The service
Messages on page
‏‏تحتوي خاصية المخطط "<var>Property Name</var>" على بناء غير معروف.
架构属性“<var>Property Name</var>”具有未知语法。
結構描述屬性 <var>Property Name</var> 有未知的語法。
Syntaxe vlastnosti schématu <var>Property Name</var> je neznámá.
Schema-egenskaben "<var>Property Name</var>" har en ukendt syntaks.
Schema-eigenschap '<var>Property Name</var>' heeft een onbekende syntaxis.
Rakenneominaisuuden <var>Property Name</var> syntaksi on tuntematon.
La syntaxe de la propriété de schéma "<var>Property Name</var>" est inconnue.
Die <var>Property Name</var>-Schemaeigenschaft weist eine unbekannte Syntax auf.
Η σύνταξη της ιδιότητας σχήματος "<var>Property Name</var>" είναι άγνωστη.
‏‏למאפיין הסכימה "<var>Property Name</var>" יש תחביר לא ידוע.
A(z) <var>Property Name</var> sématulajdonság szintaxisa ismeretlen.
Sintassi sconosciuta per la proprietà dello schema "<var>Property Name</var>".
スキーマ プロパティ "<var>Property Name</var>" は、無効な構文を持っています。
스키마 속성 "<var>Property Name</var>"에 알 수 없는 구문이 있습니다.
Skjemaegenskapen <var>Property Name</var> har ugyldig syntaks.
Właściwość schematu „<var>Property Name</var>” ma nieznaną składnię.
Свойство схемы "<var>Property Name</var>" имеет неизвестный синтаксис.
La propiedad de esquema "<var>Property Name</var>" tiene una sintaxis desconocida.
Schemaegenskapen <var>Property Name</var> har en okänd syntax.
"<var>Property Name</var>" şema özelliği bilinmeyen bir sözdizimine sahip.
架构属性“<var>Property Name</var>”具有未知语法。
結構描述屬性 <var>Property Name</var> 有未知的語法。
Sintaxe desconhecida da propriedade do esquema "<var>Property Name</var>".
‏‏حدث تعارض في علاقة الثقة الخاصة بالغابة.
林信任关系中出现冲突。
樹系信任關係中發生衝突。
Ve vztahu důvěryhodnosti doménové struktury došlo ke kolizi.
Der opstod en kollision i tillidsforholdet mellem skovene.
Er is een conflict opgetreden in de forest-vertrouwensrelatie.
Puuryhmän luottamussuhteessa ilmeni ristiriita.
Une collision s'est produite dans la relation de confiance de la forêt.
Konflikt bei der Gesamtstruktur-Vertrauensstellung.
Παρουσιάστηκε μια σύγκρουση στη σχέση αξιοπιστίας συμπλεγμάτων δομών.
‏‏אירעה התנגשות ביחסי האמון בין היערות.
Ütközés lépett fel az erdőszintű bizalmi kapcsolatban.
Collisione nella relazione di trust dell'insieme di strutture.
フォレストの信頼関係で競合が発生しました。
포리스트 트러스트 관계에서 충돌이 발생했습니다.
Det oppstod en kollisjon i skogens klareringsforhold.
W relacji zaufania lasów wystąpiła kolizja.
Произошел конфликт в доверительных отношениях лесов.
Se produjo una colisión en la relación de confianza del bosque.
En kollision inträffade i förtroenderelationen mellan skogar.
Orman güven ilişkisinde çakışma oluştu.
林信任关系中出现冲突。
樹系信任關係中發生衝突。
Colisão na relação de confiança de floresta.
‏‏الموقع "<var>X</var>" حديث الإنشاء ولم يكن محجوزاً في المخزن الموجود على الخادم.
站点“<var>X</var>”是新建的,尚未提交给后端存储。
<var>X</var> 是新建立的站台,且尚未認可至後端存放區。
Síť <var>X</var> je nově vytvořena a nebyla uložena do serverového úložiště.
Det nyoprettede sted "<var>X</var>" er ikke blevet sendt til backendlageret.
De site '<var>X</var>' is nieuw en is niet toegewezen aan het backend-archief.
Sivusto <var>X</var> on juuri luotu, eikä sen liittämistä taustasäilöön ole vahvistettu.
Le site "<var>X</var>" est nouveau et n'a pas été validé dans le magasin principal.
Die Site '<var>X</var>' wurde neu erstellt, und es wurde kein Commit in den Back-End-Speicher ausgeführt.
Η τοποθεσία "<var>X</var>" δημιουργήθηκε πριν λίγο και δεν έχει ολοκληρωθεί στο χώρο αποθήκευσης υποστήριξης.
‏‏האתר ‏‏"<var>X</var>" נוצר לאחרונה ולא עבר commit למאגר ה- backend.
A(z) <var>X</var> webhely újonnan lett létrehozva, és még nincs véglegesítve a háttértárolón.
Il sito "<var>X</var>" è nuovo e non è ancora stato eseguito il commit nell'archivio back-end.
サイト "<var>X</var>" は新しく作成されており、バックエンド ストアにコミットされていません。
"<var>X</var>" 사이트가 새로 만들어져 백엔드 저장소에 커밋되지 않았습니다.
Området <var>X</var> er nyopprettet og har ikke blitt lagt i serverdelslageret.
Lokacja „<var>X</var>” jest nowo utworzona i nie została przekazana do magazynu wewnętrznej bazy danych.
Узел "<var>X</var>" вновь создан и не был отправлен в хранилище базы данных.
El sitio "<var>X</var>" se acaba de crear y no se guardó en el almacén de servidor.
Webbplatsen <var>X</var> har nyligen skapats och har inte allokerats i arkivet.
"<var>X</var>" sitesi yeni oluşturulmuş ve arka uç deposuna kaydedilmemiş.
站点“<var>X</var>”是新建的,尚未提交给后端存储。
<var>X</var> 是新建立的站台,且尚未認可至後端存放區。
O site "<var>X</var>" foi recém-criado e não foi confirmado no armazenamento de back-end.
تمثل قيمة الإدخال قيمة العميل المقدرة لعدد المحتويات. أما قيمة الإخراج فهي تقدير الخادم لعدد المحتويات.
输入值代表客户端估计的内容计数值。输出值是服务器估计的内容计数值。
輸入值代表用戶端對於內容計數的估計值。輸出值則是伺服器對於內容計數的估計值。
Vstupní hodnota představuje počet položek obsahu odhadovaný klientem. Výstupní hodnota je počet položek obsahu odhadovaný serverem.
Inputværdien repræsenterer klientens anslåede værdi for indholdsantallet. Outputværdien er serverens anslåede værdi for indholdsantallet.
输入值代表客户端估计的内容计数值。输出值是服务器估计的内容计数值。
De invoerwaarde staat voor de geschatte waarde van de client voor de inhoudstelling. De uitvoerwaarde is de schatting van de server voor de inhoudstelling.
Syötearvo edustaa asiakkaan arvioimaa sisältömäärää. Tulostearvo on palvelimen arvioima sisältömäärä.
La valeur d'entrée représente la valeur du contenu estimée par le client. La valeur de sortie représente la valeur du contenu estimée par le serveur.
Der Eingabewert stellt den geschätzten Wert des Clients für die Inhaltsmenge dar. Der Ausgabewert ist die Serverschätzung der Inhaltsmenge.
Η τιμή εισόδου αναπαριστά την εκτιμώμενη τιμή του προγράμματος-πελάτη για τον υπολογισμό περιεχομένου. Η τιμή εξόδου είναι η εκτίμηση του διακομιστή για τον υπολογισμό περιεχομένου.
ערך הקלט מייצג את הערך המשוער של הלקוח עבור ספירת התוכן. ערך הפלט הוא הערכת השרת לגבי ספירת התוכן.
A bemeneti érték a tartalomelemeknek az ügyfél, a kimeneti pedig a kiszolgáló által becsült száma.
Il valore di input rappresenta il valore stimato dal client per il conteggio del contenuto. Il valore di output è il conteggio del contenuto stimato dal server.
入力値はクライアントのコンテンツ カウント数の予想値を示します。出力値はサーバーが予想したコンテンツ カウントです。
입력 값은 콘텐츠 개수에 대한 클라이언트의 예상 값을 나타내고 출력 값은 콘텐츠 개수에 대한 서버의 예상 값을 나타냅니다.
Inndataverdien representerer klientens beregnede verdi for innholdstallet. Utdataverdien er serverens beregnede verdi for innholdstallet.
Wartość wejściowa reprezentuje szacowaną wartość klienta dla licznika zawartości. Wartość wyjściowa jest szacowaną wartością serwera dla licznika zawartości.
Входное значение соответствует расчетному значению клиента для счетчика контента. Выходное значение - оценка сервером счетчика контента.
El valor de entrada representa el valor estimado del cliente para el recuento de contenido. El valor de salida es el valor estimado del servidor para el recuento de contenido.
Indatavärdena representerar klientens beräknade värde för innehållet. Utdatavärdena representerar serverns beräknade värde för innehållet.
Giriş değeri içerik sayımı için istemcinin tahmini değerini gösterir. Çıkış değeri içerik sayımı için sunucunun tahminidir.
輸入值代表用戶端對於內容計數的估計值。輸出值則是伺服器對於內容計數的估計值。
O valor de entrada representa o valor estimado do cliente para a contagem de conteúdo. O valor de saída é a estimativa do servidor para a contagem de conteúdo.
Den angivne værdi kan ikke fjernes eller overskrives. Det er nedarvet fra en superklasse.
De opgegeven waarde kan niet worden verwijderd of overschreven. De waarde is overgenomen van een superklasse.
Määritettyä arvoa ei voi poistaa tai korvata. Se periytyy ylemmästä luokasta.
La valeur spécifiée ne peut pas être supprimée ou écrasée. Elle est héritée d'une superclasse.
Der angegebene Wert kann nicht entfernt oder überschrieben werden, weil er von einer übergeordneten Klasse vererbt wird.
Η καθορισμένη τιμή δεν μπορεί να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί. Μεταβιβάζεται από μια υπερ κλάση.
‏‏אין אפשרות להסיר או להחליף את הערך שצוין. הוא עובר בירושה ממחלקת-על.
A megadott érték nem távolítható el és nem írható felül. Az érték egy szülőosztályból öröklődik.
Impossibile rimuovere o sovrascrivere il valore specificato. Tale valore è ereditato da una super classe.
指定された値を削除または上書きすることはできません。その値はスーパー クラスから継承されました。
지정한 값을 제거하거나 덮어쓸 수 없습니다. 슈퍼클래스에서 상속된 값입니다.
Angitt verdi kan ikke fjernes eller overskrives. Den er arvet fra en overordnet klasse.
Nie można usunąć ani zastąpić określonej wartości. Wartość jest dziedziczona po superklasie.
No se puede quitar ni sobrescribir el valor especificado porque es un valor heredado de una superclase.
Det går inte att ta bort eller skriva över det angivna värdet. Värdet ärvs från en överordnad klass.
Указанное значение не может быть удалено или перезаписано. Оно наследуется из суперкласса.
Belirtilen değer kaldırılamaz veya üzerine yazılamaz. Bir süper sınıftan devralınmış.
无法移除或覆盖指定值。它是从超类继承来的。
‏‏يتعذر حذف القيمة المحددة أو الكتابة فوقها لأنها موروثة من فئة أعلى.
无法移除或覆盖指定值。它是从超类继承来的。
無法移除或覆寫指定的值。此值是從超級類別繼承而來。
Určenou hodnotu nelze odebrat nebo přepsat. Tato hodnota je zděděna ze třídy typu super.
無法移除或覆寫指定的值。此值是從超級類別繼承而來。
O valor especificado não pode ser removido ou substituído. Ele é herdado de uma superclasse.
‏‏لا يستضيف خادم الدليل قسم التطبيق المحدد.
该目录服务器不是指定应用程序分区的宿主。
Adresářový server není hostitelem určeného oddílu aplikace.
Adresseserveren er ikke vært for den angivne programpartition.
De opgegeven toepassingspartitie is niet ondergebracht op de directory-server.
Hakemistopalvelin ei sisällä määritettyä sovellusosiota.
目錄伺服器並未主控指定的應用程式磁碟分割。
Le serveur d'annuaire n'héberge pas la partition d'applications spécifiée.
该目录服务器不是指定应用程序分区的宿主。
Der Verzeichnisserver hostet die angegebene Anwendungspartition nicht.
Ο διακομιστής καταλόγου δεν φιλοξενεί το καθορισμένο διαμέρισμα εφαρμογής.
‏‏שרת המדריך אינו מארח את מחיצת היישום שצוינה.
A címtárkiszolgáló nem tartalmazza a megadott alkalmazáspartíciót.
Il server di directory non ospita la partizione di applicazione specificata.
ディレクトリ サーバーは指定されたアプリケーション パーティションをホストしません。
디렉터리 서버가 지정된 응용 프로그램 파티션을 호스팅하지 않습니다.
Katalogserveren er ikke vert for angitt programpartisjon.
Ten serwer katalogowy nie zawiera określonej partycji aplikacji.
Сервер каталогов не содержит указанный раздел приложения.
El servidor de directorio no aloja la partición de aplicación especificada.
Katalogserver är inte värd för den angivna tillämpningsprogrampartitionen.
Dizin sunucusu belirtilen uygulama bölümünü barındırmıyor.
目錄伺服器並未主控指定的應用程式磁碟分割。
O servidor de diretórios não hospeda a partição de aplicativos especificada.
不支持 ActiveDirectoryTransportType.Smtp。
‏‏لم يتم اعتماد ActiveDirectoryTransportType.Smtp.
不支持 ActiveDirectoryTransportType.Smtp。
不支援 ActiveDirectoryTransportType.Smtp。
Hodnota ActiveDirectoryTransportType.Smtp není podporována.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp understøttes ikke.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp wordt niet ondersteund.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp ei ole tuettu.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp n'est pas pris en charge.
'ActiveDirectoryTransportType.Smtp' wird nicht unterstützt.
Το ActiveDirectoryTransportType.Smtp δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה ב- ActiveDirectoryTransportType.Smtp.
Az ActiveDirectoryTransportType.Smtp felsorolásos érték nem támogatott.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp non supportato.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp はサポートされていません。
ActiveDirectoryTransportType.Smtp가 지원되지 않습니다.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp støttes ikke.
Właściwość ActiveDirectoryTransportType.Smtp nie jest obsługiwana.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp не поддерживается.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp no compatible.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp stöds inte.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp desteklenmiyor.
不支援 ActiveDirectoryTransportType.Smtp。
Não há suporte a ActiveDirectoryTransportType.Smtp.
Määritetyn hakemistopalvelimen täytyy olla Active Directory -tyyppinen toimialueen ohjauskone.
Le serveur d'annuaire spécifié doit être un contrôleur de domaine Active Directory.
Der angegebene Verzeichnisserver muss ein Active Directory-Domänencontroller sein.
Ο καθορισμένος διακομιστής καταλόγου πρέπει να είναι ένας ελεγκτής τομέα του καταλόγου Active Directory.
‏‏שרת המדריך שצוין חייב להיות בקר תחום של Active Directory.
A megadott címtárkiszolgáló csak Active Directory-tartományvezérlő lehet.
Il server di directory specificato deve essere un controller di dominio Active Directory.
指定されたディレクトリ サーバーは Active Directory ドメイン コントローラである必要があります。
지정된 디렉터리 서버는 Active Directory 도메인 컨트롤러여야 합니다.
Angitt katalogserver må være en Active Directory-domenekontroller.
Określony serwer katalogowy musi być kontrolerem domeny usługi Active Directory.
Указанный сервер каталогов должен быть контроллером домена Active Directory.
El servidor de directorio especificado debe ser un controlador de dominio de Active Directory.
Den angivna katalogservern måste vara en Active Directory-domänkontrollant.
Belirtilen dizin sunucusunun bir Active Directory etki alanı denetleyicisi olması gerekir.
指定的目录服务器必须是 Active Directory 域控制器。
‏‏يجب أن يكون خادم الدليل المحدد وحدة تحكم مجال Active Directory.
指定的目录服务器必须是 Active Directory 域控制器。
指定的目錄伺服器必須是 Active Directory 網域控制站。
Určený adresářový server musí být řadičem domény služby Active Directory.
Den angivne adresseserver skal være en Active Directory-domænecontroller.
De opgegeven directory-server moet een Active Directory-domeincontroller zijn.
指定的目錄伺服器必須是 Active Directory 網域控制站。
O servidor de diretórios especificado deve ser um controlador de domínio do Active Directory.
‏‏يجب أن يكون خادم الدليل المحدد مثيل ADAM.
指定的目录服务器必须是 ADAM 实例。
指定的目錄伺服器必須是 ADAM 執行個體。
Určený adresářový server musí být instancí služby ADAM.
Den angivne adresseserver skal være en ADAM-forekomst.
De opgegeven directory-server moet een ADAM-exemplaar zijn.
Määritetyn hakemistopalvelimen täytyy olla ADAM-esiintymä.
Le serveur d'annuaire spécifié doit être une instance ADAM.
Der angegebene Verzeichnisserver muss eine ADAM-Instanz sein.
Ο καθορισμένος διακομιστής καταλόγου πρέπει να είναι μια παρουσία ADAM.
‏‏שרת המדריך שצוין חייב להיות מופע ADAM.
A megadott címtárkiszolgáló csak ADAM-példány lehet.
Il server di directory specificato deve essere un'istanza ADAM.
指定されたディレクトリ サーバーは ADAM インスタンスである必要があります。
지정된 디렉터리 서버는 ADAM 인스턴스여야 합니다.
Angitt katalogserver må være en ADAM-forekomst.
Określony serwer katalogowy musi być wystąpieniem usługi ADAM.
Указанный сервер каталогов должен быть экземпляром ADAM.
El servidor de directorio especificado debe ser una instancia de ADAM.
Den angivna katalogservern måste vara en ADAM-instans.
Belirtilen dizin sunucusunun bir ADAM örneği olması gerekir.
指定的目录服务器必须是 ADAM 实例。
指定的目錄伺服器必須是 ADAM 執行個體。
O servidor de diretórios especificado deve ser uma instância do ADAM.
‏‏لم يتم العثور على الكتالوج العمومي في الغابة "<var>X</var>".
在林“<var>X</var>”中找不到全局编录。
在樹系 <var>X</var> 中找不到通用類別目錄。
V doménové struktuře <var>X</var> nebyl nalezen globální katalog.
Den globale adresse blev ikke fundet i skoven "<var>X</var>".
De globale catalogus is niet aangetroffen in het forest '<var>X</var>'.
Yleistä luetteloa ei löydy puuryhmästä <var>X</var>.
Catalogue global introuvable dans la forêt "<var>X</var>".
Der globale Katalog wurde in der Gesamtstruktur '<var>X</var>' nicht gefunden.
Δεν βρέθηκε καθολικός κατάλογος στο σύμπλεγμα δομών "<var>X</var>".
‏‏קטלוג כללי לא נמצא ביער "<var>X</var>".
A(z) <var>X</var> erdőben nem található globális katalógus.
Impossibile trovare il catalogo globale nell'insieme di strutture "<var>X</var>".
グローバル カタログがフォレスト "<var>X</var>" に見つかりません。
"<var>X</var>" 포리스트에서 글로벌 카탈로그를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke global katalog i skog <var>X</var>.
Nie można odnaleźć wykazu globalnego w lesie „<var>X</var>”.
Глобальный каталог не найден в лесе "<var>X</var>".
No se encuentra el catálogo global en el bosque "<var>X</var>".
Det gick inte att hitta den globala katalogen i skogen <var>X</var>.
Genel katalog, "<var>X</var>" ormanında bulunamadı.
在林“<var>X</var>”中找不到全局编录。
在樹系 <var>X</var> 中找不到通用類別目錄。
Catálogo global não encontrado na floresta "<var>X</var>".
See catalog page for all messages.