The service
Messages on page
لتحريك الحقل المحدد لأعلى
将选定字段上移
向上移動選取的欄位
Posunout vybrané pole nahoru
Flyt det markerede felt opad
Het geselecteerde veld omhoog verplaatsen
Siirrä valittua kenttää ylös
Déplacez le champ sélectionné vers le haut
Das markierte Feld nach oben verschieben
Μετακίνηση του επιλεγμένου πεδίου προς τα πάνω
העבר את השדה הנבחר למעלה
A kijelölt mező felfelé történő mozgatása
Sposta verso l'alto il campo selezionato.
選択したフィールドを上へ移動します。
선택한 필드를 위로 이동합니다.
Flytt det valgte feltet opp
Przenieś zaznaczone pole w grę
Mover o campo selecionado para cima
Переместить выбранное поле вверх
Subir el campo seleccionado
Flytta det markerade fältet uppåt
Seçili alanı yukarı taşı
将选定字段上移
向上移動選取的欄位
تحريك الحقل لأعلى
上移字段
向上移動欄位
Posunout pole nahoru
Flyt feltet opad
Veld omhoog verplaatsen
Siirrä kenttää ylös
Déplacer le champ vers le haut
Feld nach oben verschieben
Μετακίνηση του πεδίου προς τα πάνω
העבר שדה למעלה
Mező áthelyezése felfelé
Sposta campo su
フィールドを上へ移動
위로 필드 이동
Flytt felt opp
Przenieś pole w grę
Mover Campo para Cima
Переместить поле вверх
Subir campo
Flytta fält uppåt
Alanı Yukarı Taşı
上移字段
向上移動欄位
تعيين الحدث <var>X</var>.<var>Y</var>
设置 <var>X</var>.<var>Y</var> 事件
設定 <var>X</var>.<var>Y</var> 事件
Nastavit událost <var>X</var>.<var>Y</var>
Angiv <var>X</var>.<var>Y</var>-hændelse
Gebeurtenis <var>X</var>.<var>Y</var> instellen
Määritä tapahtuma (<var>X</var>.<var>Y</var>)
Définir l'événement <var>X</var>.<var>Y</var>
<var>X</var>.<var>Y</var>-Ereignis festlegen
Ορισμός συμβάντος <var>X</var>.<var>Y</var>
הגדר אירוע <var>X</var>.<var>Y</var>
<var>X</var>.<var>Y</var> esemény beállítása
Imposta evento <var>X</var>.<var>Y</var>
<var>X</var>.<var>Y</var> イベントを設定
<var>X</var>.<var>Y</var> 이벤트 설정
Angi <var>X</var>.<var>Y</var>-hendelse
Ustaw zdarzenie <var>X</var>.<var>Y</var>
Definir evento <var>X</var>.<var>Y</var>
Задать <var>X</var>.<var>Y</var> событие
Establezca el evento <var>X</var>.<var>Y</var>
Ange händelsen <var>X</var>.<var>Y</var>
<var>X</var>.<var>Y</var> olayını ayarla
设置 <var>X</var>.<var>Y</var> 事件
設定 <var>X</var>.<var>Y</var> 事件
يجب إغلاق المصمم ثم إعادة فتحه حتى يصبح هذا التغيير ساري المفعول.
要使此更改生效,必须关闭并重新打开设计器。
若要使此變更生效,您必須先關閉然後再開啟設計工具。
Tato změna se uplatní až po zavření a opětovném otevření návrháře.
Du skal lukke og åbne designeren igen, for at denne ændring kan træde i kraft.
Als u deze wijziging wilt doorvoeren, moet u de ontwerpfunctie afsluiten en opnieuw openen.
Sulje suunnittelutyökalu ja käynnistä se uudelleen, jotta muutos tulee voimaan.
Vous devez fermer et rouvrir le concepteur afin que cette modification soit prise en compte.
Sie müssen den Designer schließen und erneut öffnen, um die Änderungen zu übernehmen.
Για να ισχύσει αυτή η αλλαγή, πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε πάλι τη σχεδίαση.
עליך לסגור את המעצב ולפתוח אותו מחדש כדי ששינוי זה יכנס לתוקף.
A módosítás érvényesítéséhez be kell zárnia és újra meg kell nyitnia a tervezőt.
Per rendere effettive le modifiche, chiudere e riaprire la finestra di progettazione.
この変更を有効にするには、いったん閉じてから再度開いてください。
이 변경 내용을 적용하려면 디자이너를 닫은 다음 다시 열어야 합니다.
Du må lukke og åpne utformingsverktøyet for denne endringen på nytt for at den skal tre i kraft.
Aby zmiany zostały uwzględnione, musisz zamknąć i ponownie otworzyć projektanta.
Feche e reabra o designer para que esta alteração entre em vigor.
Чтобы изменения начали действовать, необходимо закрыть и вновь открыть конструктор.
Para que este cambio surta efecto, debe cerrar el diseñador y volver a abrirlo.
Du måste stänga designern och öppna den igen för att den här ändringen ska visas.
Bu değişikliğin geçerlilik kazanması için tasarımcıyı kapatıp yeniden açmalısınız.
要使此更改生效,必须关闭并重新打开设计器。
若要使此變更生效,您必須先關閉然後再開啟設計工具。
وقت طويل - <var>X</var>
长时间 - <var>X</var>
完整時間 - <var>X</var>
Dlouhý čas - <var>X</var>
Langt klokkeslætsformat - <var>X</var>
Lange tijdnotatie - <var>X</var>
Pitkä kellonaika - <var>X</var>
Heure complète - <var>X</var>
Lange Uhrzeit - <var>X</var>
Πλήρης ώρα - <var>X</var>
‏‏שעה ארוך - <var>X</var>‏
Hosszú idő – <var>X</var>
Ora estesa - <var>X</var>
長い時間 - <var>X</var>
자세한 시간 - <var>X</var>
Langt klokkeslett - <var>X</var>
Godzina długa - <var>X</var>
Hora detalhada - <var>X</var>
Полный формат времени - <var>X</var>
Hora larga - <var>X</var>
Lång tid - <var>X</var>
Uzun saat - <var>X</var>
长时间 - <var>X</var>
完整時間 - <var>X</var>
تاريخ طويل - <var>X</var>
长日期 - <var>X</var>
完整日期 - <var>X</var>
Dlouhé datum - <var>X</var>
Langt datoformat - <var>X</var>
Lange datumnotatie - <var>X</var>
Pitkä päivämäärä - <var>X</var>
Date longue - <var>X</var>
Langes Datum - <var>X</var>
Πλήρης ημερομηνία - <var>X</var>
‏‏תאריך ארוך - <var>X</var>‏
Hosszú dátum – <var>X</var>
Data estesa - <var>X</var>
長い日付 - <var>X</var>
자세한 날짜 - <var>X</var>
Lang dato - <var>X</var>
Data długa - <var>X</var>
Data por extenso - <var>X</var>
Полный формат даты - <var>X</var>
Fecha larga - <var>X</var>
Långt datum - <var>X</var>
Uzun tarih - <var>X</var>
长日期 - <var>X</var>
完整日期 - <var>X</var>
تبديل خاصية ShowShortcuts
切换 ShowShortcuts 属性
切換 ShowShortcuts 屬性
Přepíná vlastnost ShowShortcuts.
Slår egenskaben ShowShortcuts til og fra
De eigenschap ShowShortcuts in- of uitschakelen
Näyttää tai piilottaa ShowShortcuts-ominaisuuden
Active/Désactive la propriété ShowShortcuts
Schaltet die ShowShortcuts-Eigenschaft um
Εναλλάσσει την ιδιότητα ShowShortcuts
שינוי מצב של המאפיין ShowShortcuts
A ShowShortcuts tulajdonság ki- és bekapcsolása
Attiva o disattiva la proprietà ShowShortcuts.
ShowShortcuts の切り替え
ShowShortcuts 속성을 설정/해제합니다.
Aktiverer/deaktiverer egenskapen ShowShortcuts
Włącza/wyłącza właściwość ShowShortcuts
Alterna a propriedade ShowShortcuts
Переключает свойство ShowShortcuts
Alterna la propiedad ShowShortcuts
Växla egenskapen ShowShortcuts av/på
ShowShortcuts özelliğinde geçiş yapar
切换 ShowShortcuts 属性
切換 ShowShortcuts 屬性
فتح محرر مجموعة الصور
打开图像集合编辑器
開啟影像集合編輯器
Otevře editor kolekce Images.
Åbner billedsamlingseditor
Hiermee opent u de editor voor de afbeeldingenverzameling
Avaa Images-kokoelmaeditorin
Ouvre l'éditeur de collections Images
Öffnet den Bildauflistungs-Editor
Ανοίγει το Πρόγραμμα επεξεργασίας συλλογής εικόνων
פתיחת עורך אוסף התמונות
A képek gyűjteményszerkesztőjének megnyitása
Apre l'editor dell'insieme Images
イメージ コレクション エディタを開きます
이미지 컬렉션 편집기를 엽니다.
Åpner bildesamlingsredigering
Otwiera edytora kolekcji obrazw
Abre o Editor de coleção de imagens
Открывает редактор коллекции изображений
Abre el Editor de la colección Imágenes
Startar Bildmängdsredigeraren
Görüntüler koleksiyonu düzenleyicisini açar
打开图像集合编辑器
開啟影像集合編輯器
عرض كل صورة من الصور الخطية للشجرة.
每个树行图标的宽度。
每個樹狀目錄線條影像的寬度。
Šířka jednotlivých obrázků čar stromu
Bredden af hvert trælinjebillede.
De breedte van elke regelafbeelding van de boomstructuur.
Kunkin puun viivakuvan leveys.
Largeur de chaque image de ligne de l'arbre.
Die Breite der einzelnen Strukturliniengrafiken.
Το πλάτος κάθε εικόνας γραμμής δέντρου.
הרוחב של כל תמונת קו של עץ.
A fa vonalát jelentő egyes képek magassága.
Larghezza delle singole immagini linea della struttura.
各ツリーの線のイメージの幅です。
각 트리 선 이미지의 너비입니다.
Bredden for hvert linjebilde for tre.
Szerokość każdego obrazu liniowego drzewa.
A largura de cada imagem de linha da árvore.
Ширина каждого изображения линии дерева.
Ancho de cada imagen de líneas de árbol.
Bredden på varje linjebild i trädet.
Her ağaç çizgisi görüntüsünün genişliği.
每个树行图标的宽度。
每個樹狀目錄線條影像的寬度。
اختر اتصال البيانات
选择您的数据连接
選擇資料連接
Vybrat datové připojení
Vælg dataforbindelse
Een gegevensverbinding kiezen
Valitse datayhteys
Choisir votre connexion de données
Wählen Sie Ihre Datenverbindung
Επιλέξτε τη σύνδεση δεδομένων σας
בחר את חיבור הנתונים שלך
Adatkapcsolat kiválasztása
Seleziona connessione dati
データ接続の選択
데이터 연결 선택
Velg datatilkobling
Wybierz połączenie danych
Escolha a Conexão de Dados
Выберите соединение данных
Elegir la conexión de datos
Välj en dataanslutning
Veritabanı Bağlantınızı Seçin
选择您的数据连接
選擇資料連接
See catalog page for all messages.