The service
Messages on page
指定的日志文件格式或版本无效。
指定的日志文件格式或版本无效。
指定的記錄檔格式或版本無效。
Zadaný formát nebo verze souboru protokolu není platný.
Det angivne logfilformat eller logfilens versionsnummer er ikke gyldigt.
De opgegeven indeling of versie van het logboekbestand is ongeldig.
Määritetty lokitiedoston muoto tai versio ei kelpaa.
Le format ou la version du fichier journal spécifié n’est pas valide.
Das angegebene Protokolldateiformat oder die angegebene Protokolldateiversion ist ungültig.
Η καθορισμένη μορφή ή έκδοση του αρχείου καταγραφής δεν είναι έγκυρη.
‏‏התבנית או הגירסה שצוינה של קובץ היומן אינה חוקית.
A megadott naplófájl formátuma vagy verziószáma érvénytelen.
Il formato o la versione del file di registro specificato non è valido.
指定されたログ ファイルの形式またはバージョンが無効です。
지정된 로그 파일 형식이나 버전이 잘못되었습니다.
Det angitte loggfilformatet eller -versjonen er ugyldig.
Nieprawidłowy format lub wersja określonego pliku dziennika.
A versão ou o formato especificado(a) do arquivo de log é inválido(a).
Неверный формат или версия данного файла журнала.
La versión o el formato del archivo de registro especificado no es válido.
Det angivna loggfilformatet eller versionen är ogiltig.
Belirtilen günlük dosyası biçimi ya da sürümü geçersiz.
指定的記錄檔格式或版本無效。
تنسيق ملف السجل المحدد أو إصداره غير صالح.
Zadané číslo sekvence se nenachází mezi základním a posledním číslem této sekvence.
Det angivne sekvensnummer er ikke mellem sekvensens basisnummer og det sidste sekvensnummer.
Het opgegeven volgnummer ligt niet tussen de eerste en laatste volgnummers van deze reeks.
Määritetty sekvenssinumero ei ole tämän sekvenssin perusnumeron ja viimeisen sekvenssinumeron välillä.
Le numéro de séquence spécifié n’est pas compris entre le numéro de base et le dernier numéro de cette séquence.
Die angegebene Sequenznummer liegt nicht zwischen der Basis- und der letzten Sequenznummer dieser Sequenz.
Ο καθορισμένος αριθμός ακολουθίας δεν βρίσκεται μεταξύ του βασικού και του τελευταίου αριθμού ακολουθίας αυτής της ακολουθίας.
‏‏מספר הרצף שצוין לא נמצא בין מספרי הרצף הבסיסי והאחרון של רצף זה.
A megadott sorszám nem a sorozat alapszáma és utolsó száma által meghatározott tartományba esik.
Il numero specificato non è compreso tra il numero di base e l'ultimo numero della sequenza.
指定されたシーケンス番号は、このシーケンスのベース シーケンス番号と最終シーケンス番号との間にありません。
지정된 시퀀스 번호가 이 시퀀스의 기본 시퀀스 번호와 마지막 시퀀스 번호 사이에 있지 않습니다.
Det angitte sekvensnummeret er ikke mellom basissekvensnummeret og det siste sekvensnummeret til denne sekvensen.
Określony numer sekwencji nie należy do przedziału od podstawowego do ostatniego numeru sekwencji.
O número de seqüência especificado não está entre os números de base e última seqüência dessa seqüência.
Указанный порядковый номер не лежит между основным и последним порядковыми номерами этой последовательности.
El número de secuencia especificado no se encuentra entre los números base y último de esta secuencia.
Det angivna sekvensnumret ligger inte mellan basnummer och sista nummer i sekvensen.
Belirtilen sıra numarası, bu sıranın taban ve son sıra numarası arasında değil.
指定的序列号不在此序列的基序列号和最新序列号之间。
رقم التسلسل المحدد لا يقع بين رقمي التسلسل الأساسي والأخير في هذا التسلسل.
指定的序列号不在此序列的基序列号和最新序列号之间。
指定的序號並非介於此順序的基底序號與最後一個序號之間。
指定的序號並非介於此順序的基底序號與最後一個序號之間。
تعذّر الوصول إلى الملف المحدد لأنه قيد الاستخدام من قِبل عملية أخرى.
由于其他进程正在使用指定的文件,因此无法访问该文件。
因為另一個程序正在使用所指定的檔案,所以無法存取該檔案。
Zadaný soubor nelze otevřít, protože jej používá jiný proces.
Der kunne ikke fås adgang til den angivne fil, da den bruges af en anden proces.
Kan geen toegang krijgen tot het opgegeven bestand. Het bestand wordt door een ander proces gebruikt.
Määritettyä tiedostoa ei voitu käyttää, koska toinen prosessi käyttää sitä.
Le fichier spécifié est inaccessible parce qu’il est utilisé par un autre processus.
Der Zugriff auf die angegebene Datei war nicht möglich, da die Datei von einem anderen Prozess verwendet wird.
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο καθορισμένο αρχείο επειδή χρησιμοποιείται από άλλη διεργασία.
‏‏לא היתה אפשרות לגשת אל הקובץ שצוין מפני שהוא בשימוש של תהליך אחר.
A megadott fájlhoz nem lehet hozzáférni, mert egy másik munkafolyamat már használja.
Impossibile accedere al file specificato perché è in uso da un altro processo.
別のプロセスで使用されているため、プロセスは指定されたファイルにアクセスできませんでした。
다른 프로세스가 사용하므로 지정된 파일에 액세스할 수 없습니다.
Får ikke tilgang til den angitte filen fordi den brukes av en annen prosess.
Nie można uzyskać dostępu do określonego pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.
O arquivo especificado não pôde ser acessado porque está sendo utilizado por outro processo.
Отсутствует доступ к указанному файлу, так как он используется другим процессом.
No se puede obtener acceso al archivo especificado porque lo está usando otro proceso.
Det gick inte att få tillgång till den angivna filen eftersom den används av en annan process.
Başka bir işlem tarafından kullanıldığından, belirtilen dosyaya erişilemedi.
由于其他进程正在使用指定的文件,因此无法访问该文件。
因為另一個程序正在使用所指定的檔案,所以無法存取該檔案。
تم رفض الوصول.
访问被拒绝。
存取被拒。
Přístup byl odepřen.
Adgang nægtet.
De toegang is geweigerd.
Käyttö on estetty.
L’accès est refusé.
Der Zugriff wird verweigert.
Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση.
‏‏הגישה נדחתה.
A hozzáférés megtagadva.
Accesso negato.
アクセスが拒否されました。
액세스가 거부되었습니다.
Ingen tilgang.
Odmowa dostępu.
Acesso negado.
Отказано в доступе.
Acceso denegado.
Åtkomst nekas.
Erişim engellendi.
访问被拒绝。
存取被拒。
تسلسل السجلات معطوب.
记录序列已损坏。
檔案順序已損毀。
Sekvence záznamů je poškozena.
Postsekvensen er beskadiget.
De recordreeks is beschadigd.
Tietuejakso on vaurioitunut.
La séquence d’enregistrement est endommagée.
Die Datensatzsequenz ist beschädigt.
Η ακολουθία εγγραφής είναι κατεστραμμένη.
‏‏רצף הרשומות פגום.
A rekordsorozat sérült.
Sequenza di record danneggiata.
レコード シーケンスが壊れています。
레코드 시퀀스가 손상되었습니다.
Sekwencja rekordów jest uszkodzona.
A seqüência de registro está corrompida.
La secuencia de registro está dañada.
Postsekvensen innehåller fel.
Kayıt sırası bozuk.
记录序列已损坏。
Oppføringssekvensen er skadet.
Повреждена последовательность записи.
檔案順序已損毀。
Operaci nelze provést, protože byla sekvence záznamů otevřena s přístupem jen pro čtení.
Handlingen kunne ikke udføres, da postsekvensen blev åbnet i skrivebeskyttet tilstand.
De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat de recordreeks is geopend met alleen-lezen toegang.
Toimintoa ei voida tehdä, koska tietuejakso on avattu vain luettavaksi.
L’opération ne peut pas être effectuée parce que la séquence d’enregistrement a été ouverte avec un accès en lecture seule.
Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Datensatzsequenz mit schreibgeschütztem Zugriff geöffnet wurde.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργία επειδή η ακολουθία εγγραφής άνοιξε με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση.
‏‏אין אפשרות לבצע את הפעולה כיוון שרצף הרשומות נפתח עם גישת קריאה בלבד.
A műveletet nem lehet végrehajtani, mert a rekordsorozat csak olvasási hozzáféréssel lett megnyitva.
Impossibile eseguire l'operazione perché la sequenza di record è stata aperta con accesso in sola lettura.
レコード シーケンスは読み取り専用アクセス権を使用して開かれたため、この操作を実行できません。
읽기 전용 액세스 권한으로 레코드 시퀀스를 열었으므로 작업을 수행할 수 없습니다.
Operasjonen kan ikke utføres fordi oppføringssekvensen ble åpnet med lesetilgang.
Nie można wykonać operacji, ponieważ sekwencja rekordów została otwarta z dostępem tylko do odczytu.
A operação não pode ser realizada porque a seqüência de registro foi aberta com acesso somente leitura.
Операцию невозможно выполнить, так как данная последовательность записи была открыта только для чтения.
No se puede realizar la operación porque la secuencia de registro se abrió con acceso de sólo lectura.
Åtgärden kan inte utföras eftersom postsekvensen öppnades skrivskyddad.
Kayıt sırası yalnızca salt okunur olarak açıldığından, işlem gerçekleştirilemiyor.
يتعذّر تنفيذ هذه العملية لأنه قد تم فتح تسلسل السجلات مع تمكين الوصول للقراءة فقط.
由于是以只读访问权限打开的记录序列,无法执行操作。
記錄順序是以唯讀存取所開啟,無法執行此作業。
由于是以只读访问权限打开的记录序列,无法执行操作。
記錄順序是以唯讀存取所開啟,無法執行此作業。
لم يتم العثور على العنصر المحدد في المجموعة.
集合中未发现指定的元素。
在集合中找不到指定的項目。
Zadaný prvek nebyl v kolekci nalezen.
Det angivne element blev ikke fundet i samlingen.
Het opgegeven element is niet gevonden in de verzameling.
Määritettyä elementtiä ei löytynyt kokoelmasta.
L’élément spécifié était introuvable dans la collection.
Das angegebene Element wurde in der Sammlung nicht gefunden.
Το καθορισμένο στοιχείο δεν βρέθηκε στη συλλογή.
‏‏הרכיב שצוין לא נמצא באוסף.
A megadott elem nem található a gyűjteményben.
Impossibile trovare l'elemento specificato nell'insieme.
指定された要素がコレクション内にありませんでした。
지정된 요소가 컬렉션에 없습니다.
Fant ikke det angitte elementet i samlingen.
Nie znaleziono określonego elementu w kolekcji.
O elemento especificado não foi encontrado na coleção.
Указанный элемент в коллекции не найден.
El elemento especificado no se encontró en la colección.
Det angivna elementet fanns inte i samlingen.
Belirtilen öğe koleksiyonda bulunamadı.
集合中未发现指定的元素。
在集合中找不到指定的項目。
لم يتم إنشاء مجموعة الحجز المحددة بواسطة تسلسل السجلات هذا.
指定的保留集合不是由此记录序列创建的。
指定的保留集合並非由這個記錄順序所建立。
Zadaná kolekce vyhrazení nebyla touto sekvencí záznamů vytvořena.
Den angivne reservationssamling blev ikke oprettet af postsekvensen.
De opgegeven reserveringsverzameling is niet door deze recordreeks gemaakt.
Tämä tietuejakso ei luonut määritettyä varauskokoelmaa.
La collection de réservations spécifiée n’a pas été créée par cette séquence d’enregistrement.
Die angegebene Reservierungsauflistung wurde nicht von dieser Datensatzsequenz erstellt.
Η καθορισμένη συλλογή δεσμεύσεων δεν δημιουργήθηκε από αυτήν την ακολουθία εγγραφών.
‏‏אוסף ההזמנות שצוין לא נוצר על-ידי רצף רשומות זה.
A megadott foglalási gyűjteményt nem ez a rekordsorozat hozta létre.
L'insieme di prenotazione specificato non è stato creato da questa sequenza di record.
이 레코드 시퀀스를 통해 지정된 예약 컬렉션을 만들 수 없습니다.
Den angitte reservasjonssamlingen ble ikke opprettet av denne oppføringssekvensen.
Określona kolekcja rezerwacji nie została utworzona przez tę sekwencję rekordu.
A coleção de reserva especificada não foi criada por essa seqüência de registro.
Указанная коллекция резервирований не была создана этой последовательностью записей.
Esta secuencia de registros no creó la colección de reservas especificada.
Den angivna reservationssamlingen skapades inte av denna postsekvens.
Belirtilen ayırma koleksiyonu, bu kayıt sırası tarafından oluşturulmadı.
指定された予約コレクションは、このレコード シーケンスによって作成されませんでした。
指定的保留集合不是由此记录序列创建的。
指定的保留集合並非由這個記錄順序所建立。
النتيجة المتزامنة المحددة غير صالحة.
指定的异步结果无效。
指定的非同步結果無效。
Zadaný asynchronní výsledek není platný.
Det angivne asynkrone resultat er ikke gyldigt.
Het opgegeven asynchrone resultaat is ongeldig.
Määritetty asynkroninen tulos ei kelpaa.
Les résultats asynchrones spécifiés ne sont pas valides.
Das angegebene asynchrone Ergebnis ist ungültig.
Το καθορισμένο ασύγχρονο αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο.
‏‏התוצאה האסינכרונית שצוינה אינה חוקית.
A megadott aszinkron eredmény érvénytelen.
Il risultato asincrono specificato non è valido.
指定された非同期結果は無効です。
지정된 비동기 결과가 잘못되었습니다.
Det angitte asynkrone resultatet er ugyldig.
Określony wynik operacji asynchronicznej jest nieprawidłowy.
O resultado assíncrono especificado é inválido.
Указанный асинхронный результат недопустим.
El resultado asincrónico especificado no es válido.
Det angivna asynkrona resultatet är ogiltigt.
Belirtilen zaman uyumsuz sonuç geçersiz.
指定的异步结果无效。
指定的非同步結果無效。
Määritettyä lokitiedostoa tai jatketta ei voida poistaa.
Le fichier journal ou l’extension spécifié ne peut pas être supprimé.
Die angegebene Protokolldatei oder die angegebene Erweiterung kann nicht gelöscht werden.
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του καθορισμένου αρχείου ή της καθορισμένης επέκτασης αρχείου καταγραφής.
‏‏אין אפשרות למחוק את קובץ או היקף היומן שצוין.
A megadott naplófájl vagy blokk nem törölhető.
Impossibile eliminare l'extent o il file di registro specificato.
指定されたログ ファイルまたは範囲を削除することができません。
지정된 로그 파일 또는 범위를 삭제할 수 없습니다.
Den angitte loggfilen eller -utvidelsen kan ikke slettes.
Nie można usunąć określonego pliku dziennika lub zakresu.
A extensão ou o arquivo de log especificado não pode ser excluído.
Указанный файл или область журнала не могут быть удалены.
No se puede eliminar la extensión o el archivo de registro especificado.
Den angivna loggfilen eller tillägget kan inte tas bort.
Belirtilen günlük dosyası ya da uzantısı silinemiyor.
يتعذّر حذف ملف السجل أو النطاق المحدد.
无法删除指定的日志文件或范围。
無法刪除指定的記錄檔或範圍。
Zadaný soubor nebo mez protokolu nelze odstranit.
Den angivne logfil eller udvidelse kan ikke slettes.
Het opgegeven logboekbestand of gebied kan niet worden verwijderd.
无法删除指定的日志文件或范围。
無法刪除指定的記錄檔或範圍。
See catalog page for all messages.