The service
Messages on page
‏‏لا يمكن تحديد حاوية عند استخدام سياق الجهاز.
使用计算机上下文时无法指定容器。
使用 Machine 內容時,無法指定容器。
Při použití kontextu Machine nemůže být určen kontejner.
Der kan ikke angives en beholder, når Machine-konteksten bruges.
Er kan geen container worden opgegeven als de context Machine wordt gebruikt.
Machine-kontekstia käytettäessä ei voi määrittää säilöä.
Un conteneur ne peut pas être spécifié lors de l'utilisation d'un contexte Ordinateur.
Bei Verwendung des Computerkontexts darf kein Container angegeben werden.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός ενός κοντέινερ κατά τη χρήση του περιβάλλοντος υπολογιστή.
‏‏לא ניתן לציין גורם מכיל בעת שימוש בהקשר ה- Machine.
A számítógép környezetének használata esetén nem adható meg tároló.
Impossibile specificare un contenitore utilizzando il contesto Machine.
Machine コンテキストを使用するときは、コンテナを指定できません。
컴퓨터 컨텍스트를 사용하는 경우 컨테이너를 지정할 수 없습니다.
Beholder kan ikke angis i en datamaskinkontekst.
Nie można określić kontenera podczas używania kontekstu komputera.
Нельзя указывать контейнер при использовании контекста Machine.
Si se utiliza el contexto del equipo, no se puede especificar ningún contenedor.
Det går inte att ange en behållare när datorkontexten används.
Makine bağlamı kullanılırken kapsayıcı belirtilemez.
使用计算机上下文时无法指定容器。
使用 Machine 內容時,無法指定容器。
Não é possível especificar um recipiente durante a utilização do contexto da Máquina.
‏‏لا يمكن أن تكون الوسيطة المدخلة خالية.
提供的参数不能为 Null。
提供的引數不能是 null。
Zadané argumenty nemohou být null.
De geleverde argumenten kunnen niet null zijn.
Annetut argumentit eivät voi olla null.
Les arguments fournis ne peuvent pas être nuls.
Die bereitgestellten Argumente dürfen nicht Null sein.
Τα ορίσματα που παρέχονται δεν είναι δυνατό να έχουν τιμή null.
‏‏הארגומנטים שסופקו אינם יכולים להיות Null.
A megadott argumentumok nem lehetnek null értékűek.
Gli argomenti forniti non possono essere nulli.
指定された引数は null にすることはできません。
제공된 인수는 null일 수 없습니다.
De angitte argumentene kan ikke være null.
Podany argument nie może mieć wartości null.
Предоставленные аргументы не должны иметь значение Null.
Los argumentos suministrados no pueden ser nulos.
Angivna argument får inte vara null.
Belirtilen bağımsız değişkenler null olamaz.
提供的参数不能为 Null。
提供的引數不能是 null。
De angivne argumenter må ikke være null.
Os argumentos fornecidos não podem ser nulos.
‏‏يجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة المرور خاليان أو أن يكون كلاهما غير خاليين.
用户名和密码必须均为 Null 或非 Null。
使用者名稱與密碼必須兩者皆為 null 或兩者皆不為 null。
Uživatelské jméno a heslo musí být obojí nulové nebo obojí nenulové.
Brugernavnet og adgangskoden skal enten begge være null, eller begge skal være forskellige fra null.
De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten beide null of beide niet-null zijn.
Sekä käyttäjänimen ja salasanan on oltava null, tai kumpikaan niistä ei saa olla null.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent tous les deux être NULL ou non NULL.
Der Benutzername und das Kennwort müssen entweder beide Null oder beide nicht Null sein.
Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχουν και τα δύο τιμή null ή δεν πρέπει να έχει κανένα από τα δύο τιμή null.
‏‏הן שם המשתמש והן הסיסמה חייבים להיות Null או ששניהם חייבים להכיל ערך שאינו Null.
Vagy a felhasználónévnek és a jelszónak is null értékűnek kell lennie, vagy egyik sem lehet null.
Nome utente e password devono essere entrambi nulli o entrambi non nulli.
ユーザー名とパスワードは両方を null にするか、または両方を null 以外に設定する必要があります。
사용자 이름 및 암호는 모두 null이거나 모두 null이 아니어야 합니다.
Brukernavnet og passordet må begge være null eller ikke-null.
Nazwa użytkownika i hasło muszą mieć jednocześnie wartość null lub muszą mieć jednocześnie wartość inną niż null.
Имя пользователя и пароль должны быть или оба пустыми, или оба непустыми.
El nombre de usuario y la contraseña deben ser ambos nulos o no nulos.
Användarnamnet och lösenordet måste båda vara antingen null eller inte null.
Kullanıcı adı ve parolanın ikisi de null olmalı ya da ikisi de null olmamalıdır.
用户名和密码必须均为 Null 或非 Null。
使用者名稱與密碼必須兩者皆為 null 或兩者皆不為 null。
O nome de usuário e a senha devem ambos ter um valor nulo ou não-nulo.
Poikkeus tallennettaessa muutoksia säilöön.
Une exception s'est produite pendant l'enregistrement des modifications dans la banque.
Ausnahme beim Speichern der Änderungen im Speicher.
Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την αποθήκευση στο χώρο αποθήκευσης.
‏‏אירעה חריגה בעת שמירת השינויים במאגר.
A tároló módosításainak mentése közben kivétel lépett fel.
Eccezione durante il salvataggio delle modifiche all'archivio.
変更内容をストアに保存しているときに例外が発生しました。
저장소에 변경 사항을 저장하는 동안 예외가 발생했습니다.
Det oppstod et unntak under lagring av endringene til lageret.
Wystąpił wyjątek podczas zapisywania zmian w magazynie.
Исключение при сохранении изменений в хранилище.
Excepción al guardar los cambios en el almacén.
Det uppstod ett undantag när ändringarna skulle sparas i arkivet.
Değişiklikler depoya kaydedilirken özel durum oluştu.
‏‏حدث استثناء أثناء حفظ التغييرات بالمخزن.
将更改保存到存储中时发生异常。
將變更儲存至存放區時發生例外狀況。
Během ukládání změn do úložiště došlo k výjimce.
Der opstod en undtagelse under lagring af ændringerne i lageret.
Er is een uitzondering opgetreden bij het in het archief opslaan van de wijzigingen.
将更改保存到存储中时发生异常。
將變更儲存至存放區時發生例外狀況。
Uma exceção ocorreu enquanto as alterações eram salvas no armazenamento.
‏‏لا يحتوي أحد كائنات الأساس Principal المطلوب إدراجها في عضوية المجموعة أو إزالتها منها على SID.
要插入到组成员资格或从中删除的某个主体对象不包含 SID。
要插入至群組成員資格或從群組成員資格移除的其中一個 Principal 物件未包含 SID。
Jeden z objektů zabezpečení, který měl být vložen do členství ve skupině nebo z něj odebrán, neobsahuje identifikátor SID.
Et af de overordnede objekter, der skal indsættes i eller fjernes fra gruppens medlemskab, indeholder ikke et SID.
Een van de Principal-objecten die bij het lidmaatschap van de groep moet worden ingevoegd of daaruit worden verwijderd, bevat geen SID.
Yksi ryhmän jäsenyyteen lisättävä tai siitä poistettava Principal-objekti ei sisällä SID-tunnusta.
L'un des objets Entité de sécurité à insérer dans l'appartenance au groupe ou à supprimer de l'appartenance au groupe ne contient pas de SID.
Eins der Principal-Objekte, das in die Mitgliedschaft der Gruppe eingefügt oder daraus entfernt werden soll, enthält keine SID.
Ένα από τα αντικείμενα κύριας οντότητας για εισαγωγή ή κατάργηση από τη λίστα μελών της ομάδας δεν περιέχει SID.
‏‏אחד מאובייקטי המנהל שיש להוסיף לחברות בקבוצה או להסיר ממנה אינו מכיל SID.
A csoporttagságba beszúrni vagy onnan eltávolítani kívánt egyik tagobjektum nem tartalmaz biztonsági azonosítót (SID).
Uno degli oggetti entità da inserire in o da rimuovere dall'appartenenza del gruppo non contiene un SID.
グループのメンバシップに挿入またはメンバシップから削除される Principal オブジェクトの 1 つに SID が含まれていません。
그룹의 멤버 자격에 삽입하거나 멤버 자격에서 제거할 주 개체 중 하나에 SID가 포함되어 있지 않습니다.
Et av Principal-objektene som settes inn eller fjernes fra gruppens medlemskap, inneholder ikke SID.
Jeden z obiektów Principal przeznaczonych do wstawienia do członkowstwa grupy lub usunięcia z niego nie zawiera identyfikatora SID.
Один из объектов Principal, добавляемый в группу или удаляемый из нее, не содержит ИД безопасности.
Uno de los objetos de la entidad de seguridad que se va a insertar o quitar de la pertenencia del grupo no contiene ningún SID.
Ett av huvudobjekten som ska infogas i eller tas bort ur gruppens medlemskap innehåller inte något SID.
Grup üyeliğine eklenecek veya üyelikten çıkarılacak Principal nesnelerinden biri SID içermiyor.
要插入到组成员资格或从中删除的某个主体对象不包含 SID。
要插入至群組成員資格或從群組成員資格移除的其中一個 Principal 物件未包含 SID。
Um dos objetos Principal que será inserido na participação do grupo, ou removido dela, não contém um SID.
Ryhmää ei voitu päivittää, koska aiemmin määritettyjä tilinhallinnan lippuja ei voitu lukea.
Impossible de mettre à jour le groupe car les indicateurs de type de groupe existants n'ont pas pu être lus.
Die Gruppe konnte nicht aktualisiert werden, weil die vorhandenen Gruppentypkennzeichen nicht gelesen werden konnten.
Δεν ήταν δυνατή η ενημέρωση της ομάδας διότι δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των σημαιών του υπάρχοντος τύπου ομάδας.
‏‏לא היתה אפשרות לעדכן את הקבוצה, מאחר שלא היתה אפשרות לקרוא את הדגלים של סוג הקבוצה הקיים.
A csoport nem frissíthető, mert a meglévő csoporttípusjelzők nem olvashatók.
Impossibile aggiornare il gruppo perché non è possibile leggere i flag esistenti del tipo di gruppo.
グループを更新できませんでした。原因は、既存のグループ タイプ フラグを読み取れなかったからです。
기존 그룹 형식 플래그를 읽을 수 없으므로 그룹을 업데이트할 수 없습니다.
Gruppen kan ikke oppdateres fordi de eksisterende gruppetypeflaggene ikke kan leses.
Nie można zaktualizować grupy, ponieważ nie można odczytać istniejących flag typu grupy.
Не удалось обновить группу, поскольку не удалось прочитать флаги, определяющие тип существующей группы.
El grupo no se pudo actualizar porque no se pudieron leer los marcadores del tipo de grupo existente.
Det gick inte att uppdatera gruppen eftersom de befintliga grupptypflaggorna inte kunde läsas.
Varolan grup türü bayrakları okunamadığından grup güncelleştirilemedi.
‏‏تعذر تحديث المجموعة نظرًا لتعذر قراءة علامات أنواع المجموعة الموجود.
无法更新组,因为无法读取现有的组类型标志。
無法更新群組,因為無法讀取現有的群組型別旗標。
Skupinu nelze aktualizovat, protože nelze přečíst příznaky typu existující skupiny.
Gruppen blev ikke opdateret, da typeflagene for den eksisterende gruppe ikke kunne læses.
De groep kan niet worden bijgewerkt, omdat de bestaande groeptypevlaggen niet kunnen worden gelezen.
无法更新组,因为无法读取现有的组类型标志。
無法更新群組,因為無法讀取現有的群組型別旗標。
Não foi possível atualizar o grupo, porque os sinalizadores de tipo de grupo existentes não puderam ser lidos.
‏‏يجب تحديد حاوية واسم عند استخدام سياق دليل التطبيق.
使用应用程序目录上下文时必须指定容器和名称。
使用 Application Directory 內容時,必須指定容器與名稱。
Při použití kontextu adresáře aplikace musí být určen kontejner a název.
Der skal angives en beholder og et navn, når der bruges en Application Directory-kontekst.
Bij het gebruik van de context Application Directory moeten een container en een naam worden opgegeven.
Application Directory -hakemistokontekstia käytettäessä on määritettävä SA-säilö ja nimi.
Un conteneur et un nom doivent être spécifiés lors de l'utilisation du contexte Annuaire d'applications.
Bei Verwendung des Anwendungsverzeichniskontexts müssen ein Container und ein Name angegeben werden.
使用应用程序目录上下文时必须指定容器和名称。
Απαιτείται ορισμός κοντέινερ και ονόματος για τη χρήση του περιβάλλοντος καταλόγου εφαρμογής.
‏‏יש לציין גורם מכיל ושם בעת שימוש בהקשר ה- Application Directory.
Alkalmazásspecifikus címtárkörnyezet használata esetén meg kell adni a tárolót és a nevet.
Utilizzando il contesto Application Directory è necessario specificare un contenitore e un nome.
Application Directory コンテキストを使用するときは、コンテナと名前を指定する必要があります。
응용 프로그램 디렉터리 컨텍스트를 사용하는 경우 컨테이너 및 이름을 지정해야 합니다.
Beholder og navn må angis i en programmappekontekst.
Kontener i nazwę należy określić podczas używania kontekstu katalogu aplikacji.
При использовании контекста Application Directory должны быть указаны контейнер и имя.
Si se utiliza el contexto del directorio de aplicación, se debe especificar un contenedor y un nombre.
En behållare och ett namn måste anges när programkatalogkontexten används.
Uygulama Dizini bağlamı kullanılırken bir kapsayıcı ve ad belirtilmelidir.
使用 Application Directory 內容時,必須指定容器與名稱。
Um recipiente e um nome devem ser especificados durante a utilização de um contexto do Diretório de Aplicativos.
SecurityElement 的版本无效。需要版本“1”。
‏‏إصدار SecurityElement غير صالح. كان من المتوقع الإصدار '1'.
SecurityElement 的版本无效。需要版本“1”。
SecurityElement 沒有有效的版本。預期應為版本 '1'。
Atribut SecurityElement nemá platnou verzi. Byla očekávána verze 1.
Versionen af dette SecurityElement er ikke gyldig. Version '1' var ventet.
Het SecurityElement heeft geen geldige versie. Versie '1' werd verwacht.
SecurityElement-kohteella ei ole kelvollista versiota. Odotettiin versiota 1.
La classe SecurityElement n'a pas de version valide. La version « 1 » était attendue.
Das SecurityElement hat keine gültige Version. Version '1' wurde erwartet.
Το SecurityElement δεν περιέχει μια έγκυρη έκδοση. Αναμενόταν έκδοση '1'.
‏‏ל- SecurityElement אין גירסה חוקית. נדרשה גירסה '1'.
A SecurityElement verziója érvénytelen. A program '1' verziót várt.
SecurityElement non dispone di una versione valida. Versione '1' prevista.
SecurityElement には有効なバージョンがありません。バージョン '1' が必要でした。
SecurityElement에 올바른 버전이 없습니다. 버전 '1'이 필요합니다.
SecurityElement har ikke gyldig versjon. Forventet versjon 1.
Obiekt SecurityElement ma nieprawidłową wersję. Oczekiwano wersji „1”.
У SecurityElement недопустимая версия. Ожидается версия "1".
SecurityElement no tiene una versión válida. Se esperaba la versión '1'.
SecurityElement är inte av en giltigt version. Version '1' förväntades.
SecurityElement'ın sürümü geçerli değil. Sürüm '1' bekleniyordu.
SecurityElement 沒有有效的版本。預期應為版本 '1'。
SecurityContextSecurityToken não possui uma versão válida. A versão '1' era esperada.
必须先将 PrincipalContext 分配给未保留的用户对象,然后才能调用此方法。
呼叫此方法之前,必須先將 PrincipalContext 指派至非持續性 User 物件。
Před voláním této metody musí být k objektu User, který není trvale uložený, přiřazen atribut PrincipalContext.
En PrincipalContext skal først tildeles til et midlertidigt brugerobjekt, inden der kan foretages et kald til metoden.
Een PrincipalContext moet eerst aan het niet-persistente User-object worden toegewezen alvorens deze methode kan worden aangeroepen.
PrincipalContext-kohde on määritettävä User-objektille, joka ei ole pysyvä, ennen kuin tätä menetelmää voidaan kutsua.
Un paramètre PrincipalContext doit d'abord être affecté à l'objet Utilisateur non conservé pour que la méthode puisse être appelée.
Einem nicht beständig gespeicherten User-Objekt muss zuerst ein PrincipalContext zugewiesen werden, damit diese Methode aufgerufen werden kann.
Για να είναι δυνατή η κλήση αυτής της μεθόδου, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε ένα PrincipalContext στο μη σταθερό αντικείμενο χρήστη.
‏‏יש להקצות תחילה PrincipalContext לאובייקט User שאינו מתמיד לפני שניתן יהיה לקרוא לפעולת שירות זו.
A metódus hívásához a PrincipalContext elemet előbb a nem bennmaradó felhasználóobjektumhoz kell rendelni.
È necessario assegnare PrincipalContext all'oggetto utente non permanente prima di poter chiamare il metodo.
このメソッドを呼び出すには、まず、固定されていない User オブジェクトに PrincipalContext を割り当てる必要があります。
이 메서드를 호출하려면 먼저 보관되지 않는 사용자 개체에 PrincipalContext를 할당해야 합니다.
PrincipalContext må først tilordnes det ikke-faste User-objektet før denne metoden kan kalles.
Argument PrincipalContext należy przypisać do nieutrwalonego obiektu User, aby można było wywołać tę metodę.
必须先将 PrincipalContext 分配给未保留的用户对象,然后才能调用此方法。
До того как можно будет вызвать этот метод, нематериализованному объекту User необходимо назначить PrincipalContext.
Para poder llamar a este método, primero hay que asignar PrincipalContext al objeto de usuario no persistido.
En PrincipalContext måste först tilldelas till det obeständiga användarobjektet innan den här metoden kan anropas.
Bu yöntemin çağrılabilmesi için önce kalıcı olmayan User nesnesine bir PrincipalContext atanmalıdır.
‏‏يجب تعيين PrincipalContext أولاً على كائن مستخدم غير مستمر قبل أن تتمكن من استدعاء هذا الأسلوب.
呼叫此方法之前,必須先將 PrincipalContext 指派至非持續性 User 物件。
Um PrincipalContext deve ser atribuído ao objeto Usuário sem persistência antes que este método possa ser chamado.
计算机存储不支持保存到可选上下文。
‏‏لا يتم اعتماد الحفظ إلى السياق البديل بواسطة مخزن الجهاز.
计算机存储不支持保存到可选上下文。
Machine 存放區不支援儲存至替代內容。
Úložiště Machine nepodporuje ukládání do alternativního kontextu.
Det understøttes ikke at gemme i en alternativ kontekst i Machine-lageret.
Het opslaan van een alternatieve context wordt niet door het Machine-archief ondersteund.
Machine-säilö ei tue vaihtoehtoiseen kontekstiin tallentamista.
L'enregistrement dans un autre contexte n'est pas pris en charge par la banque Ordinateur.
Das Speichern in einem alternativen Kontext wird vom Computerspeicher nicht unterstützt.
Δεν υποστηρίζεται η αποθήκευση σε εναλλακτικό περιβάλλον στο χώρο αποθήκευσης του υπολογιστή.
‏‏שמירה להקשר חלופי אינה נתמכת על-ידי המאגר Machine.
A helyi számítógép tárolója nem támogatja az eltérő környezetbe történő mentést.
Salvataggio in un contesto alternativo non supportato dall'archivio Machine.
代替コンテキストへの保存は、Machine ストアではサポートされていません。
컴퓨터 저장소에서는 대체 컨텍스트에 저장하는 것이 지원되지 않습니다.
Datamaskinlageret støtter ikke lagring til en alternativ kontekst.
Magazyn Machine nie obsługuje możliwości zapisywania w alternatywnym kontekście.
Хранилище Machine не поддерживает дополнительный контекст.
El almacén del equipo no admite que se guarde en un contexto alternativo.
Datorarkivet saknar stöd för att spara i en alternativ kontext.
Alternatif bir bağlama kaydetme Makine deposu tarafından desteklenmiyor.
Machine 存放區不支援儲存至替代內容。
O armazenamento da máquina não oferece suporte para salvar itens em um contexto alternativo.
See catalog page for all messages.