The service
Messages on page
ملون 1
彩色型 1
色彩 1
Barevné 1
Kleurrijk 1
Värikäs 1
Couleur 1
Έγχρωμη 1
צבעוני 1
Színes 1
A colori 1
カラフル 1
다양 1
Fargerik 1
Kolorowy 1
Colorido 1
Цветной 1
Multicolor 1
Färg 1
Renkli 1
彩色型 1
色彩 1
Farvet 1
Farbig 1
ملون 3
彩色型 3
色彩 3
Barevné 3
Farvet 3
Kleurrijk 3
Värikäs 3
Couleur 3
Farbig 3
Έγχρωμη 3
צבעוני 3
Színes 3
A colori 3
カラフル 3
다양 3
Fargerik 3
Kolorowy 3
Colorido 3
Цветной 3
Multicolor 3
Färg 3
Renkli 3
彩色型 3
色彩 3
ملون 2
彩色型 2
色彩 2
Barevné 2
Farvet 2
Kleurrijk 2
Värikäs 2
Couleur 2
Farbig 2
Έγχρωμη 2
צבעוני 2
Színes 2
A colori 2
カラフル 2
다양 2
Fargerik 2
Kolorowy 2
Colorido 2
Цветной 2
Multicolor 2
Färg 2
Renkli 2
彩色型 2
色彩 2
ملون 4
彩色型 4
色彩 4
Barevné 4
Farvet 4
Kleurrijk 4
Värikäs 4
Couleur 4
Farbig 4
Έγχρωμη 4
צבעוני 4
Színes 4
A colori 4
カラフル 4
다양 4
Fargerik 4
Kolorowy 4
Colorido 4
Цветной 4
Multicolor 4
Färg 4
Renkli 4
彩色型 4
色彩 4
معالج تكوين مصدر البيانات
数据源配置向导
資料來源組態精靈
Průvodce konfigurací zdroje dat
Guiden Datakildekonfiguration
Wizard Gegevensbron configureren
Ohjattu tietolähteen määrittäminen
Assistant Configuration de source de données
Assistent zum Konfigurieren von Datenquellen
Οδηγός παραμέτρων αρχείου προέλευσης δεδομένων
אשף קביעת תצורה של מקור נתונים
Adatforrás konfigurálása varázsló
Configurazione guidata origine dati
データ ソース構成ウィザード
데이터 소스 구성 마법사
Veiviser for konfigurasjon av datakilde
Kreator konfiguracji źrdła danych
Assistente para Configuração de Fonte de Dados
Мастер конфигурации источника данных
Asistente para la configuración de orígenes de datos
Guiden Konfigurera datakälla
Veri Kaynağı Yapılandırma Sihirbazı
数据源配置向导
資料來源組態精靈
الاستعلام '<var>X</var>'، المعلمة '<var>Y</var>': تعذر تحويل SqlDbType الخاص بالمعلمة إلى SqlType.
查询“<var>X</var>”,参数“<var>Y</var>”: 无法将参数的 SqlDbType 转换为 SqlType。
查詢 '<var>X</var>',參數 '<var>Y</var>': 無法將參數的 SqlDbType 轉換為 SqlType。
Dotaz <var>X</var>, parametr <var>Y</var>: Nelze převést typ SqlDbType parametru na typ SqlType.
查询“<var>X</var>”,参数“<var>Y</var>”: 无法将参数的 SqlDbType 转换为 SqlType。
Forespørgsel '<var>X</var>', parameter '<var>Y</var>': Parameterens SqlDbType kan ikke konverteres til en SqlType.
Query <var>X</var>, parameter <var>Y</var>: kan het SqlDbType van de parameter niet converteren naar een SqlType.
Kysely <var>X</var>, parametri <var>Y</var>: Parametrin SqlDbType-lajin muuntaminen SqlType-lajiksi ei onnistu.
Requête '<var>X</var>', paramètre '<var>Y</var>' : Impossible de convertir le SqlDbType du paramètre en SqlType.
Abfrage <var>X</var>, Parameter <var>Y</var>: SqlDbType von Parameter kann nicht in SqlType konvertiert werden.
Ερώτημα '<var>X</var>', παράμετρος '<var>Y</var>': Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του SqlDbType της παραμέτρου σε SqlType.
שאילתה '<var>X</var>', פרמטר '<var>Y</var>': אין אפשרות להמיר את SqlDbType של הפרמטר ל- SqlType.
„<var>X</var>” lekérdezés, „<var>Y</var>” paraméter: nem sikerült a paraméter SqlDbType formátumának SqlType formátumra alakítása.
Query '<var>X</var>', parametro '<var>Y</var>': impossibile convertire in SqlType il SqlDbType del parametro.
クエリ '<var>X</var>'、パラメータ '<var>Y</var>': パラメータの SqlDbType を SqlType に変換できません。
쿼리 '<var>X</var>', 매개 변수 '<var>Y</var>': 매개 변수의 SqlDbType을 SqlType으로 변환할 수 없습니다.
Spørring <var>X</var>, parameter <var>Y</var>: Kan ikke konvertere SqlDbType for parametrene til SqlType.
Kwerenda '<var>X</var>', parametr '<var>Y</var>': nie można konwertować typu SqlDbType parametru na typ SqlType.
Consulta '<var>X</var>', parâmetro '<var>Y</var>': não é possível converter o SqlDbType do parâmetro em um SqlType.
Запрос '<var>X</var>', параметр '<var>Y</var>': Не удается преобразовать тип параметра SqlDbType в тип SqlType.
Consulta '<var>X</var>', parámetro '<var>Y</var>': no se puede convertir SqlDbType del parámetro en SqlType.
Fråga <var>X</var>, parameter <var>Y</var>: Det gick inte att konvertera parameterns SqlDbType till en SqlType.
'<var>X</var>' sorgusu, '<var>Y</var>' parametresi: Parametrenin SqlDbType değeri SqlType'a dönüştürülemedi.
查詢 '<var>X</var>',參數 '<var>Y</var>': 無法將參數的 SqlDbType 轉換為 SqlType。
Toinen yhteys käyttää jo nimeä <var>X</var>. Anna uusi nimi.
Le nom '<var>X</var>' est déjà utilisé par une autre connexion. Entrez un nouveau nom.
Der Name <var>X</var> wird bereits von einer anderen Verbindung verwendet. Geben Sie einen neuen Namen ein.
Το όνομα '<var>X</var>' χρησιμοποιείται ήδη από άλλη σύνδεση. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
השם '<var>X</var>' כבר נמצא בשימוש על-ידי חיבור אחר. נא הזן שם חדש.
A(z) „<var>X</var>” nevet már egy másik kapcsolat használja. Adjon meg új nevet.
Il nome '<var>X</var>' è già in uso da un'altra connessione. Immettere un nuovo nome.
'<var>X</var>' という名前は他の接続で既に使用されています。新しい名前を入力してください。
다른 연결에서 이름 '<var>X</var>'을(를) 이미 사용하고 있습니다. 다른 이름을 입력하십시오.
Navnet <var>X</var> brukes allerede av en annen tilkobling. Skriv inn et nytt navn.
Nazwa '<var>X</var>' jest już używana przez inne połączenie. Wprowadź nową nazwę.
O nome '<var>X</var>' já está sendo usado por outra conexão. Digite um novo nome.
Имя '<var>X</var>' уже используется другим соединением. Введите новое имя.
Ya hay otra conexión que utiliza el nombre '<var>X</var>'. Especifique un nuevo nombre.
Namnet <var>X</var> används redan av en annan anslutning. Ange ett nytt namn.
'<var>X</var>' adı zaten başka bir bağlantı tarafından kullanıldı. Lütfen yeni bir ad girin.
名称“<var>X</var>”已被另一个连接使用。请输入一个新名称。
يستخدم اتصال آخر بالفعل الاسم '<var>X</var>'. الرجاء إدخال اسمًا جديدًا.
名称“<var>X</var>”已被另一个连接使用。请输入一个新名称。
另一個連接已經使用了名稱 '<var>X</var>'。請輸入新名稱。
Název <var>X</var> je již použit pro jiné připojení. Zadejte nový název.
Navnet '<var>X</var>' bruges allerede af en anden forbindelse. Indtast et nyt navn.
De naam <var>X</var> wordt al gebruikt door een andere verbinding. Voer een nieuwe naam in.
另一個連接已經使用了名稱 '<var>X</var>'。請輸入新名稱。
عملية إنشاء عنصر جديد لـ ToolStrip.
ToolStrip 新项创建事务。
ToolStrip 新項目建立異動。
Transakce vytvoření nové položky prvku ToolStrip.
Transaktionen Opret nyt ToolStrip-element.
Transactie ToolStrip New Item create.
ToolStrip-kohteen uuden kohteen luomisen tapahtuma.
Transaction Création d'un nouvel élément ToolStrip.
Transaktion "Neues ToolStrip-Element erstellen".
Συναλλαγή δημιουργίας νέου στοιχείου του ToolStrip.
פריט חדש של ToolStrip יצר טרנזקציה.
„ToolStrip vezérlő – új elem létrehozása” nevű tranzakció.
Transazione Crea nuovo elemento del controllo ToolStrip
ToolStrip の新しいアイテムの作成トランザクションです。
ToolStrip 새 항목 만들기 트랜잭션입니다.
Transaksjon med navnet Opprett nytt element for ToolStrip.
Operacja tworzenia nowego elementu ToolStrip.
Transação de criação de Novo Item de ToolStrip.
Новый элемент ToolStrip создает транзакцию.
Transacción de creación de nuevo elemento ToolStrip.
Transaktionen ToolStrip Nytt objekt.
ToolStrip New Item oluşturma İşlemi.
ToolStrip 新项创建事务。
ToolStrip 新項目建立異動。
حد التنسيق الخاص بالأرقام. لاحظ أن نوع تنسيق "العملة" يوفر تنسيقًا مخصصًا للقيم المالية.
指定数字的格式。请注意,“货币”格式类型为货币值提供专用的格式设置。
指定數字的格式。請注意,貨幣格式類型對貨幣數值提供了特殊的格式。
Určete formát pro čísla. Pro peněžní hodnoty lze použít speciální formátování pomocí typu Měna.
Angiv talformatet. Bemærk, at valutaformatet giver en specialtilpasset formatering af pengeværdier.
指定数字的格式。请注意,“货币”格式类型为货币值提供专用的格式设置。
Hier kunt u de opmaak voor getallen opgeven. Let op: het opmaaktype Valuta biedt speciale opmaakmogelijkheden voor geldwaarden.
Määritä numeroiden muoto. Huomaa, että Valuutta-muotoilulaji tarjoaa rahallisille arvoille erikoistuneen muotoilun.
Spécifie le format des nombres. Notez que le type de format Monnaie propose une mise en forme spécialisée pour les valeurs monétaires.
Geben Sie das Zahlenformat an. Beachten Sie, dass der Formattyp "Währung" besondere Formatierungen für monetäre Werte bietet.
Καθορίστε τη μορφή των αριθμών. Σημειώστε ότι ο τύπος μορφοποίησης "Νομισματική μονάδα" προσφέρει εξειδικευμένη μορφοποίηση για χρηματικές τιμές.
ציין עיצוב עבור מספרים. שים לב שסוג העיצוב של 'מטבע' מציע עיצוב מיוחד עבור ערכים כספיים.
Adja meg a számok formátumát. Ne felejtse el, hogy a Pénznem formátumtípus különleges formázási lehetőségeket nyújt a pénzbeli értékekhez.
Specificare il formato per i numeri. Per applicare una formattazione specifica ai valori di valuta, utilizzare il formato Valuta.
数値の書式を指定してください。通貨書式型では、通貨の値特有の書式が指定されます。
숫자의 형식을 지정합니다. 통화 형식 유형은 화폐 값에 대한 특수화된 형식을 제공합니다.
Angi formatet for tall. Legg merke til at valutaformattypen omfatter spesielle formater for pengeverdier.
Określ format liczb. Zwrć uwagę, że typ formatu Waluta umożliwia specjalne formatowanie wartości monetarnych.
Especifique o formato dos números. Observe que o formato de Currency oferece formatação especializada para os valores monetários.
Задайте формат чисел. Помните, что формат "Денежный" обеспечивает специальное форматирование денежных значений.
Especifique el formato para los números. Tenga en cuenta que el tipo de formato Moneda ofrece un formato especializado para valores monetarios.
Ange formatet för tal. Observera att formatet Valuta har färdiga format för monetära värden.
Sayıların biçimini belirtin. Para Birimi biçimi türünün para değerleri için özelleştirilmiş biçimlendirme sağlamasına dikkat edin.
指定數字的格式。請注意,貨幣格式類型對貨幣數值提供了特殊的格式。
Määritä tietolähde kohteille (<var>X</var>).
Spécifiez une source de données pour les éléments <var>X</var>.
Geben Sie eine Datenquelle für die <var>X</var>-Elemente an.
Καθορίστε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων για τα στοιχεία <var>X</var>.
ציין מקור נתונים עבור פריטי <var>X</var>.
Adjon meg adatforrást a(z) <var>X</var> elemekhez.
Consente di specificare un'origine dati per gli elementi <var>X</var>.
<var>X</var> 項目のデータ ソースを指定します。
<var>X</var> 항목에 대한 데이터 소스를 지정합니다.
Angi en datakilde for de <var>X</var> elementene.
Określ źrdło danych dla <var>X</var> elementw.
Especifique uma fonte de dados para os <var>X</var> itens.
Укажите источник данных для элементов <var>X</var>.
Especificar un origen de datos para los <var>X</var> elementos.
Ange en datakälla för <var>X</var>-objekten.
<var>X</var> öğeleri için veri kaynağı belirtin.
指定 <var>X</var> 项目的数据源。
تحديد مصدر بيانات لـ <var>X</var> عنصر (عناصر).
指定 <var>X</var> 项目的数据源。
指定 <var>X</var> 項目的資料來源。
Zadejte zdroj dat pro položky <var>X</var>.
Angiv en datakilde for de <var>X</var> elementer.
Geef een gegevensbron op voor de <var>X</var>-items.
指定 <var>X</var> 項目的資料來源。
See catalog page for all messages.