The service
Messages on page
Argument musí být menší nebo roven 2^31 - 1 milisekund.
Argumentet skal være mindre end eller lig med 2^31 - 1 millisekunder.
Argument moet minder dan of gelijk zijn aan 2^31 - 1 milliseconden.
Argumentin on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 2^31 - 1 millisekuntia.
L'argument doit être inférieur ou égal à 2^31 - 1 millisecondes.
Das Argument muss kleiner als 0 oder gleich 2^31 - 1 Millisekunden sein.
Το όρισμα πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με 2^31 - 1 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
על הארגומנט להיות קטן או שווה ל- (‎2^31 - 1) אלפיות שניות.
Az argumentumnak 2^31–1 ezredmásodperccel egyenlőnek vagy annál kisebbnek kell lennie.
L'argomento deve essere minore o uguale a 2^31 - 1 millisecondi.
引数には 2^31 - 1 ミリ秒以下の値を指定してください。
인수는 2^31 - 1밀리초보다 작거나 같아야 합니다.
Argumentet må være mindre enn eller likt 2^31 - 1 millisekunder.
Wartość argumentu musi być mniejsza od wartości 2^31 - 1 milisekund lub jej równa.
O argumento deve ser menor ou igual a 2^31 - 1 milissegundos.
O argumento tem de ser inferior ou igual a 2^31 - 1 milissegundos.
Значение аргумента должно быть не больше 2^31 - 1 миллисекунд.
El argumento debe ser menor que o igual a 2^31 - 1 milisegundos.
Argumentet måste vara mindre än eller lika med 2^31 - 1 millisekunder.
Bağımsız değişkeni, 2^31 - 1 milisaniyeden küçük veya eşit olmalıdır.
يجب أن تكون الوسيطة أقل من أو تساوي 2^31 - 1 مللي ثانية.
参数必须小于或等于 2^31 - 1 毫秒。
引數必須小於或等於 2^31 - 1 毫秒。
参数必须小于或等于 2^31 - 1 毫秒。
引數必須小於或等於 2^31 - 1 毫秒。
عملية تحويل البيانات إلى ملف للأساليب العامة (بما في ذلك عملية تحويل البيانات إلى ملف الضمنية من خلال استخدام التفويضات غير المتزامنة) غير معتمدة.
不支持全局方法的序列化(包括通过使用异步委托进行的隐式序列化)。
不支援序列化全域方法 (其中包括使用非同步委派的隱含序列化)。
Serializace globálních metod (včetně implicitní serializace prostřednictvím použití asynchronních delegátů) není podporována.
Serialisering af globale metoder (herunder implicit serialisering via brug af asynkrone stedfortrædere) understøttes ikke.
Serialisatie van globale methoden (zoals impliciete serialisatie via het gebruik van asynchrone gemachtigden) wordt niet ondersteund.
Yleisten menetelmien sarjoitusta (mukaan lukien sarjoitusta asynkronisten edustajien käytön avulla) ei tueta.
La sérialisation des méthodes globales (y compris la sérialisation implicite via l'utilisation de délégués asynchrones) n'est pas prise en charge.
Die Serialisierung von globalen Methoden (einschließlich impliziter Serialisierung mithilfe von asynchronen Delegaten) wird nicht unterstützt.
Η σειριοποίηση καθολικών μεθόδων (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης σειριοποίησης μέσω της χρήσης ασύγχρονων παραπομπών) δεν υποστηρίζεται.
אין תמיכה בעריכת סדרות של שיטות גלובליות (כולל עריכת סדרות מרומזת באמצעות השימוש בנציגים אסינכרוניים).
A globális metódusok szerializálása nem támogatott (beleértve az aszinkron delegáltak használatával végrehajtott implicit szerializálást).
La serializzazione dei metodi globali (compresa la serializzazione implicita mediante l'utilizzo di delegati asincroni) non è supportata.
グローバル メソッドのシリアル化 (非同期デリゲートを使用した暗黙的なシリアル化を含む) はサポートされていません。
비동기 대리자를 사용한 암시적 serialization을 포함하여 전역 메서드의 serialization은 지원되지 않습니다.
Serialisering av globale metoder (inkludert implisitt serialisering via bruken av asynkrone delegater) støttes ikke.
Serializacja metod globalnych (w tym serializacja niejawna przez użycie asynchronicznych obiektów delegowanych) nie jest obsługiwana.
Não há suporte para a serialização dos métodos globais (incluindo serialização implícita com o uso de delegates assíncronos).
A serialização de métodos globais (incluindo a serialização implícita através da utilização de delegados assíncronos) não é suportada.
Сериализация глобальных методов (в том числе неявная сериализация с помощью асинхронных делегатов) не поддерживается.
No se admite la serialización de métodos globales (incluida la serialización implícita mediante el uso de delegados asincrónicos).
Serialisering av globala metoder (inklusive implicit serialisering via användning av asynkrona delegater) stöds inte.
Genel yöntemleri seri hale getirme (zaman uyumsuz temsilcilerin kullanımı üzerinden örtük seri hale getirme de dahil) desteklenmiyor.
不支持全局方法的序列化(包括通过使用异步委托进行的隐式序列化)。
不支援序列化全域方法 (其中包括使用非同步委派的隱含序列化)。
المستدعي ليس صديقًا.
调用方不是友元。
呼叫端不是 friend。
Volající není přítel.
Kalderen er ikke en ven.
Aanroepfunctie is geen friend.
Kutsujalla ei ole Friend-määritystä.
L'appelant n'est pas un ami.
Der Aufrufer ist kein "Friend".
Ο καλών δεν έχει δηλωθεί ως "friend".
הקורא אינו friend.
A hívó nem „Friend”.
Il chiamante non è di tipo friend.
呼び出し元はフレンドではありません。
호출자가 friend가 아닙니다.
Kaller er ikke en venn.
Wywołujący nie jest znajomym.
O chamador não é um amigo.
A função chamadora não é um friend.
Вызывающая сторона не входит в перечень друзей.
El llamador no es una función friend.
Anroparen är inte friend-deklarerad.
Çağrı yapan arkadaş değil.
调用方不是友元。
呼叫端不是 friend。
Syötemerkkijono ei sisällä parametrin <var>X</var> <var>Y</var> kelvollista koodausta.
La chaîne d'entrée ne contient pas un codage valide du paramètre '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
Die Eingabezeichenfolge enthält keine gültige Codierung des <var>X</var> <var>Y</var>-Parameters.
Η συμβολοσειρά εισόδου δεν περιέχει έγκυρη κωδικοποίηση της παραμέτρου '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
מחרוזת הקלט אינה מכילה קידוד חוקי של הפרמטר '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
A bemeneti karakterlánc nem tartalmazza a(z) „<var>X</var>” „<var>Y</var>” paraméter helyes kódolását.
La stringa di input non contiene una codifica valida del parametro '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
入力文字列は '<var>X</var>' '<var>Y</var>' パラメータの有効なエンコードを含んでいません。
입력 문자열에 '<var>X</var>' '<var>Y</var>' 매개 변수의 올바른 인코딩이 없습니다.
Inndatastrengen inneholder ikke en gyldig koding for parameteren <var>X</var> <var>Y</var>.
Ciąg wejściowy nie zawiera prawidłowo zakodowanego parametru '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
A seqüência de entrada não contém uma codificação válida do parâmetro '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
A cadeia de caracteres não contém uma codificação válida do parâmetro '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
Входная строка не содержит правильно зашифрованного параметра "<var>X</var>" "<var>Y</var>".
La cadena de entrada no contiene una codificación válida del parámetro '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
Indatasträngen innehåller ingen giltig kodning av <var>X</var> <var>Y</var>-parametern.
Giriş dizesi '<var>X</var>' '<var>Y</var>' parametresinin geçerli bir kodlamasını içermiyor.
لا تحتوي سلسلة الإدخال على ترميز صالح للمعلمة '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
输入字符串不包含“<var>X</var>”“<var>Y</var>”参数的有效编码。
輸入字串不包含 '<var>X</var>' '<var>Y</var>' 參數的有效編碼方式。
Vstupní řetězec neobsahuje platné kódování parametru <var>X</var> <var>Y</var>.
Inputstrengen indeholder ikke en gyldig kodning af parameteren '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
Invoertekenreeks bevat geen geldige codering van de parameter <var>X</var> <var>Y</var>.
输入字符串不包含“<var>X</var>”“<var>Y</var>”参数的有效编码。
輸入字串不包含 '<var>X</var>' '<var>Y</var>' 參數的有效編碼方式。
تم تجاوز سعة Hashtable وأصبحت قيمته سالبة. يجب التحقق من عامل التحميل والسعة، والحجم الحالي للجدول.
哈希表的容量溢出并且为负。检查加载因子、容量以及表的当前大小。
Hashtable 的容量溢位,並且成為負值。請檢查載入因數、容量,以及表格目前的大小。
Kapacita tabulky hash přetekla a přešla do záporných hodnot. Zkontrolujte faktor zaplnění, kapacitu a aktuální velikost tabulky.
Der opstod overløb i hash-tabellens kapacitet, som derefter blev negativ. Kontroller belastningsfaktoren, kapaciteten og tabellens aktuelle størrelse.
De capaciteit van de hash-tabel is overgelopen en negatief geworden. Controleer de laadfactor en de capaciteit en de huidige grootte van de tabel.
Hajautustaulukon kapasiteetin ylivuoto aiheutti negatiivisen arvon. Tarkista kuormitus, kapasiteetti ja taulukon nykyinen koko.
La capacité de la table de hachage a été dépassée et est devenue négative. Contrôlez le facteur de chargement, la capacité et la taille actuelle de la table.
Die Kapazität einer Hashtabelle ist negativ, da sie übergelaufen ist. Überprüfen Sie den Lastfaktor, die Kapazität und die aktuelle Tabellengröße.
Σημειώθηκε υπερχείλιση και λήψη αρνητικής τιμής για τη χωρητικότητα του πίνακα κατακερματισμού. Ελέγξτε το συντελεστή φόρτωσης, τη χωρητικότητα και το τρέχον μέγεθος του πίνακα.
קיבולת Hashtable גלשה והפכה לשלילית. בדוק את פקטור העומס, הקיבולת והגודל הנוכחי הטבלה הנוכחי.
A szórótábla elemszámlálója túlcsordult, és negatív értéket vett fel. Ellenőrizze a terhelési faktort, a kapacitást és a tábla jelenlegi méretét.
Overflow capacità hashtable. Il valore è diventato negativo. Controllare la capacità, il fattore di carico e la dimensione corrente della tabella.
ハッシュテーブルの容量がオーバーフローし、負の値になりました。テーブルの占有率と容量、および現在のサイズを確認してください。
해시 테이블 용량에 오버플로가 발생하여 음수가 되었습니다. 로드 비율, 용량 및 테이블의 현재 크기를 확인하십시오.
Nummertabellens kapasitet fikk overflyt og dermed negativ verdi. Kontroller belastningsfaktor, kapasitet og gjeldende størrelse for tabellen.
Nastąpiło przepełnienie tabeli mieszania i wystąpiły wartości ujemne. Sprawdź współczynnik i pojemność ładowania oraz bieżący rozmiar tabeli.
A capacidade da tabela de hash estourou e se tornou negativa. Verifique o fator de carga, a capacidade e o tamanho atual da tabela.
A capacidade da tabela hash foi excedida e ficou negativa. Verifique o factor de carregamento, a capacidade e o tamanho actual da tabela.
Хеш-таблица переполнена и ее емкость стала отрицательной. Проверьте коэффициент загрузки, емкость и текущий размер таблицы.
Se ha desbordado la capacidad de la tabla hash (actualmente es negativa). Compruebe el factor de carga, la capacidad y el tamaño actual de la tabla.
Hash-tabellens kapacitet blev negativ genom spill. Kontrollera belastningsfaktor, kapacitet och tabellens aktuella storlek.
Karma tablosunun kapasitesi taştı ve negatif oldu. Yükleme faktörünü kapasitesini ve tablonun geçerli boyutunu denetleyin.
哈希表的容量溢出并且为负。检查加载因子、容量以及表的当前大小。
Hashtable 的容量溢位,並且成為負值。請檢查載入因數、容量,以及表格目前的大小。
SafeHandle kan niet null zijn.
SafeHandle ei voi olla Null.
Le SafeHandle ne peut pas être null.
Das SafeHandle kann nicht NULL sein.
Το SafeHandle δεν μπορεί να έχει τιμή null.
SafeHandle אינו יכול להיות Null.
A SafeHandle nem lehet NULL.
SafeHandle non può essere null.
SafeHandle を Null にすることはできません。
SafeHandle은 null일 수 없습니다.
SafeHandle kan ikke være null.
Element SafeHandle nie może być pusty.
SafeHandle não pode ser nulo.
SafeHandle não pode ser nulo.
SafeHandle не может быть нулем.
SafeHandle no puede ser nulo.
SafeHandle får inte vara null.
SafeHandle null olamaz.
لا يمكن أن تكون قيمة SafeHandle فارغة.
SafeHandle 不能为空。
SafeHandle 不可為 null。
Objekt SafeHandle nemůže mít hodnotu Null.
SafeHandle kan ikke være null.
SafeHandle 不能为 null。
SafeHandle 不可為 null。
الحرف الأول من حروف السلسة فارغًا.
该字符串的首字符为空字符。
字串的第一個字元是 null 字元。
Prvním znakem v řetězci je znak Null.
Det første tegn i strengen er null-tegnet.
Het eerste teken in de tekenreeks is het null-teken.
Merkkijonon ensimmäinen merkki on Null-merkki.
Le premier caractère de la chaîne est le caractère Null.
Das erste Zeichen in der Zeichenfolge ist das Zeichen NULL.
Ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς είναι ο χαρακτήρας null.
התו הראשון במחרוזת הוא התו null.
A karakterlánc első karaktere a NULL karakter.
Il primo carattere nella stringa è il carattere null.
文字列の最初の文字が nulll 文字です。
문자열의 첫 문자가 null 문자입니다.
Det første tegnet i strengen er null-tegnet.
Pierwszy znak w ciągu jest znakiem pustym.
O primeiro char na seqüência de caracteres é o caractere nulo.
O primeiro carácter na cadeia é o carácter de nulo.
Первый символ в строке является нулевым.
El primer carácter de la cadena es el carácter nulo.
Strängens första tecken är null-tecknet.
Dizedeki ilk karakter null karakteri.
该字符串的首字符为空字符。
字串的第一個字元是 null 字元。
ملف ‎.resources تالف. يمتد اسم المورد الخاص برقم الاسم <var>X</var> إلى ما بعد نهاية الدفق.
.resources 文件已损坏。名称索引 <var>X</var> 的资源名称超出了流的末尾。
.resources 檔案已損毀。名稱索引 <var>X</var> 的資源名稱超出資料流結尾。
Soubor .resources je poškozen. Název prostředku pro index názvu <var>X</var> přesahuje konec proudu.
Beskadiget .resources-fil. Ressourcenavnet for navneindekset <var>X</var> fortsætter ud over streamens slutning.
Beschadigd .resources-bestand. De bronnaam voor naamindex <var>X</var> gaat voorbij het einde van de stroom.
Vahingoittunut .resources-tiedosto. Nimi-indeksin <var>X</var> resurssin nimi ulottuu virran lopun ulkopuolelle.
Fichier .resources endommagé. Le nom de ressource de l'index de nom <var>X</var> s'étend au-delà de la fin du flux.
Beschädigte .resources-Datei. Der Ressourcenname für den Namensindex <var>X</var> reicht über das Ende des Streams hinaus.
Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Το όνομα πόρου για τον δείκτη ονόματος <var>X</var> επεκτείνεται και μετά το τέλος της ροής.
קובץ ‎.resources פגום. שמו של המשאב עבור אינדקס השמות <var>X</var> חורג מסופו של הזרם.
Sérült .resources fájl. A(z) <var>X</var> névindex erőforrásneve túllépi a folyam végét.
File .resources danneggiato. Il nome della risorsa per l'indice dei nomi <var>X</var> si estende oltre la fine del flusso.
.resources ファイルが壊れています。名前インデックス <var>X</var> のリソース名はストリームの終わりを超えて拡張しています。
.resources 파일이 손상되었습니다. 이름 인덱스 <var>X</var>의 리소스 이름이 스트림의 끝을 지나 확장합니다.
Ødelagt .resources-fil. Ressursnavnet for navneindeks <var>X</var> utvides forbi slutten på dataflyten.
Uszkodzony plik .resources. Nazwa zasobu dla indeksu nazwy <var>X</var> rozciąga się poza koniec strumienia.
O arquivo .resources está danificado. O nome de recurso para o índice de nome <var>X</var> ultrapassa o final do fluxo.
Ficheiro .resources danificado. O nome do recurso para o índice de nomes <var>X</var> ultrapassa o fim da sequência.
Поврежден файл .resources. Имя ресурса для индекса имени <var>X</var> превышает длину потока.
Archivo .resources dañado. Un nombre de recurso para el índice de nombres <var>X</var> se extiende más allá del final de la secuencia.
Skadad .resources-fil. Resursnamnet för index <var>X</var> överskrider strömmens slut.
Bozuk .resources dosyası. <var>X</var> ad dizini için kaynak adı akış sonunun ötesinde genişletiliyor.
.resources 文件已损坏。名称索引 <var>X</var> 的资源名称超出了流的末尾。
.resources 檔案已損毀。名稱索引 <var>X</var> 的資源名稱超出資料流結尾。
قيمة افتراضية غير صالحة.
错误的默认值。
錯誤的預設值。
Chybná výchozí hodnota.
Ugyldig standardværdi.
Ongeldige standaardwaarde.
Virheellinen oletusarvo.
Valeur par défaut incorrecte.
Ungültiger Standardwert.
Εσφαλμένη προεπιλεγμένη τιμή.
ערך ברירת מחדל שגוי.
Hibás alapértelmezett érték.
Valore predefinito non valido.
既定値が間違っています。
기본값이 잘못되었습니다.
Ugyldig standardverdi.
Zła wartość domyślna.
Valor padrão inválido.
Valor predefinido incorrecto.
Неверное значение по умолчанию.
Valor predeterminado no válido.
Felaktigt standardvärde.
Hatalı varsayılan değer.
错误的默认值。
錯誤的預設值。
يجب تعريف النوع كقيمة مجردة إذا كان أي من أساليبها قيمة مجردة.
如果类型的任一方法为抽象,该类型必须声明为抽象。
如果型別的任何方法已經宣告為抽象,型別也必須宣告為抽象。
Pokud je libovolná metoda určeného typu abstraktní, musí být daný typ deklarován jako abstraktní.
Typen skal erklæres abstrakt, hvis nogen af dens metoder er abstrakte.
Een type moet abstract worden gedeclareerd als een of meer van de bijbehorende methoden abstract zijn.
Tyyppi on määritettävä abstraktiksi, jos jokin menetelmistä on abstrakti.
Le type doit être déclaré abstract si l'une de ses méthodes est abstract.
Der Typ muss als abstrakt deklariert werden, wenn eine der Methoden als abstrakt deklariert ist.
Ο τύπος πρέπει να δηλωθεί ως συνοπτικός αν κάποια από τις μεθόδους του είναι συνοπτική.
יש להכריז על סוג כאבסטרקטי אם אחת או יותר מהשיטות שלו הן אבסטרקטיות.
A típust absztraktként kell deklarálnia, ha bármelyik metódusa absztrakt.
Se uno dei metodi è astratto, anche il tipo deve essere dichiarato come astratto.
型のメソッドが abstract の場合、この型は abstract として宣言しなければなりません。
메서드 중 하나를 abstract로 선언했으면 형식도 abstract로 선언해야 합니다.
Typen må være deklarert som "abstract" hvis noen av metodene er "abstract".
Jeśli dowolna z metod typu jest abstrakcyjna, typ musi zostać zadeklarowany jako abstrakcyjny.
O tipo deve ser declarado abstrato se algum de seus métodos for abstrato.
O tipo tem de ser declarado abstracto se algum dos respectivos métodos for abstracto.
Если тип имеет абстрактные методы, он должен быть объявлен как абстрактный.
Debe declarar el tipo abstracto si uno de los métodos es abstracto.
Typen måste deklareras som abstrakt om någon av dess metoder är abstrakt.
Yöntemlerinden herhangi biri özet ise tür özet olarak bildirilmelidir.
如果类型的任一方法为抽象,该类型必须声明为抽象。
如果型別的任何方法已經宣告為抽象,型別也必須宣告為抽象。
See catalog page for all messages.