The service
Messages on page
تحديد ملف مخطط XML
选择 XML 架构文件
選取 XML 結構描述檔案
Vyberte soubor schématu XML
Vælg XML-skemafil
XML-schemabestanden selecteren
Valitse XML-rakennetiedosto
Sélectionner le fichier de schéma XML
XML-Schemadatei auswählen
Επιλογή αρχείου σχήματος XML
בחר קובץ סכימה של XML
XML-sémafájl választása
Seleziona file di schema XML
XML スキーマ ファイルの選択
XML 스키마 파일 선택
Velg XML-skjemafil
Wybierz plik schematu XML
Selecionar Arquivo de Esquema XML
Выбор файла схемы XML
Seleccionar archivo de esquema XML
Välj XML-schemafil
XML Şema Dosyasını Seç
选择 XML 架构文件
選取 XML 結構描述檔案
عقدة تابعة
子节点
子節點
Podřízený uzel
Underordnet node
Onderliggend knooppunt
Alisolmu
Noeud enfant
Untergeordneter Knoten
Θυγατρικός κόμβος
צומת צאצא
Gyermekcsomópont
Nodo figlio
子ノード
자식 노드
Underordnet node
Węzeł podrzędny
Nó Filho
Дочерний узел
Nodo secundario
Underordnad nod
Alt Düğüm
子节点
子節點
從清單刪除選取的繫結
Odstranit vybranou vazbu ze seznamu
Slet den markerede binding på listen
De geselecteerde binding uit de lijst verwijderen
Poista valittu sidos luettelosta
Supprimez la liaison sélectionnée de la liste
Die markierte Bindung aus der Liste löschen
Διαγραφή της επιλεγμένης σύνδεσης από τη λίστα
מחק את האיגודים הנבחרים מהרשימה
A kijelölt kötés törlése a listáról
Elimina dall'elenco l'associazione selezionata.
選択したバインドを一覧から削除します。
목록에서 선택된 바인딩을 삭제합니다.
Slett den valgte bindingen fra listen
Usuń zaznaczone powiązanie z listy
Excluir a ligação selecionada da lista
Удалить выбранные привязки из списка
Eliminar el enlace seleccionado de la lista
Ta bort den markerade bindningen från listan
Seçili bağlamayı listeden sil
حذف الربط المحدد من القائمة
从列表中删除所选绑定
从列表中删除所选绑定
從清單刪除選取的繫結
تحريك العمود المحدد إلى اليسار
将选定列左移
向左移動選取的資料行
Posunout vybraný sloupec vlevo
Flyt den markerede kolonne til venstre
De geselecteerde kolom naar links verplaatsen
Siirrä valittua saraketta vasemmalle
Déplacez la colonne sélectionnée vers la gauche
Die markierte Spalte nach links verschieben
Μετακίνηση της επιλεγμένης στήλης προς τα αριστερά
העבר את העמודה הנבחרת שמאלה
A kijelölt oszlop balra történő áthelyezése
Sposta verso sinistra la colonna selezionata.
選択した列を左に移動します。
선택한 열을 왼쪽으로 이동합니다.
Flytt den valgte kolonnen til venstre
Przenieś zaznaczoną kolumnę w lewo
Mover a coluna selecionada para a esquerda
Переместить выбранный столбец влево
Mover la columna seleccionada a la izquierda
Flytta den markerade kolumnen till vänster
Seçili sütunu sola taşı
将选定列左移
向左移動選取的資料行
تحريك العمود إلى اليمين
左移列
向左移動資料行
Posunout sloupec vlevo
Flyt kolonnen til venstre
Kolom naar links verplaatsen
Siirrä saraketta vasemmalle
Déplacer la colonne vers la gauche
Spalte nach links verschieben
Μετακίνηση στήλης προς τα αριστερά
העבר עמודה שמאלה
Oszlop áthelyezése balra
Sposta colonna a sinistra
列を左に移動
왼쪽으로 열 이동
Flytt kolonne til venstre
Przenieś kolumnę w lewo
Mover Coluna para a Esquerda
Переместить столбец влево
Mover columna a la izquierda
Flytta kolumn till vänster
Sütunu Sola Taşı
左移列
向左移動資料行
القيمة المحددة
选定值
選取的值
Vybraná hodnota
Markeret værdi
Geselecteerde waarde
Valittu arvo
Valeur sélectionnée
Ausgewählter Wert
Επιλεγμένη τιμή
ערך נבחר
Kijelölt érték
Valore selezionato
選択された値
선택한 값
Valgt verdi
Wybrana wartość
Valor Selecionado
Выбранное значение
Valor seleccionado
Markerat värde
Seçili Değer
选定值
選取的值
無法將 ToolStripSeparator 加入 MenuStrip。
Do prvku MenuStrip nelze přidat třídu ToolStripSeparator.
ToolStripSeparator kan ikke føjes til MenuStrip.
Kan ToolStripSeparator niet toevoegen aan MenuStrip.
ToolStripSeparator-erotinta ei voi lisätä MenuStrip-kohteeseen.
Impossible d'ajouter ToolStripSeparator à MenuStrip.
ToolStripSeparator kann nicht zu MenuStrip hinzugefügt werden.
δεν είναι δυνατή η προσθήκη του ToolStripSeparator στο MenuStrip.
אין אפשרות להוסיף ToolStripSeparator אל MenuStrip.
ToolStripSeparator osztály nem adható MenuStrip elemhez.
Impossibile aggiungere ToolStripSeparator a MenuStrip.
ToolStripSeparator を MenuStrip に追加できません。
ToolStripSeparator를 MenuStrip에 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til ToolStripSeparator i MenuStrip.
Nie można dodać elementu ToolStripSeparator do elementu MenuStrip.
Não é possível adicionar ToolStripSeparator a MenuStrip.
Не удается добавить ToolStripSeparator в MenuStrip.
No se puede agregar ToolStripSeparator a MenuStrip.
Det gick inte att lägga till en ToolStripSeparator till MenuStrip-objektet.
ToolStripSeparator MenuStrip'e eklenemiyor.
تعذر إضافة ToolStripSeparator إلى MenuStrip.
无法将 ToolStripSeparator 添加到 MenuStrip。
无法将 ToolStripSeparator 添加到 MenuStrip。
無法將 ToolStripSeparator 加入 MenuStrip。
تعريف مكرر للعضو '<var>Member</var>'
成员“<var>Member</var>”的重复声明
成員 '<var>Member</var>' 重複宣告
Duplicitní deklarace člena <var>Member</var>
Duplikeret medlemserklæring '<var>Member</var>'
Dubbele declaratie van lid <var>Member</var>
Jäsenen <var>Member</var> kaksinkertainen määritys
Déclaration de membre '<var>Member</var>' dupliquée
Doppelte Deklaration des Members <var>Member</var>
Διπλότυπη δήλωση μέλους '<var>Member</var>'
הצהרה כפולה על פריט '<var>Member</var>'.
A(z) „<var>Member</var>” tag ismétlődő deklarációja
Dichiarazione del membro '<var>Member</var>' duplicata.
メンバ '<var>Member</var>' の宣言が重複しています。
'<var>Member</var>' 멤버 선언이 중복되었습니다.
Duplisert deklarasjon av medlem <var>Member</var>
Deklaracja członka '<var>Member</var>'już istnieje
Declaração duplicada do associado '<var>Member</var>'
Повторяющееся объявление члена '<var>Member</var>'
Declaración duplicada del miembro '<var>Member</var>'
Dubblettdeklaration av medlemmen <var>Member</var>
'<var>Member</var>' üyesinin yinelenen bildirimi
成员“<var>Member</var>”的重复声明
成員 '<var>Member</var>' 重複宣告
يوجد بالفعل مكون بالاسم '<var>X</var>'. يجب أن تكون أسماء المكونات فريدة، وألا تتبع حالة الأحرف. ولا يمكن أن يتعارض الاسم أيضًا مع اسم أي مكون آخر من فئة موروثة.
已有一个名为“<var>X</var>”的组件。组件的名称必须是唯一的,而且名称必须不区分大小写。名称也不能与继承的类中的任何组件名称冲突。
已經有名為 '<var>X</var>' 的元件。元件必須有唯一的名稱,而且必須區分大小寫。名稱也不可與繼承類別中任何元件的名稱衝突。
Součást s názvem <var>X</var> již existuje. Součásti musí mít jedinečné názvy, přičemž v názvech je rozlišována velikost písmen. Dále nelze použít název shodný s názvem libovolné součásti ve zděděné třídě.
Der findes allerede en komponent med navnet '<var>X</var>'. Komponentnavne skal være entydige, og der må ikke være forskel på store og små bogstaver. Et navn må heller ikke konflikte med navnet på en anden komponent i en nedarvet klasse.
Er bestaat al een onderdeel met de naam <var>X</var>. Onderdelen moeten unieke namen hebben, en de namen moeten niet hoofdlettergevoelig zijn. Een naam moet ook niet conflicteren met de naam van een onderdeel in een overgenomen klasse.
Osa nimeltä <var>X</var> on jo olemassa. Osilla on oltava yksilölliset nimet, eikä nimien isoilla ja pienillä kirjaimilla tule olla merkitystä. Nimi ei voi myöskään olla ristiriidassa minkään perityn luokan osan nimen kanssa.
Il existe déjà un composant appelé '<var>X</var>'. Les composants doivent avoir des noms uniques qui ne respectent pas la casse. Un nom ne peut pas être en conflit avec le nom d'un composant dans une classe héritée.
Es ist bereits eine Komponente mit dem Namen <var>X</var> vorhanden. Komponenten müssen eindeutige Namen haben, für die die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden muss. Eine Name darf auch nicht mit dem Namen einer Komponente in einer vererbten Klasse in Konflikt stehen.
Υπάρχει ήδη ένα στοιχείο με το όνομα '<var>X</var>'. Τα στοιχεία πρέπει να έχουν μοναδικά ονόματα και για τα ονόματα δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Επιπλέον, το όνομα δεν επιτρέπεται να προκαλεί διένεξη με το όνομα οποιουδήποτε στοιχείου σε μεταβιβαζόμενη κλάση.
כבר קיים רכיב בשם '<var>X</var>'. רכיבים צריכים להיות בעלי שמות ייחודיים, והשמות צריכים להיות תלויי רישיות. בנוסף, שם לא יכול להתנגש עם שם של רכיב כלשהו במחלקה שעברה בירושה.
已有一个名为“<var>X</var>”的组件。组件的名称必须是唯一的,而且名称必须不区分大小写。名称也不能与继承的类中的任何组件名称冲突。
Már szerepel egy „<var>X</var>” nevű összetevő. Az összetevőknek egyedi névvel kell rendelkezniük, a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A név nem ütközhet az örökölt osztályokban levő egyetlen összetevő nevével sem.
Esiste già un componente di nome '<var>X</var>'. I nomi dei componenti devono essere univoci e senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Non devono essere inoltre in conflitto con quelli dei componenti contenuti nelle classi ereditate.
'<var>X</var>' という名前のコンポーネントは既に存在します。コンポーネント名は一意でなければなりません。また、大文字小文字を区別しません。この名前は、継承クラスのコンポーネント名と競合することはできません。
이름이 '<var>X</var>'인 구성 요소가 이미 있습니다. 구성 요소의 이름은 고유하고 대/소문자를 구분하지 않아야 하며, 상속된 클래스의 구성 요소 이름과 충돌하지 않아야 합니다.
Det finnes allerede en komponent med navnet <var>X</var>. Komponenter må ha unike navn, og navnene må være ikke skille mellom små og store bokstaver. Et navn må heller ikke være i konflikt navn i komponentene i en arvet klasse.
Istnieje już składnik o nazwie '<var>X</var>'. Składniki muszą mieć unikatowe nazwy i w nazwach musi być uwzględniana wielkość liter. Nazwa nie może także powodować konfliktu z nazwą jakiegokolwiek składnika w dziedziczonej klasie.
Já existe um componente chamado '<var>X</var>'. Os componentes devem ter nomes exclusivos, e esses nomes devem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Um nome também não pode entrar em conflito com o nome de qualquer componente de uma classe herdada.
Компонент с именем '<var>X</var>' уже существует. Имена компонентов должны быть уникальными. В именах учитывается регистр. Имя не может также конфликтовать с именем какого-либо компонента в унаследованном классе.
Ya existe un componente denominado '<var>X</var>'. Los componentes deben tener nombres únicos y los nombres deben distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Un nombre tampoco puede estar en conflicto con el nombre de otro componente de la clase heredada.
Det finns redan en komponent med namnet <var>X</var>. Komponenter måste ha unika namn, och namnen får inte vara skiftlägeskänsliga. Ett namn kan inte vara detsamma som ett annat namn på en komponent i en ärvd klass.
Zaten '<var>X</var>' adlı bir bileşen var. Bileşenlerin adı benzersiz ve büyük/küçük harfe duyarlı olmalıdır. Ayrıca bileşenin adı devralınmış sınıftaki hiçbir bileşen adıyla da çakışmamalıdır.
已經有名為 '<var>X</var>' 的元件。元件必須有唯一的名稱,而且必須區分大小寫。名稱也不可與繼承類別中任何元件的名稱衝突。
切换在运行时拖动 ToolStrip 的过程中 LeftToolStripPanel 的参与状态。
切換 LeftToolStripPanel 參與在執行階段拖曳 ToolStrip。
Slår anvendelsen af LeftToolStripPanel til og fra, når der trækkes i ToolStrip under kørsel.
De deelname van LeftToolStripPanel aan het slepen van ToolStrip tijdens runtime, in -of uitschakelen.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä LeftToolStripPanel-paneelin osallistumisen vedettäessä ToolStrip-kohdetta suorituksenaikaisesti.
Active/Désactive la participation de LeftToolStripPanel lors du déplacement de ToolStrip à l'exécution.
Schaltet die Einbeziehung von LeftToolStripPanel beim Ziehen von ToolStrip zur Laufzeit um.
Εναλλάσσει τη συμμετοχή του LeftToolStripPanel στο χρόνο εκτέλεσης σύροντας το ToolStrip.
שינוי מצב של ההשתתפות של LeftToolStripPanel בגרירת ToolStrip בזמן ריצה.
Ki- és bekapcsolja a LeftToolStripPanel tulajdonság részvételét a ToolStrip elem futásidejű húzásában.
Attiva o disattiva la partecipazione di LeftToolStripPanel durante il trascinamento di ToolStrip in fase di esecuzione.
ToolStrip の実行時のドラッグでの LeftToolStripPanel の表示を切り替えます
ToolStrip의 런타임 끌기 동작에서 LeftToolStripPanel의 사용을 설정/해제합니다.
Aktiverer/deaktiverer deltakelsen av LeftToolStripPanel når du drar ToolStrip under kjøring.
Włącza/wyłącza udział elementu LeftToolStripPanel w przeciąganiu elementu ToolStrip podczas pracy.
Alterna a participação de LeftToolStripPanel ao arrastar ToolStrip em tempo de execução.
Включает и выключает участие LeftToolStripPanel в перетаскивании ToolStrip во время выполнения.
Alterna la participación de LeftToolStripPanel en la acción de arrastrar ToolStrip en tiempo de ejecución.
Anger om LeftToolStripPanel ska följa med när ToolStrip-objektet dras med musen under körning.
Çalışma zamanı ToolStrip sürükleme işlemine LeftToolStripPanel katılımında geçiş yapar.
تبديل مشاركة LeftToolStripPanel عند سحب ToolStrip أثناء وقت التشغيل.
Přepíná účast prvku LeftToolStripPanel při přetahování prvku ToolStrip v době běhu.
切换在运行时拖动 ToolStrip 的过程中 LeftToolStripPanel 的参与状态。
切換 LeftToolStripPanel 參與在執行階段拖曳 ToolStrip。
See catalog page for all messages.