The service
Messages on page
طلب موفر الهوية نوع مصادقة غير معتمد.
标识提供程序请求了不受支持的身份验证类型。
識別提供者要求不支援的驗證類型。
Poskytovatel totožnosti požádal o nepodporovaný typ ověření.
Identitetsprovideren anmodede om en godkendelsestype, der ikke understøttes.
Identiteitsprovider aangevraagd voor een niet-ondersteund verificatietype.
Tunnistetietojen toimittaja pyysi todennustyyppiä, jota ei tueta.
标识提供程序请求了不受支持的身份验证类型。
Fournisseur d’identité demandé pour un type d’authentification non pris en charge.
Der Identitätsanbieter hat einen nicht unterstützten Authentifizierungstyp angefordert.
Η υπηρεσία παροχής ταυτότητας ζήτησε μη υποστηριζόμενο τύπο ελέγχου ταυτότητας.
‏‏נדרש ספק זהויות עבור סוג אימות שאין בו תמיכה.
Nem támogatott hitelesítési típushoz kért identitásszolgáltatót.
Tipo di autenticazione non supportato richiesto dal provider di identità.
ID プロバイダは、サポートされていない認証の種類を要求しました。
지원되지 않은 인증 유형에 대해 요청된 ID 공급자입니다.
Identitetsleverandøren spurte etter en godkjenningstype som ikke støttes.
Dostawca tożsamości zażądał nieobsługiwanego typu uwierzytelniania.
O provedor de identidade solicitou um tipo de autenticação para o qual não há suporte.
Поставщик удостоверений запрошен для неподдерживаемого типа проверки подлинности.
Identitetsleverantören har begärt en autentiseringstyp som inte stöds.
Kimlik sağlayıcısından desteklenmeyen kimlik doğrulama türü istendi.
識別提供者要求不支援的驗證類型。
El proveedor de identidades solicitó un tipo de autenticación no admitido.
没有在服务终结点标识中找到证书。
لم يتم العثور على أية شهادة في هوية نقطة نهاية الخدمة.
没有在服务终结点标识中找到证书。
在服務端點識別中找不到憑證。
V identitě koncového bodu služby nebyl nalezen žádný certifikát.
Der blev ikke fundet et certifikat i tjenestens slutpunkts-id.
Er is geen certificaat gevonden in de identiteit van het service-eindpunt.
Palvelun päätepisteen tunnistetiedoista ei löytynyt varmennetta.
Aucun certificat n’a été trouvé dans l’identité du point de terminaison du service.
In der Endpunkt-ID des Dienstes wurde kein Zertifikat gefunden.
Στην ταυτότητα του τελικού σημείου της υπηρεσίας δεν βρέθηκε πιστοποιητικό.
‏‏לא נמצא אישור בזהות נקודת הקצה של השירות.
A szolgáltatásvégpont identitásában nem található tanúsítvány.
Nessun certificato trovato nell'identità dell'endpoint del servizio.
サービスのエンドポイント ID に証明書が見つかりませんでした。
서비스 끝점 ID에서 인증서를 찾을 수 없습니다.
Fant ikke noe sertifikat i identiteten til tjenesteendepunktet.
Nie znaleziono certyfikatu w tożsamości punktu końcowego usługi.
Não foi encontrado nenhum certificado na identidade do ponto de extremidade do serviço.
Не найден сертификат службы удаленной стороны.
No se encontraron certificados en la identidad del extremo del servicio.
Certifikat saknades i tjänsteslutpunktens identitet.
Hizmet bitiş noktası kimliğinde herhangi bir sertifika bulunamadı.
在服務端點識別中找不到憑證。
Identita příchozího příjemce nemohla být ověřena. Další informace naleznete v protokolu událostí.
Identiteten af den indgående modtager blev ikke valideret. Du kan finde flere oplysninger i hændelseslogfilen.
De identiteit van de binnenkomende ontvanger kan niet geverifieerd worden. Raadpleeg het gebeurtenislogboek voor meer informatie.
Saapuvan vastaanottajan identiteettiä ei voitu vahvistaa. Lisätietoja on tapahtumalokissa.
Impossible de valider l’identité du destinataire entrant. Pour plus d’informations, consultez le journal des événements.
Die Identität des eingehenden Empfängers konnte nicht überprüft werden. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll.
Δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του εισερχόμενου παραλήπτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
‏‏אין אפשרות לאמת את זהות הנמען הנכנס. לקבלת מידע נוסף, נא עיין ביומן האירועים.
Nem ellenőrizhető a bejövő adatok címzettjének identitása. További információt az eseménynaplóban talál.
Impossibile convalidare l'identità del destinatario in ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere il registro eventi.
受信者の ID を検証できませんでした。詳細についてはイベント ログを参照してください。
들어오는 받는 사람의 ID를 확인할 수 없습니다. 자세한 내용은 이벤트 로그를 참조하십시오.
Identiteten til den innkommende mottakeren kan ikke valideres. Se hendelsesloggen hvis du vil ha mer informasjon.
Nie można sprawdzić poprawności tożsamości przychodzącego adresata. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dziennik zdarzeń.
Não foi possível validar o destinatário de entrada. Para obter mais informações, consulte o log de eventos.
Не удалось идентифицировать получателя входящего сообщения. Дополнительные сведения см. в журнале событий.
No se pudo validar la identidad del destinatario entrante. Para obtener más información, consulte el registro de eventos.
Det gick inte att validera identiteten hos den inkommande mottagaren. Du hitttar mer information i händelseloggen.
Gelen alıcı kimliği doğrulanamadı. Daha fazla bilgi için lütfen olay günlüğüne bakın.
无法验证传入的收件人的标识。有关详细信息,请参见事件日志。
تعذر التحقق من صحة هوية المستلم الوارد. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر سجل الأحداث.
无法验证传入的收件人的标识。有关详细信息,请参阅事件日志。
無法驗證連入收件者的識別。如需詳細資訊,請參閱事件日誌。
無法驗證連入收件者的識別。如需詳細資訊,請參閱事件日誌。
أعاد الاستعلام أكثر من صف واحد. استخدم طريقة الاستعلام، أو قم بتقييد البحث أكثر.
查询返回多行。请使用 Query 方法或进一步约束搜索。
查詢不只傳回單一資料列。請使用 Query 方法,或增加搜尋限制。
Dotaz vrátil více než jednu řadu. Použijte Metodu dotazu, nebo více omezte vaše hledání.
Forespørgslen returnerede mere end en enkelt række. Brug metoden Query, eller begræns søgningen yderligere.
Query heeft meer dan een rij geretourneerd. Gebruik de query-methode of beperk uw zoekopdracht.
Kysely palauttaa useamman kuin yhden rivin. Käytä Query-metodia tai rajoita hakua.
Query renvoie plusieurs lignes. Utilisez la méthode Query ou limitez davantage votre recherche.
Die Abfrage hat mehr als eine Zeile zurückgegeben. Verwenden Sie die Abfragemethode, oder schränken Sie die Suche stärker ein.
Το ερώτημα επέστρεψε περισσότερες από μία γραμμή. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο του ερωτήματος, ή περιορίστε περισσότερο την αναζήτησή σας.
‏‏השאילתה מחזירה יותר משורה אחת. השתמש בפעולת השירות שאילתה או הגבל יותר את החיפוש שלך.
A lekérdezés egy sornál több adatot adott vissza. Használja a lekérdezési metódust, vagy korlátozza a keresési feltételeket.
La query ha restituito più di una riga. Utilizzare il metodo Query o definire più vincoli per la ricerca.
クエリで複数の行が返されています。Query メソッドを使用するか、検索条件を追加してください。
쿼리가 둘 이상의 행을 반환합니다. Query 메서드를 사용하거나 검색 조건을 추가하십시오.
Spørringen returnerte mer enn en enkelt rad. Bruk spørringsmetoden, eller begrens søket mer.
Kwerenda zwraca więcej niż jeden wiersz. Użyj metody Query lub bardziej ogranicz wyszukiwanie.
Query retorna mais do que uma única linha. Use o método Query ou restrinja mais sua pesquisa.
Запрос вернул более одной строки. Используйте метод запроса или наложите на запрос дополнительные ограничения.
La consulta devuelve más de una fila. Use el método Query o restrinja más la búsqueda.
Frågan returnerade fler än en rad. Använd frågemetoden eller begränsa din sökning ytterligare.
Sıra, bir tek satırdan daha fazlasını döndürdü. Query yöntemini kullanın ya da arama ölçütünüzü biraz daha daraltın.
查询返回多行。请使用 Query 方法或进一步约束搜索。
查詢不只傳回單一資料列。請使用 Query 方法,或增加搜尋限制。
RequestSecurityTokenResponse-määrityksessä on liian monta RequestedProofToken-elementtiä. Vain yksi on tuettu.
Le message RequestSecurityTokenResponse contient trop d’éléments RequestedProofToken. Un seul est pris en charge.
Die RequestSecurityTokenResponse enthält zu viele "RequestedProofToken"-Elemente. Es wird nur ein solches Element unterstützt.
Η RequestSecurityTokenResponse έχει υπερβολικά πολλά στοιχεία RequestedProofToken. Μόνο ένα υποστηρίζεται.
‏‏ל- RequestSecurityTokenResponse יש יותר מדי רכיבי RequestedProofToken. יש תמיכה רק ברכיב אחד.
A RequestSecurityTokenResponse elem túl sok RequestedProofToken elemet tartalmaz. Csak egy ilyen elem adható meg.
Troppi elementi RequestedProofToken in RequestSecurityTokenResponse. È supportato un solo elemento.
RequestSecurityTokenResponse にある RequestedProofToken 要素が多すぎます。1 つしかサポートされません。
RequestSecurityTokenResponse에 너무 많은 RequestedProofToken 요소가 있습니다. 하나만 지원됩니다.
RequestSecurityTokenResponse har for mange RequestedProofToken-elementer. Bare ett støttes.
Element RequestSecurityTokenResponse ma za dużo elementów RequestedProofToken. Obsługiwany jest tylko jeden element.
O RequestSecurityTokenResponse tem muitos elementos RequestedProofToken. Só há suporte para um.
В RequestSecurityTokenResponse указано слишком много элементов RequestedProofToken. Поддерживается только один элемент.
Hay demasiados elementos RequestedProofToken en RequestSecurityTokenResponse. Sólo se admite uno.
RequestSecurityTokenResponse har för många RequestedProofToken-element. Endast ett stöds.
RequestSecurityTokenResponse, çok fazla RequestedProofToken öğesine sahip. Yalnızca bir adet desteklenir.
هناك عدد كبير جداً من عناصر RequestedProofToken في RequestSecurityTokenResponse. هناك عنصر واحد معتمد فقط.
RequestSecurityTokenResponse 具有过多的 RequestedProofToken 元素。仅支持一个此类元素。
RequestSecurityTokenResponse 有太多個 RequestedProofToken 項目。只能支援一個。
Třída RequestSecurityTokenResponse má příliš mnoho prvků třídy RequestedProofToken. Pouze jeden prvek je podporovaný.
RequestSecurityTokenResponse indeholder for mange elementer af typen RequestedProofToken. Der understøttes kun ét element af denne type.
Het RequestSecurityTokenResponse heeft te veel RequestedProofToken-elementen. Er wordt slechts één element ondersteund.
RequestSecurityTokenResponse 具有过多的 RequestedProofToken 元素。仅支持一个此类元素。
RequestSecurityTokenResponse 有太多個 RequestedProofToken 項目。只能支援一個。
لقد ألغى المستخدم طلب الرمز المميز. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر سجل الأحداث.
用户已取消了令牌请求。有关详细信息,请参阅事件日志。
使用者已取消權杖要求。如需詳細資訊,請參閱事件日誌。
Uživatel zrušil požadavek tokenu. Další informace naleznete v protokolu událostí.
Brugeren har annulleret tokenanmodningen. Du kan finde flere oplysninger i hændelseslogfilen.
De gebruiker heeft de tokenaanvraag geannuleerd. Raadpleeg het gebeurtenislogboek voor meer informatie.
Käyttäjä peruutti tunnussanomapyynnön. Lisätietoja on tapahtumalokissa.
L’utilisateur a annulé la demande de jeton. Pour plus d’informations, consultez le journal des événements.
用户已取消了令牌请求。有关详细信息,请参见事件日志。
Der Benutzer hat die Tokenanforderung abgebrochen. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll.
Ο χρήστης ακύρωσε την αίτηση διακριτικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
‏‏המשתמש ביטל את הבקשה לאסימון. לקבלת מידע נוסף, נא עיין ביומן האירועים.
A felhasználó törölte a jogkivonatra vonatkozó kérést. További információt az eseménynaplóban talál.
Richiesta token annullata dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere il registro eventi.
ユーザーにより、トークン要求がキャンセルされました。詳細についてはイベント ログを参照してください。
사용자가 토큰 요청을 취소했습니다. 자세한 내용은 이벤트 로그를 참조하십시오.
Brukeren har avbrutt tokenforespørselen. Se hendelsesloggen hvis du vil ha mer informasjon.
Użytkownik anulował żądanie tokenu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dziennik zdarzeń.
O usuário cancelou a solicitação do token. Para obter mais informações, consulte o log de eventos.
Запрос маркера отменен пользователем. Дополнительные сведения см. в журнале событий.
El usuario canceló la solicitud de token. Para obtener más información, consulte el registro de eventos.
Användaren har annullerat tokenbegäran. Du hitttar mer information i händelseloggen.
Kullanıcı, belirteç isteğini iptal etti. Daha fazla bilgi için lütfen olay günlüğüne bakın.
使用者已取消權杖要求。如需詳細資訊,請參閱事件日誌。
当前的存储区具有一个有效的事务。
المخزن الحالي فيه عملية صالحة.
当前的存储区具有一个有效的事务。
目前的存放區已經有有效的交易。
Aktuální sklad má platnou transakci.
Det aktuelle lager har ikke en gyldig transaktion.
Het huidige archief heeft een geldige transactie.
Nykyisellä säilöllä on kelvollinen tapahtuma.
Le magasin actuel ne dispose d’aucune transaction valide.
Der aktuelle Speicher weist eine gültige Transaktion auf.
Ο τρέχων χώρος αποθήκευσης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έγκυρη συναλλαγή.
‏‏למאגר הנוכחי אין טרנזקציה חוקית.
Az aktuális tároló rendelkezik érvényes tranzakcióval.
L'archivio corrente non dispone di una transazione valida.
現在のストアには有効なトランザクションがあります。
현재 저장소에 올바른 트랜잭션이 있습니다.
Gjeldende lager har en gyldig transaksjon.
Bieżący magazyn ma prawidłową transakcję.
O armazenamento atual tem uma transação válida.
Текущее хранилище не имеет допустимой транзакции.
El almacén actual contiene una transacción válida.
Det aktuella lagret saknar giltig transaktion.
Geçerli depo, geçerli bir işleme sahip değil.
目前的存放區已經有有效的交易。
Het RequestSecurityTokenResponse bevat niet het uitgegeven token XML-element.
RequestSecurityTokenResponse ei sisällä myönnettyä tunnussanoma-XML-elementtiä.
Le message RequestSecurityTokenResponse ne contient pas l’élément XML de jeton émis.
Die RequestSecurityTokenResponse enthält das XML-Element für das ausgestellte Token nicht.
Η RequestSecurityTokenResponse δεν περιέχει το στοιχείο XML του διακριτικού που εκδόθηκε.
‏‏RequestSecurityTokenResponse לא מכיל את רכיב ה- XML של האסימון שהונפק.
A RequestSecurityTokenResponse elem nem tartalmazza a kibocsátott jogkivonat XML-elemét.
RequestSecurityTokenResponse non contiene l'elemento XML del token rilasciato.
RequestSecurityTokenResponse に発行されたトークンの XML 要素がありません。
RequestSecurityTokenResponse에 발급된 토큰 XML 요소가 없습니다.
RequestSecurityTokenResponse inneholder ikke det utstedte token-XML-elementet.
Element RequestSecurityTokenResponse nie zawiera elementu XML wystawionego tokenu.
O RequestSecurityTokenResponse não contém o elemento XML do token emitido.
RequestSecurityTokenResponse не содержит XML-элемент выданного маркера.
RequestSecurityTokenResponse no contiene el elemento XML del token emitido.
RequestSecurityTokenResponse innehåller inte det utfärdade XML-tokenelementet.
RequestSecurityTokenResponse, verilen belirteç XML öğesine sahip değil.
RequestSecurityTokenResponse 不含有颁发的令牌 XML 元素。
لا يحتوي RequestSecurityTokenResponse على عنصر XML للرمز الذي تم إصداره.
RequestSecurityTokenResponse 不含有颁发的令牌 XML 元素。
RequestSecurityTokenResponse 未包含發出的權杖 XML 項目。
Třída RequestSecurityTokenResponse neobsahuje vystavený token prvku XML.
RequestSecurityTokenResponse indeholder ikke det udgivne XML-tokenelement.
RequestSecurityTokenResponse 未包含發出的權杖 XML 項目。
فشل التحقق من هوية المتصل.
调用方的标识验证失败。
驗證呼叫者識別碼失敗。
Ověření identity volajícího se nezdařilo.
Den kaldende funktions identitet kunne ikke valideres.
Verificatie van de aanroeper-ID is mislukt.
Kutsujan identiteetin vahvistus epäonnistui.
Échec de la validation de l’identité de l’appelant.
Fehler bei der Überprüfung der Identität des Aufrufenden.
Η επικύρωση της ταυτότητας του καλούντα απέτυχε.
‏‏אימות זהות המתקשר נכשל.
Nem sikerült érvényesíteni a hívó identitását.
Impossibile convalidare l'identità del chiamante.
呼び出し元の ID を検証できませんでした。
호출자 ID를 확인하지 못했습니다.
Validering av oppkallerens identitet mislyktes.
Nie można sprawdzić poprawności tożsamości obiektu wywołującego.
Falha na validação da identidade do chamador.
Ошибка при проверке удостоверения вызывающей стороны.
No se pudo validar la identidad del autor de la llamada.
Det gick inte att validera anroparens identitet.
Çağrı sahibinin kimliğini doğrulanamadı.
调用方的标识验证失败。
驗證呼叫者識別碼失敗。
تم العثور على بيانات اعتماد غير صالحة في ملف CRD.
在 CRD 文件中发现无效的凭据。
在 CRD 檔案中找到無效的認證。
V souboru CRD bylo nalezeno neplatné ověření.
Der blev fundet legitimationsoplysninger i CRD-filen, der ikke er gyldige.
Er is een ongeldige verwijzing gevonden in het CRD-bestand.
CRD-tiedostosta löytyi virheellinen tunnistetieto.
Des informations d’identification non valides ont été trouvées dans le fichier CRD.
Es wurde eine ungültige Anmeldeinformation in einer CRD-Datei gefunden.
Στο αρχείο CRD βρέθηκε μη έγκυρο διαπιστευτήριο.
‏‏נמצא אישור לא חוקי בקובץ CRD.
Érvénytelen azonosító adatokat tartalmaz a CRD-fájl.
Trovata credenziale non valida in file CRD.
CRD ファイルから、無効な資格情報が見つかりました。
CRD 파일에서 잘못된 자격 증명을 찾았습니다.
Fant ugyldig legitimasjon i CRD-fil.
W pliku CRD znaleziono nieprawidłowe poświadczenie.
Credencial inválida encontrada no arquivo CRD.
В CRD-файле обнаружены недопустимые учетные данные.
Se encontró una credencial no válida en el archivo CRD.
Ogiltig referens har påträffats i CRD-fil.
CRD dosyasında geçersiz Credential değeri bulundu.
在 CRD 文件中发现无效的凭据。
在 CRD 檔案中找到無效的認證。
See catalog page for all messages.