The service
Messages on page
DataToHash 缓冲区偏移量/长度无效。
DataToHash 緩衝區位移/長度無效。
Posun/délka vyrovnávací paměti DataToHash je neplatná.
DataToHash-bufferens offset/længde er ikke gyldig.
Offset/lengte van DataToHash-buffer is ongeldig.
DataToHash-puskurin poikkeama/pituus ei kelpaa.
Décalage/longueur de la mémoire tampon de DataToHash non valide.
Offset/Länge des DataToHash-Puffers ist ungültig.
Το μήκος/μετατόπιση του buffer DataToHash δεν είναι έγκυρο.
‏‏ההיסט/האורך של מאגר DataToHash אינו חוקי.
A DataToHash puffer eltolásának vagy hosszának értéke érvénytelen.
Offset/lunghezza buffer DataToHash non validi.
DataToHash バッファのオフセットおよび長さが無効です。
DataToHash 버퍼 오프셋/길이가 잘못되었습니다.
Forskyvning/lengde for DataToHash-buffer er ugyldig.
Wielkość przesunięcia/długości buforu parametru DataToHash jest nieprawidłowa.
O deslocamento/comprimento do buffer DataToHash é inválido.
Недопустимое смещение или длина DataToHash.
Longitud o desplazamiento del búfer DataToHash no válido.
DataToHash-buffertförskjutning/-längd är ogiltig.
DataToHash arabellek hizalaması/uzunluğu geçersiz.
DataToHash 缓冲区偏移量/长度无效。
مقدار إزاحة/طول المخزن المؤقت DataToHash غير صالح.
DataToHash 緩衝區位移/長度無效。
Kelvollisia käyttövaatimuselementtejä ei löytynyt käytäntö-XML:stä.
Aucun élément de revendication valide n’a été trouvé dans l’élément XML de stratégie.
Im XML-Code der Richtlinie wurden keine gültigen Anspruchselemente gefunden.
Στην XML πολιτική δεν βρέθηκαν έγκυρα στοιχεία απαιτήσεων.
‏‏לא נמצאו רכיבי תביעה חוקיים ב- XML של המדיניות.
Nincsenek érvényes kérelemelemek a házirend XML-jében.
Nessun elemento di attestazione valido nel codice XML del criterio.
ポリシー XML で有効な要求の要素が見つかりませんでした。
정책 XML에서 올바른 클래임 요소를 찾을 수 없습니다.
Fant ingen gyldige kravelementer i XML-filen for policyen.
W kodzie XML zasad nie znaleziono prawidłowych elementów oświadczeń.
Não foram encontrados elementos de declaração válido na diretiva XML.
В XML политики не найдены допустимые элементы требований.
No se encontraron elementos de notificación válidos entre los datos XML de la directiva.
Det fanns inte några giltiga fordringselement i princip-XML.
İlke XML'si içinde herhangi bir geçerli talep öğesi bulunamadı.
تعذّر العثور على عناصر مطالبات صالحة في ملف XMLالنهج.
没有在策略 XML 中找到有效的声明元素。
在原則 XML 中找不到正確的宣告項目。
V zásadách XML nebyly nalezeny žádné platné prvky žádosti.
Der blev ikke fundet nogen gyldige kravelementer i politikkens XML-fil.
Er zijn geen geldige claimelementen gevonden in de beleids-XML.
没有在策略 XML 中找到有效的声明元素。
在原則 XML 中找不到正確的宣告項目。
تهيئة المخزن: <var>X</var>.
初始化存储区: <var>X</var>。
初始化存放區: <var>X</var>。
Inicializace skladu: <var>X</var>.
Initialiser lager: <var>X</var>.
Archief starten: <var>X</var>.
Alusta säilö: <var>X</var>.
Initialisation du magasin : <var>X</var>.
Speicher wird initialisiert: <var>X</var>.
Προετοιμασία χώρου αποθήκευσης: <var>X</var>.
‏‏מאתחל מאגר: <var>X</var>‎.
Tároló inicializálása: <var>X</var>.
Inizializzazione archivio: <var>X</var>.
ストア <var>X</var> を初期化しています。
저장소를 초기화합니다. <var>X</var>.
Initialiser lager: <var>X</var>.
Inicjalizowanie magazynu: <var>X</var>.
Inicializar armazenamento: <var>X</var>.
Инициализировать хранилище: <var>X</var>.
Inicializar el almacén: <var>X</var>.
Initiera lager: <var>X</var>.
Başlangıç deposu: <var>X</var>.
初始化存储区: <var>X</var>。
初始化存放區: <var>X</var>。
نوع الكائن غير صحيح، المتوقع هو StorableObjectType.LedgerEntry.
对象类型不正确,其类型应为 StorableObjectType.LedgerEntry。
物件類型不正確,必須是 StorableObjectType.LedgerEntry。
Objekt nemá správný typ, očekává typ StorableObjectType.LedgerEntry.
Objektet er af en forkert type. StorableObjectType.LedgerEntry blev forventet.
Object heeft het onjuiste type; StorableObjectType.LedgerEntry wordt verwacht.
Objektin tyyppi on väärä. Odotettu tyyppi: StorableObjectType.LedgerEntry.
Le type de l’objet est incorrect, L’élément StorableObjectType.LedgerEntry est attendu.
Das Objekt weist nicht den richtigen Typ auf. Es wird StorableObjectType.LedgerEntry erwartet.
Το αντικείμενο δεν είναι του σωστού τύπου. Αναμένεται StorableObjectType.LedgerEntry.
‏‏האובייקט אינו מהסוג הנכון, צפוי StorableObjectType.LedgerEntry.
Helytelen az objektum típusa: a program a StorableObjectType.LedgerEntry típust várta.
Oggetto di tipo errato, previsto StorableObjectType.LedgerEntry.
オブジェクトが正しい型ではありません。正しい型は StorableObjectType.LedgerEntry です。
개체의 형식이 올바르지 않습니다. 올바른 형식은 StorableObjectType.LedgerEntry입니다.
Objektet er ikke av riktig type. StorableObjectType.LedgerEntry forventes.
Niepoprawny typ obiektu, oczekiwano typu StorableObjectType.LedgerEntry.
O objeto não é do tipo correto, esperando StorableObjectType.LedgerEntry.
Неверный тип объекта. Ожидается StorableObjectType.LedgerEntry.
El objeto no es del tipo correcto, se esperaba StorableObjectType.LedgerEntry.
Objektet är av fel typ, StorableObjectType.LedgerEntry förväntas.
Nesne doğru türe değil, beklenen tür: StorableObjectType.LedgerEntry.
对象类型不正确,其类型应为 StorableObjectType.LedgerEntry。
物件類型不正確,必須是 StorableObjectType.LedgerEntry。
تعذّر إنشاء خوارزمية التجزئة المطلوبة.
无法创建所需的哈希算法。
無法建立必要的雜湊演算法。
Požadovaný algoritmus hash nemohl být vytvořen.
Den krævede hashalgoritme blev ikke oprettet.
De vereiste hash-algoritme kan niet gemaakt worden.
Vaadittua hajautusalgoritmia ei voitu luoda.
Création de l’algorithme de hachage requis impossible.
Der angeforderte Hashalgorithmus konnte nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του απαιτούμενου αλγορίθμου κατακερματισμού.
‏‏אין אפשרות ליצור את אלגוריתם הרשת הנדרש.
Nem hozható létre a kért kivonatoló algoritmus.
Impossibile creare l'algoritmo hash richiesto.
必要なハッシュ アルゴリズムを作成できませんでした。
필요한 해시 알고리즘을 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette den forespurte nummeralgoritmen.
Nie można utworzyć wymaganego algorytmu mieszania.
Não foi possível criar o algoritmo de hash necessário.
Не удалось создать требуемый алгоритм хэширования.
No se pudo crear el algoritmo hash requerido.
Det gick inte att skapa den nödvändiga hashalgoritmen.
İstenen karma algoritma oluşturulamadı.
无法创建所需的哈希算法。
無法建立必要的雜湊演算法。
Spustit proces UI informačních karet se nezdařilo. Kód chyby je 0x{0:x}.
Brugergrænsefladen til Oplysningskort kunne ikke startes. Fejlkoden er 0x{0:x}.
Het Information Cards UI-proces kan niet opgestart worden. De foutcode is 0x{0:x}.
Information Card -käyttöliittymäprosessia ei voitu käynnistää. Virhekoodi: 0x{0:x}.
Échec de démarrage du processus d’interface utilisateur de carte d’informations. Le code d’erreur est 0x{0:x}.
Der Benutzeroberflächenprozess für die Informationskarte konnte nicht gestartet werden. Fehlercode: 0x{0:x}.
Αποτυχία έναρξης της διεργασίας περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της Κάρτας πληροφοριών. Ο κωδικός σφάλματος είναι 0x{0:x}.
‏‏הפעלת עיבוד ממשק משתמש של כרטיס מידע נכשלה. קוד השגיאה הוא 0x{0:x}‎.
Nem sikerült elindítani az adatkártya felhasználói felületének folyamatát. Hibakód: 0x{0:x}.
Impossibile avviare il processo per l'interfaccia utente della scheda informazioni. Il codice di errore è 0x{0:x}.
情報カード UI プロセスを開始できませんでした。エラー コードは 0x{0:x} です。
정보 카드 UI 프로세스를 시작하지 못했습니다. 오류 코드는 0x{0:x}입니다.
Kan ikke starte grensesnittprosessen for informasjonskort. Feilkoden er 0x{0:x}.
Nie można uruchomić procesu interfejsu użytkownika karty informacyjnej. Kod błędu: 0x{0:x}.
Falha ao iniciar o processo Information Card UI. O código de erro é 0x{0:x}.
Не удалось запустить процесс пользовательского интерфейса информационных карточек. Код ошибки: 0x{0:x}.
No se pudo iniciar el proceso de la interfaz de usuario de la tarjeta de información. El código de error es 0x{0:x}.
Det gick inte att starta gränssnittsprocessen för informationskort. Felkoden är 0x{0:x}.
Bilgi Kartı UI işlemi başlatılamadı. Hata kodu: 0x{0:x}.
فشلت عملية بدء تشغيل واجهة مستخدم بطاقات المعلومات. رمز الخطأ هو 0x{0:x}.
无法启动信息卡 UI 进程。错误代码为 0x{0:x}。
無法啟動資訊卡 UI 處理程序。錯誤碼是 0x{0:x}。
无法启动信息卡 UI 进程。错误代码为 0x{0:x}。
無法啟動資訊卡 UI 處理程序。錯誤碼是 0x{0:x}。
خدمة Windows CardSpace مشغولة جداً بحيث يتعذّر عليها قبول المزيد من الطلبات الواردة. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر سجل الأحداث..
Windows CardSpace 服务太忙,无法接受更多的传入请求。有关详细信息,请参阅事件日志。
Windows CardSpace 服務太忙碌而無法接受其他連入要求。如需詳細資訊,請參閱事件日誌。
Služba Windows CardSpace je příliš zaneprázdněna na akceptování více příchozích požadavků. Další informace naleznete v protokolu událostí.
Tjenesten Windows CardSpace er optaget, og den kan ikke acceptere flere indgående anmodninger. Du kan finde flere oplysninger i hændelseslogfilen.
De Windows CardSpace-service is bezet en kan geen binnenkomende verzoeken meer accepteren. Raadpleeg het gebeurtenislogboek voor meer informatie.
Windows CardSpace -palvelu ei ehdi vastaanottamaan uusia saapuvia pyyntöjä. Lisätietoja on tapahtumalokissa.
Le service Windows CardSpace est trop occupé pour accepter d’autres demandes entrantes. Pour plus d’informations, consultez le journal des événements.
Der Windows CardSpace-Dienst ist ausgelastet und kann keine weiteren eingehenden Anforderungen akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll.
Η υπηρεσία Windows CardSpace είναι απασχολημένη και δεν μπορεί να δεχτεί άλλες εισερχόμενες αιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
‏‏שירות Windows CardSpace עמוס מדי ואין באפשרותו לקבל בקשות נכנסות נוספות. לקבלת מידע נוסף, נא עיין ביומן האירועים.
A Windows CardSpace szolgáltatás terheltség miatt nem tud több bejövő kérést fogadni. További információt az eseménynaplóban talál.
Servizio Windows CardSpace troppo occupato per accettare altre richieste in ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere il registro eventi.
Windows CardSpace サービスがビジー状態であるため、これ以上受信要求を受け付けできません。詳細についてはイベント ログを参照してください。
Windows CardSpace 서비스가 사용량이 너무 많아 들어오는 요청을 더 이상 받을 수 없습니다. 자세한 내용은 이벤트 로그를 참조하십시오.
Tjenesten Windows CardSpace er for opptatt til å godta flere innkommende forespørsler. Se hendelsesloggen hvis du vil ha mer informasjon.
Usługa Windows CardSpace jest zbyt zajęta, aby przyjąć więcej przychodzących żądań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dziennik zdarzeń.
O serviço Windows CardSpace está muito ocupado para aceitar mais solicitações de entrada. Para obter mais informações, consulte o log de eventos.
Служба Windows CardSpace слишком занята, чтобы принять дополнительные входящие запросы. Дополнительные сведения см. в журнале событий.
El servicio Windows CardSpace está demasiado ocupado para aceptar más solicitudes entrantes. Para obtener más información, consulte el registro de eventos.
Windows CardSpace-tjänsten är upptagen och kan inte ta emot fler inkommande begäranden. Du hittar mer information i händelseloggen.
Windows CardSpace hizmeti daha fazla gelen isteği kabul edemeyecek kadar meşgul. Daha fazla bilgi için lütfen olay günlüğüne bakın.
Windows CardSpace 服务太忙,无法接受更多的传入请求。有关详细信息,请参见事件日志。
Windows CardSpace 服務太忙碌而無法接受其他連入要求。如需詳細資訊,請參閱事件日誌。
عنوان البريد الإلكتروني
电子邮件地址
電子郵件地址
E-mailová adresa
E-mail-adresse
E-mailadres
Sähköpostiosoite
Adresse de messagerie
E-Mail-Adresse
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
כתובת דואר אלקטרוני
E-mail cím
Indirizzo di posta elettronica
電子メール アドレス
전자 메일
E-postadresse
Adres e-mail
Endereço de email
Электронная почта
Dirección de correo electrónico
E-postadress
E-posta Adresi
电子邮件地址
電子郵件地址
هوية المتصل هي من النوع الخاطئ الذي لا يمكنه الوصول إلى النظام. الرمز المميز لتسجيل الدخول الكامل هو وحده المعتمد.
用来访问系统的调用方的标识类型错误。仅支持完整的登录令牌。
呼叫者身分識別不是可存取系統的正確類型。只支援完整的登錄權杖。
Identita volajícího má špatný typ pro přístup do systému. Podporovány jsou pouze plně přihlášené tokeny.
Identiteten af den kaldende funktion er ikke af en type, der kan få adgang til systemet. Det er kun tokens til fuld logon, der understøttes.
De identiteit van de aanroeper heeft het verkeerde type voor toegang tot het systeem. Er worden alleen volledige aanmeldingstokens ondersteund.
Kutsujan identiteetin tyyppi ei kelpaa järjestelmän käyttämiseen. Vain täydellisen kirjautumisen tunnussanoma on tuettu.
L’identité de l’appelant est de type incorrect pour accéder au système. Seuls les jetons d’ouverture de session complets sont pris en charge.
Die ID des Aufrufenden ist falsch für den Zugriff auf das System. Es werden nur vollständige Anmeldetokens unterstützt.
Η ταυτότητα του καλούντα είναι εσφαλμένου τύπου για να υπάρξει πρόσβαση στο σύστημα. Υποστηρίζονται μόνο πλήρη διακριτικά σύνδεσης χρήστη.
‏‏זהות המתקשר היא מהסוג השגוי לצורך גישה למערכת. יש תמיכה רק באסימוני כניסה מלאים.
Nem lehet hozzáférni a rendszerhez, mert a hívó identitása nem a megfelelő típusú. Csak a teljes bejelentkezési jogosultságot adó jogkivonatok érvényesek.
Identità del chiamante di tipo errato per l'accesso al sistema. Sono supportati solo token con accesso completo.
呼び出し元の ID は、システムにアクセスするための正しい種類ではありません。フル ログオン トークンのみがサポートされています。
호출자의 ID가 시스템에 액세스하기 위한 올바른 형식이 아닙니다. 전체 로그온 토큰만 지원됩니다.
Oppkallerens identitet er av feil type for å få tilgang til systemet. Bare token for full pålogging støttes.
Tożsamość obiektu wywołującego ma niewłaściwy typ dla uzyskania dostępu do systemu. Obsługiwane są tylko tokeny pełnego logowania.
A identidade do chamador é do tipo errado para acessar o sistema. Só há suporte para token de logon completo.
Для данного типа вызывающей стороны не предусмотрен доступ к системе. Поддерживаются только полные маркеры входа в систему.
La identidad del autor de la llamada es de un tipo incorrecto para obtener acceso al sistema. Sólo se admiten los tokens de inicio de sesión completos.
Anroparens identitet är av fel typ för att få tillgång till systemet. Endast komplett inloggningstoken stöds.
Çağrı yapanın kimliği, sisteme erişim açısından hatalı türde. Yalnızca tam oturum açma belirteçleri desteklenir.
用来访问系统的调用方的标识类型错误。仅支持完整的登录令牌。
呼叫者身分識別不是可存取系統的正確類型。只支援完整的登錄權杖。
هناك عدد كبير جداً من عناصر TokenType في RequestSecurityTokenResponse. هناك عنصر واحد معتمد فقط.
RequestSecurityTokenResponse 具有过多的 TokenType 元素。仅支持一个此类元素。
RequestSecurityTokenResponse 有太多個 TokenType 項目。只能支援一個。
Třída RequestSecurityTokenResponse má příliš mnoho prvků třídy TokenType. Pouze jeden prvek je podporovaný.
RequestSecurityTokenResponse indeholder for mange elementer af typen TokenType. Der understøttes kun ét element af denne type.
Het RequestSecurityTokenResponse heeft te veel TokenType-elementen. Er wordt slechts één element ondersteund.
RequestSecurityTokenResponse-määrityksessä on liian monta TokenType-elementtiä. Vain yksi on tuettu.
Le message RequestSecurityTokenResponse contient trop d’éléments TokenType. Un seul est pris en charge.
Die RequestSecurityTokenResponse enthält zu viele "TokenType"-Elemente. Es wird nur ein solches Element unterstützt.
Η RequestSecurityTokenResponse έχει υπερβολικά πολλά στοιχεία TokenType. Μόνο ένα υποστηρίζεται.
‏‏ל- RequestSecurityTokenResponse יש יותר מדי רכיבי TokenType. יש תמיכה רק ברכיב אחד.
A RequestSecurityTokenResponse elem túl sok TokenType elemet tartalmaz. Csak egy ilyen elem adható meg.
Troppi elementi TokenType in RequestSecurityTokenResponse. È supportato un solo elemento.
RequestSecurityTokenResponse にある TokenType 要素が多すぎます。1 つしかサポートされません。
RequestSecurityTokenResponse에 너무 많은 TokenType 요소가 있습니다. 하나만 지원됩니다.
RequestSecurityTokenResponse har for mange TokenType-elementer. Bare ett støttes.
Element RequestSecurityTokenResponse ma za dużo elementów TokenType. Obsługiwany jest tylko jeden element.
O RequestSecurityTokenResponse tem muitos elementos TokenType. Só há suporte para um.
В RequestSecurityTokenResponse указано слишком много элементов TokenType. Поддерживается только один элемент.
Hay demasiados elementos TokenType en RequestSecurityTokenResponse. Sólo se admite uno.
RequestSecurityTokenResponse har för många TokenType-element. Endast ett stöds.
RequestSecurityTokenResponse, çok fazla TokenType öğesine sahip. Yalnızca bir adet desteklenir.
RequestSecurityTokenResponse 具有过多的 TokenType 元素。仅支持一个此类元素。
RequestSecurityTokenResponse 有太多個 TokenType 項目。只能支援一個。
See catalog page for all messages.