The service
Messages on page
‏‏لا يمكن تغيير اسم النظير بعد التسجيل.
注册后无法更改对等名。
註冊之後無法變更 Peer Name。
Název partnera nelze měnit po registraci.
Peer-navnet kan ikke ændres efter registreringen.
Peer-Name kan na registratie niet worden gewijzigd.
Vertaisen nimeä ei voi muuttaa rekisteröinnin jälkeen.
Impossible de modifier le nom de pair après enregistrement.
Der Peername kann nach der Registrierung nicht mehr geändert werden.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος ομότιμης οντότητας μετά την εγγραφή.
‏‏לא ניתן לשנות שם עמית לאחר הרישום.
A társnév nem módosítható a regisztrálást követően.
Dopo la registrazione non è possibile modificare il nome peer.
登録後に Peer Name を変更することはできません。
등록 이후에는 피어 이름을 변경할 수 없습니다.
Nodenavnet kan ikke endres etter registreringen.
Nie można zmienić nazwy elementu równorzędnego po rejestracji.
Нельзя изменить одноранговой имя после регистрации.
El nombre del mismo nivel no se puede cambiar después del registro.
Det går inte att ändra peer-namnet efter registreringen.
Kayıttan sonra eş adı değiştirilemez.
注册后无法更改对等名。
註冊之後無法變更 Peer Name。
O nome do mesmo nível não pode ser alterado depois do registro.
Fehler beim Abrufen von Ereignisdaten für das Ändern des Vorhandenseins in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία λήψης παρουσίας τροποποιημένων δεδομένων συμβάντος ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לקבלת נתוני אירוע של נוכחות שהשתנתה נכשל.
Társközi együttműködés - a jelenlét módosítási eseményadatainak beolvasása sikertelen.
Impossibile recuperare i dati di eventi di modifica della presenza della collaborazione peer.
ピア グループ作業のイベント データが変更された存在の取得に失敗しました。
피어 공동 작업 상태 변경 이벤트 데이터를 가져오지 못했습니다.
Kan ikke endre hendelsesdata ved henting av tilstedeværelse under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — pobieranie danych zdarzenia zmiany obecności nie powiodło się.
Сбой при получении данных события изменения состояния присутствия для одноранговой совместной работы.
Error al obtener datos de eventos con la presencia cambiada en la colaboración entre iguales.
Det gick inte att hämta händelsedata om närvaroändring för peer-samarbete.
Eş işbirliği durum bilgisi değişiklik olayı verilerini alma başarısız oldu.
‏‏فشل الحصول على بيانات الحدث التي تم تغييرها للوجود لتعاون النظير.
对等协作获取状态已更改的事件数据。
對等共同作業取得出席狀態已變更的事件資料失敗。
Partnerská spolupráce - získání dat událostí se změnou stavu se nezdařilo.
Hændelsesdataene for en ændret tilstedeværelse i et peer-samarbejde blev ikke hentet.
Peer-samenwerking gebeurtenisgegevens van gewijzigde aanwezigheid ophalen is mislukt.
Vertaisyhteistyön tavoitettavuustietojen muuttamisen tapahtuman tietojen noutaminen epäonnistui.
Échec de la récupération des données d'événements de modification de présence de la collaboration pair à pair.
对等协作获取状态已更改的事件数据。
對等共同作業取得出席狀態已變更的事件資料失敗。
Falha nos dados de evento alterados de presença para obtenção de colaboração de mesmo nível.
‏‏لا يمكن أن تكون المعلمة userToken خالية.
参数 userToken 不能为 Null。
參數 userToken 不能是 null。
Parametr userToken nemůže mít hodnotu null.
Parameteren userToken må ikke være null.
Parameter userToken kan niet null zijn.
Parametrin userToken ei voi olla null.
Le paramètre userToken ne peut pas être nul.
Der Parameter 'userToken' darf nicht Null sein.
Η παράμετρος userToken δεν μπορεί να έχει τιμή null.
‏‏userToken של הפרמטר אינו יכול להיות Null.
A userToken paraméter nem lehet null.
Il parametro userToken non può essere nullo.
パラメータ userToken は、null にすることはできません。
userToken 매개 변수는 null일 수 없습니다.
userToken for parameter kan ikke være null.
Wartość parametru userToken nie może być równa null.
Параметр userToken не может принимать значение Null.
El parámetro userToken no puede ser nulo.
Parametern userToken får inte vara null.
userToken parametresi null olamaz.
参数 userToken 不能为 Null。
參數 userToken 不能是 null。
O parâmetro userToken não pode ser nulo.
‏‏يستخدم الكائن لتنظيم وإرسال مكالمات معالج الحدث الذي تم إصداره بواسطة الأحداث المستقلة.
该对象用于封送由独立事件发出的事件处理程序调用。
用於封送處理事件處理常式呼叫的物件是由獨立事件所發出。
Objekt používaný k zařazování volání obslužných rutin událostí vydaných samostatnými událostmi.
Det objekt, som bruges til at arrangere de kald til hændelseshandleren, der er udstedt af selvstændige hændelser.
Het object dat wordt gebruikt voor het marshallen van de gebeurtenishandleraanroepen door op zichzelf staande gebeurtenissen.
Erillisten tapahtumien tekemien tapahtumakäsittelijän kutsujen järjestämiseen käytettävä objekti.
L'objet utilisé pour marshaler les appels du gestionnaire d'événement résultant d'événements uniques.
Das Objekt, das zum Marshallen der Ereignishandleraufrufe verwendet wird, die von eigenständigen Ereignissen ausgegeben werden.
Το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για την παράταξη των κλήσεων προγραμμάτων χειρισμού εκδόθηκε από μεμονωμένα συμβάντα.
‏‏האובייקט ששימש לסידור הקריאות של מטפל האירועים הופק על-ידי אירועים עצמאיים.
Az önálló események által kibocsátott eseménykezelő-hívások átadására használt objektum.
Oggetto utilizzato per il marshalling delle chiamate del gestore eventi generate dalla chiusura di un processo.
オブジェクトは、スタンド アロン イベントによって発行されたイベント ハンドラ呼び出しをマーシャリングするために使用されています。
이벤트 처리기 호출을 마샬링하는 데 사용되는 개체가 독립 실행형 이벤트에서 발급되었습니다.
Objektet som brukes til å formidle kall til hendelsesbehandlingen, ble utstedt av frittstående hendelser.
Obiekt używany do kierowania wywołań obsługi zdarzeń wysyłanych przez zdarzenia autonomiczne.
Объект использован для упаковки вызовов обработчика событий, осуществляемых при изолированных событиях.
El objeto utilizado para calcular las llamadas del controlador de eventos realizadas por eventos independientes.
Objektet används för konvertering av händelsehanteraranrop som utfärdas i fristående händelser.
Tek başına olaylar tarafından yayınlanan olay işleyicisi çağrılarını sıralamakta kullanılan nesne.
该对象用于封送由独立事件发出的事件处理程序调用。
用於封送處理事件處理常式呼叫的物件是由獨立事件所發出。
O objeto usado para realizar marshaling das chamadas do manipulador de eventos, realizadas por eventos autônomos.
‏‏هناك عملية RefreshDataAsync أخرى قيد التنفيذ بالفعل.
其他 RefreshDataAsync 操作已在进行中。
另一個 RefreshDataAsync 作業已在執行中。
Již probíhá jiná operace RefreshDataAsync.
Der er allerede en anden handling af typen RefreshDataAsync i gang.
Er wordt een andere RefreshDataAsync-bewerking uitgevoerd.
Toinen RefreshDataAsync-toiminto on jo käynnissä.
Une opération RefreshDataAsync est déjà en cours.
Ein anderer RefreshDataAsync-Vorgang wird bereits ausgeführt.
Μια άλλη λειτουργία RefreshDataAsync βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
‏‏פעולת RefreshDataAsync אחרת כבר מתבצעת.
Egy másik RefreshDataAsync művelet már folyamatban van.
Altra operazione RefreshDataAsync già in corso.
別の RefreshDataAsync 操作が既に実行中です。
다른 RefreshDataAsync 작업이 이미 진행 중입니다.
En annen RefreshDataAsync-operasjon pågår allerede.
Trwa już inna operacja RefreshDataAsync.
Уже выполняется другая операция RefreshDataAsync.
Ya hay otra operación RefreshDataAsync en curso.
En annan RefreshDataAsync-åtgärd körs redan.
Başka bir RefreshDataAsync işlemi devam ediyor.
其他 RefreshDataAsync 操作已在进行中。
另一個 RefreshDataAsync 作業已在執行中。
Outra operação RefreshDataAsync já está em andamento.
‏‏فشل الحصول على بيانات حدث التطبيق لتعاون النظير.
对等协作获取应用程序事件数据失败。
對等共同作業取得應用程式事件資料失敗。
Partnerská spolupráce - získání dat událostí aplikace se nezdařilo.
Data til programhændelse i et peer-samarbejde blev ikke hentet.
Peer-samenwerking gebeurtenisgegevens van toepassing ophalen is mislukt.
Vertaisyhteistyön sovelluksen tapahtuman tietojen noutaminen epäonnistui.
Échec de la récupération des données d'événements de l'application de la collaboration pair à pair.
Fehler beim Abrufen von Anwendungsereignisdaten in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία δεδομένων συμβάντων εφαρμογής λήψης ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לקבלת נתוני אירוע של יישום נכשל.
Impossibile recuperare i dati degli eventi dell'applicazione di collaborazione peer.
ピア グループ作業のアプリケーション イベント データの取得に失敗しました。
피어 공동 작업 응용 프로그램 이벤트 데이터를 가져오지 못했습니다.
Hendelsesdata for henting av program mislyktes under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — pobieranie danych zdarzenia aplikacji nie powiodło się.
Сбой при получении данных события приложения для одноранговой совместной работы.
Error al obtener datos de eventos de la aplicación de colaboración entre iguales.
Det gick inte att hämta programhändelsedata för peer-samarbete.
Eş işbirliği uygulama olayı verilerini alma başarısız oldu.
Társközi együttműködés - az alkalmazás eseményadatainak beolvasása sikertelen.
对等协作获取应用程序事件数据失败。
對等共同作業取得應用程式事件資料失敗。
Falha nos dados de evento do aplicativo de obtenção de colaboração de mesmo nível.
‏‏لا يمكن أن يكون التعليق خالي أو فارغ.
注释不能为 Null 或空。
註解不能是 null 或空的。
Poznámka nesmí mít hodnotu null a nesmí být prázdná.
Kommentaren kan ikke være null eller tom.
Opmerking kan niet null of leeg zijn.
Kommentti ei voi olla null tai tyhjä.
Le commentaire ne peut pas être nul ou vide.
Der Kommentar darf nicht Null oder leer sein.
Το σχόλιο δεν μπορεί να έχει τιμή null ή να είναι κενό.
‏‏הערה אינה יכולה להיות Null או ריקה.
A megjegyzés nem lehet null vagy üres.
Il commento non può essere nullo o vuoto.
コメントを null または空にすることはできません。
주석은 null이거나 비워 둘 수 없습니다.
Kommentaren kan ikke være null eller tom.
Komentarz nie może mieć wartości null ani wartości pustej.
Примечание не может ни принимать значение Null, ни быть пустым.
El comentario no puede ser nulo o estar vacío.
Kommentaren får inte vara null eller tom.
Açıklama adı null veya boş olamaz.
注释不能为 Null 或空。
註解不能是 null 或空的。
O comentário não pode ser nulo ou vazio.
Når automatisk valg af slutpunkt er deaktiveret, skal du angive enten en datablob eller angive en eksplicit liste over de slutpunkter, der skal registreres.
Als automatische eindpuntselectie is uitgeschakeld, moet u een gegevensblob opgeven of een expliciete lijst met te registreren eindpunten.
Kun päätepisteen automaattinen valinta on poistettu käytöstä, sinun on määritettävä joko blob-tietokohde tai rekisteröitävien päätepisteiden eksplisiittinen luettelo.
Quand la sélection automatique d'un point de terminaison est désactivée, vous devez spécifier soit un blob de données, soit une liste explicite de points de terminaison à enregistrer.
Wenn die automatische Endpunktauswahl deaktiviert ist, müssen Sie entweder einen Datenblob oder eine explizite Liste der zu registrierenden Endpunkte angeben.
Όταν η αυτόματη επιλογή τελικού σημείου είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να καθορίσετε είτε ένα blob δεδομένων είτε μια ρητή λίστα τελικών σημείων για καταχώρηση.
‏‏כאשר בחירה בנקודת קצה אוטומטית מושבתת, עליך לציין blob של נתונים או לציין רשימה מפורשת של נקודות קצה לרישום.
Ha az automatikus végpontválasztás le van tiltva, meg kell adnia egy bináris adatobjektumot, vagy a regisztrálandó végpontok listáját.
Quando la selezione automatica di un endpoint è disattivata, è necessario specificare un blob di dati oppure un elenco esplicito di endpoint da registrare.
自動エンドポイント選択が使用できないときは、データ ブロブを指定するか、登録するエンドポイントの明示的なリストを指定しなければなりません。
자동 끝점 선택 기능을 사용할 수 없는 경우 데이터 BLOB을 지정하거나 등록할 끝점의 명시적 목록을 지정해야 합니다.
Når automatisk valg av endepunkt er deaktivert, må du angi en datablob eller en eksplisitt liste over endepunkt som skal registreres.
Gdy automatyczne wybieranie punktu końcowego jest wyłączone, musisz określić obiekt blob danych lub jawnie określić listę punktów końcowych do zarejestrowania.
когда отменен автоматический выбор конечной точки, следует указать или большой двоичный объект данных, или явный список конечных точек для регистрации.
Cuando la detección automática de extremos esté deshabilitada, debe especificar un blob de datos o una lista explícita de extremos que va a registrar.
Om det automatiska valet av slutpunkt är inaktiverat måste du antingen ange en data-BLOB (Binary Large Object) eller en explicit lista med slutpunkter som ska registreras.
Otomatik bitiş noktası seçme devre dışı bırakıldığında, bir veri blob'u ya da kaydettirilecek bitiş noktalarının tam listesini belirtmelisiniz.
‏‏عند تعطيل تحديد نقطة النهاية الآلي، يجب تحديد إما blob للبيانات أو تحديد قائمة واضحة بنقاط النهاية لتسجيلها.
禁用自动终结点选择时,您必须指定数据 blob 或要注册终结点的显式列表。
停用自動端點選取時,必須指定資料 Blob 或要註冊之端點的明確清單。
Pokud je zakázána automatická selekce koncového bodu, je nutné zadat datový binární rozsáhlý objekt nebo explicitní seznam koncových bodů určených k registraci.
禁用自动终结点选择时,您必须指定数据 blob 或要注册终结点的显式列表。
停用自動端點選取時,必須指定資料 Blob 或要註冊之端點的明確清單。
Quando a seleção de ponto de extremidade automática estiver desabilitada, você deverá especificar um blob de dados ou uma lista explícita de pontos de extremidade para registrar.
‏‏فشل حذف جهة اتصال بتعاون النظير.
对等协作删除联系人失败。
對等共同作業刪除連絡人失敗。
Partnerská spolupráce - odstranění kontaktu se nezdařilo.
Der kunne ikke slettes en kontaktperson fra peer-samarbejde.
Peer-samenwerking contactpersoon verwijderen is mislukt.
Vertaisyhteistyön yhteystiedon poisto epäonnistui.
Échec de la suppression du contact de la collaboration pair à pair.
Fehler beim Löschen eines Kontakts in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία διαγραφής επαφής ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית למחיקת איש קשר נכשל.
A társközi együttműködési kapcsolattartó törlése sikertelen.
Impossibile eliminare il contatto di collaborazione peer.
ピア グループ作業の連絡先の削除に失敗しました。
피어 공동 작업 연락처를 삭제하지 못했습니다.
Kan ikke slette kontakt under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — usuwanie kontaktu nie powiodło się.
Сбой при удалении контакта для одноранговой совместной работы.
Error al suprimir contacto en la colaboración entre iguales.
Det gick inte att ta bort en kontakt för peer-samarbete.
Eş işbirliği kişi silme başarısız oldu.
对等协作删除联系人失败。
對等共同作業刪除連絡人失敗。
Falha ao excluir contato de colaboração de mesmo nível.
‏‏فشل الحصول على الكائنات لتعاون النظير.
对等协作获取对象失败。
對等共同作業取得物件失敗。
Partnerská spolupráce - získání objektů se nezdařilo.
Objekter i et peer-samarbejde blev ikke hentet.
Peer-samenwerking objecten ophalen is mislukt.
Vertaisyhteistyön objektien noutaminen epäonnistui.
Échec de la récupération des objets de la collaboration pair à pair.
Fehler beim Abrufen von Objekten in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία λήψης αντικειμένων ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לקבלת אובייקטים נכשל.
Társközi együttműködés - az objektumok beolvasása sikertelen.
Impossibile recuperare gli oggetti di collaborazione peer.
ピア グループ作業のオブジェクトの取得に失敗しました。
피어 공동 작업 개체를 가져오지 못했습니다.
Kan ikke hente objekter under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — pobieranie obiektów nie powiodło się.
Сбой при получении объектов для одноранговой совместной работы.
Error al obtener objetos de colaboración entre iguales.
Det gick inte att hämta objekt för peer-samarbete.
Eş işbirliği nesneleri alma başarısız oldu.
对等协作获取对象失败。
對等共同作業取得物件失敗。
Falha nos objetos de obtenção de colaboração de mesmo nível.
See catalog page for all messages.