The service
Messages on page
تعذر تحويل القيمة '<var>X</var>' إلى النوع '<var>Type Name</var>'.
未能将值“<var>X</var>”转换为类型“<var>Type Name</var>”。
無法將值 '<var>X</var>' 轉換為型別 '<var>Type Name</var>'。
Hodnotu <var>X</var> nelze převést na typ <var>Type Name</var>.
Værdien '<var>X</var>' kunne ikke konverteres til typen '<var>Type Name</var>'.
Kan de waarde <var>X</var> niet converteren naar type <var>Type Name</var>.
Arvoa <var>X</var> ei voi muuntaa lajiksi <var>Type Name</var>.
Impossible de convertir la valeur '<var>X</var>' en type '<var>Type Name</var>'.
Wert <var>X</var> konnte nicht in Typ <var>Type Name</var> konvertiert werden.
Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή της τιμής '<var>X</var>' σε τύπο '<var>Type Name</var>'.
לא הייתה אפשרות להמיר את הערך '<var>X</var>' לסוג '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” érték nem volt konvertálható „<var>Type Name</var>” típusra.
Impossibile convertire il valore '<var>X</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>'.
値 '<var>X</var>' を型 '<var>Type Name</var>' に変換できませんでした。
'<var>X</var>' 값을 '<var>Type Name</var>' 형식으로 변환할 수 없습니다.
Kan ikke konvertere verdien <var>X</var> til typen <var>Type Name</var>.
Nie można konwertować wartości '<var>X</var>' na typ '<var>Type Name</var>'.
Não foi possível converter o valor '<var>X</var>' no tipo '<var>Type Name</var>'.
Невозможно преобразовать значение '<var>X</var>' в тип '<var>Type Name</var>'.
No se pudo convertir el valor '<var>X</var>' en el tipo '<var>Type Name</var>'.
Det gick inte att konvertera värdet <var>X</var> till typen <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' değeri '<var>Type Name</var>' türüne dönüştürülemedi.
未能将值“<var>X</var>”转换为类型“<var>Type Name</var>”。
無法將值 '<var>X</var>' 轉換為型別 '<var>Type Name</var>'。
ملء الإرساء في UserControl
在 UserControl 中停靠填充
停駐填滿 UserControl
Ukotvit výplň prvku UserControl
Dock Fill i UserControl
Dock vullen in UserControl
Kiinnitystäyttö UserControl-ohjausobjektissa
Ancrer dans le UserControl
Ausfüll-UserControl andocken
Dock Fill στο UserControl
מאפיין Dock Fill ב- UserControl
Kitöltés a UserControl területén belül
Ancora riempimento in UserControl
UserControl の四辺にドッキングする
UserControl에서 전체 도킹
Dock Fill i UserControl
Zadokuj z wypełnieniem w formancie UserControl
Dock Fill em UserControl
Заполнение дока в UserControl
Acoplar relleno en UserControl
Använd Dock Fill i UserControl
UserControl'da Dolguyu Yerleştir
在 UserControl 中停靠填充
停駐填滿 UserControl
تحرير عمليات ربط TreeNodes بمصدر البيانات.
编辑 TreeNode 到数据源的绑定。
將 TreeNode 的繫結編輯至資料來源。
Upravit vazby prvku TreeNodes na zdroj dat.
Rediger bindingerne af TreeNodes til datakilden.
De bindingen van de TreeNodes bewerken voor de gegevensbron.
Muokkaa tietolähteeseen tehtyjä TreeNodes-sidontoja.
Modifiez les liaisons des TreeNodes avec la source de données.
Die Bindungen der TreeNodes an die Datenquelle bearbeiten.
Επεξεργασία των συνδέσεων του TreeNodes στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.
עריכת האיגודים של פריטי TreeNodes למקור הנתונים.
A TreeNode csomópontok és az adatforrás közötti kötések szerkesztése.
Modifica le associazioni di TreeNodes all'origine dati.
データ ソースへの TreeNodes のバインドを編集します。
데이터 소스에 대한 TreeNode의 바인딩을 편집합니다.
Rediger bindingene for TreeNode til datakilden.
Edytuj powiązania elementw TreeNodes ze źrdłem danych.
Editar as Ligações de TreeNodes para a fonte de dados.
Правка привязок узлов TreeNode к источнику данных.
Editar los enlaces de TreeNodes al origen de datos.
Redigera bindningarna mellan TreeNode-objekten och datakällan.
TreeNodes'un veri kaynağına bağlanmalarını düzenleyin.
编辑 TreeNode 到数据源的绑定。
將 TreeNode 的繫結編輯至資料來源。
Kuvaus ei ole käytettävissä
Aucune description disponible
Keine Beschreibung verfügbar
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη
לא קיים תיאור זמין
Nincs leírás
Nessuna descrizione disponibile
説明はありません。
설명이 없습니다.
Ingen beskrivelse er tilgjengelig
Opis nie jest dostępny
Nenhuma Descrição Disponível
Описание недоступно
No hay ninguna descripción disponible
Beskrivning saknas
Açıklama Yok
لا يتوفر أي وصف
没有可用的说明
沒有可用的描述
Popis není k dispozici.
Der er ikke nogen tilgængelig beskrivelse
Geen beschrijving beschikbaar
没有可用的说明
沒有可用的描述
إعادة تحجيم عناصر تحكم <var>X</var>
调整 <var>X</var> 控件的大小
重新調整 <var>X</var> 控制項大小
Změna velikosti - <var>X</var> ovládacích prvků
Tilpas <var>X</var> Kontrolelementer
Grootte van <var>X</var> besturingselementen wijzigen
Muuta <var>X</var> ohjausobjektin kokoa
Redimensionner les contrôles <var>X</var>
Größe von <var>X</var>-Steuerelementen ändern
Αλλαγή μεγέθους των στοιχείων ελέγχου <var>X</var>
שנה גודל של פקדי <var>X</var>‏
<var>X</var> vezérlő átméretezése
Ridimensiona <var>X</var> controlli
<var>X</var> コントロールのサイズの変更
<var>X</var>개 컨트롤 크기 조정
Endre størrelse på <var>X</var> kontroller
Zmień rozmiar formantw <var>X</var>
Redimensionar <var>X</var> Controles
Изменить размер <var>X</var> элементов управления
Cambiar tamaño de <var>X</var> controles
Ändra storlek på <var>X</var> kontroller
<var>X</var> Denetimi yeniden boyutlandır
调整 <var>X</var> 控件的大小
重新調整 <var>X</var> 控制項大小
تعيين الإعداد الافتراضي لشبكة المحورين السيني والصادي على وحدات التصميم عندما يكون LayoutMode = SnapToGrid.
当 LayoutMode = SnapToGrid 时,在设计器上设置默认的 X 和 Y 网格设置。
設定在 LayoutMode = SnapToGrid 時,設計工具的預設 X 和 Y 格線設定。
Nastaví výchozí nastavení mřížky X a Y pro návrháře s nastavením LayoutMode = SnapToGrid.
Angiver X og Y standardgitterindstillingerne for designere, når LayoutMode = SnapToGrid.
Hiermee stelt u de standaard X- en Y-rasterinstellingen in voor ontwerpfuncties als LayoutMode = SnapToGrid.
Määritä suunnittelutyökalujen oletusarvon mukaisen X- ja Y-ruudukkoasetuksen, kun LayoutMode = SnapToGrid.
Définit les paramètres X et Y de la grille sur les concepteurs lorsque LayoutMode = SnapToGrid.
Legt die standardmäßige x- und y-Rastereinstellung in Designern fest, wenn LayoutMode = SnapToGrid.
Ρυθμίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις X και Y στις σχεδιάσεις όταν LayoutMode = SnapToGrid.
当 LayoutMode = SnapToGrid 时,在设计器上设置默认的 X 和 Y 网格设置。
קביעת הגדרת ברירת המחדל של רשת X ו- Y במעצבים כאשר LayoutMode = SnapToGrid.
Az alapértelmezett X és Y rácsbeállítások megadása a tervezőkön, ha a LayoutMode = SnapToGrid beállítás érvényes.
Definisce le impostazioni X e Y predefinite della griglia nelle finestre di progettazione quando LayoutMode = SnapToGrid.
LayoutMode = SnapToGrid が指定されているとき、デザイナ上の既定の X および Y グリッド設定を設定します。
LayoutMode = SnapToGrid일 때 디자이너에서 기본 X 및 Y 모눈 설정을 지정합니다.
Angir standard X- og Y-innstillinger for rutenett for utformingsverktøy når LayoutMode = SnapToGrid.
Konfiguruje ustawienia siatki X i Y w projektantach, jeśli LayoutMode = SnapToGrid.
Define a configuração de grade X e Y padrão em designers quando LayoutMode = SnapToGrid.
Задает настройки сетки X и Y по умолчанию для конструкторов, если LayoutMode = SnapToGrid.
Establece la cuadrícula de X e Y predeterminada de los diseñadores cuando LayoutMode = SnapToGrid.
Anger standardinställningarna för X och Y i rutnätet när LayoutMode = SnapToGrid.
LayoutMode = SnapToGrid olduğunda tasarımcılarda varsayılan X ve Y kılavuz ayarını yapar.
設定在 LayoutMode = SnapToGrid 時,設計工具的預設 X 和 Y 格線設定。
该语言没有为此文件提供代码分析器。请确保此文件类型支持某种设计器。
لم توفر اللغة محلل تعليمة برمجية لهذا الملف. رجاء التأكد من أن نوع الملف هذا يدعم المصمم.
该语言没有为此文件提供代码分析器。请确保此文件类型支持某种设计器。
該語言未提供這個檔案的程式碼剖析器。請確認這種檔案類型是否支援設計工具。
Jazyk neposkytl analyzátor kódu pro tento soubor. Ověřte, zda tento typ souborů podporuje návrháře.
Sproget indeholdt ikke en kode-parser til denne fil. Kontroller, at denne filtype understøtter en designer.
De taal heeft geen codeparser geleverd voor dit bestand. Controleer of dit bestand ondersteuning biedt voor een ontwerpfunctie.
Kieli ei antanut tälle tiedostolle koodijäsennintä. Varmista, että tämä tiedostotyyppi tukee suunnittelutyökalua.
Le langage n'a fourni aucun analyseur de code pour ce fichier. Assurez-vous que ce type de fichier prend en charge un concepteur.
Die Sprache hat keinen Codeparser für diese Datei bereitgestellt. Stellen Sie sicher, dass dieser Dateityp einen Designer unterstützt.
Η γλώσσα δεν παρέχει μονάδα ανάλυσης για αυτό το αρχείο. Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο τύπος αρχείου υποστηρίζει σχεδίαση.
השפה לא סיפקה מנתח קוד עבור קובץ זה. נא ודא שסוג קובץ זה תומך במעצב.
A nyelv nem adott meg kódelemzőt ehhez a fájlhoz. Győződjön meg arról, hogy a fájltípus támogatja a tervező használatát.
Il linguaggio non dispone di un parser di codice per questo file. Verificare che questo tipo di file supporti una finestra di progettazione.
言語はこのファイルに対するコード パーサーを指定しませんでした。このファイルの種類がデザイナをサポートすることを確認してください。
해당 언어는 이 파일에 대한 코드 파서를 제공하지 않습니다. 이 파일 형식이 디자이너를 지원하는지 확인하십시오.
Språket har ingen kodeparser for filen. Kontroller at filtypen støtter et utformingsverktøy.
Język nie ma parsera kodu dla tego pliku. Upewnij się, że ten typ pliku obsługuje projektanta.
O idioma não forneceu um analisador de código para esse arquivo. Verifique se esse tipo de arquivo oferece suporte para um designer.
Язык не предоставил анализатор кода для этого файла. Убедитесь, что для этого типа файлов поддерживается использование конструктора.
El lenguaje no proporcionó un analizador de código para este archivo. Asegúrese de que este tipo de archivo es compatible con un diseñador.
Språket kan inte presentera en kodparser för den här filen. Kontrollera att filtypen stöder en designer.
Dil bu dosya için kod ayrıştırıcısı sağlamadı. Lütfen bu dosya türünün tasarımcıyı desteklediğinden emin olun.
該語言未提供這個檔案的程式碼剖析器。請確認這種檔案類型是否支援設計工具。
تعديل عبارتي UPDATE وDELETE لاكتشاف ما إذا كان قد تم تغيير قاعدة البيانات منذ تحميل السجل إلى DataSet أم لا. يساعد ذلك على منع تعارضات التزامن.
修改 UPDATE 和 DELETE 语句以检测自该记录加载到 DataSet 中以来数据库是否更改。这有助于防止并发冲突。
修改 UPDATE 和 DELETE 陳述式,用來偵測在這筆資料錄載入 DataSet 之後,資料庫是否發生過變更。這樣可以避免發生並行衝突。
Změní příkazy UPDATE a DELETE, aby bylo možné určit, zda se databáze změnila od okamžiku, kdy byl do třídy DataSet načten prvek. Tento postup přispívá k zamezení konfliktů souběžnosti.
Ændrer UPDATE- og DELETE-sætninger til at registrere, om databasen har ændret sig, siden posten blev læst ind i DataSet'et. Det hjælper med til at forhindre samtidighedskonflikter.
Hiermee worden de instructies UPDATE en DELETE zo aangepast dat deze detecteren of de database is gewijzigd sinds de record in de DataSet is geladen. Hierdoor worden gelijktijdigheidsconflicten voorkomen.
Muokkaa UPDATE- ja DELETE-lausekkeet tunnistamaan, onko tietokanta muuttunut tietueen DataSet-joukkoon lataamisen jälkeen. Tämä auttaa estämään yhtenäisyysristiriitoja.
Modifie les instructions UPDATE et DELETE pour détecter si la base de données a changé depuis le chargement de l'enregistrement dans le DataSet. Cela permet d'éviter des conflits d'accès concurrentiel.
Verändert UPDATE- und DELETE-Anweisungen, um festzustellen, ob sich die Datenbank seit dem Laden des Datensatzes in das DataSet geändert hat. Hierdurch werden Parallelitätskonflikte verhindert.
Τροποποιεί τις δηλώσεις UPDATE και DELETE για να εντοπίσει αν η βάση δεδομένων έχει αλλάξει μετά τη φόρτωση της καταχώρησης στο DataSet. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η αποφυγή διενέξεων συγχρονισμού.
שינוי משפטי UPDATE ו- DELETE לזיהוי אם מסד הנתונים השתנה מאז שהרשומה נטענה לתוך ה- DataSet. פעולה זו מסייעת למנוע התנגשויות בשיתוף פעולה.
Módosítja az UPDATE és DELETE utasításokat annak megállapítására, hogy az adatbázis változott-e, mióta megtörtént a rekord betöltése a DataSet készletbe. Ez megakadályozza a párhuzamosságból eredő ütközéseket.
Modifica le istruzioni UPDATE e DELETE per rilevare se il database è stato modificato dopo il caricamento del record nel DataSet. Questa operazione impedisce i conflitti di concorrenza.
レコードが DataSet に読み込まれた後にデータベースが変更されたかどうかを確認するために、UPDATE および DELETE ステートメントを変更します。これにより、同時実行の競合が避けられます。
레코드가 DataSet에 로드된 이후 데이터베이스가 변경되었는지 여부를 확인하기 위해 Update 및 Delete 문을 수정합니다. 이렇게 하면 동시성 충돌을 방지할 수 있습니다.
Endrer UPDATE- og DELETE-setninger slik at de oppdager om databasen er endret siden posten ble lastet inn i DataSet. Detter hjelper for å forhindre samtidighetskonflikter.
Modyfikuje instrukcje UPDATE i DELETE w celu wykrywania, czy w bazie danych zostały wprowadzone zmiany od ostatniego załadowania rekordu do zestawu DataSet. W ten sposb można zapobiec konfliktom wspłbieżności.
Modifica as instruções UPDATE e DELETE para detectar se o banco de dados foi alterado desde que o registro foi carregado em DataSet. Isso ajuda a evitar conflitos de simultaneidade.
Вносит изменения в операторы UPDATE и DELETE, чтобы выяснить, изменилась ли база данных с момента загрузки записи в DataSet. Это помогает предотвратить конфликт параллельного доступа.
Modifica instrucciones UPDATE y DELETE para detectar si la base de datos ha cambiado desde que se cargó el registro en el DataSet. Esto ayuda a prevenir conflictos de concurrencia.
Ändrar UPDATE- och DELETE-uttrycken så att ändringar i databasen sedan posten hämtades till DataSet-mängden identifieras. Detta minskar risken för samtidighetskonflikter.
Kayıt DataSet'e yüklendikten sonra veritabanının değiştirilip değiştirilmediğini algılamak için UPDATE ve DELETE deyimlerinde değişiklik yapar. Bu, eşzamanlılık çakışmalarını önlemeye yardımcı olur.
修改 UPDATE 和 DELETE 语句以检测自该记录加载到 DataSet 中以来数据库是否更改。这有助于防止并发冲突。
修改 UPDATE 和 DELETE 陳述式,用來偵測在這筆資料錄載入 DataSet 之後,資料庫是否發生過變更。這樣可以避免發生並行衝突。
تحرير UserControl
编辑 UserControl
編輯 UserControl
Upravit třídu UserControl
Rediger UserControl
UserControl bewerken
Muokkaa UserControl-ohjausobjektia
Modifier UserControl
UserControl bearbeiten
Επεξεργασία UserControl
עריכת UserControl
UserControl vezérlő szerkesztése
Modifica UserControl
UserControl の編集
UserControl 편집
Rediger UserControl
Edytuj element UserControl
Editar UserControl
Правка UserControl
Editar UserControl
Redigera UserControl
UserControl Düzenle
编辑 UserControl
編輯 UserControl
الانتقال إلى الخطوة <var>X</var>
定位到步骤 <var>X</var>
巡覽到步驟 <var>X</var>
Přejít na krok <var>X</var>
Gå til trin <var>X</var>
Navigeren naar stap <var>X</var>
Siirry vaiheeseen <var>X</var>
Accéder à l'étape <var>X</var>
Zu Schritt <var>X</var> navigieren
Πλοήγηση στο βήμα <var>X</var>
נווט אל שלב <var>X</var>
Navigálás a(z) <var>X</var>. lépésre
Vai al passaggio <var>X</var>
ステップ <var>X</var> に移動
<var>X</var> 단계로 이동
Gå til trinn <var>X</var>
Przejdź do kroku <var>X</var>
Navegar para a etapa <var>X</var>
Перейти к шагу <var>X</var>
Desplazarse hasta el paso <var>X</var>
Gå till steg <var>X</var>
<var>X</var>. adıma git
定位到步骤 <var>X</var>
巡覽到步驟 <var>X</var>
See catalog page for all messages.