The service
Messages on page
‏‏لا توجد جلسة عمل نشطة لهذا الاتصال.
此连接上没有活动会话。
此連線沒有任何作用中的工作階段。
Pro toto připojení neexistují aktivní relace.
Der findes ikke nogen aktive sessioner for forbindelsen.
Er is geen actieve sessie voor deze verbinding.
Tällä yhteydellä ei ole aktiivisia istuntoja.
Il n'existe pas de session active pour cette connexion.
Für diese Verbindung ist keine aktive Sitzung vorhanden.
Δεν υπάρχει ενεργός περίοδος λειτουργίας για αυτήν τη σύνδεση.
‏‏לא קיימת הפעלה פעילה עבור חיבור זה.
Ehhez a kapcsolathoz nem tartozik aktív munkamenet.
Nessuna sessione attiva esistente per questa connessione.
この接続用にアクティブなセッションはありません。
이 연결에 대한 활성 세션이 없습니다.
Ingen aktive økter finnes for denne tilkoblingen.
Brak aktywnej sesji dla tego połączenia.
Нет активного сеанса для этого подключения.
No hay ninguna sesión activa para esta conexión.
Det finns ingen aktiv session för den här anslutningen.
Bu bağlantı için etkin oturum yok.
此连接上没有活动会话。
此連線沒有任何作用中的工作階段。
Não há sessão ativa para esta conexão.
‏‏الخادم مشغول.
服务器正忙。
伺服器忙碌中。
Server je zaneprázdněn.
Serveren er optaget.
De server is bezet.
Palvelin on varattu.
Le serveur est occupé.
Der Server ist ausgelastet.
Ο διακομιστής είναι απασχολημένος.
‏‏השרת לא פנוי.
A kiszolgáló foglalt.
Server occupato.
サーバーがビジー状態です。
서버 사용량이 많습니다.
Serveren er opptatt.
Ten serwer jest zajęty.
Этот сервер занят.
El servidor está ocupado.
Servern är upptagen.
Sunucu meşgul.
服务器正忙。
伺服器忙碌中。
O servidor está ocupado.
‏‏تحتوي سلسلة "التنسيق" على أحرف غير صالحة.
“format”字符串包含无效字符。
format 字串包含無效的字元。
Řetězec format obsahuje neplatný znak.
"Format"-strengen indeholder et ugyldigt tegn.
De tekenreeks 'format' bevat een ongeldig teken.
Muotomerkkijono sisältää virheellisen merkin.
La chaîne "format" contient un caractère non valide.
Die Zeichenfolge 'format' enthält ein ungültiges Zeichen.
Η συμβολοσειρά "format" περιέχει έναν μη έγκυρο χαρακτήρα.
‏‏המחרוזת "תבנית" מכילה תו לא חוקי.
A format karakterlánc érvénytelen karaktert tartalmaz.
La stringa "format" contiene un carattere non valido.
"format" 文字列が無効な文字を含んでいます。
"format" 문자열에 잘못된 문자가 있습니다.
Strengen format inneholder et ugyldig tegn.
Ciąg „format” zawiera nieprawidłowy znak.
Строка "формат" содержит недопустимый символ.
La cadena "format" contiene un carácter no válido.
"format" dizesi geçersiz karakter içeriyor.
Strängen Format innehåller ett ogiltigt tecken.
“format”字符串包含无效字符。
format 字串包含無效的字元。
A seqüência de caracteres "format" contém um caractere inválido.
‏‏يتعذر تأسيس الاتصال.
无法建立连接。
無法建立連線。
Nelze navázat připojení.
Forbindelsen kan ikke etableres.
De verbinding kan niet tot stand worden gebracht.
Yhteyttä ei voi muodostaa.
La connexion ne peut pas être établie.
Die Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της σύνδεσης.
‏‏אין אפשרות ליצור את החיבור.
Nem hozható létre a kapcsolat.
Impossibile stabilire la connessione.
接続を確立できません。
연결을 설정할 수 없습니다.
Kan ikke opprette tilkobling.
Nie można nawiązać połączenia.
Соединение не может быть установлено.
No se puede establecer la conexión.
Det går inte att upprätta anslutningen.
Bağlantı kurulamıyor.
无法建立连接。
無法建立連線。
A conexão não pode ser estabelecida.
Palvelin ei voi käsitellä hakemistopyyntöjä.
Le serveur ne peut pas gérer les demandes liées à l'annuaire.
Der Server kann Verzeichnisanforderungen nicht verarbeiten.
Ο διακομιστής δεν μπορεί να χειριστεί αιτήσεις καταλόγου.
‏‏לשרת אין אפשרות לטפל בבקשות מדריך.
A kiszolgáló nem tudja kezelni a címtárkérelmeket.
Il server non è in grado di gestire le richieste di directory.
サーバーはディレクトリ要求を処理できません。
서버에서 디렉터리 요청을 처리할 수 없습니다.
Serveren kan ikke behandle katalogforespørsler.
Serwer nie może obsłużyć żądań katalogów.
Сервер не может обработать запросы каталогов.
El servidor no puede controlar las solicitudes de directorio.
Servern hanterar inte katalogbegäranden.
Sunucu dizin isteklerini işleyemiyor.
‏‏يتعذر على الخادم معالجة متطلبات الدليل.
服务器无法处理目录请求。
伺服器無法處理目錄要求。
Server nemůže zpracovat požadavky adresáře.
Serveren kan ikke håndtere adresseanmodninger.
De server kan geen directory-aanvragen afhandelen.
服务器无法处理目录请求。
伺服器無法處理目錄要求。
O servidor não pode lidar com solicitações de diretório.
‏‏لم يتم اعتماد الدالة.
不支持该功能。
不支援此功能。
Funkce není podporována.
Funktionen understøttes ikke.
De functie wordt niet ondersteund.
Ominaisuus ei ole tuettu.
Fonctionnalité non prise en charge.
Das Feature wird nicht unterstützt.
A szolgáltatás nem támogatott.
Funzionalità non supportata.
機能はサポートされていません。
기능이 지원되지 않습니다.
Denne funksjonen støttes ikke.
Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Эта функция не поддерживается.
Característica no compatible.
Funktionen stöds inte.
Özellik desteklenmiyor.
Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה בתכונה.
不支持该功能。
不支援此功能。
Não há suporte ao recurso.
‏‏أرجع الخادم عنصر تحكم DSML غير صالحة.
服务器返回无效的 DSML 控制。
伺服器傳回了一個無效的 DSML 控制項。
Server vrátil neplatný ovládací prvek DSML.
Serveren returnerede et ugyldigt DSML-objekt.
De server heeft een ongeldig DSML-besturingselement geretourneerd.
Palvelin palautti virheellisen DSML-ohjausobjektin.
Le serveur a retourné un contrôle DSML non valide.
Der Server gab ein ungültiges DSML-Steuerelement zurück.
Ο διακομιστής επέστρεψε ένα μη έγκυρο στοιχείο ελέγχου DSML.
‏‏השרת החזיר פקד DSML לא חוקי.
A kiszolgáló érvénytelen DSML-vezérlőt adott vissza.
Il server ha restituito un controllo DSML non valido.
サーバーが無効な DSML コントロールを返しました。
서버에서 잘못된 DSML 컨트롤을 반환했습니다.
Serveren returnerte en ugyldig DSML-kontroll.
Serwer zwrócił nieprawidłowy formant DSML.
Сервер возвратил недопустимый элемент управления DSML.
El servidor devolvió un control DSML no válido.
Servern returnerade en ogiltig DSML-kontroll.
Sunucu geçersiz DSML denetimi döndürdü.
服务器返回无效的 DSML 控制。
伺服器傳回了一個無效的 DSML 控制項。
O servidor retornou um controle DSML inválido.
集合不能包含空 DirectoryControl 对象。
‏‏يتعذر على المجموعة أن تحتوي على كائن DirectoryControl فارغ.
集合不能包含空 DirectoryControl 对象。
集合不能包含 Null 的 DirectoryControl 物件。
Kolekce nemůže obsahovat objekt DirectoryControl s hodnotou NULL.
Samlingen kan ikke indeholde et DirectoryControl-objekt med værdien null.
De verzameling mag geen DirectoryControl-object bevatten dat bestaat uit null-gegevens.
Kokoelmassa ei voi olla NULL-arvoista DirectoryControl-objektia.
La collection ne peut pas contenir d'objet DirectoryControl null.
Die Auflistung darf kein DirectoryControl-Objekt mit dem Wert NULL enthalten.
Η συλλογή δεν μπορεί να περιέχει αντικείμενο DirectoryControl με τιμή null.
‏‏האוסף אינו יכול להכיל אובייקט DirectoryControl שערכו Null.
A gyűjtemény nem tartalmazhat nullértékű DirectoryControl-objektumot.
L'insieme non può contenere un oggetto DirectoryControl Null.
コレクションには Null である DirectoryControl を含むことはできません。
컬렉션에 null DirectoryControl 개체가 포함될 수 없습니다.
Samlingen kan ikke inneholde et tomt DirectoryControl-objekt.
Kolekcja nie może zawierać pustego obiektu DirectoryControl.
Семейство не может содержать пустой объект DirectoryControl.
La colección no puede contener un objeto DirectoryControl null.
Samlingen kan inte innehålla ett DirectoryControl-objekt med värdet Null.
Koleksiyon null DirectoryControl nesnesi içeremez.
集合不能包含 Null 的 DirectoryControl 物件。
A coleção não pode conter um objeto DirectoryControl nulo.
发生对象类冲突。
‏‏حدث انتهاك فئة الكائن.
发生对象类冲突。
發生物件類別違規。
Došlo k narušení třídy objektu.
Der opstod en objektklassefejl.
Er is een objectklasseconflict opgetreden.
Objektiluokkaristiriita.
Une violation de classe d'objets s'est produite.
Eine Verletzung der Objektklasse ist aufgetreten.
Παρουσιάστηκε παραβίαση κλάσης αντικειμένων.
‏‏אירעה הפרה במחלקת אובייקט.
Objektumosztály-megsértés.
Violazione di classe di oggetto.
オブジェクト クラスの違反が発生しました。
개체 클래스 위반이 발생했습니다.
Det oppstod et regelbrudd ved bruk av objektklasse.
Wystąpiło naruszenie klasy obiektu.
Произошло нарушение класса объекта.
Infracción de clase de objeto.
Ett åtkomstfel inträffade för en objektklass.
Nesne sınıfı ihlali oluştu.
發生物件類別違規。
Violação de classe de objetos.
Määrite ja tunnetut arvot eivät vastaa toisiaan.
Les valeurs de l'attribut et les valeurs connues ne correspondent pas.
Das Attribut und bekannte Werte stimmen nicht überein.
Το χαρακτηριστικό και οι γνωστές τιμές δεν ταιριάζουν.
‏‏התכונה והערכים הידועים אינם תואמים.
Az attribútum és az ismert értékek nem felelnek meg egymásnak.
L'attributo e i valori conosciuti non corrispondono.
属性と既知の値が一致しません。
특성과 알려진 값이 일치하지 않습니다.
Attributtet og kjente verdier samsvarer ikke.
Ten atrybut i znane wartości nie są zgodne.
Атрибут и известные значения не совпадают.
El atributo y los valores conocidos no coinciden.
Attributet och kända värden överensstämmer inte.
Öznitelik ve bilinen değerler eşleşmiyor.
属性和已知值不匹配。
‏‏لا تتطابق السمة مع القيم المعروفة.
属性和已知值不匹配。
屬性與已知的值不符。
Atribut a známé hodnoty se neshodují.
Attributten og kendte værdier stemmer ikke overens.
Het kenmerk en de bekende waarden komen niet overeen.
屬性與已知的值不符。
O atributo e os valores conhecidos não coincidem.
See catalog page for all messages.