The service
Messages on page
Klíčový režim entropie <var>X</var> vyžaduje, aby třída RequestSecurityTokenResponse obsahovala prvek RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse skal indeholde et RequestedProofToken-element for nøgleentropitilstanden <var>X</var>.
De sleutelentropiemodus <var>X</var> vereist dat de RequestSecurityTokenResponse een RequestedProofToken-element bevat.
Avaimen entropian tila <var>X</var> edellyttää, että RequestSecurityTokenResponse sisältää RequestedProofToken-elementin.
Le mode d’entropie de la clé « <var>X</var> » exige que RequestSecurityTokenResponse contienne un élément ComputedKey.
Der Schlüsselentropiemodus "<var>X</var>" erfordert, dass die RequestSecurityTokenResponse ein "RequestedProofToken"-Element enthält.
Η λειτουργία εντροπίας κλειδιού '<var>X</var>' απαιτεί η RequestSecurityTokenResponse να περιέχει στοιχείο RequestedProofToken.
‏‏מצב אנטרופיה '<var>X</var>' של המפתח דורש ש- RequestSecurityTokenResponse יכיל רכיב RequestedProofToken.
A kulcs entropikus üzemmódja (<var>X</var>) értelmében a RequestSecurityTokenResponse elemnek RequestedProofToken elemet kell tartalmaznia.
La modalità '<var>X</var>' per l'entropia della chiave richiede un elemento RequestedProofToken contenuto in RequestSecurityTokenResponse.
キー エントロピ モード '<var>X</var>' では RequestSecurityTokenResponse に RequestedProofToken 要素が含まれている必要があります。
키 엔트로피 모드 '<var>X</var>'에서는 RequestSecurityTokenResponse가 RequestedProofToken 요소를 포함해야 합니다.
Nøkkelentropimodusen <var>X</var> krever at RequestSecurityTokenResponse inneholder et RequestedProofToken-element.
Tryb entropii klucza „<var>X</var>” wymaga, aby element RequestSecurityTokenResponse zawierał element RequestedProofToken.
O modo de entropia de chave '<var>X</var>' requer que o RequestSecurityTokenResponse contenha um elemento RequestedProofToken.
Режим энтропии ключа "<var>X</var>" требует, чтобы RequestSecurityTokenResponse содержал элемент RequestedProofToken.
El modo de entropía de claves '<var>X</var>' requiere que RequestSecurityTokenResponse contenga un elemento RequestedProofToken.
Nyckelentropiläget <var>X</var> kräver att RequestSecurityTokenResponse ska innehålla ett RequestedProofToken-element.
Anahtar entropi modu '<var>X</var>', RequestSecurityTokenResponse öğesinin bir RequestedProofToken öğesi içermesini gerektiriyor.
密钥平均信息量模式“<var>X</var>”需要 RequestSecurityTokenResponse 含有 RequestedProofToken 元素。
وضع إنتروبيا المفاتيح '<var>X</var>' يتطلّب احتواء RequestSecurityTokenResponse لعنصر RequestedProofToken.
密钥平均信息量模式“<var>X</var>”需要 RequestSecurityTokenResponse 含有 RequestedProofToken 元素。
金鑰 Entropy 模式 '<var>X</var>' 需要 RequestSecurityTokenResponse 包含 RequestedProofToken 項目。
金鑰 Entropy 模式 '<var>X</var>' 需要 RequestSecurityTokenResponse 包含 RequestedProofToken 項目。
وسائط الإدخال كانت غير صالحة.
该输入参数无效。
輸入引數無效。
Vstupní argumenty byly neplatné.
Inputargumenterne var ikke gyldige.
De invoerargumenten zijn ongeldig.
Syöttöargumentit olivat virheellisiä.
Les arguments d’entrée n’étaient pas valides.
Die Eingabeargumente waren ungültig.
Τα ορίσματα εισόδου ήταν άκυρα.
‏‏הארגומנטים של הקלט אינם חוקיים.
Érvénytelenek a bemeneti argumentumok.
Argomenti di input non validi.
入力引数が無効でした。
입력 인수가 잘못되었습니다.
Inndataargumentene var ugyldige.
Argumenty wejściowe były nieprawidłowe.
Os argumentos de entrada eram inválidos.
Недействительные входные аргументы.
Los argumentos de entrada no eran válidos.
Indataargumenten var ogiltiga.
Giriş bağımsız değişkenleri geçersizdi.
该输入参数无效。
輸入引數無效。
جاري إغلاق المخزن: <var>X</var>.
正在关闭存储区: <var>X</var>。
正在關閉存放區: <var>X</var>。
Zavírání skladu: <var>X</var>.
Lukker lageret: <var>X</var>.
Bezig met sluiten van archief: <var>X</var>.
Suljetaan säilöä: <var>X</var>.
Fermeture du magasin : <var>X</var>.
Speicher wird geschlossen: <var>X</var>.
Κλείσιμο αποθηκευτικού χώρου: <var>X</var>.
‏‏סוגר מאגר: <var>X</var>‎.
Tároló bezárása: <var>X</var>.
Chiusura in corso dell'archivio: <var>X</var>.
ストア <var>X</var> を閉じています。
저장소를 닫는 중입니다. <var>X</var>.
Lukker lager: <var>X</var>.
Zamykanie magazynu: <var>X</var>.
Fechando armazenamento: <var>X</var>.
Закрытие хранилища: <var>X</var>.
Se está cerrando el almacén: <var>X</var>.
Stänger lager: <var>X</var>.
Kapatılan depo: <var>X</var>.
正在关闭存储区: <var>X</var>。
正在關閉存放區: <var>X</var>。
لم يتم العثور على نقاط نهاية مناسبة للخدمة على العنوان <var>X</var>.
没有为地址 <var>X</var> 处的服务找到合适的终结点。
於位址 <var>X</var> 找不到該服務適用的端點。
Pro službu na adrese <var>X</var> nebyly nalezeny vhodné koncové body.
Der blev ikke fundet nogen passende slutpunkter for tjenesten på adressen <var>X</var>.
Er zijn geen geschikte eindpunten gevonden voor de service op het adres <var>X</var>.
Palvelulle ei löytynyt sopivia päätepisteitä osoitteessa <var>X</var>.
Aucun point de terminaison approprié n’a été trouvé pour le service à l’adresse <var>X</var>.
Es wurden keine passenden Endpunkte für den Dienst an der Adresse "<var>X</var>" gefunden.
Στη διεύθυνση <var>X</var>, δεν βρέθηκαν κατάλληλα τελικά σημεία για την υπηρεσία.
‏‏לא נמצאו נקודות קצה מתאימות עבור השירות בכתובת <var>X</var>‎.
Nem található megfelelő végpont a szolgáltatáshoz a(z) <var>X</var> címen.
Impossibile trovare endpoint adatti per il servizio all'indirizzo <var>X</var>.
アドレス <var>X</var> から、サービスに適切なエンドポイントが見つかりませんでした。
주소 <var>X</var>에서 서비스에 적합한 끝점을 찾을 수 없습니다.
Fant ingen passende endepunkter for tjenesten på adressen <var>X</var>.
Nie znaleziono odpowiednich punków końcowych dla usługi pod adresem <var>X</var>.
Não foram encontrados pontos de extremidade adequados para o serviço no endereço <var>X</var>.
Не найдена подходящая удаленная сторона для службы с адресом <var>X</var>.
No se encontraron extremos adecuados para el servicio en la dirección <var>X</var>.
Det gick inte att hitta några lämpliga slutpunkter för tjänsten på adress <var>X</var>.
<var>X</var> adresinde bulunan hizmet için uygun herhangi bir bitiş noktası bulunamadı.
没有为地址 <var>X</var> 处的服务找到合适的终结点。
於位址 <var>X</var> 找不到該服務適用的端點。
Načtení služby Metadata Exchange na <var>X</var> nalezlo více než jeden koncový bod služby. Zadejte vydavatele, aby bylo možné rozlišení koncových bodů.
Hentning af metadata til udveksling på <var>X</var> fandt mere end ét tjenesteslutpunkt. Angiv en udsteder for at aktivere løsning af slutpunkter.
De Metadata Exchange-ophaalactie bij <var>X</var> heeft meer dan een service-eindpunt gevonden. Geef een verlener op, zodat eindpunten omgezet kunnen worden.
Metatietojen vaihdon aikana löydettiin kohteesta <var>X</var> useampi kuin yksi palvelun päätepiste. Määritä myöntäjä päätepisteiden käsittelyä varten.
Une récupération d’échange de métadonnées en <var>X</var> a trouvé plusieurs points de terminaison de service. Spécifiez un émetteur pour permettre la résolution de points de terminaison.
Metadatenaustauschabruf an <var>X</var> hat mehr als einen Dienstendpunkt gefunden. Geben Sie einen Aussteller an, um die Auflösung der Endpunkte zu ermöglichen.
Η ανάκτηση ανταλλαγής μεταδεδομένων στο <var>X</var> εντόπισε περισσότερα από ένα τελικά σημεία υπηρεσίας. Καθορίστε έναν εκδότη ώστε να επιτραπεί η επίλυση των τελικών σημείων.
‏‏אחזור חילופי מטה-נתונים ב- <var>X</var> מצא יותר מנקודת קצה אחת של שירות. ציין מנפיק כדי לאפשר פענוח של נקודות קצה.
A metaadatcsere <var>X</var> helyen végrehajtott beolvasása egynél több szolgáltatásvégpontot talált a következőnél: <var>X</var>. A végpontok feloldásához adjon meg egy kibocsátót.
Trovato più di un endpoint di servizio nel recupero scambio metadati in <var>X</var>. Specificare un'autorità emittente per consentire la risoluzione degli endpoint.
<var>X</var> での Metadata Exchange の取得により、複数のサービス エンドポイントが見つかりました。発行者を指定して、エンドポイントの解決を有効にしてください。
<var>X</var>에서 Metadata Exchange 검색으로 두 개 이상의 서비스 끝점을 찾았습니다. 발급자를 지정하여 끝점을 확인합니다.
Henting av metadatautveksling på <var>X</var> fant mer enn ett tjenesteendepunkt. Angi en utsteder for å aktivere løsning av endepunkter.
Podczas pobierania usługi wymiany metadanych w <var>X</var> znaleziono więcej niż jeden punkt końcowy. Należy określić wystawcę, aby umożliwić rozpoznanie punktów końcowych.
A recuperação Metadata Exchange em <var>X</var> encontrou mais de um ponto de extremidade de serviço. Especifique um emissor para habilitar a resolução de pontos de extremidade.
При получении метаданных через MetadataExchange на <var>X</var> обнаружено более одной конечной точки службы. Укажите поставщика, чтобы обеспечить разрешение конечных точек.
La recuperación de Metadata Exchange en <var>X</var> encontró más de un extremo de servicio. Especifique un emisor para permitir la resolución de extremos.
Hämtning av metadatautväxling i <var>X</var> hittade fler än en tjänstslutpunkt. Ange en utfärdare för att aktivera lösning av slutpunkter.
<var>X</var> konumundaki Metadata Exchange alımı birden fazla bitiş noktası buldu. Bitiş noktalarının çözümlenebilmesi için bir veren belirtin.
عثر استرداد تبادل بيانات التعريف عند <var>X</var> على أكثر من نقطة نهاية واحدة للخدمة. عيّن مُصدر لتمكين إعادة حل نقاط النهاية.
在 <var>X</var> 的元数据交换检索已发现多个服务终结点。请指定一个颁发者以启用终结点解析。
於 <var>X</var> 擷取的中繼資料交換找到一個以上的服務端點。請指定發行者以啟用端點的解析。
在 <var>X</var> 的元数据交换检索已发现多个服务终结点。请指定一个颁发者以启用终结点解析。
於 <var>X</var> 擷取的中繼資料交換找到一個以上的服務端點。請指定簽發者以啟用端點的解析。
‏‏הקובץ לא היה נגיש.
Nem érhető el a fájl.
Impossibile accedere al file.
ファイルにアクセスできませんでした。
파일에 액세스할 수 없습니다.
Filen var ikke tilgjengelig.
Plik był niedostępny.
O arquivo estava inacessível.
Файл был недоступен.
No se puede obtener acceso al archivo.
Det gick inte att få tillgång till filen.
Dosya erişilemez durumdaydı.
لم يكن بالإمكان الوصول إلى الملف.
该文件无法访问。
無法存取該檔案。
Tento soubor byl nepřístupný.
Der kunne ikke fås adgang til filen.
Het bestand is niet toegankelijk.
Tiedosto ei ollut käytettävissä.
Fichier inaccessible.
Auf die Datei konnte nicht zugegriffen werden.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο.
该文件无法访问。
無法存取該檔案。
تعذّر استخدام الرمز المميز للإنتروبيا التي يوفرها IP STS. وحده عنصر BinarySecret في الرمز المميز للإنتروبيا هو المعتمد.
无法使用 IP STS 提供的平均信息量令牌。仅支持平均信息量令牌中的 BinarySecret 元素。
無法使用 IP STS 提供的 Entropy 權杖。只支援 Entropy 權杖中的 BinarySecret 項目。
Token entropie poskytnutý poskytovatelem identity STS nemohl být použit. Je podporován pouze prvek BinarySecret v tokenu entropie.
Det er ikke muligt at bruge det entropitoken, der udbydes af IP STS. Det er kun elementet BinarySecret i entropitokenet, der understøttes.
Het entropietoken dat door de IP STS is opgegeven, kan niet gebruikt worden; alleen het BinarySecret-element in het entropietoken wordt ondersteund.
IP STS:n antamaa entropiatunnussanomaa ei voi käyttää. Vain entropiatunnussanoman BinarySecret-elementti on tuettu.
Impossible d’utiliser le jeton d’entropie fourni par l’IP/STS. Seul l’élément BinarySecret du jeton d’entropie est pris en charge.
Das von IP STS bereitgestellte Entropietoken kann nicht verwendet werden. Es wird nur das "BinarySecret"-Element im Entropietoken unterstützt.
Δεν είναι δυνατή η χρήση διακριτικού εντροπίας που παρέχεται από την IP STS. Υποστηρίζεται μόνο το στοιχείο BinarySecret στο διακριτικό εντροπίας.
‏‏אין אפשרות להשתמש באסימון entropy שסופק על-ידי IP STS. קיימת תמיכה רכיב BinarySecret באסימון ה- entropy בלבד.
Nem használható az identitásszolgáltató biztonságijogkivonat-szolgáltatásától kapott entropikus jogkivonat. Csak az ilyen jogkivonatok BinarySecret elemét támogatja a rendszer.
Impossibile utilizzare il token di entropia fornito dal servizio token di protezione del provider di identità. Nel token di entropia è supportato solo l'elemento BinarySecret.
IP STS によって提供されたエントロピ トークンは使用できません。このエントロピ トークン内の BinarySecret 要素のみサポートされています。
IP STS가 제공한 엔트로피 토큰을 사용할 수 없습니다. 엔트로피 토큰의 BinarySecret 요소만 지원됩니다.
Kan ikke bruke entropitokenet levert av IP STS. Bare BinarySecret-elementet i entropitokenet støttes.
Nie można użyć tokenu entropii dostarczonego przez usługę STS protokołu IP. W entropii tokenu obsługiwany jest tylko element BinarySecret.
Não é possível usar o token de entropia fornecido pelo IP STS. Só há suporte para o elemento BinarySecret no token de entropia.
Не удалось использовать маркер энтропии, полученный от службы маркеров безопасности поставщика удостоверений. В маркере энтропии поддерживается только элемент BinarySecret.
No se puede usar el token de entropía que proporciona el STS de IP. Sólo se admite el elemento BinarySecret del token de entropía.
Det går inte att använda entropitoken som tillhandahålls av IP STS. Det finns endast stöd för BinarySecret-elementet i entropitoken.
IP STS tarafından sağlanan entropi belirteci kullanılamıyor. Yalnızca entropi belirtecindeki BinarySecret öğesi desteklenmektedir.
无法使用 IP STS 提供的平均信息量令牌。仅支持平均信息量令牌中的 BinarySecret 元素。
無法使用 IP STS 提供的 Entropy 權杖。只支援 Entropy 權杖中的 BinarySecret 項目。
تم إنهاء العملية مسبقاً.
已经退出该进程。
處理程序已經結束。
Proces byl již ukončen.
Processen er allerede blevet afsluttet.
Het proces is al afgesloten.
Prosessi on jo päättynyt.
Le processus est déjà terminé.
Der Prozess wurde bereits beendet.
Η διεργασία έχει ήδη πραγματοποιήσει έξοδο.
‏‏התהליך כבר הופסק.
A folyamat már véget ért.
Processo già terminato.
プロセスは既に終了しています。
프로세스가 이미 종료되었습니다.
Prosessen er allerede avsluttet.
Proces został już zakończony.
O processo já terminou.
Этот процесс уже завершился.
El proceso ya se cerró.
Processen har redan avslutats.
İşlemden zaten çıkıldı.
已经退出该进程。
處理程序已經結束。
DataRow الحالي مملوك من قِبل مصدر بيانات آخر. يجب أن يتم استيراده إلى مصدر البيانات هذا حتى يمكن استخدامه هنا.
当前 DataRow 为另一个数据源所有。必须将其导入此数据源后才能在此处使用。
目前的 DataRow 是由其他資料來源所擁有。必須先匯入此資料來源,才能在此處使用。
Aktuální DataRow patří jinému zdroji dat. Před použitím musí být importován do tohoto zdroje dat.
Den aktuelle DataRow ejes af en anden datakilde. Den skal importeres til denne datakilde, inden den kan bruges her.
De huidige DataRow is eigendom van een andere gegevensbron. De rij moet eerst naar deze gegevensbron geïmporteerd worden, voordat de rij hier gebruikt kan worden.
Toinen tietolähde omistaa nykyisen tietorivin (DataRow). Se on tuotava tähän tietolähteeseen, ennen kuin sitä voi käyttää.
Le DataRow actuel appartient à une autre source de données. Il doit être importé dans cette source de données avant de pouvoir y être utilisé.
Eine andere Datenquelle besitzt das aktuelle DataRow-Objekt. Es muss in die Datenquelle importiert werden, bevor Sie es hier verwenden können.
Η τρέχουσα DataRow βρίσκεται στην κατοχή μιας άλλης προέλευσης δεδομένων. Πρέπει να εισαχθεί σε αυτήν την προέλευση δεδομένων προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ.
‏‏ה- DataRow הנוכחי נמצא בבעלות של מקור נתונים אחר. יש לייבא אותו אל מקור נתונים זה לפני שניתן יהיה להשתמש בו כאן.
Az aktuális DataRow egy másik adatforrás tulajdona, ezért az itteni használat előtt importálni kell ebbe az adatforrásba.
現在の DataRow は別のデータ ソースによって所有されています。ここで使用する前に、このデータ ソースにインポートする必要があります。
현재의 DataRow를 다른 데이터 원본이 소유합니다. 여기에서 사용하려면 먼저 이 데이터 원본으로 가져와야 합니다.
Gjeldende DataRow eies av en annen datakilde. Den må importeres til denne datakilden før den kan brukes her.
DataRow corrente di proprietà di un'altra origine dati. DataRow deve essere importato nell'origine dati in uso per poter essere utilizzato.
当前 DataRow 为另一个数据源所有。必须将其导入此数据源后才能在此处使用。
Właścicielem obiektu DataRow jest obecnie inne źródło danych. Aby obiekt mógł być używany, musi najpierw zostać zaimportowany do tego źródła danych.
O DataRow atual é propriedade de outra fonte de dados. Ele deve ser importado para essa fonte de dados antes que possa ser usado aqui.
Текущая строка DataRow принадлежит другому источнику данных. Прежде чем использовать ее здесь, строка должна быть импортирована в этот источник данных.
El elemento DataRow actual es propiedad de otro origen de datos. Debe importarlo a este origen de datos para poder usarlo aquí.
Aktuell DataRow ägs av en annan datakälla. Den måste importeras till den här datakällan innan den kan användas här.
Geçerli DataRow, başka bir veri kaynağı tarafından sahiplenilmiş. Burada kullanılabilmesi için bu veri kaynağına alınması gerekir.
目前的 DataRow 是由其他資料來源所擁有。必須先匯入此資料來源,才能在此處使用。
KeyIdentifier 元素上的 KeyType 特性无效。
إن سمة KeyType على عنصر KeyIdentifier غير صالحة.
KeyIdentifier 元素上的 KeyType 属性无效。
KeyIdentifier 項目上的 KeyType 屬性無效。
Atribut typu klíče na prvku identifikátoru klíče je neplatný.
Attributten KeyType på KeyIdentifier-elementet er ikke gyldig.
Het KeyType-kenmerk op het KeyIdentifier-element is ongeldig.
KeyIdentifier-elementin KeyType-määrite ei kelpaa.
L’attribut KeyType sur l’élément KeyIdentifier n’est pas valide.
Das KeyType-Attribut des KeyIdentifier-Elements ist ungültig.
Το χαρακτηριστικό KeyType στο στοιχείο KeyIdentifier, δεν είναι έγκυρο.
‏‏התכונה KeyType ברכיב KeyIdentifier אינה חוקית.
Érvénytelen a KeyIdentifier elem KeyType attribútuma.
Elemento KeyIdentifier con attributo KeyType non valido.
KeyIdentifier 要素の KeyType 属性が無効です。
KeyIdentifier 요소의 KeyType 특성이 잘못되었습니다.
KeyType-attributtet for KeyIdentifier-elementet er ugyldig.
Atrybut KeyType elementu KeyIdentifier jest nieprawidłowy.
O atributo KeyType no elemento KeyIdentifier é inválido.
Недопустимый атрибут KeyType в элементе KeyIdentifier.
El atributo KeyType del elemento KeyIdentifier no es válido.
KeyType-attributet i KeyIdentifier-elementet är ogiltigt.
KeyIdentifier öğesindeki KeyType özniteliği geçersiz.
KeyIdentifier 項目上的 KeyType 屬性無效。
See catalog page for all messages.