The service
Messages on page
Bij het herleiden van een kruisarchiefverwijzing is de doel-principal niet gevonden in het domein dat door de SID van de principal wordt aangegeven.
Pääobjektin SID-tunnuksen ilmaisemasta toimialueesta ei löytynyt kohdepääobjektia, kun säilöjenvälistä viittausta yritettiin ratkaista.
Impossible de trouver l'entité de sécurité cible dans le domaine indiqué par le SID de l'entité de sécurité pendant la tentative de résolution de la référence interbanque.
Bei dem Versuch, eine Referenz zwischen mehreren Speichern aufzulösen, konnte der Zielprinzipal nicht in der durch die SID des Prinzipals angezeigten Domäne gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της κύριας οντότητας προορισμού στον τομέα που υποδεικνύει το SID της κύριας οντότητας κατά την προσπάθεια επίλυσης μιας αναφοράς σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης.
‏‏בעת ניסיון לזהות הפניה מקושרת, מנהל היעד לא נמצא בתחום שצוין על-ידי ה- SID של המנהל.
Amikor a program megpróbált feloldani egy tárolóközi hivatkozást, nem találta a céltagot a tag biztonsági azonosítója (SID) által jelzett tartományban.
Impossibile trovare l'entità di destinazione nel dominio indicato dal SID dell'entità durante il tentativo di risolvere un riferimento tra archivi.
ストア間の相互参照を解決しようとしたときに、対象プリンシパルの SID によって示されるドメイン内でプリンシパルが見つかりませんでした。
교차 저장소 참조를 확인하는 동안 주체의 SID로 표시된 도메인에서 대상 주체를 찾지 못했습니다.
Under forsøk på å løse en krysslagringsreferanse ble ikke målkontohaveren funnet i domenet som er angitt av kontohaverens SID.
Podczas próby rozpoznania odwołania między magazynami nie można odnaleźć podmiotu docelowego w domenie wskazanej przez identyfikator SID podmiotu.
При разрешении ссылки между хранилищами не удалось найти конечный участник в домене, указанном ИД безопасности участника.
Al intentar resolver una referencia de almacén cruzada, la entidad de seguridad de destino no se encontró en el dominio que indicó el SID de la entidad de seguridad.
Det gick inte att hitta målobjektet i domänen som anges via objektets SID när en tvärarkivreferens skulle matchas.
Bir depolar arası başvuru çözümlenmeye çalışılırken, hedef asıl öğe, asıl öğenin SID'si ile belirtilen etki alanında bulunamadı.
尝试解析跨存储引用时,在主体 SID 指示的域中未找到目标主体。
‏‏عند محاولة حل مرجع مخازن مشتركة، تعذر العثور على الأساس الهدف في المجال المشار إليه بواسطة SID للأساس.
尝试解析跨存储引用时,在主体 SID 指示的域中未找到目标主体。
嘗試解析交叉存放區參考時,在主體 SID 所表示的網域中找不到目標主體。
Během pokusu o přeložení křížového odkazu úložiště nemohl být v doméně určené identifikátorem SID objektu zabezpečení nalezen cílový objekt zabezpečení.
Det overordnede destinationsobjekt blev ikke fundet i det domæne, der er angivet af objektets SID, under forsøg på at fortolke en lagerkrydsreference.
嘗試解析交叉存放區參考時,在主體 SID 所表示的網域中找不到目標主體。
Durante a tentativa de resolver uma referência entre armazenamentos, não foi possível encontrar o destino principal no domínio indicado pelo SID do principal.
‏‏لا يمكن إزالة العضو من خاصية الأعضاء بكائن المجموعة نظرًا لأنه هذه المجموعة هي المجموعة الأساسية له.
无法从组对象的“成员”属性中删除此成员,因为此成员已将该组作为其主要组。
無法從 Group 物件的 Members 屬性移除成員,因為它使用此群組做為其主要群組。
Člen nemohl být odebrán z vlastnosti Members objektu skupiny, protože má tuto skupinu nastavenou jako primární.
Medlemmet kan ikke fjernes fra egenskaben Members for gruppeobjektet, da det har denne gruppe som primær gruppe.
Het lid kan niet uit de eigenschap Members van het Group-object worden gewist, omdat dit de primaire groep is voor het lid.
Tätä jäsentä ei voi poistaa Group-objektin Members-ominaisuudesta, koska sillä on tämä ryhmä ensisijaisena ryhmänään.
Le membre ne peut pas être supprimé de la propriété Membres de l'objet Groupe car il s'agit de son groupe principal.
Der Member kann nicht aus der Members-Eigenschaft des Group-Objekts entfernt werden, weil diese Gruppe seine primäre Gruppe ist.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του μέλους από την ιδιότητα Members του αντικειμένου ομάδας διότι έχει ορίσει αυτήν την ομάδα ως πρωτεύουσα ομάδα.
‏‏לא ניתן להסיר את החבר מהמאפיין Members של האובייקט Group, מאחר שהוא כולל קבוצה זו כקבוצה הראשית שלו.
A tag nem törölhető a Group objektum Members tulajdonságából, mert ez az elsődleges csoportja.
Impossibile rimuovere il membro dalla proprietà Members dell'oggetto gruppo perché questo gruppo è impostato come gruppo primario.
Group オブジェクトの Members プロパティからメンバを削除できません。原因は、メンバがこのグループをプライマリ グループとしているからです。
멤버가 이 그룹을 주 그룹으로 소유하고 있으므로 해당 멤버를 Group 개체의 Members 속성에서 제거할 수 없습니다.
Medlemmet kan ikke fjernes fra Members-egenskapen for Group-objektet fordi medlemmet har denne gruppen som hovedgruppe.
Nie można usunąć elementu członkowskiego z właściwości Members obiektu Group, ponieważ ta grupa jest jego grupą podstawową.
Член группы нельзя удалить из свойства Members объекта Group, поскольку у этого члена группы данная группа является основной.
El miembro no se puede quitar de la propiedad Miembros del objeto de grupo porque tiene este grupo como grupo principal.
Det går inte att ta bort medlemmen från gruppobjektets medlemsegenskap eftersom medlemmen har den här gruppen som primär grupp.
Bu grup üyenin birincil grubu olduğundan, üye Group nesnesinin Members özelliğinden kaldırılamıyor.
无法从组对象的“成员”属性中删除此成员,因为此成员已将该组作为其主要组。
無法從 Group 物件的 Members 屬性移除成員,因為它使用此群組做為其主要群組。
O membro não pode ser removido da propriedade Membros do objeto Grupo, porque esse é o seu grupo principal.
‏‏تعذر تقليد بيانات الاعتماد المدخلة.
无法模拟所提供的凭据。
無法模擬提供的認證。
Zadané pověření nelze zosobnit.
De angivne legitimationsoplysninger kunne ikke repræsenteres.
De geleverde referenties kunnen niet worden geïmiteerd.
Annettuja valtuuksia ei voi käyttää tekeytymisen kohteena.
Les informations d'identification fournies ne peuvent pas être falsifiées.
Ein Identitätswechsel mit den bereitgestellten Anmeldeinformationen war nicht möglich.
Δεν ήταν δυνατή η μίμηση των παρεχόμενων διαπιστευτηρίων.
‏‏לא היתה אפשרות להתחזות לאישורים שסופקו.
A megadott hitelesítő adatok nem személyesíthetők meg.
Impossibile rappresentare le credenziali fornite.
指定された資格情報を偽装できませんでした。
제공된 자격 증명으로 가장할 수 없습니다.
Den angitte legitimasjonen kan ikke brukes som representasjon.
Nie można spersonifikować podanych poświadczeń.
Предоставленные учетные данные нельзя олицетворить.
Las credenciales suministradas no se pudieron suplantar.
Det gick inte att personifiera de angivna referenserna.
Verilen kimlik bilgilerine bürünülemedi.
无法模拟所提供的凭据。
無法模擬提供的認證。
As credenciais fornecidas não podem ser representadas.
‏‏تم العثور على أكثر من تعريف واحد متطابق.
找到多个匹配标识。
發現多個符合的識別。
Byla nalezena více než jedna odpovídající identita.
Der blev fundet mere end ét tilsvarende id.
Er is meer dan één overeenkomende identiteit gevonden.
Löytyi vähintään yksi vastaava tunnistetieto.
Plusieurs identités correspondantes ont été trouvées.
Es wurde mehr als eine entsprechende Identität gefunden.
Βρέθηκαν περισσότερες από μία ταυτότητες που συμφωνούν.
‏‏נמצאה יותר מזהות תואמת אחת.
A program egynél több egyező identitást talált.
Trovate più identità corrispondenti.
一致する ID が複数見つかりました。
일치하는 둘 이상의 ID가 있습니다.
Fant mer enn én identitet som samsvarer.
Odnaleziono więcej niż jedną zgodną tożsamość.
Найдено несколько соответствующих удостоверений.
Se ha encontrado más de una identidad que coincide.
Fler än en matchande identitet hittades.
Eşleşen birden fazla kimlik bulundu.
找到多个匹配标识。
發現多個符合的識別。
Mais de uma identidade correspondente foi encontrada.
‏‏يجب تعيين PrincipalContext أولاً إلى كائن أساس Principal غير مستمر قبل أن تتمكن من الوصول إلى هذه الخاصية.
必须先将 PrincipalContext 分配给未保留的主体对象,然后才能访问此属性。
存取此屬性之前,必須先將 PrincipalContext 指派至非持續性 Principal 物件。
Před přístupem k této vlastnosti musí být k objektu zabezpečení, který nebyl trvale uložen, přiřazen atribut PrincipalContext.
En PrincipalContext skal først tildeles til et midlertidigt overordnet objekt, inden der kan fås adgang til egenskaben.
Een PrincipalContext moet eerst aan het niet-persistente Principal-object worden toegewezen alvorens toegang tot deze eigenschap kan worden verkregen.
PrincipalContext on määritettävä Principal-objektille, joka ei ole pysyvä, ennen kuin tätä ominaisuutta voidaan käyttää.
Un argument PrincipalContext doit d'abord être affecté à l'objet Entité de sécurité non conservé pour que cette propriété soit accessible.
Dem nicht beständig gespeicherten Principal-Objekt muss zuerst ein PrincipalContext zugewiesen werden, damit auf diese Eigenschaft zugegriffen werden kann.
Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν την ιδιότητα, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε ένα PrincipalContext στο μη σταθερό αντικείμενο κύριας οντότητας.
‏‏יש להקצות תחילה PrincipalContext לאובייקט המנהל שאינו מתמיד לפני שניתן יהיה לגשת למאפיין זה.
A PrincipalContext tulajdonságot akkor érheti el, ha előbb egy nem bennmaradó tagobjektumhoz rendelte.
È necessario assegnare PrincipalContext a un oggetto entità non permanente prima di poter accedere alla proprietà.
このプロパティにアクセスするには、まず、固定されていない Principal オブジェクトに PrincipalContext を割り当てる必要があります。
이 속성에 액세스하려면 먼저 보관되지 않는 주 개체에 PrincipalContext를 할당해야 합니다.
必须先将 PrincipalContext 分配给未保留的主体对象,然后才能访问此属性。
PrincipalContext må først være tilordnet det ikke-faste Principal-objektet før det er mulig å få tilgang til denne egenskapen.
Argument PrincipalContext należy przypisać do nieutrwalonego obiektu Principal, aby można było uzyskać dostęp do tej właściwości.
До того как можно будет получить доступ к этому свойству, нематериализованному объекту Principal необходимо назначить PrincipalContext.
Para obtener acceso a esta propiedad, primero hay que asignar un PrincipalContext al objeto de la entidad de seguridad no persistido.
En PrincipalContext måste först tilldelas till det obeständiga huvudobjektet innan det går att komma åt den här egenskapen.
Bu özelliğe erişilebilmesi için önce kalıcı olmayan Principal nesnesine bir PrincipalContext atanmalıdır.
存取此屬性之前,必須先將 PrincipalContext 指派至非持續性 Principal 物件。
Um PrincipalContext deve ser atribuído primeiro ao objeto Principal sem persistência antes que esta propriedade possa ser acessada.
必须先将 QueryFilter 分配给 PrincipalSearcher,然后才能执行查询。
‏‏يجب تعيين QueryFilter أولاً على PrincipalSearcher قبل أن تتمكن من تنفيذ الاستعلام.
必须先将 QueryFilter 分配给 PrincipalSearcher,然后才能执行查询。
執行查詢之前,必須先將 QueryFilter 指派至 PrincipalSearcher。
Před provedením dotazu musí být k modulu PrincipalSearcher přiřazen atribut QueryFilter.
Et QueryFilter skal først tildeles til en PrincipalSearcher, inden forespørgslen kan udføres.
Een QueryFilter moet eerst aan de PrincipalSearcher worden toegewezen alvorens de query kan worden uitgevoerd.
QueryFilter on määritettävä PrincipalSearcher-kohteelle, ennen kuin kysely voidaan tehdä.
Un QueryFilter doit d'abord être affecté à PrincipalSearcher pour que la demande puisse être exécutée.
Dem PrincipalSearcher muss zuerst ein QueryFilter zugewiesen werden, damit die Abfrage ausgeführt werden kann.
Για να είναι δυνατή η εκτέλεση του ερωτήματος, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε ένα QueryFilter στο PrincipalSearcher.
‏‏יש להקצות תחילה QueryFilter ל- PrincipalSearcher לפני שניתן יהיה לבצע את השאילתה.
A lekérdezés végrehajtása előtt a QueryFilter elemet egy PrincipalSearcher elemhez kell rendelni.
È necessario assegnare QueryFilter a PrincipalSearcher prima di poter eseguire la query.
クエリを実行するには、まず、QueryFilter を PrincipalSearcher に割り当てる必要があります。
쿼리를 수행하려면 먼저 PrincipalSearcher에 QueryFilter를 할당해야 합니다.
QueryFilter må tilordnes PrincipalSearcher før spørringen kan utføres.
Argument QueryFilter należy przypisać do obiektu PrincipalSearcher, aby można było wykonać kwerendę.
До того как будет выполнен запрос, для PrincipalSearcher необходимо назначить PrincipalContext.
Para poder realizar la consulta, primero se debe asignar QueryFilter a PrincipalSearcher.
Först måste ett QueryFilter tilldelas till PrincipalSearcher för att frågan ska kunna köras.
Sorgunun gerçekleştirilebilmesi için önce PrincipalSearcher'a bir QueryFilter atanmalıdır.
執行查詢之前,必須先將 QueryFilter 指派至 PrincipalSearcher。
Um QueryFilter deve ser atribuído primeiro ao PrincipalSearcher antes que a consulta seja realizada.
无法在针对此存储的查询中使用该 IdentityType。
此 IdentityType 無法用於此存放區中的查詢。
Atribut IdentityType nemůže být použit v dotazu na toto úložiště.
Denne IdentityType kan ikke bruges i en forespørgsel for dette lager.
Dit IdentityType kan niet in een query naar dit archief worden gebruikt.
Tätä IdentityType-kohdetta ei voi käyttää tästä säilöstä tehtävässä kyselyssä.
Ce paramètre IdentityType ne peut pas être utilisé dans une requête sur cette banque.
Dieser IdentityType kann nicht für eine Abfrage in diesem Speicher verwendet werden.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του IdentityType σε ένα ερώτημα σε αυτόν το χώρο αποθήκευσης.
‏‏לא ניתן להשתמש ב- IdentityType בשאילתה כנגד מאגר זה.
Ez az identitástípus nem használható a tároló lekérdezéséhez.
Impossibile utilizzare IdentityType in una query nell'archivio.
この IdentityType は、このストアに対するクエリでは使用できません。
이 IdentityType은 이 저장소에 대한 쿼리에 사용할 수 없습니다.
Denne IdentityType kan ikke brukes i en spørring mot dette lageret.
Tej wartości IdentityType nie można użyć w kwerendzie wykonywanej w tym magazynie.
Это значение IdentityType нельзя использовать в запросе к данному хранилищу.
Este IdentityType no se puede utilizar en una consulta en este almacén.
Denna IdentityType kan inte användas i en fråga som körs mot det här arkivet.
Bu IdentityType bu depoya yönelik bir sorguda kullanılamaz.
无法在针对此存储的查询中使用该 IdentityType。
‏‏لا يمكن استخدام IdentityType هذا في استعلام مقابل هذا المخزن.
此 IdentityType 無法用於此存放區中的查詢。
Esse IdentityType não pode ser usado em uma consulta neste armazenamento.
‏‏حدث استثناء أثناء تحديث عضوية المجموعة بالمخزن.
更新存储中的组成员资格时发生异常。
更新存放區上的群組成員資格時發生例外狀況。
Během aktualizace členství ve skupině v úložišti došlo k výjimce.
Der opstod en undtagelse under opdatering af gruppemedlemskabet i lageret.
Er is een uitzondering opgetreden bij het bijwerken van het groepslidmaatschap op het archief.
Poikkeus päivitettäessä ryhmän jäsenyyttä säilössä.
Une exception s'est produite pendant la mise à jour de l'appartenance au groupe dans la banque.
Ausnahme beim Aktualisieren der Gruppenmitgliedschaft für den Speicher.
Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την ενημέρωση της λίστας μελών της ομάδας στο χώρο αποθήκευσης.
‏‏אירעה חריגה בעת עדכון החברות בקבוצה במאגר.
A tároló csoporttagságának frissítése közben kivétel lépett fel.
更新存储中的组成员资格时发生异常。
Eccezione durante l'aggiornamento dell'appartenenza del gruppo nell'archivio.
ストアのグループ メンバシップを更新しているときに例外が発生しました。
저장소에서 그룹 멤버 자격을 업데이트하는 동안 예외가 발생했습니다.
Det oppstod et unntak under oppdatering av gruppemedlemskapet i lageret.
Wystąpił wyjątek podczas aktualizowania członkowstwa grupy w magazynie.
Исключение при обновлении в хранилище членства в группе.
Excepción al actualizar los miembros del grupo en el almacén.
Det uppstod ett undantag under uppdateringen av gruppmedlemskapet i arkivet.
Depoda grup üyeliği güncelleştirilirken özel durum oluştu.
更新存放區上的群組成員資格時發生例外狀況。
Uma exceção ocorreu durante a atualização da participação em um grupo do armazenamento.
尝试解析跨存储引用时,无法从目标主体的表示形式中检索 objectSid。
‏‏عند محاولة حل مرجع مخازن مشتركة، تعذر استرداد objectSid من تمثيل الأساس الهدف.
尝试解析跨存储引用时,无法从目标主体的表示形式中检索 objectSid。
嘗試解析交叉存放區參考時,無法從目標主體的代表項擷取 objectSid。
Během pokusu o přeložení křížového odkazu úložiště nemohl být načten parametr objectSid z reprezentace cílového objektu zabezpečení.
objectSid blev ikke hentet fra repræsentationen af det overordnede destinationsobjekt under forsøg på at fortolke en lagerkrydsreference.
Bij het herleiden van een kruisarchiefverwijzing kon het objectSid niet worden opgehaald uit de representatie van de doel-principal.
Kohdetta objectSid ei voitu noutaa, kun säilöjenvälistä viittausta yritettiin ratkaista kohdepääobjektin esityksestä.
Impossible de récupérer le paramètre objectSid de la représentation de l'entité de sécurité cible pendant la tentative de résolution d'une référence interbanque.
Bei dem Versuch, eine Referenz zwischen mehreren Speichern aufzulösen, konnte die objectSid nicht aus der Darstellung des Zielprinzipals abgerufen werden.
Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση του objectSid από την αναπαράσταση της κύριας οντότητας προορισμού κατά την προσπάθεια επίλυσης μιας αναφοράς σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης.
‏‏בעת ניסיון לזהות הפניה מקושרת, לא היתה אפשרות לאחזר את ה- objectSid מהייצוג של מנהל היעד.
A céltag reprezentációjából nem sikerült beolvasni az objectSid tulajdonságot , amikor a program megpróbált feloldani egy tárolóközi hivatkozást.
Impossibile recuperare objectSid dalla rappresentazione dell'entità di destinazione durante il tentativo di risolvere un riferimento tra archivi.
ストア間の相互参照を解決しようとしたときに、対象プリンシパルの表現から objectSid を取得できませんでした。
교차 저장소 참조를 확인하는 동안 대상 주체의 표현에서 objectSid를 검색하지 못했습니다.
Under forsøk på å løse en krysslagringsreferanse kan ikke objectSid hentes fra representasjonen for målkontohaveren.
Nie można pobrać identyfikatora objectSid z reprezentacji podmiotu docelowego podczas próby rozpoznania odwołania między magazynami.
При разрешении ссылки между хранилищами не удалось получить objectSid из представления конечного участника.
Al intentar resolver una referencia de almacén cruzada, el objectSid no se pudo recuperar de la representación de la entidad de seguridad de destino.
Det gick inte att hämta objectSid från målobjektets återgivning när en tvärarkivreferens skulle matchas.
Bir depolar arası başvuru çözümlenmeye çalışılırken, hedef asıl öğenin temsilinden objectSid alınamadı.
嘗試解析交叉存放區參考時,無法從目標主體的代表項擷取 objectSid。
Durante a tentativa de resolver uma referência entre armazenamentos, não foi possível recuperar o objectSid da representação do destino principal.
‏‏يتم اعتماد المجموعات المحلية فقط بواسطة هذا المخزن.
此存储仅支持本地组。
此存放區只支援本機群組。
Toto úložiště podporuje pouze místní skupiny.
Dette lager understøtter kun lokale grupper.
Alleen plaatselijke groepen worden door dit archief ondersteund.
Tämä säilö tukee vain paikallisia ryhmiä.
Seuls les groupes locaux sont pris en charge par cette banque.
Dieser Speicher unterstützt nur lokale Gruppen.
Αυτός ο χώρος αποθήκευσης υποστηρίζει μόνο τοπικές ομάδες.
‏‏רק קבוצות מקומיות נתמכות על-ידי מאגר זה.
Ez a tároló csak helyi csoportokat támogat.
Solo i gruppi locali sono supportati dall'archivio.
このストアでサポートされるのは、ローカル グループのみです。
이 저장소에서는 로컬 그룹만 지원됩니다.
Bare lokale grupper støttes i dette lageret.
Ten magazyn obsługuje tylko grupy lokalne.
Этим хранилищем поддерживаются только локальные группы.
Este almacén sólo admite grupos locales.
Endast lokala grupper stöds i det här arkivet.
Bu depo yalnızca yerel grupları destekliyor.
此存储仅支持本地组。
此存放區只支援本機群組。
Este armazenamento oferece suporte apenas a grupos locais.
See catalog page for all messages.