The service
Messages on page
Määritetty arkistotilannevedoksen alasekvenssinumero on suurempi kuin määritetty yläsekvenssinumero.
Le numéro de séquence inférieur spécifié pour la capture instantanée d’archive est plus grand que le numéro de séquence supérieur spécifié.
Die angegebene untere Sequenznummer für den Archivsnapshot ist größer als die angegebene obere Sequenznummer.
Ο καθορισμένος μικρός αριθμός ακολουθίας για το στιγμιότυπο αρχειοθήκης είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο μεγάλο αριθμό ακολουθίας.
‏‏מספר הרצף הנמוך שצוין עבור תמונת הארכיון גדול יותר ממספר הרצף הגבוה שצוין.
Az archív pillanatkép megadott alsó sorszáma nagyobb, mint a megadott felső sorszám.
Il numero di sequenza basso specificato per l'istantanea dell'archivio è superiore al numero di sequenza alto specificato.
アーカイブ スナップショットに対して指定された低いシーケンス番号が、指定された高いシーケンス番号よりも大きな値になっています。
아카이브 스냅숏에 지정된 낮은 시퀀스 번호가 높은 시퀀스 번호보다 큽니다.
Det angitte lave sekvensnummeret for arkivøyeblikksbildet er større enn det angitte høye sekvensnummeret.
Określony niski numer sekwencji dla migawki archiwum jest większy niż określony wysoki numer sekwencji.
O número de seqüência baixo especificado para o instantâneo de arquivo é maior que o número de seqüência alto especificado.
Указанный минимальный порядковый номер архивного снимка состояния больше указанного максимального порядкового номера.
El número de secuencia inferior especificado para la instantánea de archivo es mayor que el número de secuencia superior especificado.
Det angivna startsekvensnumret för arkivögonblicksbilden är större än det angivna slutnumret för sekvensen.
Arşiv anlık görüntüsü için belirtilen düşük sıra numarası, belirtilen yüksek sıra numarasından daha büyük.
为存档快照指定的低序列号大于指定的高序列号。
رقم التسلسل المنخفض المحدد للقطة النشطة أكبر من رقم التسلسل العالي المحدد.
为存档快照指定的低序列号大于指定的高序列号。
為封存快照所指定的序號下限大於指定的序號上限。
Zadané nízké číslo sekvence pro snímek archivu je větší než zadané vysoké číslo frekvence.
Det angivne lave sekvensnummer for arkivsnapshot er større end det angivne høje sekvensnummer.
Het opgegeven lage volgnummer voor de archief-momentopname is hoger dan het opgegeven hoogste volgnummer.
為封存快照所指定的序號下限大於指定的序號上限。
لا يمكن استخدام اسم نطاق مكرر.
无法使用重复的范围名称。
無法使用重複的範圍名稱。
Nelze použít duplicitní název meze.
Der kan ikke bruges identiske navne på udvidelser.
Een dubbele gebiedsnaam kan niet worden gebruikt.
Jatkeen nimi ei voi olla sama kuin olemassa olevalla jatkeella.
Un nom d’extension en double ne peut pas être utilisé.
Doppelte Erweiterungsnamen können nicht verwendet werden.
Δεν είναι δυνατή η χρήση ενός διπλότυπου ονόματος επέκτασης.
‏‏אין אפשרות להשתמש בשם היקף כפול.
Ismétlődő blokknév nem használható.
Impossibile utilizzare un nome di extent duplicato.
重複する範囲名は使用できません。
중복 범위 이름은 사용할 수 없습니다.
Kan ikke bruke et duplikat utvidelsesnavn.
Nie można używać zduplikowanej nazwy zakresu.
Um nome de extensão duplicado não pode ser usado.
Использование дублированных имен для областей журнала запрещено.
No se puede usar un nombre de extensión duplicado.
Det går inte att använda ett dubblettomfångsnamn.
Yinelenen bir uzantı adı kullanılamaz.
无法使用重复的范围名称。
無法使用重複的範圍名稱。
منع نهج للسجل إتمام العملية.
日志策略使操作无法完成。
記錄的原則導致作業無法完成。
Zásady protokolu neumožnily dokončení operace.
En politik for logfilen forhindrede, at handlingen blev fuldført.
De bewerking kan niet worden voltooid omdat het logboekbeleid dit voorkomt.
Lokin käytäntö esti toiminnon valmistumisen.
Une stratégie pour le journal a empêché l’achèvement de l’opération.
Eine Richtlinie für das Protokoll hat den Abschluss des Vorgangs verhindert.
Μια πολιτική για το αρχείο καταγραφής εμπόδισε την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
‏‏מדיניות של היומן מנעה את השלמת הפעולה.
A napló házirendje megakadályozta, hogy a művelet befejeződjön.
Impossibile completare l'operazione a causa di un criterio relativo al registro.
このログに対するポリシーが原因で操作を完了できません。
로그에 대한 정책 때문에 작업을 완료할 수 없습니다.
En policy for loggen hindret at operasjonen ble fullført.
Zasada dziennika uniemożliwiła zakończenie operacji.
Uma diretiva para o log impediu que a operação fosse concluída.
Операция не завершена из-за политика для этого журнала.
Una directiva del registro impidió que se completara la operación.
En loggprincip förhindrade åtgärden att slutföras.
Bir günlük ilkesi işlemin tamamlanmasını engelliyor.
日志策略使操作无法完成。
記錄的原則導致作業無法完成。
لا يمكن استخدام وضع الملفات FileMode.CreateNew دون إمكانية الوصول للكتابة.
如果没有写入权限,则无法使用 FileMode.CreateNew 文件模式。
沒有寫入存取權,無法使用 FileMode.CreateNew 檔案模式。
Režim souboru FileMode.CreateNew nelze použít bez přístupu pro zápis.
Filtilstanden FileMode.CreateNew kan ikke bruges uden skriveadgang.
De bestandsmodus FileMode.CreateNew kan niet worden gebruikt zonder schrijftoegang.
FileMode.CreateNew-tiedostotilaa ei voi käyttää ilman kirjoitusoikeutta.
Le mode du fichier FileMode.CreateNew ne peut pas être utilisé sans un accès en écriture.
Für die Verwendung des Dateimodus "FileMode.CreateNew" ist Schreibzugriff erforderlich.
Η λειτουργία αρχείου FileMode.CreateNew δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί χωρίς δικαίωμα εγγραφής.
‏‏אין אפשרות להשתמש במצב הקובץ FileMode.CreateNew ללא גישת כתיבה.
Írási jogosultság nélkül a FileMode.CreateNew fájlmód nem használható.
Impossibile utilizzare la modalità file FileMode.CreateNew senza accesso in scrittura.
FileMode.CreateNew ファイル モードを使用するには書き込みアクセス権が必要です。
쓰기 권한이 없으면 FileMode.CreateNew 파일 모드를 사용할 수 없습니다.
FileMode.CreateNew-filmodusen kan ikke brukes uten skrivetilgang.
Nie można używać trybu pliku FileMode.CreateNew bez uprawnień do zapisu.
O modo arquivo FileMode.CreateNew não pode ser usado sem acesso de gravação.
Режим файла FileMode.CreateNew не может использоваться без прав на запись.
El modo de archivo FileMode.CreateNew no se puede usar sin acceso de escritura.
FileMode.CreateNew-filläget kan inte användas utan skrivåtkomst.
FileMode.CreateNew dosya modu, yazma izni olmadan kullanılamaz.
如果没有写入权限,则无法使用 FileMode.CreateNew 文件模式。
沒有寫入存取權,無法使用 FileMode.CreateNew 檔案模式。
تمت كتابة السجل بواسطة إصدار غير متوافق من تسلسل السجلات.
记录是使用不兼容的记录序列版本写入的。
記錄寫入時的記錄順序版本不相容。
Záznam byl zapsán s nekompatibilní verzí sekvence záznamů.
Posten blev skrevet med en inkompatibel version af postsekvensen.
De record is geschreven met een niet-compatibele versie van de recordreeks.
Tietue kirjoitettiin käyttämällä yhteensopimatonta tietuejakson versiota.
L’enregistrement a été écrit avec une version incompatible de la séquence d’enregistrement.
Der Datensatz wurde mit einer inkompatiblen Version der Datensatzsequenz geschrieben.
Η εγγραφή έγινε με μη συμβατή έκδοση της ακολουθίας εγγραφών.
‏‏הרשומה נכתבה עם גירסה לא תואמת של רצף הרשומות.
A rekord a rekordsorozat nem kompatibilis verziójával készült.
Il record è stato scritto con una versione incompatibile della sequenza di record.
レコードは互換性のないバージョンのレコード シーケンスで書き込まれました。
레코드 시퀀스의 호환되지 않는 버전으로 레코드를 작성했습니다.
Oppføringen ble skrevet med en inkompatibel versjon av oppføringssekvensen.
Rekord został zapisany z sekwencją rekordu o niezgodnej wersji.
O registro foi gravado com uma versão incompatível da seqüência do registro.
Запись была сделана с помощью несовместимой версии последовательности регистрации.
El registro se escribió con una versión incompatible de la secuencia de registros.
Posten har skrivits med en inkompatibel version av postsekvensen.
Kayıt, kayıt sırasının uyumsuz bir sürümüyle yazıldı.
记录是使用不兼容的记录序列版本写入的。
記錄寫入時的記錄順序版本不相容。
مخزن السجلات غير قابل للأرشفة.
日志存储不可存档。
無法封存記錄儲存區。
Úložiště protokolu nelze archivovat.
Logfillageret kan ikke arkiveres.
De logboekopslag is niet archiveerbaar.
Lokisäilö ei ole arkistoitavissa.
Le magasin de journaux ne peut pas être archivé.
Der Protokollspeicher kann nicht archiviert werden.
Δεν είναι δυνατή η αρχειοθέτηση του χώρου αποθήκευσης του αρχείου καταγραφής.
‏‏אין אפשרות להעביר לארכיון את מאגר היומנים.
A naplótároló nem archiválható.
Archivio dei registri non archiviabile.
ログ ストアがアーカイブ可能ではありません。
로그 저장소를 보관할 수 없습니다.
Logglageret er ikke arkiverbart.
Nie można utworzyć archiwum magazynu dziennika.
O armazenamento de log não é arquivável.
Данное хранилище журналов не может быть архивировано.
El almacén de registros no es archivable.
Loggarkivet kan inte arkiveras.
Günlük deposu arşivlenemez.
日志存储不可存档。
無法封存記錄儲存區。
حجم الحجز غير صالح أو يتجاوز الحجم الأقصى للحجز.
保留大小无效或超出最大保留大小。
保留大小無效或是超過保留大小上限。
Vyhrazená velikost není platná nebo překračuje maximální vyhrazenou velikost.
Reservationsstørrelsen er ikke gyldig, eller den overskrider den maksimale reservationsstørrelse.
De reserveringsgrootte is ongeldig of overschrijdt de maximale reserveringsgrootte.
Varauskoko ei kelpaa, tai se ylittää varauskoon enimmäisarvon.
La taille de réservation n’est pas valide ou dépasse la taille de réservation maximale.
Die Reservierungsgröße ist ungültig oder überschreitet die maximale Reservierungsgröße.
Το μέγεθος δέσμευσης δεν είναι έγκυρο ή υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος δέσμευσης.
‏‏גודל ההזמנה אינו חוקי או שהוא חורג מגודל ההזמנה המרבי.
A foglalási méret érvénytelen, vagy meghaladja az engedélyezett foglalási méretet.
Dimensione prenotazione non valida o superiore alla dimensione massima.
予約サイズが無効であるか、最大予約サイズを超えています。
예약 크기가 잘못되었거나 최대 예약 크기를 초과합니다.
Reservasjonsstørrelsen er ugyldig eller overskrider maksimal reservasjonsstørrelse.
Rozmiar rezerwacji jest nieprawidłowy lub przekracza maksymalny rozmiar rezerwacji.
O tamanho da reserva é inválido ou excede o tamanho máximo de reserva.
Размер резервирования недопустим или превышает максимальный размер резервирования.
El tamaño de reserva no es válido o supera el límite máximo.
Reservationsstorleken är ogiltig eller överskrider maximalt reservationsstorlek.
Ayırma boyutu geçerli değil ya da en büyük ayırma boyutunu aşıyor.
保留大小无效或超出最大保留大小。
保留大小無效或是超過保留大小上限。
تم بلوغ نهاية السجل.
已到达日志结尾。
已達到記錄結尾。
Bylo dosaženo konce protokolu.
Slutningen af logfilen er blevet nået.
Het einde van het logboek is bereikt.
Lokin loppu on saavutettu.
La fin du journal a été atteinte.
Das Protokollende wurde erreicht.
Το τέλος του αρχείου καταγραφής έφτασε στο όριό του.
‏‏המערכת הגיעה לסוף היומן.
Elérte a napló végét.
È stata raggiunta la fine del registro.
ログ ファイルの最後に到達しました。
로그 끝에 도달했습니다.
Slutten av loggen er nådd.
Osiągnięto koniec dziennika.
O final do log foi atingido.
Достигнут конец журнала.
Se llegó al final del registro.
Slutet på loggen har nåtts.
Günlük sonuna ulaşıldı.
已到达日志结尾。
已達到記錄結尾。
Määritetty lokinumeroinnin aloitussekvenssinumero ei kelpaa.
Le numéro de séquence de démarrage d’énumération de journal spécifié n’est pas valide.
Die angegebene Startsequenznummer der Protokollaufzählung ist ungültig.
Ο καθορισμένος αριθμός ακολουθίας για εκκίνηση απαρίθμησης του αρχείου καταγραφής δεν είναι έγκυρος.
‏‏מספר הרצף להתחלת ספירת יומן שצוין אינו חוקי.
A megadott naplófelsorolás kezdő sorszáma érvénytelen.
Il numero di sequenza specificato per l'avvio dell'enumerazione del registro non è valido.
指定されたログ列挙開始シーケンス番号が無効です。
지정된 로그 열거 시작 시퀀스 번호가 잘못되었습니다.
Det angitte startsekvensnummeret for loggnummerering er ugyldig.
Określony numer sekwencji rozpoczęcia rejestracji dziennika jest nieprawidłowy.
O número de seqüência de início de enumeração de log especificado é inválido.
Указанный порядковый номер начала регистрационного перечисления недопустим.
El número de secuencia de inicio de enumeración de registro especificado no es válido.
Det angivna startsekvensnumret för logguppräkning är ogiltigt.
Belirtilen günlük numaralandırması başlangıç sıra numarası geçersiz.
رقم تسلسل بدء تعداد السجلات المحددة غير صالح.
指定的日志枚举起始序列号无效。
指定的記錄列舉開始序號無效。
Zadané číslo sekvence počátku výčtu protokolu není platné.
Det angivne startsekvensnummer for logføringsoptællingen er ikke gyldigt.
Het opgegeven beginvolgnummer voor de logboekinventarisatie is ongeldig.
指定的日志枚举起始序列号无效。
指定的記錄列舉開始序號無效。
جرت محاولة للوصول إلى بيانات موجودة خارج النطاق النشط.
尝试了访问活动范围之外的数据。
嘗試存取位於有效範圍之外的資料。
Byl proveden pokus o přístup k datům mimo aktivní rozsah.
Det blev forsøgt at få adgang til data uden for det aktive interval.
Er is geprobeerd toegang te krijgen tot gegevens buiten het actieve bereik.
Tietoja on yritetty käyttää aktiivisen alueen ulkopuolella.
Il a été tenté d’accéder aux données en dehors de la plage active.
Es wurde versucht, auf Daten außerhalb des aktiven Bereichs zuzugreifen.
Έγινε προσπάθεια για πρόσβαση στα δεδομένα εκτός της ενεργούς περιόδου.
‏‏נעשה ניסיון לגשת לנתונים מחוץ לטווח הפעיל.
Kísérlet történt az aktív tartományon kívüli adatok való hozzáférésre.
Tentativo di accedere a dati esterni all'intervallo attivo.
アクティブな範囲外でデータにアクセスしようとしました。
활성 범위 밖에서 데이터에 액세스하려고 했습니다.
Det ble forsøkt å få tilgang til data utenfor det aktive området.
Podjęto próbę uzyskania dostępu do danych poza aktywnym zakresem.
Foi feita uma tentativa de acessar dados fora do intervalo ativo.
Предпринята попытка доступа к данным не из активного диапазона.
Se realizó un intento de obtener acceso a los datos fuera del intervalo activo.
Ett försök har gjorts att få tillgång till data utanför det aktiva intervallet.
Etkin aralığın dışından verilere erişme denendi.
尝试了访问活动范围之外的数据。
嘗試存取位於有效範圍之外的資料。
See catalog page for all messages.