The service
Messages on page
‏‏يجب أن تكون معلمة "عامل التصفية" من نوع سلسلة أو DsmlDocument.
“filter”参数必须为字符串或 DsmlDocument 类型。
filter 參數必須是字串或 DsmlDocument 型別。
Parametr filter musí být typu string nebo DsmlDocument.
"Filter"-parameteren skal være af typen string eller DsmlDocument.
De parameter 'filter' moet het type string of DsmlDocument zijn.
Suodatinparametrin tyypin täytyy olla "string" tai "DsmlDocument".
Le paramètre "filtre" doit être de type chaîne ou DsmlDocument.
Der filter-Parameter muss vom Typ 'string' oder 'DsmlDocument' sein.
“filter”参数必须为字符串或 DsmlDocument 类型。
Η παράμετρος "filter" πρέπει να είναι συμβολοσειρά ή τύπου DsmlDocument.
‏‏הפרמטר "filter" חייב להיות מסוג string או DsmlDocument.
A filter paraméter csak karakterlánc vagy DsmlDocument típusú lehet.
Il parametro "filter" deve essere di tipo string o DsmlDocument.
"filter" パラメータは文字列または DsmlDocument の種類である必要があります。
"filter" 매개 변수는 문자열 또는 DsmlDocument 형식이어야 합니다.
Parameteren filter må være en streng- eller DsmlDocument-type.
Parametr „filter” musi być typu string lub DsmlDocument.
Параметр "фильтр" должен иметь тип "строка" или DsmlDocument.
El parámetro "filter" debe ser de tipo string o DsmlDocument.
Parametern Filter måste vara av typen string eller DsmlDocument.
"Filter" parametresinin dize veya DsmlDocument türünde olması gerekir.
filter 參數必須是字串或 DsmlDocument 型別。
O parâmetro "filter" deve ser do tipo string ou DsmlDocument.
值必须大于或等于 0。
‏‏يجب أن تكون القيمة أكبر من الصفر أو مساوية له.
值必须大于或等于 0。
值必須大於或等於 0。
Hodnota musí být větší nebo rovna 0.
Værdien skal være større end eller lig med 0.
De waarde moet groter dan of gelijk zijn aan 0.
Arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
La valeur doit être supérieure ou égale à 0.
Der Wert muss größer oder gleich 0 sein.
Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση του μηδενός.
‏‏הערך חייב להיות גדול או שווה לאפס.
Az érték nem lehet kisebb nullánál.
Il valore deve essere maggiore o uguale a 0.
値は 0 以上である必要があります。
값이 0보다 크거나 같아야 합니다.
Verdien må være større enn eller lik 0.
Wartość musi być większa niż lub równa 0.
Значение должно быть больше либо равно 0.
El valor debe ser mayor o igual que 0.
Värdet måste vara större än eller lika med 0.
Değer 0'dan büyük veya eşit olmalıdır.
值必須大於或等於 0。
O valor deve ser igual ou maior a 0.
未定义该类型。
‏‏لم يتم تعريف النوع.
未定义该类型。
尚未定義此型別。
Není definován typ.
Typen er ikke defineret.
Het type is niet gedefinieerd.
Tyyppiä ei ole määritetty.
Le type n'est pas défini.
Der Typ ist nicht definiert.
Δεν έχει καθοριστεί τύπος.
‏‏הסוג אינו מוגדר.
Nincs megadva a típus.
Tipo non definito.
種類が定義されていません。
형식이 정의되어 있지 않습니다.
Typen er ikke definert.
Ten typ nie jest zdefiniowany.
Тип не определен.
No se definió el tipo.
Typen har inte definierats.
Tür tanımlanmamış.
尚未定義此型別。
O tipo não está definido.
DirectoryAttribute 值只能在位元組陣列與字串間轉換。
Hodnotu DirectoryAttribute lze převádět pouze z bajtového pole na řetězec a naopak.
En DirectoryAttribute-værdi kan ikke konverteres mellem en byte-matrix og en streng.
Een DirectoryAttribute-waarde kan alleen worden geconverteerd tussen byte array (bytematrix) en string (tekenreeks).
DirectoryAttribute-arvon voi muuntaa vain tavutaulukon ja merkkijonon välillä.
Une valeur DirectoryAttribute ne peut être convertie que de tableau d'octet en chaîne et vice-versa.
Ein DirectoryAttribute-Wert kann nur zwischen Bytearrays und Zeichenfolgen konvertiert werden.
Η μετατροπή μιας τιμής DirectoryAttribute είναι δυνατή μόνο μεταξύ πίνακα byte και συμβολοσειράς.
‏‏ניתן להמיר ערך DirectoryAttribute בין מערך בתים למחרוזת בלבד.
A DirectoryAttribute értéke csak bájttömb és karakterlánc között alakítható át.
I valori DirectoryAttribute supportano solo conversioni tra matrice di byte e stringa.
DirectoryAttribute の値は、バイト配列と文字列間の値でのみ変換できます。
DirectoryAttribute 값은 바이트 배열과 문자열 간의 변환만 가능합니다.
En DirectoryAttribute-verdi kan bare konverteres mellom bytematrise og streng.
Wartość atrybutu DirectoryAttribute może być konwertowana tylko z tablicy bajtowej na ciąg.
Значение DirectoryAttribute может быть преобразовано только между байтовым массивом и строкой.
Un valor DirectoryAttribute se puede convertir sólo entre una matriz de bytes y una cadena.
Ett DirectoryAttribute-värde kan bara konverteras mellan bytematris och sträng.
DirectoryAttribute değeri için yalnızca bayt dizisi ile dize arasında dönüştürme gerçekleştirilebilir.
DirectoryAttribute 值只能在字节数组和字符串之间转换。
‏‏يمكن فقط تحويل قيمة DirectoryAttribute بين صفيف بايت والسلسلة.
DirectoryAttribute 值只能在字节数组和字符串之间转换。
DirectoryAttribute 值只能在位元組陣列與字串間轉換。
Um valor DirectoryAttribute somente pode ser convertido entre matriz de bytes e seqüência de caracteres.
‏‏حدث خطأ تشفير.
出现编码错误。
發生編碼錯誤。
Došlo k chybě kódování.
Der opstod en fejl under kodning.
Er is een coderingsfout opgetreden.
Koodausvirhe.
Une erreur de codage s'est produite.
Codierungsfehler
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κωδικοποίησης.
‏‏אירעה שגיאת קידוד.
Kódolási hiba.
Errore di codifica.
エンコード エラーが発生しました。
인코딩 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en kodingsfeil.
Wystąpił błąd podczas kodowania.
Произошла ошибка кодирования.
Error de codificación.
Ett kodningsfel inträffade.
Kodlama hatası oluştu.
出现编码错误。
發生編碼錯誤。
Erro de codificação.
别名无效。
‏‏الاسم المستعار غير صالح.
别名无效。
別名無效。
Alias je neplatný.
Aliaset er ugyldigt.
Ongeldige alias.
Alias ei kelpaa.
L'alias n'est pas valide.
Der Alias ist ungültig.
Το ψευδώνυμο δεν είναι έγκυρο.
‏‏הכינוי אינו חוקי.
Alias non valido.
エイリアスが無効です。
별칭이 잘못되었습니다.
Aliaset er ugyldig.
Alias jest nieprawidłowy.
Этот псевдоним недопустим.
Alias no válido.
Ogiltigt alias.
Diğer ad geçersiz.
別名無效。
Érvénytelen alias.
O alias é inválido.
可分辨名称包含无效语法。
‏‏يتضمن الاسم المميز بنية غير صالحة.
可分辨名称包含无效语法。
辨別名稱包含無效的語法。
Syntaxe rozlišujícího názvu je neplatná.
Det entydige navn indeholder en ugyldig syntaks.
De DN-naam (distinguished name) bevat ongeldige syntaxis.
DN-nimen syntaksi on virheellinen.
Le nom unique présente une syntaxe non valide.
Der Distinguished Name enthält ungültige Syntax.
Το αποκλειστικό όνομα περιέχει μη έγκυρη σύνταξη.
‏‏השם הייחודי (DN) מכיל תחביר לא חוקי.
Szintaktikai hiba a megkülönböztetett névben.
Il nome distinto contiene sintassi non valida.
識別名は無効な構文を含んでいます。
고유 이름에 잘못된 구문이 있습니다.
Det unike navnet inneholder ugyldig syntaks.
Nazwa wyróżniająca zawiera nieprawidłową składnię.
Различающееся имя содержит неверный синтаксис.
El nombre distintivo tiene una sintaxis no válida.
Det unika namnet har en ogiltig syntax.
Ayırt edici ad geçersiz sözdizimi içeriyor.
辨別名稱包含無效的語法。
O nome distinto contém uma sintaxe inválida.
搜索筛选器无效。
‏‏عامل تصفية البحث غير صالح.
搜索筛选器无效。
搜尋篩選條件無效。
Vyhledávací filtr je neplatný.
Søgefilteret er ugyldigt.
Het zoekfilter is ongeldig.
Virheellinen etsintäsuodatin.
Le filtre de recherche n'est pas valide.
Der Suchfilter ist ungültig.
Το φίλτρο αναζήτησης δεν είναι έγκυρο.
‏‏מסנן החיפוש אינו חוקי.
A keresési szűrő érvénytelen.
Filtro di ricerca non valido.
検索フィルタが無効です。
검색 필터가 잘못되었습니다.
Søkefilteret er ugyldig.
Filtr wyszukiwania jest nieprawidłowy.
Фильтр поиска недопустим.
Filtro de búsqueda no válido.
Sökfiltret är ogiltigt.
Arama filtresi geçersiz.
搜尋篩選條件無效。
O filtro de pesquisa é inválido.
Operace byla přerušena, protože byl překročen časový limit odeslání.
Handlingen blev annulleret, da timeoutgrænsen blev overskredet.
De bewerking is afgebroken omdat de time-out voor verzenden is overschreden.
Toiminto keskeytettiin, koska lähetyksen aikakatkaisuraja ylitettiin.
Opération annulée car la limite du délai d'envoi a été dépassée.
Der Vorgang wurde abgebrochen, da das Sendezeitlimit überschritten wurde.
Η λειτουργία ματαιώθηκε επειδή έγινε υπέρβαση του χρονικού ορίου αποστολής.
‏‏הפעולה בוטלה משום שחלה חריגה ממגבלת הזמן הקצוב לשליחה.
A művelet a küldésre fordítható időkeret túllépése miatt megszakadt.
Limite di timeout di invio superato. Operazione interrotta.
送信タイムアウトの制限を超えたため、操作は中止されました。
보내기 시간 제한이 초과되어 작업이 중단되었습니다.
Operasjonen ble avbrutt fordi sendetidsgrensen ble overskredet.
Operacja została przerwana z powodu przekroczenia limitu czasu wysyłania.
Операция прервана, поскольку превышен предел ожидания для отправки.
Se anuló la operación porque se superó el límite de tiempo de espera de envío.
Åtgärden avbröts p.g.a. att sändningens tidsgräns överskreds.
Gönderme zaman aşımı süresi aşıldığından işlem durduruldu.
由于超出了发送超时限制,因此操作已中止。
‏‏تم إحباط العملية بسبب تجاوز حد مهلة الإرسال.
由于超出了发送超时限制,因此操作已中止。
作業已中止,因為已超過傳送等候逾時限制。
作業已中止,因為已超過傳送等候逾時限制。
A operação foi anulada porque o tempo limite de envio foi excedido.
‏‏لم تكن المصادقة التي تم توفيرها ملائمة.
提供的身份验证不合适。
提供的驗證並不適當。
Bylo poskytnuto nevhodné ověřování.
Den angivne godkendelse var forkert.
De verstrekte verificatie was niet geschikt.
Annettu todennus oli väärä.
L'authentification fournie n'est pas appropriée.
Die eingegebene Authentifizierung ist unzulässig.
Ο έλεγχος ταυτότητας δεν ήταν κατάλληλος.
‏‏האימות שסופק לא היה מתאים.
A megadott hitelesítés nem megfelelő.
Autenticazione specificata non appropriata.
提供された認証は適切ではありませんでした。
지정된 인증이 적합하지 않습니다.
Godkjenningen som ble gitt, passet ikke.
Podane informacje uwierzytelniania są niepoprawne.
Представленная аутентификация не подходит.
La autenticación proporcionada no es correcta.
En felaktig autentisering angavs.
Sağlanan kimlik doğrulaması uygun değildi.
提供的身份验证不合适。
提供的驗證並不適當。
A autenticação fornecida não é adequada.
See catalog page for all messages.