The service
Messages on page
‏‏لم يتم العثور على شفرة النتيجة في استجابة العملية.
操作响应缺少结果代码。
作業回應中缺少結果碼。
V reakci na operaci chybí kód výsledku.
Resultatkoden mangler i handlingssvaret.
De resultaatcode ontbreekt in de bewerkingsreactie.
Toiminnon vastauksesta puuttuu tuloskoodi.
Code de résultat manquant dans la réponse à l'opération.
In der Vorgangsantwort fehlt der Ergebniscode.
操作响应缺少结果代码。
Από την απόκριση λειτουργίας λείπει ο κωδικός αποτελέσματος.
‏‏בתגובת הפעולה חסר קוד התוצאה.
Hiányzik az eredménykód a műveleti üzenetből.
Codice di risultato mancante nella risposta dell'operazione.
操作応答には結果コードがありません。
작업 응답에 결과 코드가 없습니다.
Operasjonssvaret mangler resultatkoden.
Brak kodu wyniku w odpowiedzi operacji.
Ответ операции - отсутствует код результата.
Falta el código de resultado en la respuesta de la operación.
Åtgärdssvaret innehåller inte resultatkoden.
İşlem yanıtında sonuç kodu eksik.
作業回應中缺少結果碼。
Código do resultado ausente na resposta do erro.
服务器返回未知的结果代码“<var>X</var>”。
服务器返回未知的结果代码“<var>X</var>”。
伺服器傳回了未知的結果碼 <var>X</var>。
Server vrátil neznámý kód výsledku <var>X</var>.
Serveren returnerede en ukendt resultatkode "<var>X</var>".
De server heeft een onbekende resultaatcode '<var>X</var>' geretourneerd.
Palvelin palautti tuntemattoman tuloskoodin <var>X</var>.
Le serveur a retourné un code de résultat "<var>X</var>" inconnu.
Der Server gab den unbekannten Ergebniscode '<var>X</var>' zurück.
Ο διακομιστής επέστρεψε έναν άγνωστο κωδικό αποτελέσματος "<var>X</var>".
‏‏השרת החזיר קוד תוצאה לא ידוע "<var>X</var>".
A kiszolgáló ismeretlen eredménykódot (<var>X</var>) adott vissza.
Il server ha restituito un codice di risultato sconosciuto "<var>X</var>".
サーバーが不明な結果コード "<var>X</var>" を返しました。
서버에서 알 수 없는 결과 코드 "<var>X</var>"을(를) 반환했습니다.
Serveren returnerte en ukjent resultatkode <var>X</var>.
Serwer zwrócił nieznany kod wyniku „<var>X</var>”.
Сервер возвратил неизвестный код результата "<var>X</var>".
El servidor devolvió un código de resultado "<var>X</var>" desconocido.
Servern returnerade en okänd resultatkod: <var>X</var>.
Sunucu bilinmeyen sonuç kodu, "<var>X</var>", döndürdü.
伺服器傳回了未知的結果碼 <var>X</var>。
‏‏أرجع الخادم شفرة نتيجة غير معروفة "<var>X</var>".
O servidor retornou um código de resultado desconhecido "<var>X</var>".
请求中的值无效。
‏‏توجد في الطلب قيمة غير صالحة.
请求中的值无效。
要求中的值無效。
Hodnota v požadavku je neplatná.
Anmodningen indeholder en ugyldig værdi.
De aanvraag bevat een ongeldige waarde.
Pyynnön arvo ei kelpaa.
Une valeur de la demande n'est pas valide.
Ein Wert in der Anforderung ist ungültig.
Μια τιμή στην αίτηση δεν είναι έγκυρη.
הבקשה כוללת ערך לא חוקי.
A kérelem egyik értéke érvénytelen.
Un valore nella richiesta non è valido.
要求内の値が無効です。
요청의 값이 잘못되었습니다.
En verdi i forespørselen er ugyldig.
Wartość w tym żądaniu jest nieprawidłowa.
Значение в запросе неправильно.
Un valor de la solicitud no es válido.
Ett värde i den aktuella begäran är ogiltigt.
İstekteki bir değer geçersiz.
要求中的值無效。
O valor na solicitação é inválido.
無法剖析 DSML 文件。
Dokument DSML nelze analyzovat.
DSML-dokumentet kunne ikke fortolkes.
Het DSML-document kon niet worden geparseerd.
DSML-tiedostoa ei voitu jäsentää.
Le document DSML n'a pas pu être analysé.
Das DSML-Dokument konnte nicht analysiert werden.
Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση του εγγράφου DSML .
לא היתה אפשרות לנתח את מבנה הטקסט של מסמך ה- DSML.
Nem értelmezhető a DSML-dokumentum.
Impossibile analizzare il documento DSML.
DSML ドキュメントを解析できませんでした。
DSML 문서를 구문 분석할 수 없습니다.
DSML-dokumentet kan ikke analyseres.
Nie można przeanalizować dokumentu DSML.
Документ DSML не может быть интерпретирован.
No se pudo analizar el documento DSML.
Det gick inte att tolka DSML-dokumentet.
DSML belgesi ayrıştırılamadı.
无法分析 DSML 文档。
‏‏يتعذر تحليل مستند DSML.
无法分析 DSML 文档。
無法剖析 DSML 文件。
O documento DSML não pôde ser analisado.
‏‏تتطلب هذه العملية سرية تامة.
此操作要求保密性。
這項作業需要機密性。
Pro tuto operaci je požadována důvěrnost.
Der kræves fortrolighed for denne handling.
Er is vertrouwelijkheid vereist voor deze bewerking.
Tämä toiminto edellyttää luottamuksellisuutta.
La confidentialité est nécessaire pour cette opération.
Für diesen Vorgang ist Vertraulichkeit erforderlich.
Η εμπιστευτικότητα απαιτείται για αυτήν τη λειτουργία.
‏‏פעולה זו דורשת סודיות.
Ezt a műveletet titkosítani kell.
Riservatezza richiesta per questa operazione.
この操作は機密として行う必要があります。
이 작업에는 기밀유지가 필요합니다.
Det kreves konfidensialitet for denne operasjonen.
Ta operacja wymaga poufności.
Для этой операции требуется конфиденциальность.
Esta operación es confidencial.
Konfidentialitet krävs för den aktuella åtgärden.
Bu işlem için gizlilik gerekiyor.
此操作要求保密性。
這項作業需要機密性。
Esta operação requer confidencialidade.
‏‏يجب ألا تحتوي أسماء الخادم على مسافات.
服务器名称不能包含空格字符。
伺服器名稱不能包含空格字元。
Názvy serverů nemohou obsahovat mezeru.
Servernavne må ikke indeholde mellemrum.
Servernamen mogen geen spatie bevatten.
Palvelimien nimissä ei voi olla väliä.
Les noms de serveurs ne peuvent pas contenir d'espaces.
Servernamen dürfen keine Leerzeichen enthalten.
Τα ονόματα διακομιστή δεν μπορούν να περιέχουν κενό διάστημα.
‏‏שמות שרתים אינם יכולים לכלול תו רווח.
A kiszolgálónevekben nem lehet szóköz.
I nomi di server non possono contenere il carattere spazio.
サーバー名はスペース文字を含むことはできません。
서버 이름에는 공백 문자를 사용할 수 없습니다.
Servernavn kan ikke inneholde et mellomromstegn.
Nazwy serwerów nie mogą zawierać znaku spacji.
И мена серверов не могут содержать символ пробела.
Los nombres de servidor no pueden contener espacios.
Servernamn kan inte innehålla blanksteg.
Sunucu adlarında boşluk karakteri olamaz.
服务器名称不能包含空格字符。
伺服器名稱不能包含空格字元。
Os nomes de servidores não podem conter espaços.
‏‏حدث خطأ عملية غير محدد.
出现了一个未指定的操作错误。
發生未指定的作業錯誤。
Došlo k nespecifikované chybě operace.
Der opstod en uspecificeret behandlingsfejl.
Er is een niet nader opgegeven bewerkingsfout opgetreden.
Määrittämätön toimintovirhe.
Une erreur de fonctionnement inconnue s'est produite.
Nicht definierter Vorgangsfehler.
Παρουσιάστηκε ακαθόριστο σφάλμα λειτουργίας.
‏‏אירעה שגיאת פעולה שלא צוינה.
Meghatározatlan műveleti hiba történt.
Si è verificato un errore di operazione non specificato.
特定できない操作エラーが発生しました。
알 수 없는 작업 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en uspesifisert operasjonsfeil.
Wystąpił błąd nieokreślonej operacji.
Произошла ошибка неуказанной операции.
Error de operación no especificado.
Ett ospecificerat åtgärdsfel inträffade.
Belirtilmeyen işlem hatası oluştu.
出现了一个未指定的操作错误。
發生未指定的作業錯誤。
Erro de operação não especificado.
‏‏يجب ألا يحتوي الصفيف على مرجع فارغ.
该数组不应包含空引用。
陣列不應包含 Null 參照。
Pole nesmí obsahovat nulový odkaz.
Matrixen må ikke indeholde en null-reference.
De matrix mag geen null-verwijzing bevatten.
Taulukossa ei saa olla NULL-arvoista viittausta.
Le tableau ne doit pas contenir de références null.
Das Array sollte keinen NULL-Verweis enthalten.
Ο πίνακας δεν πρέπει να περιέχει αναφορά null.
‏‏המערך אינו צריך להכיל הפניית Null.
A tömb nem tartalmazhat nullértékű hivatkozást.
La matrice non deve contenere riferimenti Null.
配列は Null 参照を含んでいてはなりません。
배열에 null 참조가 포함되어서는 안 됩니다.
Matrisen skal ikke inneholde tom referanse.
Tablica nie powinna zawierać pustego odwołania.
Массив не должен содержать нулевые ссылки.
La matriz no debe contener una referencia null.
Matrisen ska inte innehålla en Null-referens.
Dizi, null başvuru içermemelidir.
该数组不应包含空引用。
陣列不應包含 Null 參照。
A matriz não deve conter referências nulas.
Serveren returnerede ikke et DirectoryResponse.
De server retourneerde geen DirectoryResponse.
Palvelin ei palauttanut DirectoryResponse-vastausta.
Le serveur n'a pas réussi à retourner de DirectoryResponse.
Serverfehler beim Zurückgeben eines DirectoryResponse-Objekts.
Ο διακομιστής απέτυχε να επιστρέψει το DirectoryResponse.
‏‏השרת לא הצליח להחזיר DirectoryResponse.
A kiszolgáló nem adott vissza DirectoryResponse-objektumot.
Il server non è riuscito a restituire una DirectoryResponse.
サーバーは DirectoryResponse を返すことができませんでした。
서버에서 DirectoryResponse를 반환하지 못했습니다.
Serveren kunne ikke returnere en DirectoryResponse.
Zwrócenie klasy DirectoryResponse przez serwer nie powiodło się.
Серверу не удалось вернуть DirectoryResponse.
El servidor no devolvió ningún elemento DirectoryResponse.
Ett fel uppstod när servern returnerade ett DirectoryResponse.
Sunucu, DirectoryResponse döndüremedi.
‏‏فشل الخادم في إرجاع DirectoryResponse.
服务器返回 DirectoryResponse 失败。
伺服器無法傳回 DirectoryResponse。
Serveru se nepodařilo vrátit třídu DirectoryResponse.
服务器返回 DirectoryResponse 失败。
伺服器無法傳回 DirectoryResponse。
Falha do servidor ao retornar DirectoryResponse.
‏‏لم يتم العثور على اسم السمة في نتائج البحث.
搜索结果缺少属性名称。
搜尋結果中缺少屬性名稱。
Ve výsledku hledání chybí název atributu.
Attributnavnet mangler i søgeresultatet.
De kenmerknaam ontbreekt in de zoekresultaten.
Etsinnän tuloksesta puuttuu määritteen nimi.
Nom d'attribut manquant dans les résultats de la recherche.
Im Suchergebnis fehlt der Attributname.
Από το αποτέλεσμα αναζήτησης λείπει το όνομα χαρακτηριστικού.
‏‏בתוצאת החיפוש חסר שם התכונה.
Hiányzik az attribútum neve a keresési eredményből.
Nome di attributo mancante nel risultato di ricerca.
検索結果には属性名がありません。
검색 결과에 특성 이름이 없습니다.
Søkeresultatet mangler attributtnavnet.
Brak atrybutu nazwy w wynikach wyszukiwania.
Результат поиска - отсутствует имя атрибута.
Falta el nombre de atributo en el resultado de la búsqueda.
Sökresultatet innehåller inte attributnamnet.
Arama sonucunda öznitelik adı eksik.
搜索结果缺少属性名称。
搜尋結果中缺少屬性名稱。
Nome do atributo ausente no resultado da pesquisa.
See catalog page for all messages.