The service
Messages on page
‏‏لم يتم اعتماد التحقق من الثقة.
不支持信任验证。
不支援信任驗證。
Ověření důvěryhodnosti není podporováno.
Bekræftelse af tillid understøttes ikke.
Vertrouwensverificatie wordt niet ondersteund.
Luottamuksen todennus ei ole tuettu.
Vérification de confiance non prise en charge.
Die Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit wird nicht unterstützt.
Η επαλήθευση της αξιοπιστίας δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה באימות יחסי אמון.
A megbízhatóság ellenőrzése nem támogatott.
Verifica trust non supportata.
信頼の検証はサポートされていません。
트러스트 확인이 지원되지 않습니다.
Klareringsbekreftelse støttes ikke.
Weryfikacja zaufania nie jest obsługiwana.
Проверка доверия не поддерживается.
Comprobación de confianza no compatible.
Förtroendeverifiering stöds inte.
Güven doğrulaması desteklenmiyor.
不支持信任验证。
不支援信任驗證。
Não há suporte à verificação de confiança.
目录上下文中指定的名称必须为 Active Directory 林。
目錄內容中指定的名稱必須是 Active Directory 樹系。
Název zadaný v adresářovém kontextu musí být doménová struktura služby Active Directory.
Det navn, der er angivet adressekonteksten, skal være en Active Directory-skov.
De naam die is opgegeven in de directory-context moet een Active Directory-forest zijn.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -puuryhmä.
Le nom spécifié dans le contexte d'annuaire doit être une forêt Active Directory.
Der im Verzeichniskontext angegebene Name muss eine Active Directory-Gesamtstruktur sein.
Το όνομα που καθορίστηκε στο περιβάλλον του καταλόγου πρέπει να είναι σύμπλεγμα δομών του καταλόγου Active Directory.
‏‏השם שצוין בהקשר המדריך חייב להיות יער של Active Directory.
A címtárkörnyezetben egy Active Directory-erdő nevét kell megadni.
Il nome specificato nel contesto di directory deve essere un insieme di strutture Active Directory.
ディレクトリ コンテキストで指定された名前は Active Directory フォレストである必要があります。
디렉터리 컨텍스트에 지정된 이름이 Active Directory 포리스트여야 합니다.
Navnet angitt i katalogkonteksten må være en Active Directory-skog.
Nazwa określona w kontekście katalogu musi być nazwą lasu usługi Active Directory.
Имя, указанное в контексте каталога, должно быть именем леса Active Directory.
El nombre especificado en el contexto de directorio debe ser un bosque de Active Directory.
Namnet som anges i katalogkontexten måste vara en Active Directory-skog.
Dizin içeriğinde belirtilen adın bir Active Directory ormanı olması gerekir.
‏‏يجب أن يكون الاسم المحدد في سياق الدليل غابة Active Directory.
目录上下文中指定的名称必须为 Active Directory 林。
目錄內容中指定的名稱必須是 Active Directory 樹系。
O nome especificado no contexto de diretório deve ser uma floresta do Active Directory.
‏‏مجموعة التكوين ADAM المحددة غير موجودة أو يتعذر الاتصال بها.
指定的 ADAM 配置集不存在,或无法与之取得联系。
指定的 ADAM 組態集不存在或不在運作中。
Určená konfigurační sada služby ADAM neexistuje nebo ji nelze kontaktovat.
Det angivne ADAM-konfigurationssæt findes ikke, eller det kan ikke kontaktes.
De ADAM-configuratieset bestaat niet of er kan geen contact mee worden opgenomen.
Määritettyä ADAM-kokoonpanojoukkoa ei ole tai siihen ei saada yhteyttä.
Le jeu de configuration ADAM spécifié n'existe pas ou ne peut pas être contacté.
Der angegebene ADAM-Konfigurationssatz ist nicht vorhanden oder kann nicht kontaktiert werden.
Το καθορισμένο σύνολο παραμέτρων ADAM δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία.
‏‏ערכת התצורה של ADAM שצוינה אינה קיימת או שאין אפשרות ליצור עמה קשר.
Az ADAM-beállítások megadott készlete nem létezik, vagy nem lehet vele kapcsolatot létesíteni.
指定的 ADAM 配置集不存在,或无法与之取得联系。
Impossibile trovare o contattare il set di configurazione ADAM specificato.
指定された ADAM 構成セットは存在しないか、またはアクセス不能です。
지정한 ADAM 구성 집합이 없거나 연결할 수 없습니다.
Det angitte ADAM-konfigurasjonssettet finnes ikke eller kan ikke kontaktes.
Określony zestaw konfiguracyjny usługi ADAM nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować.
Указанная конфигурация ADAM не существует или недоступна.
El conjunto de configuración de ADAM especificado no existe o no se puede establecer contacto con él.
Den angivna ADAM-konfigurationsuppsättningen finns inte eller också går den inte att kontakta.
Belirtilen ADAM yapılandırma kümesi yok veya bununla iletişim kurulamıyor.
指定的 ADAM 組態集不存在或不在運作中。
O conjunto de configurações do ADAM não existe ou não pode ser contatado.
无法获得域控制器“<var>X</var>”的服务器对象的可分辨名称。
‏‏يتعذر الحصول على الاسم المميز لكائن الخادم الخاص بوحدة تحكم المجال "<var>X</var>".
无法获得域控制器“<var>X</var>”的服务器对象的可分辨名称。
無法取得網域控制站 <var>X</var> 的伺服器物件的辨別名稱。
Nelze získat rozlišující název objektu serveru nebo řadiče domény <var>X</var>.
Toimialueen ohjauskoneen <var>X</var> palvelinobjektin DN-nimeä ei saatu.
Impossible d'obtenir le nom unique de l'objet serveur du contrôleur de domaine "<var>X</var>".
Der Distinguished Name des Serverobjekts kann nicht vom Domänencontroller '<var>X</var>' abgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η λήψη του αποκλειστικού ονόματος του αντικειμένου του διακομιστή του ελεγκτή τομέα "<var>X</var>".
‏‏לא ניתן להשיג את השם הייחודי (DN) של אובייקט השרת של בקר התחום "<var>X</var>".
Nem olvasható be a(z) <var>X</var> tartományvezérlő kiszolgálóobjektumának megkülönböztetett neve.
Impossibile ottenere il nome distinto dell'oggetto server del controller di dominio "<var>X</var>".
ドメイン コントローラ "<var>X</var>" のサーバー オブジェクトの識別名を取得できません。
도메인 컨트롤러 "<var>X</var>"의 서버 개체에 대한 고유 이름을 가져올 수 없습니다.
Kan ikke hente det unike navnet på serverobjektet til domenekontrolleren <var>X</var>.
Nie można uzyskać nazwy wyróżniającej obiektu serwera kontrolera domeny „<var>X</var>”.
Невозможно получить различающееся имя объекта сервера контроллера домена "<var>X</var>".
No se puede obtener el nombre distintivo del objeto de servidor del controlador de dominio "<var>X</var>".
Det går inte att hämta det unika namnet på serverobjektet på domänkontrollanten <var>X</var>.
"<var>X</var>" etki alanı denetleyicisinin sunucu nesnesinin ayırt edici adı alınamıyor.
無法取得網域控制站 <var>X</var> 的伺服器物件的辨別名稱。
Det var ikke muligt at hente det entydige navn for serverobjektet for domænecontrolleren "<var>X</var>".
Kan de DN-naam (distinguished name) niet ophalen van het serverobject van de domeincontroller '<var>X</var>'.
Não é possível obter o nome distinto do objeto de servidor do controlador de domínio "<var>X</var>".
"<var>X</var>" kan ikke fjernes, da den/det ikke blev fundet i den angivne samling.
Kan '<var>X</var>' niet verwijderen. Het is niet aangetroffen in de opgegeven verzameling.
Kohdetta <var>X</var> ei voi poistaa. Sitä ei löytynyt määritetystä kokoelmasta.
Impossible de supprimer "<var>X</var>". Il ne se trouve pas dans la collection spécifiée.
Das <var>X</var>-Objekt kann nicht entfernt werden, weil es nicht in der angegebenen Auflistung gefunden wurde.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του "<var>X</var>". Δεν βρέθηκε στην καθορισμένη συλλογή.
‏‏אין אפשרות להסיר את "<var>X</var>". הוא לא נמצא באוסף שצוין.
Nem távolítható el a(z) <var>X</var> elem, mert a megadott gyűjteményben nem található.
Impossibile rimuovere "<var>X</var>". Impossibile trovare l'oggetto nell'insieme specificato.
"<var>X</var>" を削除できません。指定されたコレクションに見つかりませんでした。
"<var>X</var>"을(를) 제거할 수 없습니다. 지정한 컬렉션에 없습니다.
Kan ikke fjerne <var>X</var>. Den finnes ikke i angitt samling.
Nie można usunąć elementu „<var>X</var>”. Nie odnaleziono tego elementu w określonej kolekcji.
Невозможно удалить "<var>X</var>". Он не найден в указанном семействе.
No se puede quitar "<var>X</var>". No se encontró en la colección especificada.
Det går inte att ta bort <var>X</var>. Det fanns inte i den angivna samlingen.
"<var>X</var>" kaldırılamıyor. Belirtilen koleksiyonda bulunamadı.
无法移除“<var>X</var>”。在指定的集合中找不到它。
‏‏يتعذر إزالة "<var>X</var>". لم يتم العثور عليه في المجموعة المحددة.
无法移除“<var>X</var>”。在指定的集合中找不到它。
無法移除 <var>X</var>。在指定的集合中找不到它。
Položku <var>X</var> nelze odebrat. Tato položka nebyla v určené kolekci nalezena.
無法移除 <var>X</var>。在指定的集合中找不到它。
Não é possível remover "<var>X</var>". Ele não foi especificado na coleção especificada.
تحديد بحث دليل متزامن يرجع كافة التغييرات التي تمت منذ حالة محددة.
指定一个目录同步搜索,该搜索将返回自指定状态后的所有更改。
指定目錄同步搜尋,此搜尋會傳回自指定狀態後的所有變更。
Určuje, že bude provedeno synchronizační prohledávání adresáře, které vrátí všechny změny od zadaného stavu.
Angiver en adressesynkroniseringssøgning, som returnerer alle ændringer siden den angivne tilstand.
Hiermee wordt een zoekactie voor directory-synchronisatie aangegeven, waarmee alle wijzigingen sinds een opgegeven status worden geretourneerd.
Määrittää hakemistosynkronointihaun, joka palauttaa kaikki määritetyn tilan jälkeiset muutokset.
Spécifie une recherche de synchronisation d'annuaire, qui retourne toutes les modifications depuis une date spécifique.
Definiert eine Verzeichnissynchronisierungssuche, die alle Änderungen ab einem bestimmten Status zurückgibt.
指定一个目录同步搜索,该搜索将返回自指定状态后的所有更改。
Καθορίζει μια αναζήτηση συγχρονισμού καταλόγων, η οποία επιστρέφει όλες τις αλλαγές από μια καθορισμένη κατάσταση.
מציין חיפוש של סינכרון מדריך, שמחזיר את כל השינויים שנערכו החל ממצב שצוין.
A megadott dátumtól kezdve végrehajtott összes módosítást visszaadó címtár-szinkronizálási keresés megadása.
Specifica una ricerca di sincronizzazione della directory, che restituisce tutte le modifiche rispetto a uno stato specificato.
ディレクトリ同期検索を指定します。この検索は指定された状態からのすべての変更を返します。
지정한 상태 이후의 모든 변경 내용을 반환하는 디렉터리 동기화 검색을 지정합니다.
Angir et katalogsynkroniseringssøk, som returnerer alle endringer siden en angitt status.
Określa wyszukiwanie synchronizacji katalogów zwracające wszystkie zmiany wykonane od określonego stanu.
Определяет поиск синхронизации каталогов, который возвращает все изменения, начиная с конкретного состояния.
Especifica una búsqueda de sincronización de directorio, que devuelve todos los cambios realizados desde un estado especificado.
Anger en katalogsynkroniseringssökning, som returnerar alla ändringar sedan ett givet tillstånd.
Belirtilen bir durumdan sonraki tüm değişiklikleri döndüren bir dizin eşitleme aramasını belirtir.
指定目錄同步搜尋,此搜尋會傳回自指定狀態後的所有變更。
Especifica uma pesquisa de sincronização de diretório que retorna todas as alterações desde um estado especificado.
ADAM 实例“<var>X</var>”不存在,或无法与之取得联系。
‏‏مثيل ADAM "<var>X</var>" غير موجود أو يتعذر الاتصال به.
ADAM 实例“<var>X</var>”不存在,或无法与之取得联系。
ADAM 執行個體 <var>X</var> 不存在或不在運作中。
Instance služby ADAM <var>X</var> neexistuje nebo ji nelze kontaktovat.
ADAM-forekomsten "<var>X</var>" findes ikke, eller den kan ikke kontaktes.
ADAM-exemplaar '<var>X</var>' bestaat niet of er kan geen contact mee worden gemaakt.
ADAM-esiintymää <var>X</var> ei ole tai siihen ei saada yhteyttä.
L'instance ADAM "<var>X</var>" n'existe pas ou ne peut pas être contactée.
Die ADAM-Instanz '<var>X</var>' ist nicht vorhanden oder kann nicht kontaktiert werden.
Η παρουσία ADAM "<var>X</var>" δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να συνδεθεί.
‏‏מופע ADAM‏ "<var>X</var>" אינו קיים או שאין אפשרות ליצור עמו קשר.
A(z) <var>X</var> ADAM-példány nem létezik, vagy nem lehet kapcsolatot létesíteni vele.
Impossibile trovare o contattare l'istanza ADAM "<var>X</var>".
ADAM インスタンス "<var>X</var>" が存在しないか、またはアクセス不能です。
ADAM 인스턴스 "<var>X</var>"이(가) 없거나 연결할 수 없습니다.
ADAM-forekomsten <var>X</var> finnes ikke eller kan ikke kontaktes.
Wystąpienie usługi ADAM „<var>X</var>” nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować.
Экземпляр ADAM "<var>X</var>" не существует или недоступен.
La instancia de ADAM "<var>X</var>" no existe o no se puede establecer contacto con ella.
ADAM-instansen <var>X</var> finns inte eller också går den inte att kontakta.
ADAM örneği "<var>X</var>" yok veya bununla iletişim kurulamıyor.
ADAM 執行個體 <var>X</var> 不存在或不在運作中。
A instância do ADAM "<var>X</var>" não existe ou não pode ser contatada.
ntSecurityDescriptor-ominaisuus on välimuistissa, mutta sillä ei ole arvoja.
La propriété ntSecurityDescriptor existe dans le cache, mais ne contient pas de valeurs.
Die ntSecurityDescriptor-Eigenschaft ist im Cache ohne Werte vorhanden.
Η ιδιότητα ntSecurityDescriptor υπάρχει στη μνήμη cache, αλλά δεν έχει τιμές.
‏‏מאפיין ntSecurityDescriptor קיים במטמון, אך אין לו ערכים.
Az ntSecurityDescriptor tulajdonság létezik a gyorsítótárban, de nincsenek értékei.
La proprietà ntSecurityDescriptor esiste nella cache ma senza valori.
ntSecurityDescriptor プロパティはキャッシュに存在しますが、値を持っていません。
ntSecurityDescriptor 속성이 캐시에 있지만 속성 값이 없습니다.
Egenskapen for ntSecurityDescriptor finnes i hurtigbufferen, men har ingen verdier.
Właściwość ntSecurityDescriptor istnieje w pamięci podręcznej, ale nie zawiera żadnych wartości.
Свойство ntSecurityDescriptor существует в кэше, но не имеет значений.
La propiedad ntSecurityDescriptor existe en la caché, pero no tiene ningún valor.
Egenskapen ntSecurityDescriptor finns i cachen men saknar värden.
ntSecurityDescriptor özelliği önbellekte var, ancak değer içermiyor.
توجد خاصية ntSecurityDescriptor في ذاكرة التخزين المؤقت، لكنها لا تحتوي على قيم.
ntSecurityDescriptor 属性位于缓存中,但没有值。
快取中存在 ntSecurityDescriptor 屬性,但是沒有值。
V mezipaměti existuje vlastnost ntSecurityDescriptor, ale neobsahuje žádné hodnoty.
Egenskaben ntSecurityDescriptor findes i cachen, men den har ikke nogen værdier.
De eigenschap ntSecurityDescriptor is aanwezig in de cache, maar bevat geen waarden.
ntSecurityDescriptor 属性位于缓存中,但没有值。
快取中存在 ntSecurityDescriptor 屬性,但是沒有值。
A propriedade ntSecurityDescriptor existe em cache, mas não possui valores.
‏‏النوع "<var>X</var>" هو نوع ActiveDirectoryTransportType غير معروف.
“<var>X</var>”是未知的 ActiveDirectoryTransportType。
<var>X</var> 是未知的 ActiveDirectoryTransportType。
<var>X</var> je neznámá hodnota výčtu ActiveDirectoryTransportType.
"<var>X</var>" er en ukendt ActiveDirectoryTransportType.
'<var>X</var>' is een onbekend ActiveDirectoryTransportType.
<var>X</var> on tuntematon ActiveDirectoryTransportType-arvo.
"<var>X</var>" est un ActiveDirectoryTransportType inconnu.
Das <var>X</var>-Objekt ist ein unbekannter 'ActiveDirectoryTransportType'.
Η τιμή "<var>X</var>" είναι άγνωστο ActiveDirectoryTransportType.
‏‏"<var>X</var>" הוא ActiveDirectoryTransportType לא ידוע.
A(z) <var>X</var> elem ismeretlen ActiveDirectoryTransportType-érték.
“<var>X</var>”是未知的 ActiveDirectoryTransportType。
"<var>X</var>" è un valore ActiveDirectoryTransportType sconosciuto.
"<var>X</var>" は不明な ActiveDirectoryTransportType です。
"<var>X</var>"은(는) 알 수 없는 ActiveDirectoryTransportType입니다.
<var>X</var> er en ukjent ActiveDirectoryTransportType.
Wartość <var>X</var> jest nieznanym typem właściwości ActiveDirectoryTransportType.
"<var>X</var>" - неизвестный тип ActiveDirectoryTransportType.
"<var>X</var>" es un elemento ActiveDirectoryTransportType desconocido.
<var>X</var> är en okänd ActiveDirectoryTransportType.
"<var>X</var>", bilinmeyen bir ActiveDirectoryTransportType.
<var>X</var> 是未知的 ActiveDirectoryTransportType。
"<var>X</var>" é um ActiveDirectoryTransportType desconhecido.
域中没有 Windows Server 2003 域控制器。
‏‏وحدات تحكم المجال Windows Server 2003 غير موجودة في المجال.
域中没有 Windows Server 2003 域控制器。
網域中不存在任何 Windows Server 2003 網域控制站。
V doméně neexistuje žádný řadič domény se systémem Windows Server 2003.
Der findes ikke nogen Windows Server 2003-domænecontrollere i domænet.
Er zijn geen Windows Server 2003-domeincontrollers in het domein.
Toimialueessa ei ole Windows Server 2003 -ohjauskonetta.
Aucun contrôleur de domaine Windows Server 2003 n'existe dans le domaine.
In der Domäne sind keine Windows Server 2003-Domänencontroller vorhanden.
Δεν υπάρχουν ελεγκτές τομέα Windows Server 2003 στον τομέα.
‏‏לא קיימים בקרי תחומים של Windows Server 2003 בתחום.
Nincs Windows Server 2003 rendszerű tartományvezérlő a tartományban.
Nessun controller di dominio Windows Server 2003 esistente nel dominio.
このドメインには Windows Server 2003 ドメイン コントローラは存在しません。
도메인에 Windows Server 2003 도메인 컨트롤러가 없습니다.
Det finnes ingen Windows Server 2003-domenekontroller i domenet.
Brak kontrolerów domeny systemu Windows Server 2003 w tej domenie.
Контроллеры доменов Windows Server 2003 не существуют в домене.
No existen controladores de dominio de Windows Server 2003 en el dominio.
Det finns inga Windows Server 2003-domänkontrollanter i domänen.
Etki alanında hiçbir Windows Server 2003 etki alanı denetleyicisi yok.
網域中不存在任何 Windows Server 2003 網域控制站。
Não há controladores de domínio Windows Server 2003 no domínio.
See catalog page for all messages.