The service
Messages on page
从服务器返回了一个参照。
‏‏أرجع الخادم مرجعاً.
从服务器返回了一个参照。
從伺服器傳回了一個轉介。
Server vrátil odkaz.
Serveren returnerede en henvisning.
Er is een verwijzing geretourneerd door de server.
Palvelin palautti viittauksen.
Référence retournée par le serveur.
Vom Server wurde eine Empfehlung zurückgegeben.
Ο διακομιστής επέστρεψε μια αναφορά.
‏‏השרת החזיר הפניה.
A kiszolgáló átirányítást küldött vissza.
Il server ha restituito un riferimento.
サーバーから参照が返されました。
서버에서 조회가 반환되었습니다.
En referanse ble returnert fra serveren.
Odwołanie zostało zwrócone z serwera.
Сервер возвратил ссылку.
El servidor devolvió una referencia.
En hänvisning returnerades från servern.
Sunucu bir başvuru döndürdü.
從伺服器傳回了一個轉介。
Uma referência foi retornada do servidor.
Uputnica je vraćena sa servera.
Strežnik je vrnil sklic.
มีการส่งกลับการอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์
Server vrátil odkaz.
Uma referência foi devolvida do servidor.
Сервер повернув посилання.
O recomandare a fost returnată de server.
Serverist tagastati soovitus.
Norādes tika atgrieztas no servera.
Referenca je vraćena s poslužitelja.
Iš serverio grąžinta rekomendacija.
Сървърът връща препратка.
‏‏حدث خطأ أثناء تحويل BER.
BER 转换期间出错。
BER 轉換期間發生錯誤。
Při převodu BER došlo k chybě.
Der opstod en fejl under BER-konverteringen.
Er is een fout opgetreden tijdens de BER-conversie.
Virhe BER-muunnossa.
Une erreur s'est produite au cours de la conversion BER.
Fehler bei der BER-Konvertierung.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μετατροπή BER.
‏‏אירעה שגיאה במהלך המרת BER.
Hiba történt a BER-átalakítás során.
Errore durante la conversione BER.
BER 変換中にエラーが発生しました。
BER 변환 중 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under BER-konverteringen.
Wystąpił błąd podczas konwersji BER.
Произошла ошибка во время преобразования BER.
Error durante la conversión BER.
Ett fel inträffade under BER-konverteringen.
BER dönüşümü sırasında bir hata oluştu.
BER 转换期间出错。
BER 轉換期間發生錯誤。
Erro durante a conversão BER.
‏‏التأكيد فارغ ومن ثم فهو غير صالح لعملية المقارنة.
断言为空,并且对于比较操作无效。
宣告為 Null,對於比較作業無效。
Výraz má hodnotu Null a pro operaci porovnání je neplatný.
Værdien er null og er ikke gyldig i en sammenligning.
De bevestiging is null en ongeldig voor de vergelijkingsbewerking.
Vahvistusarvo on NULL, eikä se kelpaa vertailutoiminnossa.
L'assertion est null et n'est pas valide pour l'opération de comparaison.
Die Assertion ist NULL und für den Vergleichsvorgang unzulässig.
Το συμπέρασμα είναι null και δεν είναι έγκυρο για τη λειτουργία σύγκρισης.
‏‏הקביעה היא Null ואינה חוקית עבור פעולת ההשוואה.
Az előfeltétel nullértékű, ezért az összehasonlítási műveletben érvénytelen.
Asserzione Null e non valida per l'operazione di confronto.
アサーションは Null であるため、比較操作には無効です。
어설션이 null이므로 비교 작업에 사용할 수 없습니다.
Deklarasjonen er tom og er ugyldig for sammenligningsoperasjonen.
To potwierdzenie jest puste, a więc nieprawidłowe dla operacji porównywania.
Условие пусто и недопустимо для операции сравнения.
La aserción es null y no es válida para la operación de comparación.
Kontrollen är Null och är ogiltig för Compare-åtgärden.
Onaylama null ve karşılaştırma işlemi için geçersiz.
断言为空,并且对于比较操作无效。
宣告為 Null,對於比較作業無效。
A declaração é nula e inválida para a operação de comparação.
‏‏سلسلة عامل التصفية LDAP غير صالحة.
LDAP 筛选器字符串无效。
LDAP 篩選條件字串無效。
Řetězec filtru LDAP je neplatný.
LDAP-filterstrengen er ugyldig.
De LDAP-filtertekenreeks is ongeldig.
LDAP 筛选器字符串无效。
LDAP-suodatinmerkkijono on virheellinen.
La chaîne de filtre LDAP n'est pas valide.
Die LDAP-Filterzeichenfolge ist ungültig.
Η συμβολοσειρά του φίλτρου LDAP δεν είναι έγκυρη.
‏‏מחרוזת מסנן ה- LDAP אינה חוקית.
Az LDAP-szűrő karakterlánca érvénytelen.
La stringa di filtro LDAP non è valida.
LDAP フィルタの文字列が無効です。
LDAP 필터 문자열이 잘못되었습니다.
LDAP-filterstrengen er ugyldig.
Ciąg filtru LDAP jest nieprawidłowy.
Строка фильтра LDAP неправильна.
La cadena de filtro LDAP no es válida.
LDAP-filtersträngen är ogiltig.
LDAP filtre dizesi geçersiz.
LDAP 篩選條件字串無效。
A seqüência de caracteres do filtro de LDAP é inválida.
不能将空引用添加到 DirectoryAttribute 或 DirectoryAttributeModification 对象。
‏‏يتعذر إضافة مرجع فارغ لكائنات DirectoryAttribute أو DirectoryAttributeModification.
不能将空引用添加到 DirectoryAttribute 或 DirectoryAttributeModification 对象。
不能將 Null 參照新增至 DirectoryAttribute 或 DirectoryAttributeModification 物件。
Do objektů DirectoryAttribute nebo DirectoryAttributeModification nelze přidat prázdný odkaz.
Der kan ikke føjes en null-reference til objekter af typerne DirectoryAttribute og DirectoryAttributeModification.
Een null-verwijzing kan niet worden toegevoegd aan DirectoryAttribute- of DirectoryAttributeModification-objecten.
NULL-arvoista viittausta ei voi lisätä DirectoryAttribute- tai DirectoryAttributeModification-objekteihin.
Une référence null ne peut pas être ajoutée aux objets DirectoryAttribute ou DirectoryAttributeModification.
DirectoryAttribute- oder DirectoryAttributeModification-Objekten können keine NULL-Verweise hinzugefügt werden.
‏‏אין אפשרות להוסיף הפניית Null לאובייקטי DirectoryAttribute או DirectoryAttributeModification.
Nullértékű hivatkozás nem adható hozzá a DirectoryAttribute- és a DirectoryAttributeModification-objektumhoz.
Impossibile aggiungere un riferimento Null a oggetti DirectoryAttribute o DirectoryAttributeModification.
Null 参照は DirectoryAttribute または DirectoryAttributeModification オブジェクトに追加できません。
DirectoryAttribute 또는 DirectoryAttributeModification 개체에 null 참조를 추가할 수 없습니다.
En tom referanse kan ikke legges til DirectoryAttribute- eller DirectoryAttributeModification-objekter.
Nie można dodać pustego odwołania do obiektów klas DirectoryAttribute i DirectoryAttributeModification.
Нулевая ссылка не может быть добавлена к объектам DirectoryAttribute или DirectoryAttributeModification.
No se puede agregar una referencia null a objetos DirectoryAttribute o DirectoryAttributeModification.
Det går inte att lägga till en Null-referens till DirectoryAttribute- och DirectoryAttributeModification-objekt.
DirectoryAttribute veya DirectoryAttributeModification nesnelerine null başvuru eklenemez.
不能將 Null 參照新增至 DirectoryAttribute 或 DirectoryAttributeModification 物件。
Δεν είναι δυνατό να προστεθεί μια αναφορά null σε αντικείμενα DirectoryAttribute ή DirectoryAttributeModification.
Uma referência nula não pode ser adicionada a objetos DirectoryAttribute ou DirectoryAttributeModification.
يتعذر تنفيذ هذه العملية على كائن غير طرفي.
不能对非叶对象执行此操作。
這項作業不能在非分葉的物件上執行。
Pro jiné než listové objekty není tato operace povolena.
Handlingen er ikke tilladt for et objekt, der ikke er et blad.
Deze bewerking is niet toegestaan op een object dat geen leaf-object is.
Tämä toiminto ei ole sallittu muille kuin lehtiobjekteille.
Cette opération n'est pas autorisée sur un objet non-feuille.
Dieser Vorgang ist für andere als Blattobjekte unzulässig.
Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε αντικείμενο non-leaf.
‏‏פעולה זו אינה מותרת באובייקט שאינו עלה.
Ez a művelet csak levélobjektumokon hajtható végre.
Operazione non consentita per oggetti non foglia.
このオブジェクトは非リーフ オブジェクトには許可されていません。
리프가 아닌 개체에는 작업할 수 없습니다.
Denne operasjonen er ikke tillatt på et ikke-bladobjekt.
Ta operacja nie jest dozwolona na obiekcie typu innego niż liść.
Данную операцию нельзя выполнять на неоконечном листовом объекте.
No se permite esta operación en un objeto que no es una hoja.
Den här åtgärden är inte tillåten på ett objekt som inte är ett löv.
Yaprak olmayan nesne üzerinde bu işleme izin verilmez.
不能对非叶对象执行此操作。
這項作業不能在非分葉的物件上執行。
Esta operação não é permitida em um objeto que não é folha.
‏‏لا تنطبق قاعدة التطابق على نوع السمة المحدد.
匹配规则不适用于指定的属性类型。
符合的規則並不適用於指定的屬性型別。
Pro určený typ atributu nelze použít odpovídající pravidlo.
Den tilsvarende regel kan ikke bruges med den angivne attributtype.
De vergelijkingsregel geldt niet voor het opgegeven kenmerktype.
Vastaavuussääntö ei koske määritettyä määritetyyppiä.
La règle de correspondance ne s'applique pas au type d'attribut spécifié.
Die übereinstimmende Regel kann nicht für den angegebenen Attributtyp übernommen werden.
Ο κανόνας αντιστοίχισης δεν ισχύει για τον καθορισμένο τύπο χαρακτηριστικού.
‏‏כלל ההתאמה אינו חל על סוג התכונה שצוין.
Az egyeztetési szabály nem vonatkozik a megadott attribútumtípusra.
La regola di corrispondenza non è applicabile al tipo di attributo specificato.
一致する規則は指定された属性の種類に適用されません。
지정된 특성 형식에 매칭 규칙이 적용되지 않습니다.
Samsvarsregelen gjelder ikke for angitt attributtype.
Ta reguła dopasowywania nie dotyczy określonego typu atrybutu.
Правило соответствия не применяется к указанному типу атрибута.
La regla de coincidencia no es aplicable al tipo de atributo especificado.
Den matchande regeln gäller inte för den angivna attributtypen.
Eşleştirme kuralı belirtilen öznitelik türü için geçerli değil.
匹配规则不适用于指定的属性类型。
符合的規則並不適用於指定的屬性型別。
A regra de correspondência não se aplica ao tipo de atributo especificado.
‏‏تم تجاوز الحجم المسموح به
超出大小限制
已超過大小限制
Byl překročen limit velikosti.
Den tilladte størrelse er overskredet
De groottelimiet is overschreden
Kokorajoitus on ylitetty
La limite de la taille est dépassée.
Das Größenlimit wurde überschritten.
Έγινε υπέρβαση του ορίου μεγέθους
‏‏חלה חריגה ממגבלת הגודל
Méretkorlát túllépése.
Limite di dimensioni superato
サイズの制限を超えました。
크기 한계를 초과했습니다.
Størrelsesgrensen ble overskredet.
Limit rozmiaru został przekroczony.
Превышен предел размера
Se excedió el límite de tamaño.
Storleksgränsen överskreds
Boyut sınırı aşıldı
超出大小限制
已超過大小限制
O limite de tamanho foi excedido
La sécurité de la couche de transport n'est pas prise en charge sur Windows 2000.
Transport Layer Security wird unter Windows 2000 nicht unterstützt.
Η ασφάλεια του επιπέδου μεταφοράς δεν υποστηρίζεται στα Windows 2000.
‏‏אין תמיכה באבטחת שכבת תעבורה ב- Windows 2000.
A Windows 2000 rendszer nem támogatja a TLS protokollt.
Protezione del livello trasporto non supportata in Windows 2000.
Windows 2000 では、トランスポート層のセキュリティはサポートされていません。
Windows 2000에서는 전송 계층 보안이 지원되지 않습니다.
Transportlagsikkerhet støttes ikke på Windows 2000.
Protokół TLS nie jest obsługiwany w systemie operacyjnym Windows 2000.
Безопасность уровня транспорта не поддерживается в Windows 2000.
La seguridad de la capa de transporte (TLS) no es compatible con Windows 2000.
TSL (Transport Layer Security) stöds inte av Windows 2000.
Aktarım katmanı güvenliği Windows 2000'de desteklenmez.
‏‏لا يتم اعتماد أمان طبقة النقل من قبل Windows 2000.
Windows 2000 不支持传输层安全。
Windows 2000 不支援傳輸層安全性。
Zabezpečení transportní vrstvy není v systému Windows 2000 podporováno.
Transportlagsikkerhed understøttes ikke i Windows 2000.
Beveiliging op het niveau van de transportlaag wordt niet ondersteund onder Windows 2000.
Windows 2000 不支持传输层安全。
Windows 2000 ei tue siirtokerrossuojausta.
Windows 2000 不支援傳輸層安全性。
Não há suporte à segurança da camada de transporte no Windows 2000.
‏‏حدث خطأ أثناء إلغاء الاسم المستعار.
反参照别名时出错。
解除參照別名時發生錯誤。
Při přesměrování aliasu došlo k chybě.
Der opstod en fejl under fjernelse af referencer til aliaset.
Er is een fout opgetreden bij het ongedaan maken van de verwijzing van de alias.
Virhe aliaksen viittauksen poistossa.
Une erreur s'est produite lors de la suppression de la référence à l'alias.
Fehler beim Dereferenzieren des Alias.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αναφορά του ψευδωνύμου.
‏‏אירעה שגיאה בעת ביטול ההפניה לכינוי.
Hiba az alias feloldása közben.
Errore durante la risoluzione del riferimento all'alias.
エイリアスの参照を解除しているときにエラーが発生しました。
별칭을 역참조하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil ved dereferering av aliaset.
Wystąpił błąd podczas usuwania odwołania do aliasu.
Произошла ошибка при разыменовании псевдонима.
Error al eliminar la referencia del alias.
Ett fel uppstod när aliaset avrefererades.
Diğer adın başvurusu kaldırılırken bir hata oluştu.
反参照别名时出错。
解除參照別名時發生錯誤。
Erro ao fazer referência ao alias.
See catalog page for all messages.