The service
Messages on page
Kohdekontekstin tyypin on oltava sama kuin objektin nykyisellä kontekstilla.
Le contexte cible doit avoir le même type que le contexte actuel de l'objet.
Der Zielkontext muss vom selben Typ sein wie der aktuelle Kontext des Objekts.
Το περιβάλλον προορισμού πρέπει να έχει τον ίδιο τύπο με το τρέχον περιβάλλον αντικειμένου.
‏‏להקשר היעד חייב להיות סוג זהה לזה של ההקשר הנוכחי של האובייקט.
A célkörnyezet típusának meg kell egyeznie az objektum aktuális környezetével.
Il contesto di destinazione deve avere lo stesso tipo del contesto dell'oggetto corrente.
対象のコンテキストは、オブジェクトの現在のコンテキストと同じタイプである必要があります。
대상 컨텍스트에는 개체의 현재 컨텍스트와 동일한 형식을 사용해야 합니다.
Målkonteksten må ha samme type som objektets gjeldende kontekst.
Kontekst docelowy musi być taki sam jak bieżący kontekst obiektu.
У конечного контекста должен быть тот же самый тип, что и у контекста текущего объекта.
El contexto de destino debe tener el mismo tipo que el contexto actual del objeto.
Målkontexten måste vara av samma typ som objektets aktuella kontext.
Hedef bağlamın nesnenin şu anki bağlamıyla aynı türde olması gerekir.
目标上下文必须与对象的当前上下文具有相同的类型。
‏‏يجب أن يكون السياق الهدف من نفس نوع السياق الحالي للكائن.
目标上下文必须与对象的当前上下文具有相同的类型。
目標內容的型別必須與物件目前內容的型別相同。
Cílový kontext musí být stejného typu jako aktuální kontext objektu.
Destinationskonteksten skal være af samme type som objektets aktuelle kontekst.
De doelcontext moet hetzelfde type hebben als de huidige context van het object.
目標內容的型別必須與物件目前內容的型別相同。
O contexto do destino deve ter o mesmo tipo do contexto atual do objeto.
‏‏لم يتم دعم كائن ComputerPrincipal بواسطة مخزن ApplicationDirectory.
ApplicationDirectory 存储不支持 ComputerPrincipal 对象。
ApplicationDirectory 存放區不支援 ComputerPrincipal 物件。
Objekt ComputerPrincipal není podporován úložištěm ApplicationDirectory.
Objektet ComputerPrincipal understøttes ikke af ApplicationDirectory-lageret.
Het ComputerPrincipal-object wordt niet door het ApplicationDirectory-archief ondersteund.
ApplicationDirectory-säilö ei tue ComputerPrincipal-objektia.
L'objet ComputerPrincipal n'est pas pris en charge par la banque ApplicationDirectory.
Das ComputerPrincipal-Objekt wird vom ApplicationDirectory-Speicher nicht unterstützt.
Το αντικείμενο ComputerPrincipal δεν υποστηρίζεται στο χώρο αποθήκευσης ApplicationDirectory.
‏‏האובייקט ComputerPrincipal אינו נתמך על-ידי מאגר ApplicationDirectory.
Az ApplicationDirectory tároló nem támogatja a ComputerPrincipal objektumot.
ApplicationDirectory 存储不支持 ComputerPrincipal 对象。
L'oggetto ComputerPrincipal non è supportato dall'archivio ApplicationDirectory.
ComputerPrincipal オブジェクトは、ApplicationDirectory ストアではサポートされていません。
ComputerPrincipal 개체는 ApplicationDirectory 저장소에서 지원되지 않습니다.
ComputerPrincipal-objektet støttes ikke av ApplicationDirectory-lageret.
Magazyn ApplicationDirectory nie obsługuje obiektu ComputerPrincipal.
Объект ComputerPrincipal хранилищем ApplicationDirectory не поддерживается.
El almacén ApplicationDirectory no admite el objeto ComputerPrincipal.
ComputerPrincipal-objektet stöds inte av ApplicationDirectory-arkivet.
ComputerPrincipal nesnesi ApplicationDirectory deposu tarafından desteklenmiyor.
ApplicationDirectory 存放區不支援 ComputerPrincipal 物件。
O armazenamento ApplicationDirectory não oferece suporte ao objeto ComputerPrincipal.
枚举组时出错(<var>X</var>)。无法解析此组的 SID。
‏‏حدث خطأ (<var>X</var>) أثناء عد المجموعات. تعذر حل SID للمجموعة.
列舉群組時發生錯誤 (<var>X</var>)。無法解析群組的 SID。
Při vytváření výčtu skupin došlo k chybě (<var>X</var>). Identifikátor SID skupiny nemohl být přeložen.
Der opstod en fejl (<var>X</var>) under forsøg på at optælle grupperne. Gruppens SID blev ikke fortolket.
Er is een fout (<var>X</var>) opgetreden bij het inventariseren van de groepen. De SID van de groep is niet herleid.
Virhe (<var>X</var>) ryhmien luetteloinnin aikana. Ryhmän SID-tunnusta ei voitu ratkaista.
Une erreur (<var>X</var>) s'est produite lors de l'énumération des groupes. Impossible de résoudre le SID du groupe.
Fehler (<var>X</var>) beim Auflisten der Gruppen. Die SID der Gruppe konnte nicht aufgelöst werden.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα (<var>X</var>) κατά την απαρίθμηση των ομάδων. Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του SID της ομάδας.
‏‏אירעה שגיאה (<var>X</var>) בעת מניית הקבוצות. לא היתה אפשרות לזהות את ה- SID של הקבוצה.
Errore (<var>X</var>) durante l'enumerazione dei gruppi. Impossibile risolvere il SID del gruppo.
グループの列挙中にエラー (<var>X</var>) が発生しました。グループの SID を解決できませんでした。
그룹을 열거하는 동안 오류(<var>X</var>)가 발생했습니다. 해당 그룹의 SID를 확인할 수 없습니다.
Det oppstod en feil (<var>X</var>) under opplisting av gruppene. Gruppens SID kan ikke løses.
Wystąpił błąd (<var>X</var>) podczas wyliczania grup. Nie można rozpoznać identyfikatora SID grupy.
Ошибка (<var>X</var>) при перечислении групп. Не удалось разрешить ИД безопасности группы.
Error (<var>X</var>) al enumerar los grupos. El SID del grupo no se pudo resolver.
Ett fel inträffande (<var>X</var>) under uppräkning av grupperna. Det gick inte att matcha gruppens SID.
Gruplar listelenirken hata (<var>X</var>) oluştu. Grubun SID'si çözümlenemedi.
列舉群組時發生錯誤 (<var>X</var>)。無法解析群組的 SID。
枚举组时出错(<var>X</var>)。无法解析此组的 SID。
Hiba (<var>X</var>) a csoportok enumerálása során. A csoport biztonsági azonosítója (SID) nem oldható fel.
Um erro (<var>X</var>) ocorreu durante a enumeração dos grupos. Não foi possível resolver o SID do grupo.
Během pokusu o přeložení křížového odkazu úložiště nemohl být v doméně určené identifikátorem SID objektu zabezpečení nalezen cílový objekt zabezpečení.
Det overordnede destinationsobjekt blev ikke fundet i det domæne, der er angivet af objektets SID, under forsøg på at fortolke en lagerkrydsreference.
Bij het herleiden van een kruisarchiefverwijzing is de doel-principal niet gevonden in het domein dat door de SID van de principal wordt aangegeven.
Pääobjektin SID-tunnuksen ilmaisemasta toimialueesta ei löytynyt kohdepääobjektia, kun säilöjenvälistä viittausta yritettiin ratkaista.
Impossible de trouver l'entité de sécurité cible dans le domaine indiqué par le SID de l'entité de sécurité pendant la tentative de résolution de la référence interbanque.
Bei dem Versuch, eine Referenz zwischen mehreren Speichern aufzulösen, konnte der Zielprinzipal nicht in der durch die SID des Prinzipals angezeigten Domäne gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της κύριας οντότητας προορισμού στον τομέα που υποδεικνύει το SID της κύριας οντότητας κατά την προσπάθεια επίλυσης μιας αναφοράς σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης.
‏‏בעת ניסיון לזהות הפניה מקושרת, מנהל היעד לא נמצא בתחום שצוין על-ידי ה- SID של המנהל.
Amikor a program megpróbált feloldani egy tárolóközi hivatkozást, nem találta a céltagot a tag biztonsági azonosítója (SID) által jelzett tartományban.
Impossibile trovare l'entità di destinazione nel dominio indicato dal SID dell'entità durante il tentativo di risolvere un riferimento tra archivi.
ストア間の相互参照を解決しようとしたときに、対象プリンシパルの SID によって示されるドメイン内でプリンシパルが見つかりませんでした。
교차 저장소 참조를 확인하는 동안 주체의 SID로 표시된 도메인에서 대상 주체를 찾지 못했습니다.
Under forsøk på å løse en krysslagringsreferanse ble ikke målkontohaveren funnet i domenet som er angitt av kontohaverens SID.
Podczas próby rozpoznania odwołania między magazynami nie można odnaleźć podmiotu docelowego w domenie wskazanej przez identyfikator SID podmiotu.
При разрешении ссылки между хранилищами не удалось найти конечный участник в домене, указанном ИД безопасности участника.
Mientras se intentaba resolver una referencia de almacén cruzada, la entidad de seguridad de destino no se encontró en el dominio que indicó el SID del principal.
Det gick inte att hitta målobjektet i domänen som anges via objektets SID när en tvärarkivreferens skulle matchas.
Bir depolar arası başvuru çözümlenmeye çalışılırken, hedef asıl öğe, asıl öğenin SID'si ile belirtilen etki alanında bulunamadı.
尝试解析跨存储引用时,在主体 SID 指示的域中未找到目标主体。
‏‏عند محاولة حل مرجع مخازن مشتركة، تعذر العثور على الأساس الهدف في المجال المشار إليه بواسطة SID للأساس.
尝试解析跨存储引用时,在主体 SID 指示的域中未找到目标主体。
嘗試解析交叉存放區參考時,在主體 SID 所表示的網域中找不到目標主體。
嘗試解析交叉存放區參考時,在主體 SID 所表示的網域中找不到目標主體。
Durante a tentativa de resolver uma referência entre armazenamentos, não foi possível encontrar o destino principal no domínio indicado pelo SID do principal.
‏‏تعذر استرداد اسم جهاز الكمبيوتر الهدف.
无法检索目标计算机的名称。
無法擷取目標電腦的名稱。
Nelze načíst název cílového počítače.
Navnet på destinationscomputeren blev ikke hentet.
De naam van de doelcomputer kan niet worden opgehaald.
Kohdetietokoneen nimeä ei voitu noutaa.
Impossible de récupérer le nom de l'ordinateur cible.
Der Name des Zielcomputers konnte nicht abgerufen werden.
Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση του ονόματος του υπολογιστή προορισμού.
‏‏לא היתה אפשרות לאחזר את השם של מחשב היעד.
A célszámítógép neve nem olvasható be.
Impossibile recuperare il nome del computer di destinazione.
対象のコンピュータの名前を取得できませんでした。
대상 컴퓨터의 이름을 검색할 수 없습니다.
Kan ikke hente måldatamaskinens navn.
Nie można pobrać nazwy komputera docelowego.
Не удается получить имя конечного компьютера.
El nombre del equipo de destino no se pudo recuperar.
Det gick inte att hämta måldatorns namn.
Hedef bilgisayarın adı alınamadı.
无法检索目标计算机的名称。
無法擷取目標電腦的名稱。
Não foi possível recuperar o nome do computador de destino.
‏‏لا يسمح هذا المخزن بتغيير IdentityClaims في أساس بمجرد أن يصبح الأساس مستمرًا.
保留主体后,此存储将不允许更改主体上的 IdentityClaims。
一旦將主體設定為持續性,此存放區不允許變更主體上的 IdentityClaims。
Toto úložiště nedovoluje změnu atributu IdentityClaims objektu zabezpečení, jakmile byl objekt zabezpečení trvale uložen.
I dette lager tillades ændring af IdentityClaims i et overordnet objekt ikke, når det overordnede objekt er gjort permanent.
Dit archief staat niet toe dat de IdentityClaims op een principal worden gewijzigd als de principal eenmaal persistent is geweest.
Tämä säilö ei salli IdentityClaims-kohteen muuttamista pääobjektissa, kun pääobjektista on tehty pysyvä.
Cette banque ne permet pas la modification de IdentityClaims sur une entité de sécurité lorsque celle-ci a été conservée.
Bei diesem Speicher ist das Ändern der IdentityClaims für einen Prinzipal nach dessen beständigem Speichern nicht zulässig.
Αυτός ο χώρος αποθήκευσης δεν επιτρέπει την αλλαγή του IdentityClaims σε μια κύρια οντότητα μετά τη διατήρηση της κύριας οντότητας.
‏‏מאגר זה אינו מתיר לשנות את ה- IdentityClaims במנהל ברגע שהמנהל הפך למתמיד.
A tároló nem támogatja a tagok IdentityClaims tulajdonságának módosítását a tag tárolását követően.
L'archivio non consente di modificare IdentityClaims in un'entità quando l'entità è invariata.
このストアでは、プリンシパルが固定された後にプリンシパルの IdentityClaims を変更することはできません。
주체를 보관한 후에는 이 저장소에서 주체에 대한 IdentityClaims를 변경할 수 없습니다.
Dette lageret tillater ikke endring av IdentityClaims for en kontohaver når kontohaveren er fast.
Ten typ magazynu nie umożliwia zmiany parametru IdentityClaims po utrwaleniu podmiotu.
В этом хранилище не допускается изменение IdentityClaims для участника, если участник материализован.
Este almacén no permite cambiar IdentityClaims en una entidad de seguridad una vez que ésta se ha persistido.
Det här arkivet medger inte ändring av IdentityClaims i ett objekt när objektet har gjorts beständigt.
Bu depo, asıl öğe kalıcı hale getirildikten sonra asıl öğedeki IdentityClaim'lerin değiştirilmesine izin vermiyor.
保留主体后,此存储将不允许更改主体上的 IdentityClaims。
一旦將主體設定為持續性,此存放區不允許變更主體上的 IdentityClaims。
Esse armazenamento não permite a alteração do IdentityClaims em um principal, depois que o principal foi persistido.
‏‏تعذر استرداد الاسم الثابت لجهاز الكمبيوتر الهدف (<var>X</var>).
无法检索目标计算机的平面名称(<var>X</var>)。
無法擷取目標電腦的一般名稱 (<var>X</var>)。
Nelze načíst jednoduchý název cílového počítače (<var>X</var>).
Destinationscomputerens flade navn kunne ikke hentes (<var>X</var>).
De platte naam van de doelcomputer kan niet worden opgehaald (<var>X</var>).
Kohdetietokoneen luettelonimeä ei voitu noutaa (<var>X</var>).
Impossible de récupérer le nom plat de l'ordinateur cible (<var>X</var>).
Der Flatname des Zielcomputers konnte nicht abgerufen werden (<var>X</var>).
Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση του επίπεδου ονόματος του υπολογιστή προορισμού (<var>X</var>).
‏‏לא היתה אפשרות לאחזר את השם השטוח של מחשב היעד (<var>X</var>).
A célszámítógép egyszerű neve nem olvasható be (<var>X</var>).
Impossibile recuperare il nome flat del computer di destinazione (<var>X</var>).
対象のコンピュータのフラット名を取得できませんでした (<var>X</var>)。
대상 컴퓨터의 단층 이름을 검색할 수 없습니다(<var>X</var>).
Kan ikke hente måldatamaskinens identifiserende navn (<var>X</var>).
Nie można pobrać płaskiej nazwy komputera docelowego (<var>X</var>).
Не удается получить плоское имя конечного компьютера (<var>X</var>).
El nombre sin formato del equipo de destino no se pudo recuperar (<var>X</var>).
Det gick inte att hämta måldatorns platta namn (<var>X</var>).
Hedef bilgisayarın düz adı alınamadı (<var>X</var>).
无法检索目标计算机的平面名称(<var>X</var>)。
無法擷取目標電腦的一般名稱 (<var>X</var>)。
Não foi possível recuperar o nome simples do computador de destino (<var>X</var>).
‏‏يمكن تعيين PrincipalContext فقط في أساس Principal غير مستمر.
只能在未保留主体上设置 PrincipalContext。
只能在非持續性 Principal 上設定 PrincipalContext。
Atribut PrincipalContext může být nastaven pouze pro objekt zabezpečení, který není trvale uložený.
PrincipalContext kan kun angives for et midlertidigt overordnet objekt.
De PrincipalContext kan alleen worden ingesteld op een niet-persistente Principal.
PrincipalContext voidaan asettaa vain Principal-kohteelle, joka ei ole pysyvä.
Le paramètre PrincipalContext peut uniquement être défini sur un objet Entité de sécurité non conservé.
只能在未保留主体上设置 PrincipalContext。
Der PrincipalContext kann nur für einen nicht beständig gespeicherten Prinzipal festgelegt werden.
Το PrincipalContext είναι δυνατό να οριστεί μόνο σε μη σταθερή κύρια οντότητα.
‏‏ניתן להגדיר את PrincipalContext רק באובייקט מנהל שאינו מתמיד.
A PrincipalContext csak nem bennmaradó tagok esetén állítható be.
PrincipalContext può essere impostato solo per un'entità non permanente.
PrincipalContext は、固定されていない Principal にのみ設定できます。
보관되지 않는 주체에서는 PrincipalContext만 설정할 수 있습니다.
PrincipalContext kan bare angis for et ikke-fast Principal-objekt.
Wartością argumentu PrincipalContext może być tylko nieutrwalony obiekt Principal.
Значение PrincipalContext может быть задано только для нематериализованного объекта Principal.
PrincipalContext sólo se puede establecer en una entidad de seguridad no persistida.
PrincipalContext kan endast anges för ett obeständigt objekt.
PrincipalContext yalnızca kalıcı olmayan Principal'da ayarlanabilir.
只能在非持續性 Principal 上設定 PrincipalContext。
O PrincipalContext só pode ser definido em um Principal não persistente.
尝试清除组成员资格时出错(<var>X</var>)。
‏‏حدث خطأ (<var>X</var>) أثناء محاولة مسح عضوية المجموعة.
尝试清除组成员资格时出错(<var>X</var>)。
嘗試清除群組成員資格時發生錯誤 (<var>X</var>)。
Při pokus u vymazání členství ve skupině došlo k chybě (<var>X</var>).
Der opstod en fejl (<var>X</var>) under forsøg på at rydde gruppemedlemskabet.
Er is een fout (<var>X</var>) opgetreden bij het wissen van het groepslidmaatschap.
Virhe (<var>X</var>) yritettäessä poistaa ryhmän jäsenyyttä.
Une erreur (<var>X</var>) s'est produite lors de la tentative de suppression de l'appartenance au groupe.
Fehler (<var>X</var>) beim Löschen der Gruppenmitgliedschaft.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα (<var>X</var>) κατά την προσπάθεια διαγραφής της λίστας μελών της ομάδας.
‏‏אירעה שגיאה (<var>X</var>) בעת ניסיון לנקות את החברות בקבוצה.
Hiba (<var>X</var>) a csoporttagság törlése során.
Errore (<var>X</var>) durante il tentativo di cancellazione dell'appartenenza del gruppo.
グループ メンバシップをクリアしようとしているときにエラー (<var>X</var>) が発生しました。
그룹 멤버 자격을 지우는 동안 오류(<var>X</var>)가 발생했습니다.
Det oppstod en feil (<var>X</var>) under forsøk på å slette gruppemedlemskapet.
Wystąpił błąd (<var>X</var>) podczas próby wyczyszczenia członkowstwa grupy.
Ошибка (<var>X</var>) при очистке членства группы.
Error (<var>X</var>) al intentar borrar los miembros del grupo.
Ett fel inträffande (<var>X</var>) när gruppmedlemskapet skulle rensas.
Grup üyeliği temizlenmeye çalışılırken hata (<var>X</var>) oluştu.
嘗試清除群組成員資格時發生錯誤 (<var>X</var>)。
Um erro (<var>X</var>) ocorreu durante a tentativa de apagar a participação do grupo.
Het aantal te kopiëren elementen is groter dan de beschikbare ruimte in de doelmatrix.
Kopioitavien elementtien määrä on suurempi kuin kohdetaulukossa oleva vapaa tila.
Le nombre d'éléments à copier est supérieur à l'espace disponible dans le tableau de destination.
Die Anzahl der zu kopierenden Elemente ist größer als der verfügbare Platz im Zielarray.
Ο αριθμός των στοιχείων για αντιγραφή είναι μεγαλύτερος από το διαθέσιμο χώρο στον πίνακα προορισμού.
‏‏מספר הרכיבים שיש להעתיק גדול מהשטח הזמין במערך היעד.
A másolandó elemek száma nagyobb, mint a céltömbben rendelkezésre álló hely.
Il numero di elementi da copiare è superiore allo spazio disponibile nella matrice di destinazione.
コピーする要素の数が、コピー先配列の空き領域を超えています。
복사할 요소 수가 대상 배열에서 사용 가능한 공간보다 큽니다.
Antall elementer som kopieres, er større enn den tilgjengelige plassen i målmatrisen.
Liczba elementów do skopiowania jest większa niż ilość dostępnego miejsca w tablicy docelowej.
Количество копируемых элементов больше, чем может поместиться в свободном месте массива назначения.
El número de elementos que se desea copiar es mayor que el espacio disponible en la matriz de destino.
Antalet element som ska kopieras är större än det tillgängliga utrymmet i målmatrisen.
Kopyalanacak öğe sayısı hedef dizide bulunan kullanılabilir alandan büyük.
要复制元素的数目超过了目标数组中的可用空间。
‏‏عدد العناصر المطلوب نسخها أكبر من المساحة المتوفرة في صفيف الوجهة.
要复制元素的数目超过了目标数组中的可用空间。
要複製的項目數目大於目的陣列中的可用空間。
Počet prvků ke zkopírování je větší než volné místo v cílovém poli.
Det antal elementer, der skal kopieres, er større end den ledige plads i destinationsarrayet.
要複製的項目數目大於目的陣列中的可用空間。
O número de elementos que serão copiados é maior que o espaço disponível na matriz de destino.
See catalog page for all messages.