The service
Messages on page
تحرير العناصر المعروضة في القائمة.
编辑在菜单中显示的项。
編輯功能表中顯示的項目。
Upravit položky zobrazené v nabídce
Rediger elementer, der vises i menuen.
Hiermee bewerkt u items die worden weergegeven in het menu.
Muokkaa valikossa näkyviä vaihtoehtoja.
Modifier les éléments affichés dans le menu.
Im Menü angezeigte Elemente bearbeiten.
Επεξεργασία στοιχείων που εμφανίζονται στο μενού.
עריכת פריטים המוצגים בתפריט.
A menüben megjelenített elemek szerkesztése.
Modifica gli elementi visualizzati nel menu.
メニューに表示される項目を編集します。
메뉴에 표시된 항목을 편집합니다.
Rediger elementer som vises i menyen.
Edytuj elementy wyświetlane w menu.
Editar Itens exibidos no Menu.
Правка элементов, отображаемых в меню.
Editar los elementos mostrados en el menú.
Redigera de objekt som visas på menyn.
Menüde görüntülenen Öğeleri düzenleyin.
编辑在菜单中显示的项。
編輯功能表中顯示的項目。
تعبير مخصص.
自定义的表达式。
自訂運算式。
Vlastní výraz
Et brugerdefineret udtryk.
Een aangepaste expressie.
Mukautettu lauseke.
Expression personnalisée.
Ein benutzerdefinierter Ausdruck.
Προσαρμοσμένη έκφραση.
ביטוי מותאם אישית.
Egyéni kifejezés.
Espressione personalizzata.
カスタムの式です。
自定义的表达式。
사용자 지정 식입니다.
Et egendefinert uttrykk.
Wyrażenie niestandardowe.
Uma expressão personalizada.
Специальное выражение.
Expresión personalizada.
Ett eget uttryckt.
Özel ifade.
自訂運算式。
将 <var>X</var> 内容转换为可编辑模板
تغيير محتوى <var>X</var> إلى قالب قابل للتحرير
将 <var>X</var> 内容转换为可编辑模板
將 <var>X</var> 內容轉換為可編輯樣板
Převede obsah objektu <var>X</var> na upravitelnou šablonu.
Konverter indholdet af <var>X</var> til en redigerbar skabelon
Hiermee converteert u de inhoud van <var>X</var> naar een bewerkbare sjabloon
Muuntaa sisällön (<var>X</var>) muokattavaksi malliksi
Convertit le contenu <var>X</var> en un modèle modifiable
Konvertiert den Inhalt "<var>X</var>" in eine bearbeitbare Vorlage.
Μετατρέπει το περιεχόμενο <var>X</var> σε πρότυπο που μπορεί να τροποποιηθεί
המרת התוכן <var>X</var> לתבנית הניתנת לעריכה
A(z) tartalom <var>X</var> átalakítása szerkeszthető sablonná
Converte il contenuto <var>X</var> in un modello modificabile
<var>X</var> コンテンツを編集可能なテンプレートに変換します
<var>X</var> 콘텐츠를 편집 가능한 템플릿으로 변환합니다.
Konverterer innholdet <var>X</var> til en redigerbar mal
Konwertuje zawartość <var>X</var> na szablon możliwy do edycji
Converte o conteúdo de <var>X</var> em um modelo editável
Преобразует содержимое <var>X</var> в редактируемый шаблон
Convierte el contenido <var>X</var> en una plantilla que se puede editar
Konverterar innehållet i <var>X</var> till en redigerbar mall
<var>X</var> içeriğini düzenlenebilir bir şablona dönüştürür
將 <var>X</var> 內容轉換為可編輯樣板
选择要绑定到的 BindingSource。
حدد BindingSource المطلوب الربط به.
选择要绑定到的 BindingSource。
選取要繫結的目標 BindingSource。
Vyberte objekt BindingSource, k němuž má být vytvořena vazba.
Vælg en BindingSource at oprette binding til.
Selecteer een BindingSource waaraan moet worden gebonden.
Valitse BindingSource-lähde, johon sidotaan.
Sélectionnez un BindingSource auquel vous pouvez vous lier.
Wählen Sie eine BindingSource aus, an die eine Bindung hergestellt werden soll.
Επιλέξτε ένα BindingSource για σύνδεση.
בחר BindingSource לאיגוד.
Válasszon a kötés célpontjának BindingSource összetevőt.
Selezionare un BindingSource con cui stabilire l'associazione.
バインド先の BindingSource を選択してください。
바인딩할 BindingSource를 선택하십시오.
Velg BindingSource å binde til.
Wybierz źrdło BindingSource, z ktrym chcesz powiązać dane.
Selecione uma BindingSource para ligar.
Выберите источник BindingSource для привязки.
Seleccione un BindingSource al que enlazar.
Välj en BindingSource som ska bindas till.
Bağlamak üzere BindingSource seçin.
選取要繫結的目標 BindingSource。
Zadejte vlastnost PropertyName
Angiv PropertyName
PropertyName opgeven
Määritä PropertyName
Spécifier PropertyName
PropertyName angeben
Καθορισμός PropertyName
ציין PropertyName
A PropertyName tulajdonság megadása
Specificare PropertyName.
PropertyName の指定
PropertyName 지정
Angi PropertyName
Określ parametr PropertyName
Especificar PropertyName
Укажите PropertyName
Especificar PropertyName
Ange PropertyName
PropertyName Belirt
指定 PropertyName
تحديد PropertyName
指定 PropertyName
指定 PropertyName
指定 PropertyName
إضافة <var>X</var>
添加 <var>X</var>
加入 <var>X</var>
Přidat <var>X</var>
Tilføj <var>X</var>
<var>X</var> toevoegen
Lisää <var>X</var>
Ajouter <var>X</var>
<var>X</var> hinzufügen
Προσθήκη <var>X</var>
הוסף את <var>X</var>
<var>X</var> hozzáadása
Aggiungi <var>X</var>
<var>X</var> の追加
<var>X</var> 추가
Legg til <var>X</var>
Dodaj <var>X</var>
Adicionar <var>X</var>
Добавить <var>X</var>
Agregar <var>X</var>
Lägg till <var>X</var>
<var>X</var> Ekle
添加 <var>X</var>
加入 <var>X</var>
إضافة مكون
添加组件
加入元件
Přidat součást
Tilføj komponent
Onderdeel toevoegen
Lisää osa
Ajouter un composant
Komponente hinzufügen
Προσθήκη στοιχείου
הוספת רכיב
Összetevő hozzáadása
Aggiungi componente
コンポーネントの追加
구성 요소 추가
Legg til komponent
Dodaj składnik
Adicionar Componente
Добавить компонент
Agregar componente
Lägg till komponent
Bileşen Ekle
添加组件
加入元件
إزالة التنسيق
移除格式设置
移除格式
Odebrat formátování
Fjern formatering
Opmaak verwijderen
Poista muotoilu
Supprimer la mise en forme
Formatierung entfernen
Κατάργηση μορφοποίησης
הסרת עיצוב
Formázás eltávolítása
Rimuovi formattazione
フォーマットの解除
서식 제거
Fjern formatering
Usuń formatowanie
Remover Formatação
Снять форматирование
Quitar formato
Ta bort formatering
Biçimlendirmeyi Kaldır
移除格式设置
移除格式
تم بالفعل إضافة موفر الموسع <var>X</var> بصفته موسعًا. يؤدي إضافة موسع آخر إلى وجود خصائص متكررة.
扩展程序提供程序 <var>X</var> 已添加为扩展程序。添加其他扩展程序提供程序将导致重复的属性。
已經將擴充性提供者 <var>X</var> 加入做為擴充項。加入另一個會產生重複的屬性。
Zprostředkovatel rozšířeného objektu <var>X</var> již byl přidán jako rozšiřující objekt. V případě přidání dalšího by došlo k duplicitě vlastností.
Udvidelsesprovideren <var>X</var> er allerede blevet tilføjet som en udvidelse. Hvis du tilføjer en ekstra udvidelse, resulterer det i identiske egenskaber.
De uitbreidingsfunctie <var>X</var> is al toegevoegd als uitbreidingsfunctie. Als u nog een uitbreidingsfunctie toevoegt, levert dit dubbele eigenschappen op.
Laajennuspalvelu <var>X</var> on jo laajennuksena. Toisen lisääminen aiheuttaa ominaisuuksien kopioita.
Le fournisseur d'extendeurs <var>X</var> a déjà été ajouté en tant qu'extendeur. L'ajout d'un autre créerait des propriétés en double.
Der Extenderanbieter <var>X</var> wurde bereits als Extender hinzugefügt. Wenn ein weiterer hinzugefügt wird, führt dies zu doppelten Eigenschaften.
Η υπηρεσία παροχής προέκτασης <var>X</var> έχει ήδη προστεθεί ως προέκταση. Η προσθήκη και άλλης θα έχει ως αποτέλεσμα διπλότυπες ιδιότητες.
ספק המרחיב <var>X</var> כבר נוסף כמרחיב. הוספת ספק מרחיב נוסף תגרום לכפילות מאפיינים.
A(z) <var>X</var> bővítőszolgáltató már hozzá van adva bővítőként. Még egyszeri hozzáadása ismétlődő tulajdonságokat okozna.
Il provider di estensione <var>X</var> è già stato aggiunto come estensione. Aggiungendone un altro si creerebbero proprietà duplicate.
拡張プロバイダ <var>X</var> はエクステンダとして既に追加されています。もう 1 つ追加すると、プロパティが重複します。
Extender 공급자 <var>X</var>이(가) Extender로 이미 추가되었습니다. 다른 공급자를 추가하면 속성이 중복됩니다.
Utvidelsesleverandøren <var>X</var> er allerede lagt til som en utvidelse. Hvis du legger til enda en, fører det til at det er to like egenskaper.
Dostawca rozszerzony <var>X</var> został już dodany jako rozszerzenie. Dodanie kolejnego dostawcy spowodowałoby zduplikowanie właściwości.
O fornecedor do extensor <var>X</var> já foi adicionado como extensor. A inclusão de outro resultará em propriedades duplicadas.
Поставщик расширений <var>X</var> уже добавлен в качестве расширения. Добавление другого поставщика приведет к появлению повторяющихся свойств.
El proveedor extensor <var>X</var> ya se ha agregado como extensor. Si agrega otro habría propiedades duplicadas.
Utökningsprovidern <var>X</var> har redan lagts till som en utökare. Det går inte att lägga till ännu en, eftersom det skulle medföra dubblettegenskaper.
<var>X</var> uzatma sağlayıcısı zaten bir uzatma olarak eklendi. Bir uzatma daha eklemek yinelenen özelliklere neden olabilir.
扩展程序提供程序 <var>X</var> 已添加为扩展程序。添加其他扩展程序提供程序将导致重复的属性。
已經將擴充性提供者 <var>X</var> 加入做為擴充項。加入另一個會產生重複的屬性。
تحديد كائن أعمال يمكن استخدامه لاسترداد البيانات أو تحديثها (على سبيل المثال، كائن معرّف في دليل Bin أو App_Code لهذا التطبيق).
选择可以用于检索或更新数据的业务对象(例如,在此应用程序的 Bin 或 App_Code 目录中定义的对象)。
選取可以用來擷取或更新資料的商務物件 (例如,在這個應用程式中的 Bin 或 App_Code 目錄中定義的物件)。
Vyberte obchodní objekt, který lze použít k získání nebo aktualizaci dat (například objekt definovaný v adresáři Bin nebo App_Code pro tuto aplikaci).
Vælg et forretningsobjekt, der kan anvendes til at hente eller opdatere data (f.eks. et objekt, der er defineret i Bin- eller App_Code-mappen til dette program).
Selecteer een zakelijk object dat u kunt gebruiken om gegevens op te halen of bij te werken (bijvoorbeeld een object dat is gedefinieerd in de map Bin of App_Code van deze toepassing).
Valitse yritysobjekti, jota voidaan käyttää tietojen noutamiseen tai päivittämiseen (esimerkiksi tämän Bin- tai App_Code-kansiossa määritetty objekti).
Sélectionnez un objet métier à l'aide duquel vous pouvez extraire ou mettre à jour des données (par exemple, un objet défini dans le répertoire Bin ou App_Code de cette application).
Wählen Sie ein Geschäftsobjekt aus, mit dem Daten abgerufen oder aktualisiert werden können (z.B. ein Objekt, das im Verzeichnis Bin oder App_Code für diese Anwendung definiert ist).
Επιλέξτε ένα αντικείμενο εργασίας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ή την ενημέρωση δεδομένων (για παράδειγμα, ενός αντικειμένου που ορίζεται στον κατάλογο Bin or App_Code για αυτή την εφαρμογή).
בחר אובייקט עסקי שבו ניתן להשתמש לאחזור או לעדכון נתונים (לדוגמה, אובייקט מוגדר בספריה Bin או App_Code עבור יישום זה).
Olyan üzleti objektumot válasszon, amelynek használatával adatokat lehet beolvasni vagy frissíteni (például az alkalmazás Bin vagy App_Code könyvtárában megadott objektumot).
Selezionare un oggetto business che può essere utilizzato per il recupero o l'aggiornamento dei dati, quale un oggetto definito nella directory Bin o App_Code dell'applicazione.
データを取得または更新するために使用できるビジネス データを選択します。(たとえば、Bin または App_Code ディレクトリでこのアプリケーションに定義されたオブジェクトです。)
데이터를 검색하거나 업데이트하는 데 사용할 수 있는 비즈니스 개체를 선택하십시오. 비즈니스 개체의 예로는 이 응용 프로그램의 Bin 또는 App_Code 디렉터리에 정의된 개체가 있습니다.
Velg et forretningsobjekt som kan brukes til å hente og oppdatere data (for eksempel et objekt definert i programmappen Bin eller App_Code).
Wybierz obiekt biznesowy, ktrego można użyć do pobierania lub aktualizowania danych (na przykład obiekt zdefiniowany w katalogu Bin lub App_Code dla tej aplikacji).
Selecionar um objeto comercial que possa ser usado para recuperar ou atualizar dados (por exemplo, um objeto definido no diretório Bin ou App_Code para esse aplicativo).
Выберите бизнес-объект, который может использоваться для выборки или обновления данных (например, объект, заданный в каталоге Bin или в каталоге App_Code для этого приложения).
Seleccione un objeto comercial que se pueda utilizar para recuperar o actualizar datos (por ejemplo, un objeto definido en el directorio Bin o App_Code para esta aplicación).
Välj ett affärsobjekt som kan användas för att hämta eller uppdatera data (till exempel ett objekt som är definierat i katalogen Bin eller App_Code för tillämpningsprogrammet).
Verileri almak veya güncelleştirmek için kullanılabilecek bir iş nesnesi seçin (örneğin, bu uygulamanın Bin veya App_Code dizininde tanımlanan bir nesne).
选择可以用于检索或更新数据的业务对象(例如,在此应用程序的 Bin 或 App_Code 目录中定义的对象)。
選取可以用來擷取或更新資料的商務物件 (例如,在這個應用程式中的 Bin 或 App_Code 目錄中定義的物件)。
See catalog page for all messages.