The service
Messages on page
هاتف المنزل
住宅电话
住家電話
Telefon domů
Telefon (privat)
Telefoonnummer thuis
Kotipuhelin
Numéro de téléphone personnel
Telefon (privat)
Τηλέφωνο οικίας
טלפון בבית
Otthoni telefonszám
Telefono (ab.)
自宅電話
집 전화
Privattelefon
Telefon domowy
Telefone residencial
Домашний телефон
Teléfono particular
Hemtelefon
Ev Telefonu
住宅电话
住家電話
حدث استثناء في Windows CardSpace.
Windows CardSpace 中出现异常。
Windows CardSpace 中發生例外狀況。
Ve službě Windows CardSpace došlo k výjimce.
Der opstod en undtagelse i Windows CardSpace.
Er is een uitzondering opgetreden in Windows CardSpace.
Ausnahmefehler in Windows CardSpace.
Παρουσιάστηκε εξαίρεση στο Windows CardSpace.
‏‏אירעה חריגה ב- Windows CardSpace.
Kivételhiba történt a Windows CardSpace szolgáltatásban.
È stata generata un'eccezione in Windows CardSpace.
Windows CardSpace で例外が発生しました。
Windows CardSpace에서 예외가 발생했습니다.
Det oppstod et unntak i Windows CardSpace.
Wystąpił wyjątek w programie Windows CardSpace.
Ocorreu uma exceção no Windows CardSpace.
В Windows CardSpace возникло исключение.
Excepción en Windows CardSpace.
Ett undantag inträffade i Windows CardSpace.
Windows CardSpace içinde bir özel durum oluştu.
Windows CardSpace 中出现异常。
Une exception s’est produite dans Windows CardSpace.
Windows CardSpace 中發生例外狀況。
Windows CardSpace -poikkeus.
Neplatná reference tokenu v RSTR obdržena od poskytovatele identity.
Der er en tokenreference i den RSTR, der blev modtaget fra IP'en, som ikke er gyldig.
IP:stä vastaanotetussa RSTR:ssä on virheellinen tunnussanomaviittaus.
Ungültiger Tokenverweis in dem vom IP empfangenen RSTR.
Μη έγκυρη αναφορά διακριτικού στο RSTR που ελήφθη από το IP.
‏‏הפניה לאסימון לא חוקי ב- RSTR שהתקבל מה- IP.
Az identitásszolgáltató által küldött biztonságijogkivonat-kérő (RST) üzenetre adott válaszüzenet (RSTR) érvénytelen jogkivonat-hivatkozást tartalmaz.
Riferimento a token non valido nella risposta RSTR ricevuta dal provider di identità.
IP から受信した RSTR 内のトークン参照が無効です。
IP에서 수신된 RSTR의 토큰 참조가 잘못되었습니다.
Ugyldig tokenreferanse i RSTR mottatt fra identitetsleverandøren.
Odwołanie do nieprawidłowego tokenu w wiadomości RSTR otrzymanej z protokołu internetowego.
Referência de token inválida no RSTR recebido do IP.
От поставщика удостоверений получена недопустимая ссылка на маркер в RSTR.
El RSTR recibido de la dirección IP contiene una referencia de token no válida.
Ogiltig tokenreferens i den RSTR som erhållits från IP.
IP'den alınan RSTR içinde geçersiz belirteç başvurusu.
De RSTR die ontvangen is van de IP, heeft een ongeldige tokenverwijzing.
Référence de jeton non valide dans la réponse RSTR reçue de l’IP.
مرجع الرمز في RSTR الذي تم تلقيه من بروتوكول الإنترنت غير صالح.
从 IP 接收到的 RSTR 中具有无效的令牌引用。
從識別提供者 (IP) 收到的 RSTR 中有無效的權杖參照。
从 IP 接收到的 RSTR 中具有无效的令牌引用。
從識別提供者 (IP) 收到的 RSTR 中有無效的權杖參照。
يجب أن يحتوي AppliesTo على EndpointAddress واحد صالح من WSAddressing10 أو WSAddressing2004.
AppliesTo 必须仅包含来自 WSAddressing10 或 WSAddressing2004 的单个有效的 EndpointAddress。
AppliesTo 只能包含來自 WSAddressing10 或 WSAddressing2004 的一個有效 EndpointAddress。
Funkce Platí pro musí obsahovat pouze jednu platnou třídu EndpointAddress ze třídy WSAddressing10 nebo WSAddressing2004.
AppliesTo må kun indeholde en enkelt gyldig EndpointAddress fra WSAddressing10 eller WSAddressing2004.
AppliesTo 必须仅包含来自 WSAddressing10 或 WSAddressing2004 的单个有效的 EndpointAddress。
AppliesTo mag maar één geldig EndpointAddress bevatten van WSAddressing10 of WSAddressing2004.
AppliesTo saa sisältää vain yhden kelvollisen EndpointAddress-arvon (WSAddressing10 tai WSAddressing2004).
L’élément AppliesTo doit contenir une seule adresse EndpointAddress valide de WSAddressing10 ou WSAddressing2004.
"AppliesTo" darf nur eine gültige "EndpointAddress" von "WSAddressing10" oder "WSAddressing2004" enthalten.
Το στοιχείο AppliesTo πρέπει να περιέχει μία μόνο έγκυρη EndpointAddress από το WSAddressing10 ή το WSAddressing2004.
‏‏AppliesTo חייב להכיל EndpointAddress חוקי אחד בלבד מ- WSAddressing10 או מ- WSAddressing2004.
Az AppliesTo csak egy érvényes EndpointAddress értéket tartalmazhat a következők egyikéből: WSAddressing10 vagy WSAddressing2004.
AppliesTo deve contenere solo un EndpointAddress valido da WSAddressing10 o WSAddressing2004.
AppliesTo には、WSAddressing10 または WSAddressing2004 からの有効な単一の EndpointAddress のみが含まれている必要があります。
AppliesTo에는 WSAddressing10 또는 WSAddressing2004의 사용할 수 있는 단일 EndpointAddress만 포함되어야 합니다.
AppliesTo kan bare inneholde én gyldig EndpointAddress fra WSAddressing10 eller WSAddressing2004.
Element AppliesTo musi zawierać tylko jeden prawidłowy adres EndpointAddress z adresowania WSAddressing10 lub WSAddressing2004.
AppliesTo deve conter um único EndpointAddress válido proveniente de WSAddressing10 ou WSAddressing2004.
Элемент AppliesTo должен содержать только один допустимый элемент EndpointAddress из WSAddressing10 или WSAddressing2004.
AppliesTo debe contener sólo un elemento EndpointAddress de WSAddressing10 o WSAddressing2004.
AppliesTo får endast innehålla en giltig EndpointAddress från WSAddressing10 eller WSAddressing2004.
AppliesTo, WSAddressing10'dan veya WSAddressing2004'ten tek bir geçerli EndpointAddress içermelidir.
AppliesTo 只能包含來自 WSAddressing10 或 WSAddressing2004 的一個有效 EndpointAddress。
正在删除存储区: <var>X</var>。
جاري حذف المخزن: <var>X</var>.
正在删除存储区: <var>X</var>。
正在刪除存放區: <var>X</var>。
Odstranění skladu: <var>X</var>.
Sletter lageret <var>X</var>.
Bezig met verwijderen van archief: <var>X</var>.
Poistetaan säilöä: <var>X</var>.
Suppression du magasin : <var>X</var>.
Speicher wird gelöscht: <var>X</var>.
Διαγραφή χώρου αποθήκευσης: <var>X</var>.
‏‏מוחק מאגר: <var>X</var>‎.
Tároló törlése: <var>X</var>.
Eliminazione in corso dell'archivio: <var>X</var>.
ストア <var>X</var> を削除しています。
저장소를 삭제하는 중입니다. <var>X</var>.
Sletter lager: <var>X</var>.
Usuwanie magazynu: <var>X</var>.
Excluindo armazenamento: <var>X</var>.
Удаление хранилища: <var>X</var>.
Se está eliminando el almacén: <var>X</var>.
Tar bort lager: <var>X</var>.
Silinen depo: <var>X</var>.
正在刪除存放區: <var>X</var>。
Nebyla zapnuta ochrana skladového souboru pomocí DPAPI.
Lagerfilen er ikke beskyttet af DPAPI.
Het archiefbestand is niet beveiligd door DPAPI.
Säilötiedostoa ei ole suojattu DPAPI:n avulla.
Le fichier de stockage n’est pas protégé par DPAPI.
Die Speicherdatei wird nicht durch DPAPI geschützt.
Το αρχείο του χώρου αποθήκευσης δεν προστατεύεται από DPAPI.
‏‏קובץ המאגר אינו מוגן על-ידי DPAPI.
A tárolófájlt nem védi DPAPI összetevő.
Il file di archivio non è protetto da DPAPI.
ストア ファイルが DPAPI で保護されていません。
저장소 파일이 DPAPI로 보호되지 않습니다.
Lagerfilen er ikke beskyttet av DPAPI.
Plik magazynu nie jest chroniony funkcją DPAPI.
O arquivo de armazenamento está protegido por DPAPI.
Файл хранилища не защищен интерфейсом DPAPI.
El archivo de almacenamiento no está protegido mediante DPAPI.
Lagerfilen skyddas inte av DPAPI.
Depo dosyası DPAPI tarafından korunmuyor.
该存储区文件未受 DPAPI 保护。
ملف التخزين غير محمي بواسطة DPAPI.
该存储区文件未受 DPAPI 保护。
存放區檔案未受 DPAPI 保護。
存放區檔案未受 DPAPI 保護。
حدث خطأ في التحقق من صحة المخطط.
MSB4045: 项目无效。{0}
MSB4045: 專案無效。{0}
MSB4045: Projekt není platný. {0}
MSB4045: Projektet er ikke gyldigt. {0}
MSB4045: project is niet geldig. {0}
MSB4045: Projekti on virheellinen. {0}
MSB4045: Le projet n'est pas valide. {0}
MSB4045: Ungültiges Projekt. {0}
MSB4045: Το έργο δεν είναι έγκυρο. {0}
‏‏אירעה שגיאה באימות הסכימה.
MSB4045: A projekt érvénytelen. {0}
MSB4045: progetto non valido. {0}
MSB4045: プロジェクトは無効です。{0}
MSB4045: 프로젝트가 잘못되었습니다. {0}
MSB4045: Prosjektet er ikke gyldig. {0}
MSB4045: Projekt jest nieprawidłowy. {0}
MSB4045: Projeto não é válido. {0}
MSB4045: Проект недействителен. {0}
MSB4045: El proyecto no es válido. {0}
MSB4045: Projektet är inte giltigt. {0}
MSB4045: Proje geçerli değil. {0}
MSBUILD : MSB1044: 專案無效。{0}
MSBUILD : MSB1044: 项目无效。{0}
مفتاح المخزن محمي.
存储区密钥已经被保护。
已保護存放區金鑰。
Ochrana klíče skladu byla zapnuta.
Lagernøglen er allerede beskyttet.
De archiefsleutel is al beveiligd.
Säilöavain on jo suojattu.
La clé du magasin est déjà protégée.
Der Speicherschlüssel wird bereits geschützt.
Το κλειδί του χώρου αποθήκευσης προστατεύεται ήδη.
‏‏מפתח המאגר כבר מוגן.
A tároló kulcsa már jelszóval védett.
La chiave dell'archivio è già protetta.
ストア キーは既に保護されています。
저장소 키가 이미 보호되고 있습니다.
Lagernøkkelen er beskyttet fra før.
Klucz magazynu jest już chroniony.
A chave de armazenamento já está protegida.
Ключ хранилища уже защищен.
La clave de almacenamiento ya está protegida.
Lagernyckeln är redan skyddad.
Depo anahtarı zaten korunuyor.
存储区密钥已经被保护。
已保護存放區金鑰。
تتعذر قراءة قيمة تكوين ICardAgtSleepTime، إما بسبب كونها منسقة بشكل غير صحيح، أو لكونها خارج النطاق. تأكد من أن القيمة عبارة عن عدد صحيح يمثل عدد الثواني التي يجب أن يكون خلالها عميل الواجهة ساكناً. لا يمكن أن تكون القيمة أكبر من 30000.
无法读取 ICardAgtSleepTime 配置值,因为它的格式不正确或它超出范围。请确保该值为表示 UI 代理应休眠的秒数的整数。该值不能大于 30,000。
無法讀取 ICardAgtSleepTime 組態值,因為它的格式不正確,或已超出範圍。請確定該值為代表 UI 代理程式應進入睡眠秒數的整數。這個值不可以大於 30,000。
Nepodařilo se načíst konfigurační hodnotu ICardAgtSleepTime, buď z důvodu nesprávného formátování, nebo proto, že byla mimo rozsah. Ujistěte se, že hodnota je celé číslo vyjadřující počet sekund, po které by měl být UI Agent nečinný. Hodnota nemůže být vyšší než 30 000.
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της τιμής των παραμέτρων ICardAgtSleepTime, είτε επειδή μορφοποιήθηκε εσφαλμένα, είτε επειδή είναι εκτός της περιοχής τιμών. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή είναι ακέραιος, που παριστάνει τον αριθμό των δευτερολέπτων που ο παράγοντας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη θα πρέπει να είναι σε αναστολή. Η τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30.000.
‏‏אין אפשרות לקרוא את ערך התצורה ICardAgtSleepTime כיוון שהוא לא עוצב כראוי, או כיוון שהוא היה מחוץ לטווח. ודא שהערך הוא מספר שלם המייצג את מספר השניות שסוכן ממשק המשתמש אמור להיות במצב שינה. הערך לא יכול להיות גדול מ- 30,000.
Nem olvasható az ICardAgtSleepTime konfigurációs érték, mert helytelenül van formázva, vagy mert kívül esik az érvényes értékek tartományán. Győződjön meg arról, hogy az érték egy olyan egész szám, amely azt az időtartamot jelzi másodpercben, ameddig a felhasználói felület ügynökének inaktív állapotban kell maradnia. Az érték legfeljebb 30000 lehet.
Impossibile leggere il valore di configurazione ICardAgtSleepTime. Formato errato o valore fuori intervallo. Assicurarsi che il valore sia un numero intero che rappresenta il numero di secondi di sospensione dell'agente dell'interfaccia utente. Il valore non può essere superiore a 30.000.
ICardAgtSleepTime 構成値を読み取ることができません。形式が間違っているか、値が範囲外です。この値が、UI エージェントがスリープする秒数を表す整数値であることを確認してください。30,000 を超える値を設定することはできません。
형식이 잘못되었거나 범위를 벗어났기 때문에 IcardAgtSleepTime 구성 값을 읽을 수 없습니다. 해당 값이 UI 에이전트가 일시 중지되어야 하는 시간(초)을 나타내는 정수인지 확인하십시오. 값은 30,000보다 클 수 없습니다.
Kan ikke lese konfigurasjonsverdien ICardAgtSleepTime fordi den er feil formatert eller er utenfor verdiområdet. Kontroller at verdien er et heltall som representerer antall sekunder grensesnittagenten skal være i hvilemodus. Verdien kan ikke være større enn 30 000.
Nie można odczytać wartości konfiguracyjnej ICardAgtSleepTime z powodu jej niepoprawnego sformatowania lub wartości spoza zakresu. Sprawdź, czy wartość jest liczbą całkowitą reprezentującą liczbę sekund uśpienia agenta interfejsu użytkownika. Wartość nie może być większa niż 30 000.
Não é possível ler o valor de configuração do ICardAgtSleepTime, porque ele foi formatado incorretamente ou porque estava fora do intervalo. Certifique-se de que o valor é um inteiro que representa o número de segundos que o UI Agent deve dormir. O valor não pode ser maior que 30.000.
Не удается считать значение параметра настройки ICardAgtSleepTime, поскольку оно неправильно сформатировано или находится за пределами допустимого диапазона. Проверьте, что это значение является целым числом, соответствующим длительности (в секундах) режима ожидания агента пользовательского интерфейса. Это значение не может превышать 30000.
No se pudo leer el valor de configuración ICardAgtSleepTime porque su formato no es correcto o porque está fuera del intervalo. Asegúrese de que el valor es un número entero que representa el número de segundos que el agente de la interfaz de usuario debe permanecer en espera. El valor no puede ser superior a 30.000.
Det går inte att läsa IcardAgtSleepTime-konfigurationsvärdet. Det beror antingen på att det formaterats fel eller på att det ligger utanför intervallet. Kontrollera att värdet är ett heltal som anger antalet sekunder som gränssnittsagenten ska vila. Värdet får inte överstiga 30 000.
ICardAgtSleepTime yapılandırma değeri okunamıyor, bunun nedeni hatalı biçimlendirilmiş olması ya da aralık dışında bulunması olabilir. UI Aracısı'nın uyuması gereken süreyi saniye olarak belirten değerin bir tamsayı olduğundan emin olun. Değer, 30.000'den büyük olamaz.
Konfigurationsværdien ICardAgtSleepTime kan ikke læses, da den ikke er formateret korrekt, eller fordi den er uden for det tilladte interval. Kontroller, at værdien er et heltal, og at den angiver det antal sekunder, som brugergrænsefladeagenten skal være i dvale. Værdien må ikke være større end 30.000.
De ICardAgtSleepTime-configuratiewaarde kan niet gelezen worden, omdat deze verkeerd is opgemaakt of buiten het bereik valt. Zorg ervoor dat de waarde een geheel getal is dat het aantal seconden weergeeft dat de UI-agent moet slapen. De waarde mag niet groter zijn dan 30.000.
ICardAgtSleepTime-määritysarvoa ei voi lukea, koska sen muoto on virheellinen tai koska se ei ollut sallitussa alueessa. Varmista, että arvo on kokonaisluku, joka osoittaa, miten pitkään käyttöliittymäagentin on oltava lepotilassa. Arvo ei voi olla suurempi kuin 30 000.
Impossible de lire la valeur de configuration ICardAgtSleepTime : soit elle n’a pas été correctement formatée, soit elle se trouvait hors limites. Vérifiez que la valeur est un entier représentant la durée en secondes de la mise en veille de l’agent de l’interface utilisateur. Cette valeur ne peut pas excéder 30 000.
Der Konfigurationswert "ICardAgtSleepTime" konnte nicht gelesen werden. Er ist entweder falsch formatiert oder liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem Wert um eine ganze Zahl handelt, die die Anzahl von Sekunden angibt, für die der Benutzeroberflächen-Agent ruhen soll. Der Wert darf nicht größer als 30.000 sein.
无法读取 ICardAgtSleepTime 配置值,因为它的格式不正确或它超出范围。请确保该值为表示 UI 代理应休眠的秒数的整数。该值不能大于 30,000。
無法讀取 ICardAgtSleepTime 組態值,因為它的格式不正確,或已超出範圍。請確定該值為代表 UI 代理程式應進入睡眠秒數的整數。這個值不可以大於 30,000。
تعذّر تنفيذ الطلب بسبب خطأ في جهاز I/O. حدث الخطأ التالي: '<var>X</var>'
由于 I/O 设备错误,无法执行请求。发生以下错误:“<var>X</var>”
由于 I/O 设备错误,无法执行请求。发生以下错误:“<var>X</var>”
因為 I/O 裝置錯誤,所以無法執行要求。發生下列錯誤: '<var>X</var>'
Požadavek nebyl proveden kvůli chybě vstupně-výstupního zařízení. Došlo k následující chybě: <var>X</var>
Anmodningen kunne ikke udføres, da følgende fejl opstod i en I/O-enhed: <var>X</var>
De aanvraag kan niet worden uitgevoerd als gevolg van een I/O-apparaatfout. De volgende fout is opgetreden: <var>X</var>
Pyyntöä ei voitu tehdä I/O-laitevirheen vuoksi. Virhe: <var>X</var>
La demande n’a pas pu être effectuée en raison d’une erreur de périphérique d’E/S. L’erreur suivante s’est produite : « <var>X</var> »
Die Anforderung konnte aufgrund eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden. Folgender Fehler ist aufgetreten: <var>X</var>
Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της αίτησης εξαιτίας ενός σφάλματος συσκευής I/O. Παρουσιάστηκε το παρακάτω σφάλμα: '<var>X</var>'
A kérés I/O eszközhiba miatt nem hajtható végre. A következő hiba történt: „<var>X</var>”
Impossibile eseguire la richiesta a causa di un errore di periferica I/O. Si è verificato il seguente errore: '<var>X</var>'
I/O デバイスのエラーのため要求を実行できませんでした。次のエラーが発生しました: '<var>X</var>'
I/O 장치 오류 때문에 요청을 수행할 수 없습니다. '<var>X</var>' 오류가 발생했습니다.
Forespørselen kunne ikke utføres på grunn av feil på en I/U-enhet. Følgende feil oppstod: <var>X</var>
Nie można wykonać żądania, ponieważ wystąpił błąd urządzenia We/Wy. Wystąpił następujący błąd: „<var>X</var>”
A solicitação não pôde ser realizada em função de um erro de dispositivo de E/S. Ocorreu o seguinte erro: '<var>X</var>'
Не удалось выполнить запрос из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. Обнаружена следующая ошибка: "<var>X</var>"
No se pudo realizar la solicitud debido a un error de dispositivo de E/S. Se produjo el siguiente error: '<var>X</var>'
Begäran kunde inte utföras på grund av ett I/O-enhetsfel. Följande fel uppstod: <var>X</var>
İstek, G/Ç aygıtı hatası nedeniyle gerçekleştirilemedi. Aşağıdaki hata oluştu: '<var>X</var>'
因為 I/O 裝置錯誤,所以無法執行要求。發生下列錯誤: '<var>X</var>'
‏‏לא היתה אפשרות לבצע את הבקשה בגלל שגיאת התקן קלט/פלט. השגיאה הבאה אירעה: '<var>X</var>'
See catalog page for all messages.