The service
Messages on page
اكتب سلسلة اتصال في المساحة الخالية أدناه.
请在下面的空白处键入连接字符串。
在下方空格中輸入連接字串。
Do následujícího pole zadejte připojovací řetězec.
Indtast en forbindelsesstreng nedenfor.
Geef een verbindingstekenreeks op in de onderstaande ruimte.
Kirjoita yhteysmerkkijono alla olevaan tilaan.
Tapez une chaîne de connexion dans l'espace ci-dessous.
Geben Sie eine Verbindungszeichenfolge in das Feld unten ein.
Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά σύνδεσης στο χώρο παρακάτω.
הקלד מחרוזת חיבור בשטח להלן.
Írja be az alábbi mezőbe a kapcsolódási karakterláncot.
Digitare una stringa di connessione nello spazio sottostante.
接続文字列を下の空欄に入力してください。
아래 공간에 연결 문자열을 입력하십시오.
Skriv inn en tilkoblingsstreng i området nedenfor.
Wpisz ciąg połączenia w polu poniżej.
Digite uma seqüência de conexão no espaço abaixo.
Введите строку связывания в поле ниже.
Escriba una cadena de conexión en el siguiente espacio.
Skriv en anslutningssträng i rutan nedan.
Aşağıdaki alana bağlantı dizesi yazın.
请在下面的空白处键入连接字符串。
在下方空格中輸入連接字串。
Eksempel: MitFirma.ProduktDB
Voorbeeld: MyCompany.ProductsDB
Esimerkki: OmaYritys.TuotteetTK
Exemple : MaSociété.BDProduits
Παράδειγμα: MyCompany.ProductsDB
Esempio: MyCompany.ProductsDB
例: MyCompany.ProductsDB
예: MyCompany.ProductsDB
Eksempel: MittSelskap.ProdukterDB
Przykład: MojaFirma.BDProduktw
Exemplo: MinhaEmpresa.BDProdutos
Пример: MyCompany.ProductsDB
Ejemplo: MyCompany.ProductsDB
Exempel: MyCompany.ProductsDB
Örnek: Şirketim.ÜrünVT
Beispiel: MyCompany.ProductsDB
דוגמה: MyCompany.ProductsDB
Példa: SajatCeg.TermekekDB
مثال: MyCompany.ProductsDB
示例: MyCompany.ProductsDB
範例: MyCompany.ProductsDB
Příklad: MyCompany.ProductsDB
示例: MyCompany.ProductsDB
範例: MyCompany.ProductsDB
تحديد عبارة &SQL مخصصة أو إجراء مخزّن
指定自定义 SQL 语句或存储过程(&S)
指定自訂 SQL 陳述式或預存程序(&S)
Zadejte vlastní příkaz &SQL nebo uloženou proceduru
Angiv en brugerdefineret &SQL-sætning eller en lagret procedure
Een aangepaste &SQL-instructie of opgeslagen procedure opgeven
Määritä mukautettu &SQL-lauseke tai tallennettu toimintosarja
Spécifiez une instruction SQL personnalisée ou une procédure stoc&kée
Benutzerdefinierte &SQL-Anweisung oder gespeicherte Prozedur angeben
Καθορισμός προσαρμοσμένης δήλωσης &SQL ή αποθηκευμένης διεργασίας
ציין משפט SQL &מותאם אישית או פרוצדורה מאוחסנת
Egyéni &SQL utasítás vagy tárolt eljárás megadása
&Specificare una stored procedure o un'istruzione SQL personalizzata
カスタム SQL ステートメントまたはストアド プロシージャを指定する(&S)
사용자 지정 SQL 문 또는 저장 프로시저 지정(&S)
Angi en egendefinert &SQL-setning eller lagret prosedyre
&Określ niestandardową instrukcję SQL lub procedurę przechowywaną
Especifique uma instrução &SQL ou um procedimento armazenado personalizado
Укажите специальный оператор &SQL или хранимую процедуру
Especificar una instrucción &SQL o un procedimiento almacenado personalizado
Ange ett anpassat &SQL-uttryck eller en lagrad procedur
Ö&zel bir SQL deyimi veya depolanmış yordam belirle
指定自定义 SQL 语句或存储过程(&S)
指定自訂 SQL 陳述式或預存程序(&S)
使用属性生成器配置数据控件
استخدم "منشئ الخصائص" لتكوين عنصر التحكم في البيانات الخاص بك
使用属性生成器配置数据控件
使用屬性產生器設定您的資料控制項
Použít Tvůrce vlastností ke konfiguraci řízení toku dat
Brug Egenskabsgenerator til at konfigurere datakontrolelementet
De opbouwfunctie voor eigenschappen gebruiken om het besturingselement voor gegevens te configureren
Määritä tietolähde ominaisuuksien muodostimen avulla
Utilisez le Générateur de propriétés pour configurer votre contrôle de données
Verwenden Sie den Eigenschaften-Generator zum Konfigurieren des Datensteuerelements
Χρήση της δόμησης ιδιοτήτων για τη ρύθμιση των παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου δεδομένων σας
השתמש בבונה המאפיינים כדי לקבוע את התצורה של פקד הנתונים
A tulajdonságszerkesztő használatával konfigurálhatja az adatok vezérlését
Utilizzare Generatore proprietà per configurare il controllo dati.
データ コントロールを構成するためのプロパティ ビルダを使用します。
속성 작성기를 사용하여 데이터 컨트롤을 구성합니다.
Bruk Egenskapsverktøy til å konfigurere datakontrollen
Użyj konstruktora właściwości do skonfigurowania formantu danych
Use o Criador de Propriedades para configurar o controle de dados
Используйте построитель свойств для настройки элементов управления данными
Utilice el Generador de propiedades para configurar el control de datos
Veri kaynağınızı yapılandırmak için Özellik Oluşturucu kullanın
使用屬性產生器設定您的資料控制項
Använd Egenskapsverktyget för att konfigurera datakontrollen
Muodostimelle välitetty CodeNamespace on null.
Le CodeNamespace passé au générateur est null.
An Generator übergebener CodeNamespace ist NULL.
Το CodeNamespace που δόθηκε στη διαδικασία δημιουργίας είναι null.
CodeNamespace שהועבר למחולל הוא Null.
A létrehozónak átadott CodeNamespace érték null.
Il CodeNamespace passato al generatore è null.
ジェネレータに渡された CodeNamespace は null です。
생성기에 전달된 CodeNamespace가 null입니다.
CodeNamespace sendt til generatoren null.
Element CodeNamespace przekazany do generatora ma wartość zero.
O CodeNamespace passado para o gerador é nulo.
CodeNamespace, переданный генератору, равен null.
CodeNamespace pasado al generador es nulo.
CodeNamespace som skickats till generatorn är null.
Oluşturucuya geçirilen CodeNamespace null.
传递到生成器的 CodeNamespace 为空。
قيمة CodeNamespace التي تم إدخالها إلى مُنشئ التعليمات البرمجية الأساسية فارغة.
传递到生成器的 CodeNamespace 为空。
傳遞給產生器的 CodeNamespace 是 null。
Třída CodeNamespace předaná generátoru je rovna hodnotě Null.
CodeNamespace, der blev sendt til generatoren, er null.
CodeNamespace die is doorgegeven aan de generator, is null.
傳遞給產生器的 CodeNamespace 是 null。
تمكين التحرير
启用编辑
啟用編輯
Povolit úpravy
Aktiver redigering
Bewerken inschakelen
Ota muokkaaminen käyttöön
Activer la modification
Bearbeiten aktivieren
Ενεργοποίηση επεξεργασίας
אפשר עריכה
Szerkesztés engedélyezése
Attiva modifica
編集を有効にする
편집 사용
Aktiver redigering
Włącz edytowanie
Habilitar Edição
Включить правку
Habilitar edición
Aktivera redigering
Düzenlemeyi Etkinleştir
启用编辑
啟用編輯
تعذر إنشاء المجلد '<var>X</var>'. الرجاء التحقق من الموقع وإعادة المحاولة.
无法创建文件夹“<var>X</var>”。请检查位置,然后重试。
無法建立資料夾 '<var>X</var>'。請檢查位置然後再試一次。
Nelze vytvořit složku <var>X</var>. Zkontrolujte umístění a operaci opakujte.
Mappen '<var>X</var>' kan ikke oprettes. Kontroller placeringen og prøv igen.
Kan de map <var>X</var> niet maken. Controleer de locatie en probeer het opnieuw.
Kansion <var>X</var> luonti ei onnistu. Tarkista sijainti ja yritä uudelleen.
Impossible de créer le dossier '<var>X</var>'. Vérifiez l'emplacement et réessayez.
Der Ordner <var>X</var> kann nicht erstellt werden. Überprüfen Sie den Ort, und wiederholen Sie den Vorgang.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του φακέλου '<var>X</var>'. Ελέγξτε την τοποθεσία και προσπαθήστε ξανά.
אין אפשרות ליצור את התיקיה '<var>X</var>'. נא בדוק את המיקום ונסה שוב.
Nem sikerült a(z) „<var>X</var>” mappa létrehozása. Ellenőrizze a helyet, és próbálja meg újra.
Impossibile creare la cartella '<var>X</var>'. Controllare il percorso e riprovare.
フォルダ '<var>X</var>' を作成できません。場所を確認してもう一度やり直してください。
'<var>X</var>' 폴더를 만들 수 없습니다. 위치를 확인한 후 다시 시도하십시오.
Kan ikke opprette mappen <var>X</var>. Kontroller plasseringen og prøv på nytt.
Nie można utworzyć folderu '<var>X</var>'. Sprawdź lokalizację i sprbuj ponownie.
Não é possível criar a pasta '<var>X</var>'. Verifique o local e tente novamente.
Не удается создать папку '<var>X</var>'. Проверьте местоположение и повторите попытку.
No se puede crear la carpeta '<var>X</var>'. Compruebe la ubicación e inténtelo de nuevo.
Det gick inte att skapa mappen <var>X</var>. Kontrollera platsen och försök igen.
'<var>X</var>' klasörü oluşturulamadı. Lütfen konumu denetleyin ve yeniden deneyin.
无法创建文件夹“<var>X</var>”。请检查位置,然后重试。
無法建立資料夾 '<var>X</var>'。請檢查位置然後再試一次。
اسم DataSet 'خالي' أو فارغ.
DataSet 名称为“null”或空。
DataSet 名稱是 'null' 或空白。
Název třídy DataSet je prázdný nebo roven hodnotě Null.
DataSet-navnet er 'null' eller tomt.
Naam van DataSet is null of leeg.
DataSet-nimi on null tai tyhjä.
Le nom du DataSet est 'null' ou vide.
DataSet-Name ist NULL oder leer.
Το όνομα DataSet είναι 'null' ή κενό.
השם של DataSet הוא 'null' או ריק.
A DataSet neve „null” vagy üres.
Il nome del DataSet è 'null' o vuoto.
DataSet 名が 'null' または空です。
DataSet 이름이 'null'이거나 비어 있습니다.
DataSet-navn er null eller tomt.
Nazwa DataSet jest 'zerowa' lub pusta.
O nome do DataSet é 'null' ou vazio.
Имя DataSet пустое или равно null.
El nombre de DataSet Name es 'null' o está vacío.
DataSet-namnet är null eller saknas.
DataSet Name 'null' veya boş.
DataSet 名称为“null”或为空。
DataSet 名稱是 'null' 或空白。
إعادة تحديد عناصر التحكم الرئيسية
重定父级控件
重設控制項父代
Změnit nadřazenost ovládacích prvků
Angiv overordnede kontrolelementer igen
Bovenliggend object opnieuw opgeven voor besturingselementen
Määritä pääohjausobjektit uudelleen
Apparenter les contrôles
Steuerelemente neu unterordnen
Αλλαγή εξαρτήσεων στοιχείων ελέγχου
פקדים ליצירה מחדש של פריט אב
Vezérlők szülőinek ismételt megadása
Assegna nuovo elemento padre ai controlli
コントロールの親を再指定する
컨트롤 부모 재지정
Angi overordnet for kontroller på nytt
Ponownie określ formanty nadrzędne
Especificar Novamente o Pai dos Controles
Повторно указать родителей для элементов управления
Cambiar primario de los controles
Ange överordnade objekt igen
Denetimlere Yeniden Üst Öğe Belirle
重定父级控件
重設控制項父代
Kirjoita tähän
Tapez ici
Hier eingeben
Χώρος πληκτρολόγησης
הקלד כאן
Ide kerül a szöveg
Digitare qui
ここへ入力
여기에 입력
Skriv inn her
Wpisz tutaj
Digite Aqui
Вводить здесь
Escriba aquí
Skriv här
Buraya Yazın
الكتابة هنا
请在此处键入
在這裡輸入
Místo pro zadání
Indtast her
Hier typen
请在此处键入
在這裡輸入
See catalog page for all messages.