロパティを切り替えます
SizingGrip 속성을 설정/해제합니다.
Endrer egenskapen SizingGrip
Włącza/wyłącza właściwość SizingGrip
Alterna a propriedade SizingGrip
Переключает свойство SizingGrip
Alterna la propiedad SizingGrip
Växlar egenskapen SizingGrip (true/false)
SizingGrip özelliğinde geçiş yapar
切換 SizingGrip 屬性
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
Webová část <var>X</var>
Webdel <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
Web-osa <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
Τμήμα Web <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
<var>X</var> kijelző
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
Webdel <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
Web Part <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
Elemento Web <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
WebPart <var>X</var>
تعطيل إعادة ترتيب الأعمدة
禁用列重新排序
停用資料行重新調整順序
Zakázat změnu pořadí sloupců
Deaktiver omrokering af kolonner
Kolommen anders ordenen uitschakelen
Poista sarakkeiden uudelleenjärjestys käytöstä
Désactiver la réorganisation des colonnes
Neuanordnung von Spalten deaktivieren
Απενεργοποίηση αναδιάταξης στηλών
בטל סידור מחדש של עמודות
Oszlopok átrendezésének tiltása
Disattiva riordinamento colonne
列の順序変更を無効にする
열 다시 정렬 사용 안 함
Deaktiver ordning av kolonner
Wyłącz zmienianie kolejności kolumn
Desabilitar Reordenação de Colunas
Отключить возможность изменения порядка столбцов
Deshabilitar reordenación de columnas
Inaktivera ändringar av kolumnordning
Sütun Yeniden Sıralamayı Devre Dışı Bırak
禁用列重新排序
停用資料行重新調整順序
See catalog page for all messages.