The service
Messages on page
تبديل عروض "القائمة" بين "عرض ثابت" و"عرض ديناميكي".
在静态显示和动态显示之间切换菜单视图。
在靜態顯示和動態顯示之間切換功能表檢視。
Přepnout zobrazení nabídky mezi statickým a dynamickým zobrazením
Skift menuvisningerne mellem statisk visning og dynamisk visning.
De menuweergave schakelen tussen Statische weergave en Dynamische weergave.
Vaihda valikkonäkymää staattisen ja dynaamisen näkymän välillä.
Basculer entre les affichages statique et dynamique des menus.
In der Menüansicht zwischen der statischen und der dynamischen Anzeige wechseln.
Εναλλαγή προβολών μενού μεταξύ στατικής εμφάνισης και δυναμικής εμφάνισης.
החלף תצוגות תפריטים בין תצוגה סטטית לתצוגה דינמית.
Menünézetek váltása a statikus és dinamikus megjelenítés között.
Passa dalla visualizzazione statica a quella dinamica del menu.
静的表示および動的表示の間で、メニュー表示を切り替えます。
정적 디스플레이와 동적 디스플레이 간에 메뉴 뷰를 전환합니다.
Bytt mellom statisk og dynamisk menyvisning.
Przełącza widoki menu między trybem statycznym a dynamicznym.
Alternar exibições de Menu entre Exibição Estática e Exibição Dinâmica.
Переключает представления меню между статическим и динамическим отображениями.
Alterna la vista de menú entre la visualización estática y la dinámica.
Växla menyvyer mellan statisk och dynamisk visning.
Menü görünümlerinde Statik Görüntü ile Dinamik Görüntü arasında geçiş yapın.
在静态显示和动态显示之间切换菜单视图。
在靜態顯示和動態顯示之間切換功能表檢視。
تحريك عقدة لأسفل لتكون موجودة بين العقد المشابهة لها
在同级间将节点下移
將節點在它同層級節點中下移
Posunout uzel dolů mezi uzly na stejné úrovni
Flyt en node ned blandt noder af samme type
Het knooppunt omlaag verplaatsen in de lijst met items van hetzelfde niveau
Siirrä solmua alas samantasoisten solmujen joukossa
Déplacer un noeud vers le bas dans la liste de ses frères
Knoten innerhalb seiner nebengeordneten Knoten nach unten verschieben
Μετακίνηση του κόμβου προς τα κάτω ανάμεσα στα αδελφά στοιχεία του
העבר צומת למטה, בין האחים שלו
Csomópont áthelyezése testvérei között lefelé
Sposta un nodo verso il basso tra i nodi di pari livello.
ノードをその兄弟の下へ移動します。
노드를 형제 중 아래로 이동합니다.
Flytt node ned blant sideordnede
Przenieś węzeł w dł na tym samym poziomie
Mover um nó para baixo entre seus irmãos
Переместить узел вниз в последовательности сестринских узлов
Bajar un nodo entre sus relacionados
Flytta noden nedåt bland noder på samma nivå
Düğümü eşdeğerleri arasında aşağı taşı
在同级间将节点下移
將節點在它同層級節點中下移
استعلام التحرير
编辑查询
編輯查詢
Upravit dotaz
Rediger forespørgsel
Query bewerken
Muokkaa kyselyä
Requête Edit
Abfrage bearbeiten
Επεξεργασία ερωτήματος
עריכת שאילתה
Lekérdezés szerkesztése
Modifica query
クエリの編集
쿼리 편집
Rediger spørring
Edytuj kwerendę
Editar Consulta
Правка запроса
Editar consulta
Redigera fråga
Sorguyu Düzenle
编辑查询
編輯查詢
عرض الحد
边框宽度
框線寬度
Šířka ohraničení
Kantbredde
Randdikte
Reunan leveys
Épaisseur de la bordure
Rahmenbreite
Πλάτος περιθωρίου
רוחב גבול
Szegély vastagsága
Spessore bordo
境界線の幅
테두리 두께
Kantlinjetykkelse
Szerokość obramowania
Largura da borda
Ширина границы
Ancho de borde
Kantlinjebredd
Kenarlık genişliği
边框宽度
框線寬度
Määritä reunuksen leveyden arvo kirjoittamalla luku.
Tapez un nombre pour définir une valeur d'épaisseur de bordure.
Geben Sie einen Zahlenwert für die Rahmenbreite ein.
Ρύθμιση της τιμής πλάτους περιθωρίου με πληκτρολόγηση ενός αριθμού.
הגדר ערך רוחב גבול על-ידי הקלדת מספר.
Adja meg a szegély vastagságát az érték beírásával.
Digitare un numero per impostare la larghezza del bordo.
数字を入力して境界線の幅の値を設定します。
숫자를 입력하여 테두리 두께 값을 설정합니다.
Angi en verdi for kantlinjetykkelse ved å skrive inn et tall.
Ustaw wartość szerokości obramowania, wpisując liczbę.
Definir um valor de largura de borda digitando um número.
Задайте значение ширины границы путем ввода числа.
Establezca un valor de ancho de borde escribiendo un número.
Ange kantbredden genom att skriva ett värde.
Sayıyı yazarak kenarlık genişliği değerini ayarlayın.
اكتب رقمًا لتعيين قيمة عرض للحد.
通过键入数字来设置边框宽度值。
輸入數值來設定框線寬度值。
Zadáním čísla nastavte šířku ohraničení.
Angiv en kantbreddeværdi ved at indtaste et tal.
Stel een eenheid voor randdikte in door een getal in te voeren.
通过键入数字来设置边框宽度值。
輸入數值來設定框線寬度值。
يحتوي على كافة مصادر بيانات المشروع.
包含所有项目数据源。
含有所有專案資料來源.。
Obsahuje všechny zdroje dat projektu.
Indeholder alle projektdatakilder.
Bevat alle projectgegevensbronnen.
Sisältää kaikki projektin tietolähteet.
Contient toutes les sources de données des projets.
Enthält alle Projektdatenquellen.
Περιέχει όλα τα αρχεία προέλευσης δεδομένων του έργου.
מכיל את מקורות הנתונים של הפרויקט.
Tartalmazza az összes projektadatforrást.
Contiene tutte le origini dati del progetto.
すべてのプロジェクト データ ソースを含んでいます。
모든 프로젝트 데이터 소스를 포함합니다.
Inneholder alle prosjektdatakildene.
Zawiera wszystkie źrdła danych projektu.
Contém todas as fontes de dados do projeto.
Содержит все источники данных проекта.
Contiene todos los orígenes de datos del proyecto.
Innehåller projektets alla datakällor.
Tüm proje veri kaynaklarını içerir.
包含所有项目数据源。
含有所有專案資料來源.。
نقطة ثابتة - <var>X</var>
固定点 - <var>X</var>
固定點 - <var>X</var>
Pevná desetinná čárka - <var>X</var>
Faste decimaltal - <var>X</var>
Vast punt - <var>X</var>
Kiinteä kohta - <var>X</var>
Virgule fixe - <var>X</var>
Fester Punkt - <var>X</var>
Σταθερό σημείο - <var>X</var>
‏‏נקודה קבועה - <var>X</var>‏
Fixpontos – <var>X</var>
Virgola fissa - <var>X</var>
固定ポイント - <var>X</var>
고정 소수점 - <var>X</var>
Fastpunkt - <var>X</var>
Stałoprzecinkowy - <var>X</var>
Ponto fixo - <var>X</var>
Фиксированная точка - <var>X</var>
Punto fijo - <var>X</var>
Fast punkt - <var>X</var>
Sabit noktalı - <var>X</var>
固定点 - <var>X</var>
固定點 - <var>X</var>
إعادة تعيين القوالب
重置模板
重設樣板
重置模板
Obnovit šablony
Nulstil skabeloner
Sjablonen opnieuw instellen
Nollaa mallit
Réinitialiser les modèles
Vorlagen zurücksetzen
Επαναφορά προτύπων
איפוס תבניות
Sablonok alaphelyzetbe állítása
Reimposta modelli
テンプレートのリセット
템플릿 다시 설정
Tilbakestill maler
Resetuj szablony
Redefinir Modelos
Сбросить шаблоны
Restablecer plantillas
Återställ mallar
Şablonları Sıfırla
重設樣板
تحريك العنصر لأعلى ليكون بين العناصر المشابهة له
在同级间将项上移
將項目在它同層級項目中上移
Posunout položku nahoru ve skupině položek na stejné úrovni
Flyt elementet op blandt elementer af samme type
Een item omhoog verplaatsen in de lijst met items van hetzelfde niveau
Siirrä kohdetta ylös saman tason kohteiden joukossa
Déplacer un élément vers le haut dans la liste de ses frères
Element innerhalb seiner nebengeordneten Elemente nach oben verschieben
Μετακίνηση του στοιχείου προς τα πάνω ανάμεσα στα αδελφά στοιχεία του
Elem felfelé történő áthelyezése testvérei között
Sposta un elemento verso l'alto tra gli elementi di pari livello.
העבר פריט למעלה, בין האחים שלו
在同级间将项上移
項目をその兄弟の上へ移動します。
항목을 형제 중 위로 이동합니다.
Flytt element opp blant sideordnede
Przenieś element w grę na tym samym poziomie
Mover o item para cima entre seus irmãos
Переместить элемент вверх в последовательности сестринских элементов
Subir un elemento entre sus relacionados
Flytta ett objekt uppåt bland objekt på samma nivå
Öğeyi eşdeğerleri arasında yukarı taşı
將項目在它同層級項目中上移
CellStyle 生成器
منشئ CellStyle
CellStyle 生成器
CellStyle 產生器
Nástroj pro sestavení objektu CellStyle
CellStyle-generator
Opbouwfunctie voor CellStyle
CellStyle-muodostin
Générateur CellStyle
CellStyle-Generator
Λειτουργία δόμησης CellStyle
בונה CellStyle
CellStyle-készítő
Generatore CellStyle
CellStyle ビルダ
CellStyle 작성기
CellStyle-verktøy
Konstruktor elementu CellStyle
Criador de CellStyle
Построитель CellStyle
Generador de CellStyle
CellStyle-verktyget
CellStyle Oluşturucu
CellStyle 產生器
See catalog page for all messages.