The service
Messages on page
تعذر إنشاء الكائن من خلال هذا المُنشئ.
不能通过此构造函数创建对象。
物件不可以透過此建構函式建立。
Objekt nelze vytvořit prostřednictvím tohoto konstruktoru.
Objektet kan ikke oprettes ved hjælp af denne konstruktør.
Het object kan met deze constructor niet worden gemaakt.
Objektia ei voi luoda tämän konstruktorin avulla.
L'objet ne peut pas être créé via ce constructeur.
Das Objekt kann nicht über diesen Konstruktor erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αντικειμένου μέσω αυτής της κατασκευής.
אין אפשרות ליצור את האובייקט באמצעות בנאי זה.
Az objektum nem hozható létre ezzel a konstruktorral.
Impossibile creare l'oggetto con questo costruttore.
このコンストラクタでオブジェクトを作成することはできません。
이 생성자를 사용하여 개체를 만들 수 없습니다.
Objektet kan ikke opprettes med denne konstruktøren.
Nie można utworzyć obiektu przy użyciu tego konstruktora.
Objeto não pode ser criado através deste construtor.
Não é possível criar o objecto através deste construtor.
Объект невозможно создать с помощью этого конструктора.
No se puede crear el objeto a través de este constructor.
Det går inte att skapa objektet med den här konstruktorn.
Nesne bu oluşturucu kullanılarak oluşturulamaz.
不能通过此构造函数创建对象。
物件不可以透過此建構函式建立。
المؤشر الذي تم إدخاله غير صالح. يمكن أن يحدث ذلك عند محاولة تعيين قائمة التحكم بالوصول (ACL) في كائن kernel مجهول.
提供的句柄无效。尝试在匿名内核对象上设置 ACL 时,这种情况可能会发生。
提供的控制代碼無效。嘗試在匿名核心物件上設定 ACL 時,就會發生這個情況。
Zadaný popisovač je neplatný. K této situaci může dojít při pokusu o nastavení seznamu ACL pro anonymní objekt jádra.
Den leverede handle er ugyldig. Dette kan ske, når det forsøges at angive en ACL på et anonymt kerneobjekt.
De geleverde koppeling is ongeldig. Dit kan gebeuren wanneer u probeert een ACL in te stellen voor een anoniem kernel-object.
Toimittajan kahva on virheellinen. Näin voin tapahtua yritettäessä asettaa anonyymin ydinobjektin käyttöoikeusluetteloa.
Le handle fourni est non valide. Cela peut se produire lors d'une tentative de définition d'une liste ACL sur un objet noyau anonyme.
Das bereitgestellt Handle ist ungültig. Dies kann passieren, wenn eine Zugriffssteuerungsliste (ACL) für ein anonymes Kernelobjekt festgelegt wird.
Ο παρεχόμενος δείκτης χειρισμού δεν είναι έγκυρος. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά την προσπάθεια ορισμού ενός ACL σε ένα ανώνυμο αντικείμενο πυρήνα.
המזהה שסופק אינו חוקי. מצב זה יכול לקרות בעת ניסיון להגדיר ACL באובייקט ליבה אנונימי.
A megadott leíró érvénytelen. Ez akkor fordulhat elő, amikor hozzáférési listát próbál meg beállítani névtelen kernelobjektumnál.
Handle fornito non valido. Ciò può verificarsi quando si tenta di impostare un ACL su un oggetto del kernel anonimo.
指定されたハンドルは無効です。匿名カーネル オブジェクト上の ACL を設定しようとするときにこの状況が発生することが考えられます。
제공된 핸들이 잘못되었습니다. 익명의 커널 개체에 ACL을 설정하려고 하면 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
Den medfølgende referansen er ugyldig. Dette kan skje når man prøver å angi en ACL på et anonymt kjerneobjekt.
Dostarczone dojście jest nieprawidłowe. Może to się zdarzyć przy próbie ustawienia listy ACL dla anonimowego obiektu jądra.
O manipulador fornecido é inválido. Isso pode ocorrer ao tentar definir uma ACL em um objeto kernel anônimo.
O identificador fornecido é inválido. Esta situação pode acontecer ao tentar definir uma ACL num objecto kernel anónimo.
Предоставленный дескриптор недействителен. Возможно, это произошло при попытке задания ACL для анонимного объекта ядра.
El controlador proporcionado no es válido. Esto puede ocurrir al intentar establecer una lista de control de acceso en un objeto de núcleo anónimo.
Den tillhandahållna referensen är inte giltig. Detta kan inträffa när ett försök görs att ange en ACL i ett anonymt kernel-objekt.
Sağlanan tanıtıcı geçersiz. Adsız çekirdek nesnesinde bir ACL ayarlanmaya çalışılırken bu durum oluşabilir.
提供的句柄无效。尝试在匿名内核对象上设置 ACL 时,这种情况可能会发生。
提供的控制代碼無效。嘗試在匿名核心物件上設定 ACL 時,就會發生這個情況。
مخزن القنوات غير موجود. فشل إرسال استدعاء غير متزامن.
信道接收不存在。未能调度异步调用。
通道 Sink 不存在。分派非同步呼叫失敗。
Jímka kanálu neexistuje. Zpracování asynchronního volání se nezdařilo.
Den pågældende kanalsink findes ikke. Det asynkrone kald blev ikke afsendt.
Kanaalfilter bestaat niet. Verzenden van asynchrone aanroep is mislukt.
Kanavatoimintoa ei ole. Asynkronisen kutsun lähettäminen epäonnistui.
Le récepteur de canal n'existe pas. La distribution de l'appel asynchrone a échoué.
Channelempfänger ist nicht vorhanden. Der asynchrone Aufruf konnte nicht gesendet werden.
Δεν υπάρχει δέκτης καναλιών. Αποτυχία αποστολής ασύγχρονης κλήσης.
קולט ערוצים לא קיים. שיגור קריאה אסינכרונית נכשל.
Nem létezik a csatornagyűjtő. Nem sikerült átirányítani az aszinkron hívást.
Il sink di canale non esiste. Impossibile inviare la chiamata asincrona.
チャネル シンクは存在しません。非同期呼び出しをディスパッチできませんでした。
채널 싱크가 없습니다. 비동기 호출을 디스패치하지 못했습니다.
Kanalmottakeren finnes ikke. Kan ikke sende asynkrone kall.
Zbiornik kanału nie istnieje. Wysłanie wywołania asynchronicznego nie powiodło się.
Coletor de canal não existe. Falha ao distribuir chamada assíncrona.
Receptor de canal inexistente. Não foi possível emitir chamada assíncrona.
Приемник канала не существует. Сбой при выполнении асинхронного вызова.
El receptor de canal no existe. No se pudo enviar una llamada asincrónica.
Kanalmottagaren finns inte. Det gick inte att skicka ett asynkront anrop.
Kanal havuzu bulunamadı. Zaman uyumsuz çağrı dağıtılamadı.
信道接收不存在。未能调度异步调用。
通道 Sink 不存在。分派非同步呼叫失敗。
Pro typ ByRef nelze získat token TypeToken.
Der kan ikke hentes et TypeToken til en ByRef-type.
Kan TypeToken voor een type Byref niet ophalen.
ByRef-tyypin TypeToken-arvon hankkiminen ei onnistunut.
Impossible d'obtenir TypeToken pour un type ByRef.
TypeToken für einen ByRef-Typ kann nicht ermittelt werden.
Η λήψη TypeToken για τύπο ByRef δεν είναι δυνατή.
אין אפשרות לקבל TypeToken עבור סוג ByRef.
ByRef típushoz nem szerezhető TypeToken.
Impossibile ottenere TypeToken per un tipo ByRef.
ByRef 型の TypeToken を取得できません。
ByRef 형식의 TypeToken을 가져올 수 없습니다.
Kan ikke hente TypeToken for en ByRef-type.
Nie można uzyskać elementu TypeToken dla typu ByRef.
Não é possível obter TypeToken para um tipo ByRef.
Não é possível obter TypeToken para um tipo ByRef.
Невозможно получить TypeToken для типа ByRef.
No se puede obtener TypeToken para un tipo ByRef.
Det går inte att hämta TypeToken för en ByRef-typ.
Bir ByRef türü için TypeToken alınamaz.
تعذر الحصول على TypeToken لنوع ByRef.
无法为 ByRef 类型获取 TypeToken。
無法取得 ByRef 型別的 TypeToken。
无法为 ByRef 类型获取 TypeToken。
無法取得 ByRef 型別的 TypeToken。
تعذر العثور على حرف اقتباس مطابق للحرف '<var>X</var>'.
无法为字符“<var>X</var>”找到匹配的引号字符。
找不到字元 '<var>X</var>' 相符的引號字元。
Pro znak <var>X</var> nelze najít odpovídající znak uvozovek.
Der kan ikke findes et anførselstegn, der passer til tegnet '<var>X</var>'.
Kan geen overeenkomend aanhalingsteken vinden voor het teken <var>X</var>.
Merkille <var>X</var> ei löydy vastaavaa lainausmerkkiä.
Impossible de trouver un guillemet correspondant pour le caractère '<var>X</var>'.
Für folgendes Zeichen kann kein passendes Anführungszeichen gefunden werden: <var>X</var>.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση ενός κατάλληλου χαρακτήρα εισαγωγικών για το χαρακτήρα '<var>X</var>'.
אין אפשרות לאתר תו גרש תואם עבור התו '<var>X</var>'.
Nem található a következő karakter idézőjelpárja: „<var>X</var>”.
Impossibile trovare virgolette corrispondenti per il carattere '<var>X</var>'.
文字 '<var>X</var>' に一致する引用符が見つかりません。
'<var>X</var>' 문자와 일치하는 인용 문자를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke et tilsvarende anførselstegn for tegnet <var>X</var>.
Nie można odnaleźć znaku cudzysłowu pasującego do znaku '<var>X</var>'.
Não é possível encontrar aspas correspondentes para o caractere '<var>X</var>'.
Não é possível encontrar um carácter de aspas correspondente para o carácter '<var>X</var>'.
Не удалось найти подходящий знак кавычек для знака "<var>X</var>".
No se puede encontrar unas comillas que coincidan con el carácter '<var>X</var>'.
Det går inte att hitta ett matchande citattecken för tecknet <var>X</var>.
'<var>X</var>' karakteri ile eşleşen bir tırnak karakteri bulunamıyor.
无法为字符“<var>X</var>”找到匹配的引号字符。
找不到字元 '<var>X</var>' 相符的引號字元。
يجب أن يكون مسار المصدر والوجهة مختلفين.
源路径和目标路径必须不同。
來源和目的路徑必須是不同的。
Zdrojová a cílová cesta se musí lišit.
Kilde- og destinationsstien skal være forskellige.
Bron- en doelpad moeten verschillen.
Lähde- ja kohdepolkujen on oltava eri polut.
Le chemin d'accès source et celui de destination doivent être différents.
Der Quell- und der Zielpfad dürfen nicht identisch sein.
Οι διαδρομές προέλευσης και προορισμού πρέπει να είναι διαφορετικές.
נתיבי המקור והיעד חייבים להיות שונים.
A forrás és a cél elérési útnak különbözőnek kell lennie.
Il percorso di origine non può coincidere con quello di destinazione.
ソース パスとターゲット パスを同じにすることはできません。
소스 및 대상 경로는 달라야 합니다.
Kilde- og målbane må være forskjellige.
Ścieżka źródłowa musi różnić się od ścieżki docelowej.
Os caminhos de origem e destino devem ser diferentes.
Os caminhos de origem e de destino têm de ser diferentes.
Исходный и результирующий путь должны различаться.
La ruta de acceso de origen y la de destino deben ser distintas.
Käll- och målsökvägen måste vara olika.
Kaynak ve hedef yolu farklı olmalıdır.
源路径和目标路径必须不同。
來源和目的路徑必須是不同的。
Xml غير صالح.
无效的 Xml。
無效的 Xml。
Neplatný formát XML.
Ugyldig XML.
Ongeldige XML.
Xml ei kelpaa.
Xml non valide.
Ungültige XML.
Η σύνταξη Xml δεν είναι έγκυρη.
Xml לא חוקי.
Érvénytelen XML.
Xml non valido.
XML が無効です。
XML이 잘못되었습니다.
Ugyldig XML.
Nieprawidłowy kod XML.
Xml inválido.
Xml inválido.
Недопустимый XML.
Xml no válido.
Ogiltig XML.
Geçersiz Xml.
无效的 XML。
無效的 Xml。
عنوان محدد موقع المعلومات (URL) غير صالح.
无效的 URL。
URL 無效。
Neplatná adresa URL.
Ugyldig URL-adresse.
Ongeldige URL.
URL-osoite ei kelpaa.
URL non valide.
Ungültiger URL.
Το URL δεν είναι έγκυρο.
כתובת URL לא חוקית.
Érvénytelen URL-cím.
URL non valido.
URL が無効です。
잘못된 URL입니다.
Ugyldig URL-adresse.
Nieprawidłowy adres URL.
URL inválido.
URL inválido.
Недопустимый URL-адрес.
Dirección URL no válida.
Ogiltig URL-adress.
Geçersiz URL.
无效的 URL。
URL 無效。
Klíč je neplatný.
Nøglen var ugyldig.
Sleutel is ongeldig.
Avain oli virheellinen.
La clé était non valide.
Der Schlüssel war ungültig.
Το κλειδί δεν ήταν έγκυρο.
מפתח לא חוקי.
A kulcs érvénytelen.
Chiave non valida.
キーが無効です。
키가 잘못되었습니다.
Ugyldig nøkkel.
Nieprawidłowy klucz.
Chave inválida.
Chave inválida.
Задан недопустимый ключ.
Clave no válida.
Nyckeln var ogiltig.
Anahtar geçersizdi.
المفتاح غير صالح.
键无效。
索引鍵無效。
键无效。
索引鍵無效。
المخزن المؤقت للأحرف للإخراج صغير جدًا بحيث لا يحتوي على الأحرف التي تم فك ترميزها، الترميز '<var>X</var>' نظام الاستعاضة '<var>Y</var>'.
输出字符缓冲区太小,无法包含解码后的字符,编码“<var>X</var>”的操作回退“<var>Y</var>”。
輸出字元緩衝區太小,無法包含已解碼的字元,編碼方式 '<var>X</var>' 後援 '<var>Y</var>'。
Výstupní znaková vyrovnávací paměť je pro dekódované znaky příliš malá, kódování <var>X</var> záložní verze <var>Y</var>.
Outputtegnbufferen er for lille til at indeholde de afkodede tegn. Koder: '<var>X</var>', reserve: '<var>Y</var>'.
De uitvoertekenbuffer is te klein om de gecodeerde tekens te kunnen bevatten, codering <var>X</var> terugval <var>Y</var>.
Tulosteen merkkipuskuri on liian pieni koodatuille merkeille. Koodataan <var>X</var> käyttämällä kohdetta <var>Y</var>.
La mémoire tampon caractère de sortie est trop petite pour contenir les caractères décodés, codage '<var>X</var>' de secours '<var>Y</var>'.
Der Ausgabe-Zeichenpuffer zu klein für die verschlüsselten Zeichen. Verschlüsselung von <var>X</var> in Ausweichposition <var>Y</var>.
Το buffer των χαρακτήρων εξόδου είναι υπερβολικά μικρό και δεν μπορεί να περιέχει τους αποκωδικοποιημένους χαρακτήρες. Επιστροφή '<var>Y</var>' κωδικοποίησης '<var>X</var>'.
מאגר תווי הפלט קטן מדי מכדי להכיל את התווים המפוענחים, מקודד '<var>X</var>' נסיגה '<var>Y</var>'.
A kimeneti karakterpuffer túl kicsi a dekódolt karakterek tárolásához, a(z) „<var>X</var>” kódolás visszaváltva a következőre: „<var>Y</var>”.
Buffer dei caratteri di output troppo piccolo per contenere i caratteri decodificati. Codifica '<var>X</var>', fallback '<var>Y</var>'.
出力文字バッファが小さすぎてデコードされた文字を含めることができません。エンコード '<var>X</var>' フォールバック '<var>Y</var>'。
출력 문자 버퍼가 너무 작아서 인코딩된 문자를 포함할 수 없습니다. 인코딩 '<var>X</var>' 대체(fallback) '<var>Y</var>'.
Bufferen for utdatategn er for liten til å romme de dekodede tegnene, koder <var>X</var> "fallback" <var>Y</var>.
Bufor bajtów wyjściowych jest za mały, aby pomieścił znaki dekodowane, rezerwa '<var>Y</var>' kodowania '<var>X</var>'.
O buffer de char de saída é muito pequeno para conter os dados decodificados; codificando '<var>X</var>' - fallback '<var>Y</var>'.
A memória intermédia de caracteres é demasiado pequena para conter os caracteres descodificados, a codificar '<var>X</var>' recuperação '<var>Y</var>'.
Буфер выходных символов не достаточен для хранения закодированных символов, кодирование '<var>X</var>' резерв '<var>Y</var>'.
El búfer de caracteres de salida es demasiado pequeño para almacenar caracteres descodificados. Codificación de '<var>X</var>' con recursos de reserva '<var>Y</var>'.
Teckenbufferten för utdata är för liten för att rymma de kodade tecknen, kodning <var>X</var> återgår till <var>Y</var>.
Çıkış karakter arabelleği kodu çözülmüş karakterler için çok küçük, kodlama '<var>X</var>' geri dönüş '<var>Y</var>'.
输出字符缓冲区太小,无法包含解码后的字符,编码“<var>X</var>”的操作回退“<var>Y</var>”。
輸出字元緩衝區太小,無法包含已解碼的字元,編碼方式 '<var>X</var>' 後援 '<var>Y</var>'。
See catalog page for all messages.