The service
Messages on page
مسح القالب الخاص بطريقة العرض الحالية وإعادة تعيينه إلى وضع العرض الافتراضي
为当前视图清除该模板,并重置为默认呈现
清除目前檢視的樣板並重設為預設呈現
Vymaže šablonu aktuálního zobrazení a obnoví výchozí vykreslení.
Rydder skabelonen for den aktuelle visning og nulstiller til standardgengivelse
Hiermee wist u de sjabloon van de huidige weergave en herstelt u de standaardweergave
Tyhjentää nykyisen näkymän mallin ja palauttaa oletuskäsittelyyn
Efface le modèle de l'affichage actuel et réinitialise le rendu par défaut
Löscht die Vorlage für die aktuelle Ansicht und setzt den Vorgang auf die Standardwiedergabe zurück.
Εκκαθαρίζει το πρότυπο της τρέχουσας προβολής και επαναφέρει την προεπιλεγμένη απόδοση
ניקוי תבנית התצוגה הנוכחית ואיפוס ליצירת ברירת מחדל
Kiüríti az aktuális nézet sablonját, és visszaáll az alapértelmezett leképezésre
Cancella il modello per la visualizzazione corrente e reimposta il rendering predefinito
現在のビューのテンプレートをクリアし、既定の描画にリセットします
현재 뷰에 대한 템플릿을 지우고 기본 렌더링으로 다시 설정합니다.
Fjerner malen for gjeldende visning og tilbakestiller til standard visning
Usuwa szablon bieżącego widoku i przywraca odwzorowanie domyślne
Limpa o modelo do modo de exibição atual e redefine para processamento padrão
Чистит шаблон для текущего представления и восстанавливает визуализацию по умолчанию
Elimina la plantilla de la vista actual y restablece la presentación predeterminada
Rensar den aktuella vyns mall och återgår till standardrendering
Geçerli görünüm için şablonu temizler ve varsayılan işlemeye sıfırlar
为当前视图清除该模板,并重置为默认呈现
清除目前檢視的樣板並重設為預設呈現
创建数据源的数据字段和数据键
创建数据源的数据字段和数据键
建立資料來源的資料欄位和資料索引鍵
Vytvořit datová pole a klíče dat pro zdroj dat
Opret datafelter og datanøgler til en datakilde
Gegevensvelden en -sleutels maken voor een gegevensbron
Luo tietolähteen tietokentät ja -avaimet
Créer des champs de données et des objets DataKey pour une source de données
Datenfelder und Datenschlüssel für eine Datenquelle erstellen
Δημιουργία πεδίων δεδομένων και κλειδιών δεδομένων για ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων
צור שדות נתונים ומפתחות נתונים עבור מקור נתונים
Adatforrás adatmezőinek és adatkulcsainak létrehozása
Crea campi e chiavi di dati per un'origine dati
データ ソースのデータ フィールドおよびデータ キーを作成します。
데이터 소스에 대한 데이터 필드 및 데이터 키 만들기
Opprett datafelt og datanøkler for en datakilde
Utwrz pola danych i klucze danych dla źrdła danych
Criar campos de dados e chaves de dados para uma fonte de dados
Создать поля данных и ключи данных для источника данных
Crear campos de datos y claves de datos para un origen de datos
Skapa datafält och datanycklar för en datakälla
Veri kaynağı için veri alanları ve veri anahtarları oluştur
建立資料來源的資料欄位和資料索引鍵
إنشاء حقول البيانات ومفاتيح البيانات لمصدر بيانات
新建节点
عقدة جديدة
新建节点
新節點
Nový uzel
Ny node
Nieuw knooppunt
Uusi solmu
Nouveau noeud
Neuer Knoten
Νέος κόμβος
צומת חדש
Új csomópont
Nuovo nodo
新しいノード
새 노드
Ny node
Nowy węzeł
Novo Nó
Новый узел
Nuevo nodo
Ny nod
Yeni Düğüm
新節點
上移列
تحريك العمود لأعلى
上移列
向上移動資料行
Posunout sloupec nahoru
Flyt kolonnen opad
Kolom omhoog verplaatsen
Siirrä saraketta ylös
Déplacer la colonne vers le haut
Spalte nach oben verschieben
Μετακίνηση της στήλης προς τα πάνω
העבר עמודה למעלה
Oszlop áthelyezése felfelé
Sposta colonna verso l'alto
列を上に移動
위로 열 이동
Flytt kolonne opp
Przenieś kolumnę w grę
Mover coluna para cima
Переместить столбец вверх
Subir columna
Flytta kolumn uppåt
Sütunu yukarı taşı
向上移動資料行
貨幣 - <var>X</var>
Měna - <var>X</var>
Valuta - <var>X</var>
Valuta - <var>X</var>
Valuutta - <var>X</var>
Monétaire - <var>X</var>
Währung - <var>X</var>
Νομισματική μονάδα - <var>X</var>
‏‏מטבע - <var>X</var>‏
Pénznem – <var>X</var>
Valuta - <var>X</var>
通貨 - <var>X</var>
통화 - <var>X</var>
Valuta - <var>X</var>
Waluta - <var>X</var>
Unidade Monetária - <var>X</var>
Денежная единица- <var>X</var>
Moneda - <var>X</var>
Valuta - <var>X</var>
Para birimi - <var>X</var>
货币 - <var>X</var>
العملة - <var>X</var>
货币 - <var>X</var>
貨幣 - <var>X</var>
تعريف المعلمات
定义参数
定義參數
Definovat parametry
Definer parametre
Parameters definiëren
Määritä parametrit
Définir les paramètres
Parameter definieren
Ορισμός παραμέτρων
הגדרת פרמטרים
Paraméterek megadása
Definisci parametri
パラメータの定義
매개 변수 정의
Definer parametere
Definiuj parametry
Definir Parâmetros
Задайте параметры
Definir parámetros
Definiera parametrar
Parametreleri Tanımla
定义参数
定義參數
MenuStrip قياسي
标准 MenuStrip
標準 MenuStrip
Standardní prvek MenuStrip
Standard-MenuStrip
Standaard MenuStrip
Vakio-MenuStrip
MenuStrip standard
Standard-MenuStrip
Τυπικό MenuStrip
MenuStrip רגיל
Szabványos MenuStrip sáv
MenuStrip standard
標準 MenuStrip
표준 MenuStrip
Standard MenuStrip
Standardowy pasek MenuStrip
MenuStrip Padrão
Стандартный блок MenuStrip
MenuStrip estándar
Standard-MenuStrip
Standart MenuStrip
标准 MenuStrip
標準 MenuStrip
إضافة حقل
添加字段
加入欄位
Přidat pole
Tilføj felt
Veld toevoegen
Lisää kenttä
Ajouter un champ
Feld hinzufügen
Προσθήκη πεδίου
הוספת שדה
Mező hozzáadása
Aggiungi campo
フィールドの追加
필드 추가
Legg til felt
Dodaj pole
Adicionar Campo
Добавить поле
Agregar campo
Lägg till fält
Alan Ekle
添加字段
加入欄位
تمكين الحذف أو تعطيله
启用或禁用删除
啟用或停用刪除
Povolit nebo zakázat odstranění
Aktiver eller deaktiver sletning
Verwijderen in- of uitschakelen
Ota poistaminen käyttöön tai poista se käytöstä
Activer ou désactiver la suppression
Löschen aktivieren oder deaktivieren
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαγραφής
אפשר או בטל מחיקה
Törlés engedélyezése vagy tiltása
Attiva o disattiva eliminazione
削除を有効または無効にする
삭제 사용 또는 사용 안 함
Aktiver eller deaktiver sletting
Włącz lub wyłącz usuwanie
Habilitar ou Desabilitar Exclusão
Включить или отключить удаление
Habilitar o deshabilitar eliminación
Aktivera eller stäng av borttagning
Silmeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak
启用或禁用删除
啟用或停用刪除
تم بالفعل تحميل برنامج تحميل المصمم من مضيف آخر. لا يمكن الحصول إلا على برنامج تحميل مصمم واحد لكل مضيف.
已从另一台主机加载设计器加载程序。每台主机只能有一个设计器加载程序。
已經從其他主應用程式載入設計工具載入器。每個主應用程式只能有一個設計工具載入器。
Zaváděcí program pro návrháře byl již zaveden z jiného hostitele. Pro každého hostitele je možné použít pouze jeden zaváděcí program pro návrháře.
Designerindlæseren er allerede indlæst fra en anden vært. Du kan kun have én designerindlæser for hver vært.
De lader van de ontwerpfunctie is al geladen vanaf een andere host. Er is slechts één lader van de ontwerpfunctie voor elke host.
Suunnitteluohjelman latausohjelma on jo ladattu toisesta isännästä. Kullakin isännällä voi olla vain yksi suunnitteluohjelman latausohjelma.
Le chargeur du concepteur a déjà été chargé à partir d'un autre hôte. Vous ne pouvez disposer que d'un chargeur de concepteur par hôte.
Das Designerladeprogramm wurde bereits von einem anderen Host geladen. Es kann nur ein Designerladeprogramm für den jeweiligen Host verwendet werden.
Έχει γίνει ήδη φόρτωση της φόρτωσης σχεδίασης από άλλο κεντρικό υπολογιστή. Για κάθε κεντρικό υπολογιστή μπορεί να υπάρχει μόνο μία φόρτωση σχεδίασης.
טוען המעצב כבר נטען ממחשב מארח אחר. ניתן להשתמש בטוען מעצב אחד בלבד עבור כל מחשב מארח.
A tervező betöltőprogramja már egy másik állomásról be van töltve. Egy-egy állomáshoz csak egy tervező-betöltőprogrammal rendelkezhet.
Il caricatore della finestra di progettazione è già stato caricato da un altro host. Può essere presente un solo caricatore della finestra di progettazione per ogni host.
デザイナ ローダーは既に別のホストから読み込まれています。デザイナ ローダーは各ホストに対して 1 つしか読み込めません。
디자이너 로더가 다른 호스트에서 이미 로드되었습니다. 호스트별로 디자이너 로더는 하나만 사용할 수 있습니다.
已从另一台主机加载设计器加载程序。每台主机只能有一个设计器加载程序。
Utformingslasteren er allerede lastet inn fra en annen vert. Du kan bare ha én utformingslaster for hver vert.
Moduł ładowania projektanta został już załadowany z innego hosta. Dla każdego hosta może być załadowany tylko jeden moduł ładowania projektanta.
O carregador do designer já foi carregado de outro host. Só é possível ter um carregador de designer para cada host.
Загрузчик конструкторов уже загружен с другого узла. Для каждого узла можно загрузить только один загрузчик конструктора.
El cargador de diseñadores ya se ha cargado desde otro host. Sólo puede tener un cargador de diseñadores para cada host.
Designerinläsaren har redan lästs in från en annan värd. Du kan bara använda en designerinläsare per värd.
Tasarımcı yükleyicisi başka bir ana bilgisayardan zaten yüklenmişti. Her ana bilgisayar için tek bir tasarımcı yükleyiciniz olabilir.
已經從其他主應用程式載入設計工具載入器。每個主應用程式只能有一個設計工具載入器。
See catalog page for all messages.