The service
Messages on page
تمكين حذف صف من GridView
在 GridView 上启用行删除
在 GridView 啟用資料列刪除
Povolit odstranění řádku v prvku GridView.
Aktiver sletning af en række i GridView
Het verwijderen van een rij in de GridView inschakelen
Ota GridView-näkymän rivin poistaminen käyttöön
Activez la suppression d'une ligne dans le contrôle GridView
Löschen einer Zeile in der GridView aktivieren
Ενεργοποίηση διαγραφής γραμμής στο GridView
אפשר מחיקה של שורה ב- GridView
A GridView nézet egy sora törlésének engedélyezése
Consente di eliminare righe dal controllo GridView.
GridView 上の行の削除を有効にします。
GridView에서 행 삭제 사용
Aktiver sletting av en rad for GridView
Włącz usuwanie wiersza w widoku GridView
Habilitar exclusão de uma linha em GridView
Включить удаление строки в GridView
Habilitar la eliminación de una fila en GridView
Aktivera borttagning av rader i GridView-kontrollen
GridView'da satır silmeyi etkinleştir
在 GridView 上启用行删除
在 GridView 啟用資料列刪除
فشل إنشاء المكون '<var>X</var>'. فيما يلي رسالة الخطأ:'<var>Y</var>'
创建组件“<var>X</var>”失败。错误消息为:“<var>Y</var>”
無法建立元件 '<var>X</var>'。錯誤訊息為:'<var>Y</var>'
Vytvoření součásti <var>X</var> se nezdařilo. Chybová zpráva:'<var>Y</var>'
Det mislykkedes at oprette komponenten '<var>X</var>'. Fejlmeddelelsen følger:'<var>Y</var>'
Kan onderdeel <var>X</var> niet maken. Foutbericht:<var>Y</var>
Osan <var>X</var> luonti epäonnistui. Virhesanoma:'<var>Y</var>'
Impossible de créer le composant '<var>X</var>'. Le message d'erreur est le suivant :'<var>Y</var>'
Fehler beim Erstellen der Komponente <var>X</var>. Die Fehlermeldung:<var>Y</var>
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του στοιχείου '<var>X</var>'. Ακολουθεί το μήνυμα σφάλματος:'<var>Y</var>'
יצירת הרכיב '<var>X</var>' נכשלה. הודעת השגיאה היא:'<var>Y</var>'
Nem sikerült a(z) „<var>X</var>” összetevő létrehozása. A hibaüzenet a következő:„<var>Y</var>”
Impossibile creare il componente '<var>X</var>'. Messaggio di errore:'<var>Y</var>'
コンポーネント '<var>X</var>' を生成できませんでした。エラー メッセージ:'<var>Y</var>'
'<var>X</var>' 구성 요소를 만들지 못했습니다. 오류 메시지는 다음과 같습니다.'<var>Y</var>'
Kan ikke opprette komponenten <var>X</var>. Feilmeldingen følger:<var>Y</var>
Nie można utworzyć składnika '<var>X</var>'. Komunikat o błędzie:'<var>Y</var>'
Falha ao criar o componente '<var>X</var>'. Mensagem de erro:'<var>Y</var>'
Не удалось создать компонент '<var>X</var>'. Сообщение об ошибке:'<var>Y</var>'
Error al crear el componente '<var>X</var>'. El mensaje de error es el siguiente:'<var>Y</var>'
Det gick inte att skapa komponenten <var>X</var>. Felmeddelande:<var>Y</var>
'<var>X</var>' bileşeni oluşturulamadı. Hata iletisi şöyledir:'<var>Y</var>'
创建组件“<var>X</var>”失败。错误消息为:“<var>Y</var>”
無法建立元件 '<var>X</var>'。錯誤訊息為:'<var>Y</var>'
مصادر البيانات التي يمكن ربطها وأعضاء البيانات
可绑定数据源和数据成员
可繫結的資料來源和資料成員
Zdroje dat a datové členy, s nimiž lze vytvořit vazbu
Datakilder og datamedlemmer, der kan bindes
Bindbare gegevensbronnen en gegevensleden
Sidottavat tietolähteet ja tietojäsenet
Sources de données et données membres pouvant être liées
Bindbare Datenquellen und Datenmember
Αρχεία προέλευσης δεδομένων με δυνατότητα σύνδεσης και μέλη δεδομένων
מקורות נתונים ניתנים לאיגוד ופריטי נתונים
Köthető adatforrások és tagadatok
Membri dati e origini dati associabili
バインド可能なデータ ソースおよびデータ メンバ
바인딩 가능 데이터 소스 및 데이터 멤버
Datakilder og -medlemmer som kan bindes
Źrdła danych i członkowie danych do powiązania
Fontes e associados de dados vinculáveis
Привязываемые источники данных и члены данных
Miembros de datos y orígenes de datos enlazables
Bindbara datakällor och datamedlemmar
Bağlanabilir veri kaynakları ve veri üyeleri
可绑定数据源和数据成员
可繫結的資料來源和資料成員
"معاينة عادية"
“标准预览”
"一般預覽"
"Normální náhled"
"Normalt eksempel"
"Normaal voorbeeld"
"Tavallinen esikatselu"
"Aperçu normal"
"Normale Vorschau"
"Κανονική Προεπισκόπηση"
תצוגה מקדימה רגילה
"Normál minta"
"Anteprima normale"
"通常のプレビュー"
"기본 미리 보기"
Normal forhåndsvisning
'Podgląd normalny'
"Visualização Normal"
Обычный предварительный просмотр
"Vista previa normal"
"Normal förhandsgranskning"
"Normal Önizleme"
“标准预览”
"一般預覽"
"معاينة محددة"
“选定的预览”
"選取的預覽"
"Vybraný náhled"
"Udvalgt eksempel"
"Geselecteerd voorbeeld"
"Valittu esikatselu"
"Aperçu sélectionné"
"Auswahlvorschau"
"Επιλεγμένη προεπισκόπηση"
תצוגה מקדימה נבחרת
"Kijelölt minta"
"Anteprima selezionata"
"選択されたプレビュー"
"선택된 미리 보기"
Valgt forhåndsvisning
'Wybrany podgląd'
"Visualização Selecionada"
Выборочный предварительный просмотр
"Vista previa seleccionada"
"Markerad förhandsgranskning"
"Seçili Önizleme"
“选定的预览”
"選取的預覽"
بدء تشغيل منتقي ملفات قاعدة بيانات Microsoft Access Database
启动 Microsoft Access 数据库文件选择器
啟動 Microsoft Access 資料庫檔案選擇器
Spustit okno pro výběr databáze aplikace Microsoft Access
Start filvælgeren til Microsoft Access-database
Bestandskiezer voor Microsoft Access-databases starten
Käynnistä Microsoft Access Database -tiedostonvalitsin
启动 Microsoft Access 数据库文件选择器
Dateiauswahl für Microsoft Access-Datenbank starten
Εκκίνηση της επιλογής αρχείου Microsoft Access Database
הפעל את בורר קבצי מסד הנתונים של Microsoft Access
Microsoft Access-adatbázis fájlválasztó indítása
Avvia selettore file di database di Microsoft Access
Microsoft Access データベースのファイル ピッカーを起動します
Microsoft Access Database 파일 선택 시작
Start filvelger for Microsoft Access-database
Uruchom selektor plikw baz danych programu Microsoft Access
Iniciar selecionador de arquivo de Banco de Dados do Microsoft Access
Загрузите средство выбора файлов базы данных Microsoft Access
Iniciar sector de archivos de la base de datos de Microsoft Access
Starta filväljaren för Microsoft Access-databaser
Microsoft Access Veritabanı dosya seçicisini başlat
Lancer le sélecteur de fichiers de base de données Microsoft Access
啟動 Microsoft Access 資料庫檔案選擇器
编辑节点...
تحرير العُقد
编辑节点
編輯節點
Upravit uzly
Rediger noder
Knooppunten bewerken
Muokkaa solmuja
Modifier les noeuds
Knoten bearbeiten
Επεξεργασία κόμβων
עריכת צמתים
Modifica nodi
ノードの編集
노드 편집
Rediger noder
Edytuj węzły
Editar Nós
Правка узлов
Editar nodos
Redigera noder
Csomópontok szerkesztése
Düğümleri Düzenle
編輯節點...
Määritä päivämäärän ja kellonajan arvojen muoto.
Spécifie le format des valeurs de date et d'heure.
Geben Sie das Format für Datums- und Zeitwerte ein.
Καθορίστε τη μορφή των τιμών ημερομηνίας και ώρας.
ציין עיצוב עבור ערכי תאריך ושעה.
Adja meg a dátum és az idő értékét.
Specificare il formato per i valori di data e ora.
日付と時刻の値に形式を指定します。
날짜 및 시간 값의 형식을 지정합니다.
Angi formatet for dato- og klokkeslettverdier.
Określ format wartości daty i godziny.
Especifique o formato dos valores de data e hora.
Укажите формат даты и времени.
Especifique el formato para los valores de fecha y hora.
Ange formatet för datum- och tidsvärden.
Tarih ve saat değerlerinin biçimini belirtin.
指定日期和时间值的格式。
حدد التنسيق الخاص بقيم الوقت والتاريخ.
指定日期和時間值。
Určete formát pro hodnoty určující datum a čas.
Angiv formatet for dato- og klokkeslætværdier.
Hier kunt u de opmaak voor datum- en tijdwaarden opgeven.
指定日期和时间值的格式。
指定日期和時間值。
يجب تعيين سلسلة اتصال لمصدر البيانات هذا ليتم توفير منشئ الاستعلام.
必须为此数据源设置连接字符串,才能使用查询生成器。
必須設定這個資料來源的連接字串,才能使用查詢產生器。
Aby byl tvůrce dotazů k dispozici, je pro tento zdroj dat třeba nastavit připojovací řetězec.
Der skal angives en forbindelsesstreng til denne datakilde, for at forespørgselsgeneratoren er tilgængelig.
U moet een verbindingstekenreeks instellen voor deze gegevensbron om de opbouwfunctie voor query's beschikbaar te maken.
Tälle tietolähteelle on määritettävä yhteysmerkkijono, jotta kyselyn muodostin on käytettävissä.
Pour que le générateur de requêtes soit disponible, vous devez définir une chaîne de connexion pour cette source de données.
Damit der Abfrage-Generator verfügbar ist, muss eine Verbindungszeichenfolge für diese Datenquelle festgelegt werden.
Για να είναι η δόμηση ερωτήματος διαθέσιμη πρέπει να οριστεί μια συμβολοσειρά σύνδεσης για αυτό το αρχείο προέλευσης δεδομένων.
יש להגדיר מחרוזת חיבור עבור מקור נתונים זה כדי שבונה השאילתות יהיה זמין.
A lekérdezéskészítő elérhetővé válásához kapcsolódási karakterláncot kell beállítani az adatforrásra vonatkozóan.
Generatore di query è disponibile solo se per l'origine dati è impostata una stringa di connessione.
クエリ ビルダを利用可能にするには、このデータ ソース用に接続文字列を設定しなければなりません。
쿼리 작성기를 사용하려면 이 데이터 소스에 대한 연결 문자열을 설정해야 합니다.
Du må først angi en tilkoblingsstreng for datakilden for at spørreverktøyet skal være tilgjengelig.
Należy ustawić ciąg połączenia dla tego źrdła danych, aby konstruktor kwerend był dostępny.
É necessário definir uma seqüência de conexão para essa fonte de dados, para que o construtor de consultas fique disponível.
Чтобы построитель запросов был доступен, необходимо указать строку соединения для этого источника данных.
Para que el generador de consultas esté disponible se debe establecer una cadena de conexión para este origen de datos.
Du måste ange en anslutningssträng för datakällan för att frågebyggaren ska kunna användas.
Sorgu oluşturucunun kullanılabilmesi için bu veri kaynağına ilişkin olarak bağlantı dizesi ayarlanmalıdır.
必须为此数据源设置连接字符串,才能使用查询生成器。
必須設定這個資料來源的連接字串,才能使用查詢產生器。
تعذر تنفيذ معاملة المصمم '<var>X</var>' أو إلغاؤها حيث إن المعاملة المتداخلة '<var>Y</var>' لا تزال نشطة. قم أولاً بتنفيذ المعاملة المتداخلة أو إلغائها.
嵌套事务“<var>Y</var>”仍处于活动状态,因此无法提交或取消设计器事务“<var>X</var>”。请先提交或取消嵌套事务。
設計工具異動 '<var>X</var>' 無法認可或取消,因為巢狀異動 '<var>Y</var>' 仍然在作用中。請先認可或取消巢狀異動。
Transakci návrháře <var>X</var> nelze provést ani zrušit, protože vnořená transakce <var>Y</var> je stále aktivní. Nejprve proveďte nebo zrušte vnořenou transakci.
Designertransaktionen '<var>X</var>' kan ikke udføres eller annulleres, fordi den indlejrede transaktion '<var>Y</var>' stadig er aktiv. Udfør eller annuller først den indlejrede transaktion.
Kan de transactie <var>X</var> van de ontwerpfunctie niet toekennen of annuleren omdat de geneste transactie <var>Y</var> nog actief is. U moet eerst de geneste transactie toekennen of annuleren.
Suunnittelutyökalun tapahtumaa <var>X</var> ei voi suorittaa tai peruuttaa, koska sisäkkäinen tapahtuma <var>Y</var> on edelleen aktiivinen. Käynnistä tai peruuta sisäkkäinen tapahtuma ensin.
Impossible de valider ou d'annuler la transaction '<var>X</var>' du concepteur, car une transaction imbriquée '<var>Y</var>' est toujours active. Validez ou annulez d'abord la transaction imbriquée.
Für die Designertransaktion <var>X</var> ist kein Commit oder Abbruch möglich, da die geschachtelte Transaktion <var>Y</var> noch aktiv ist. Führen Sie erst einen Commit für die geschachtelte Transaktion aus, oder brechen Sie sie ab.
Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση ή η ακύρωση της συναλλαγής σχεδίασης '<var>X</var>' επειδή η ενσωματωμένη συναλλαγή '<var>Y</var>' είναι ακόμη ενεργή. Ολοκληρώστε ή ακυρώστε πρώτα την ενσωματωμένη συναλλαγή.
טרנזקציית המעצב '<var>X</var>' לא ניתנת לביצוע או לביטול מאחר שהטרנזקציה המקוננת '<var>Y</var>' עדיין פעילה. תחילה בצע או בטל את הטרנזקציה המקוננת.
A(z) „<var>X</var>” tervező tranzakció nem véglegesíthető és nem vonható vissza, mert a(z) „<var>Y</var>” beágyazott tranzakció még aktív. Előbb a beágyazott tranzakciót véglegesítse vagy vonja vissza.
Impossibile completare o annullare la transazione '<var>X</var>' della finestra di progettazione, perché la transazione nidificata '<var>Y</var>' è ancora attiva. Completare o annullare prima la transazione nidificata.
デザイナ トランザクション '<var>X</var>' は、入れ子にされたトランザクション '<var>Y</var>' がアクティブであるため、コミットまたはキャンセルできません。入れ子にされたトランザクションを最初にコミットまたはキャンセルしてください。
중첩된 트랜잭션 '<var>Y</var>'이(가) 아직 활성 상태이므로 디자이너 트랜잭션 '<var>X</var>'을(를) 커밋하거나 취소할 수 없습니다. 먼저 중첩된 트랜잭션을 커밋하거나 취소하십시오.
Kan ikke lagre transaksjonen <var>X</var> for utformingsverktøyet fordi den nestede transaksjonen <var>Y</var> fremdeles er aktiv. Lagre eller avbryt den nestede transaksjonen først.
Nie można wykonać lub anulować operacji projektanta '<var>X</var>', ponieważ operacja zagnieżdżona '<var>Y</var>' jest nadal aktywna. Najpierw wykonaj lub anuluj operację zagnieżdżoną.
A transação de designer '<var>X</var>' não pode ser confirmada ou cancelada porque a transação aninhada '<var>Y</var>' ainda está ativa. Confirme ou cancele a transação aninhada primeiro.
Транзакция конструктора '<var>X</var>' не может быть завершена или отменена, так как вложенная транзакция '<var>Y</var>' все еще выполняется. Сначала необходимо завершить или отменить вложенную транзакцию.
La transacción del diseñador '<var>X</var>' no se puede realizar ni cancelar porque la transacción anidada '<var>Y</var>' todavía está activa. Primero, realice o cancele la transacción anidada.
Designertransaktionen <var>X</var> kan inte genomföras eller avbröts eftersom den kapslade transaktionen <var>Y</var> fortfarande är aktiv. Genomför eller avbryt den kapslade transaktionen först.
İç içe geçmiş '<var>Y</var>' işlemi hala etkin olduğundan '<var>X</var>' tasarımcı işlemi tamamlanamadı veya iptal edildi. Önce iç içe geçmiş işlemi tamamlayın veya iptal edin.
嵌套事务“<var>Y</var>”仍处于活动状态,因此无法提交或取消设计器事务“<var>X</var>”。请先提交或取消嵌套事务。
設計工具異動 '<var>X</var>' 無法認可或取消,因為巢狀異動 '<var>Y</var>' 仍然在作用中。請先認可或取消巢狀異動。
See catalog page for all messages.