The service
Messages on page
تقويم غير صالح للبيانات الموروثة الموفَّرة.
不是给定区域性的有效日历。
不是提供的文化特性的有效日曆。
Kalendář není pro určenou jazykovou verzi platný.
Kalenderen er ikke gyldig for den angivne kultur.
Ongeldige kalender voor de gegeven cultuur.
Virheellinen kalenteri määritetylle maa-asetukselle.
Calendrier non valide pour la culture donnée.
Ungültiger Kalender für die angegebene Kultur.
Δεν είναι έγκυρο ημερολόγιο για τη δεδομένη κουλτούρα.
לוח שנה לא חוקי עבור התרבות הנתונה.
Az adott kulturális környezetnek nem megfelelő naptár.
Calendario non valido per il gruppo linguistico specificato.
指定されたカルチャに有効なカレンダーではありません。
지정한 culture의 달력이 잘못되었습니다.
Ugyldig kalender for angitt kultur.
Nieprawidłowy kalendarz dla podanej kultury.
Não é um calendário válido para a cultura dada.
Calendário inválido para idioma fornecido.
Не является допустимым календарем для заданной культуры.
Calendario no válido para la referencia cultural proporcionada.
Den här kalendern är ogiltig för den angivna kulturen.
Verilen kültür için geçerli bir takvim değil.
不是给定区域性的有效日历。
不是提供的文化特性的有效日曆。
يجب أن يكون لدى موفري المخازن اسم العنصر 'formatter' أو 'provider'.
接收提供程序必须具有元素名“formatter”或“provider”。
接收提供者必須有 'formatter' 或 'provider' 的項目名稱。
Název prvku pro zprostředkovatele jímky musí být formatter nebo provider.
Sinkprovidere skal have elementnavnet 'formatter' eller 'provider'.
Aanbieders van filters moeten een elementnaam 'formatter' of 'provider' bevatten.
Sink provider -tarjoajilla on oltava osanimi Formatter tai Provider.
Les fournisseurs de récepteur doivent avoir un nom d'élément 'formatter' ou 'provider'.
Empfängeranbieter müssen den Elementnamen "formatter" oder "provider" haben.
Οι υπηρεσίες παροχής δεκτών πρέπει να έχουν όνομα στοιχείου 'formatter' ή 'provider'.
לספקי קולטים חייב להיות שם אלמנט 'formatter' או 'provider'.
Gyűjtőszolgáltatóknak tartalmaznia kell egy „formatter” vagy „provider” nevű elemet.
I provider di sink devono avere un nome elemento 'formatter' o 'provider'.
シンク プロバイダには 'formatter' または 'provider' の要素名が必要です。
싱크 공급자에는 이름이 'formatter' 또는 'provider'인 요소가 있어야 합니다.
Mottakerleverandører må ha elementnavnet "formatter" eller "provider".
Dostawcy zbiorników muszą zawierać nazwę elementu typu 'formatter' lub 'provider'.
Provedores de coletor devem ter um nome de elemento de 'formatter' ou 'provider'.
Os fornecedores de receptores têm de ter um nome de elemento de 'formatter' ou 'provider'.
Поставщики приемников должны иметь элемент с именем 'formatter' или 'provider'.
Los proveedores de recepción deben tener un nombre de elemento de 'formateador' o 'proveedor'.
Mottagarproviders måste ha elementnamnet formatter eller provider.
Havuz sağlayıcılarında 'formatter' veya 'provider' adlı bir öğe adı bulunmalıdır.
接收提供程序必须具有元素名“formatter”或“provider”。
接收提供者必須有 'formatter' 或 'provider' 的項目名稱。
قائمة التحكم بالوصول هذه ليست في شكل تقليدي لذا لا يمكن تعديلها.
此访问控制列表格式不规范,因此无法修改。
此存取控制清單並非標準形式,因此無法修改。
Tento seznam řízení přístupu není v kanonickém tvaru, a proto jej nelze změnit.
Denne adgangskontrolliste har ikke kanonisk form og kan derfor ikke ændres.
Deze ACL (Access Control List) heeft geen canonieke vorm en kan dus niet worden aangepast.
Tämän käyttöoikeusluettelon muoto ei ole sääntöjen mukainen, eikä sitä voi muokata.
Cette liste de contrôle d'accès n'est pas de forme canonique et ne peut donc pas être modifiée.
Diese Zugriffssteuerungsliste liegt nicht in der kanonischen Form vor und kann aus diesem Grund nicht geändert werden.
Αυτή η λίστα ελέγχου πρόσβασης δεν είναι σε κανονική μορφή και επομένως δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.
רשימת בקרת גישה זו אינה בצורה קנונית ולכן אין אפשרות לשנותה.
Ez a hozzáférési lista nem kanonikus alakú, ezért nem módosítható.
Il formato dell'elenco di controllo di accesso non è canonico, pertanto non può essere modificato.
このアクセス制御リストは標準の形式ではないため、変更できません。
이 액세스 제어 목록은 정규 형식이 아니므로 수정할 수 없습니다.
Denne tilgangskontrollisten er ikke på kanonisk form, og kan derfor ikke endres.
Ta lista kontroli dostępu nie jest w formie kanonicznej i dlatego nie może być modyfikowana.
Esta lista de controle de acesso não está no formato canônico e, portanto, não pode ser modificada.
Esta lista de controlo de acesso não está no formato canónico pelo que não pode ser modificada.
Данный список контроля доступа составлен не в канонической форме, поэтому его изменение невозможно.
Esta lista de control de acceso no está en formato canónico y, por lo tanto, no se puede modificar.
Denna åtkomstkontrollista är inte i kanonisk form och kan därför inte modifieras.
Bu erişim denetim listesi kurallı değil ve bu nedenle değiştirilemez.
此访问控制列表格式不规范,因此无法修改。
此存取控制清單並非標準格式,因此無法修改。
Vahingoittunut .resources-tiedosto. Nimi-indeksi <var>X</var> ulottuu tiedoston lopun ulkopuolelle.
Fichier .resources endommagé. La chaîne de l'index de nom '<var>X</var>' s'étend au-delà de la fin du fichier.
Beschädigte .resources-Datei. Die Zeichenfolge für den Namensindex <var>X</var> reicht über das Ende der Datei hinaus.
Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Η συμβολοσειρά για τον δείκτη ονόματος '<var>X</var>' επεκτείνεται και μετά το τέλος του αρχείου.
קובץ ‎.resources פגום. המחרוזת עבור אינדקס השמות '<var>X</var>' חורגת מסופו של הקובץ.
Sérült .resources fájl. A(z) „<var>X</var>” névindex karakterlánca túllépi a fájl végét.
File .resources danneggiato. La stringa per l'indice dei nomi '<var>X</var>' si estende oltre la fine del file.
.resources ファイルが壊れています。名前インデックス '<var>X</var>' の文字列がファイルの終わりを超えて拡張しています。
.resources 파일이 손상되었습니다. 이름 인덱스 '<var>X</var>'의 문자열이 파일의 끝을 지나 확장합니다.
Ødelagt.resources-fil. Strengen for navneindeksen <var>X</var> passerer slutten av filen.
Uszkodzony plik .resources. Ciąg dla indeksu nazwy '<var>X</var>' rozciąga się poza koniec pliku.
O arquivo .resources está danificado. A seqüência de caracteres do índice de nome '<var>X</var>' ultrapassa o final do arquivo.
Ficheiro .resources. A cadeia para o índice de nomes '<var>X</var>' ultrapassa o fim do ficheiro.
Поврежден файл .resources. Строка индекса имени "<var>X</var>" превышает длину файла.
Archivo .resources dañado. La cadena para el índice de nombres '<var>X</var>' se extiende más allá del archivo.
Skadad .resources-fil. Strängen för namnindex <var>X</var> överskrider filslutet.
Bozuk .resources dosyası. '<var>X</var>' ad dizini için dize dosya sonunun ötesinde genişletiliyor.
ملف ‎.resources تالف. يمتد الدفق الخاص برقم الاسم '<var>X</var>' إلى ما بعد نهاية الملف.
.resources 文件已损坏。名称索引“<var>X</var>”的字符串超出了文件末尾。
.resources 檔案已損毀。名稱索引 '<var>X</var>' 的字串超出檔案結尾。
Soubor .resources je poškozen. Řetězec indexu názvu <var>X</var> přesahuje konec souboru.
Beskadiget .resources-fil. Strengen for navneindekset '<var>X</var>' fortsætter ud over filens slutning.
Beschadigd .resources-bestand. Tekenreeks voor naamindex <var>X</var> gaat voorbij het einde van het bestand.
.resources 文件已损坏。名称索引“<var>X</var>”的字符串超出了文件末尾。
.resources 檔案已損毀。名稱索引 '<var>X</var>' 的字串超出檔案結尾。
أحرف غير صالحة في المسار.
路径中具有非法字符。
路徑中有不合法的字元。
Cesta obsahuje neplatné znaky.
Ugyldige tegn i stien.
Ongeldige tekens in pad.
Polussa on merkkejä, jotka eivät kelpaa.
Caractères non conformes dans le chemin d'accès.
Illegales Zeichen im Pfad.
Στη διαδρομή υπάρχουν χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι.
תווים לא חוקיים בנתיב.
Érvénytelen karakterek szerepelnek az elérési útban.
Caratteri non validi nel percorso.
パスに無効な文字が含まれています。
경로에 잘못된 문자가 있습니다.
Ugyldige tegn i banen.
Niedozwolone znaki w ścieżce.
Caracteres inválidos no caminho.
Caracteres inválidos no caminho.
Путь содержит недопустимые знаки.
Caracteres no válidos en la ruta de acceso.
Ogiltiga tecken i sökvägen.
Yolda geçersiz karakterler var.
路径中具有非法字符。
路徑中有不合法的字元。
يجب أن يكون النوع TransparentProxy
类型必须为 TransparentProxy
型別必須是 TransparentProxy
Musí se jednat o typ TransparentProxy.
Typen skal være en TransparentProxy
Type moet een TransparentProxy zijn
Tyypin on oltava TransparentProxy
Le type doit être un TransparentProxy
Der Typ muss ein TransparentProxy sein.
Ο τύπος πρέπει να είναι TransparentProxy
הסוג חייב להיות TransparentProxy.
A típus csak TransparentProxy lehet.
Il tipo deve essere TransparentProxy
型は TransparentProxy でなければなりません。
형식은 TransparentProxy여야 합니다.
Typen må være en TransparentProxy
Typem musi być TransparentProxy
O tipo deve ser um TransparentProxy
O tipo tem de ser um TransparentProxy
Типом должен быть TransparentProxy
El tipo debe ser TransparentProxy
Type måste vara TransparentProxy.
Tür, bir TransparentProxy olmalıdır
类型必须为 TransparentProxy
型別必須是 TransparentProxy
نقطة الإدخال الرئيسية غير معرفة.
未定义主入口点。
未定義主要進入點。
Hlavní vstupní bod není definován.
Hovedindgangspunktet er ikke defineret.
Hoofdingangspunt is niet gedefinieerd.
Pääaloituskohtaa ei ole määritetty.
Point d'entrée principal non défini.
Der Haupteinstiegspunkt ist nicht definiert.
Το κύριο σημείο εισόδου δεν έχει καθοριστεί.
נקודת כניסה ראשית לא מוגדרת.
A fő belépési pont nincs definiálva.
Punto di ingresso principale non definito.
メイン エントリ ポイントが定義されていません。
주 진입점이 정의되지 않았습니다.
Hovedinngangspunkt er ikke definert.
Nie zdefiniowano głównego punktu wejścia.
Ponto de entrada principal não definido.
Ponto de entrada principal não definido.
Главная точка входа не задана.
Punto de entrada principal no definido.
Huvudstartadressen har inte angetts.
Ana giriş noktası tanımlanmadı.
未定义主入口点。
未定義主要進入點。
Не удалось найти набор разрешений для указанного имени.
No se puede encontrar un conjunto de permisos con el nombre proporcionado.
Det går inte att hitta en behörighetsgrupp med angett namn.
Sağlanan adda bir izin kümesi bulunamadı.
تعذر العثور على إذن تم تعيينه مع الاسم الموفر.
未找到具有所提供名称的权限集。
無法以提供的名稱找到使用權限集合。
Sada oprávnění s uvedeným názvem nebyla nalezena.
Der blev ikke fundet et tilladelsessæt med det angivne navn.
Kan geen machtigingenset met de opgegeven naam vinden.
Määritettyä nimeä vastaavaa oikeusryhmää ei löydy.
Impossible de trouver une autorisation définie avec le nom fourni.
Es kann kein Berechtigungssatz mit dem angegebenen Namen gefunden werden.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση συνόλου δικαιωμάτων με το καθορισμένο όνομα.
אין אפשרות לאתר ערכת הרשאות בשם שצוין.
Nem található a megadott nevű engedélycsoport.
Impossibile trovare un set di autorizzazioni con il nome fornito.
指定された名前のアクセス許可セットが見つかりません。
지정한 이름의 권한 집합이 없습니다.
Finner ikke tillatelsessett med angitt navn.
Nie można odnaleźć zestawu uprawnień o podanej nazwie.
Não é possível localizar um conjunto de permissões com o nome fornecido.
Não é possível encontrar um conjunto de permissões com o nome fornecido.
未找到具有所提供名称的权限集。
無法以提供的名稱找到使用權限集合。
ملف ‎.resources تالف. يمتد اسم مورد إلى ما بعد نهاية الدفق.
.resources 文件已损坏。资源名称超出了流的末尾。
.resources 檔案已損毀。資源名稱超出資料流結尾。
Soubor .resources je poškozen. Název prostředku přesahuje konec proudu.
Beskadiget .resources-fil. Et ressourcenavn fortsætter ud over streamens slutning.
Beschadigd .resources-bestand. Een bronnaam gaat voorbij het einde van de stroom.
Vahingoittunut .resources-tiedosto. Resurssin nimi ulottuu virran lopun ulkopuolelle.
Fichier .resources endommagé. Un nom de ressource s'étend au-delà de la fin du flux.
Beschädigte .resources-Datei. Ein Ressourcenname reicht über das Ende des Streams hinaus.
Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Το όνομα ενός πόρου επεκτείνεται και μετά το τέλος της ροής.
קובץ ‎.resources פגום. שמו של משאב חורג מסופו של הזרם.
Sérült .resources fájl. Egy erőforrásnév túllépi a folyam végét.
File .resources danneggiato. Un nome di risorsa si estende oltre la fine del flusso.
.resources ファイルが壊れています。リソース名はストリームの終わりを超えて拡張しています。
.resources 파일이 손상되었습니다. 리소스 이름이 스트림의 끝을 지나 확장합니다.
Ødelagt .resources-fil. Et ressursnavn utvides forbi slutten på dataflyten.
Uszkodzony plik .resources. Nazwa zasobu rozciąga się poza koniec strumienia.
O arquivo .resources está danificado. Um nome de recurso ultrapassa o final do fluxo.
Ficheiro .resources danificado. Um nome de recurso ultrapassa o fim da sequência.
Поврежден файл .resources. Имя ресурса превышает длину потока.
Archivo .resources dañado. Un nombre de recurso se extiende más allá del final de la secuencia.
Skadad .resources-fil. Ett resursnamn överskrider strömmens slut.
Bozuk .resources dosyası. Bir kaynak adı akış sonunun ötesinde genişletiliyor.
.resources 文件已损坏。资源名称超出了流的末尾。
.resources 檔案已損毀。資源名稱超出資料流結尾。
لا يمكن أن يكون الأسلوب المحدد ديناميكيًا أو عامًا ويجب أن يتم تعريفه في تعريف نوع عام.
指定的方法不能为动态或全局方法,并且必须在泛型类型上定义。
指定的方法不可以是動態或全域的,且必須在泛型型別定義上宣告。
Zadaná metoda nemůže být dynamická nebo globální a musí být deklarována pomocí definice obecného typu.
Den angivne metode kan ikke være dynamisk eller global og skal erklæres på en generisk typedefinition.
De opgegeven methode kan niet dynamisch of globaal zijn en moet worden gedeclareerd voor een generieke typedefinitie.
Määritetty menetelmä ei voi olla dynaaminen tai yleinen, ja sen on oltava yleisessä tyyppimäärityksessä asetettu.
La méthode spécifiée ne peut pas être dynamique ou globale et doit être déclarée dans une définition de type générique.
Die angegebene Methode kann nicht dynamisch oder global sein und muss für die generische Typdefinition deklariert werden.
Η καθορισμένη μέθοδος δεν μπορεί να είναι δυναμική ή καθολική και πρέπει να δηλωθεί σε έναν ορισμό γενικού τύπου.
השיטה שצוינה לא יכולה להיות דינאמית או גלובלית וחייבת להיות מוצהרת בהגדרת סוג כללי.
A megadott metódus nem lehet dinamikus vagy globális, és általános típusdefinícióban kell deklarálni.
Il metodo specificato non può essere dinamico o globale e deve essere dichiarato su una definizione di tipo generica.
指定されたメソッドを動的またはグローバルにすることはできず、ジェネリック型宣言で宣言されなければなりません。
지정한 메서드는 동적 메서드나 전역 메서드일 수 없으며 제네릭 형식 정의에 선언해야 합니다.
Den angitte metoden kan ikke være dynamisk eller global, og må deklareres for en generisk typedefinisjon.
Określona metoda nie może być dynamiczna ani globalna i musi być zadeklarowana w definicji typu rodzajowego.
O método especificado não pode ser dinâmico nem global e deve ser declarado em uma definição de tipo genérico.
O método especificado não pode ser dinâmico ou global e tem de ser declarado numa definição de tipo genérico.
Заданный метод не может быть динамическим или глобальным и должен объявляться в определении базового типа.
El método especificado no puede ser dinámico ni global y se debe declarar en una definición de tipo genérico.
Den angivna metoden kan inte vara dynamisk eller global, och den måste deklareras i en generisk typdefinition.
Belirtilen yöntem dinamik veya genel olamaz ve genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
指定的方法不能为动态或全局方法,并且必须在泛型类型上定义。
指定的方法不可以是動態或全域的,且必須在泛型型別定義上宣告。
See catalog page for all messages.