The service
Messages on page
‏‏عنصر الأمان غير صالح - لا يوجد اسم طبقة.
安全元素无效 - 无类名称。
無效的安全性項目 - 無類別名稱。
Neplatný prvek zabezpečení - žádný název třídy.
Sikkerhedselementet er ugyldigt. Der er ikke angivet et klassenavn.
Ongeldig beveiligingselement - geen klassenaam.
Virheellinen suojauselementti. Luokan nimeä ei ole.
Élément de sécurité non valide - aucun nom de classe.
Ungültiges Sicherheitselement - kein Klassenname.
Μη έγκυρο στοιχείο ασφαλείας - δεν έχει οριστεί όνομα κλάσης.
‏‏רכיב אבטחה לא חוקי - ללא שם מחלקה.
Érvénytelen biztonsági elem - nincs osztálynév.
Elemento di protezione non valido. Nessun nome di classe.
無効なセキュリティ要素 - クラス名がありません。
보안 요소가 잘못되었습니다. 클래스 이름이 없습니다.
Ugyldig sikkerhetselement. Inneholder ikke klassenavn.
Nieprawidłowy element zabezpieczeń — brak nazwy klasy.
Недопустимый элемент безопасности — отсутствует имя класса.
Elemento de seguridad no válido: no hay nombre de clase.
Ogiltigt säkerhetselement - klassnamn saknas.
Geçersiz güvenlik öğesi - sınıf adı yok.
安全元素无效 - 无类名称。
無效的安全性項目 - 無類別名稱。
Elemento de segurança inválido - sem nome da classe.
註冊時需要 PeerApplication 中的路徑。
Pro registraci je požadována cesta v parametru PeerApplication.
Stien i PeerApplication kræves til registreringen.
Pad in PeerApplication is vereist voor registratie.
Rekisteröinti edellyttää polun PeerApplication-kohteessa.
Un chemin d'accès est requis pour l'enregistrement dans PeerApplication.
Für die Registrierung ist ein Pfad in PeerApplication erforderlich.
Απαιτείται διαδρομή στο PeerApplication για την καταχώρηση.
‏‏נתיב ב- PeerApplication דרוש לצורך רישום.
A PeerApplication elérési útja szükséges a regisztrációhoz.
Per la registrazione è necessario un percorso in PeerApplication.
登録には、PeerApplication のパスが必要です。
등록을 위해 PeerApplication의 경로가 필요합니다.
Bane i PeerApplication kreves ved registrering.
Na potrzeby rejestracji w obiekcie PeerApplication jest wymagana ścieżka.
Для регистрации требуется наличие пути в PeerApplication.
La ruta de PeerApplication es obligatoria para el registro.
Det krävs en sökväg i PeerApplication för att registreringen ska kunna utföras.
PeerApplication'daki yol kayıt için gerekiyor.
‏‏المسار الموجود في PeerApplication مطلوب للتسجيل.
注册时需要 PeerApplication 中的路径。
注册时需要 PeerApplication 中的路径。
註冊時需要 PeerApplication 中的路徑。
O caminho em PeerApplication é necessário para o registro.
‏‏لم يتم العثور على Guid لإرسال دعوة إليه. قد لا يتم تسجيل التطبيق الحالي في الاشتراك.
没有找到要向其发送邀请的 Guid。当前应用程序可能尚未在协作中注册。
找不到要做為邀請傳送目標的 Guid。目前的應用程式可能未在 Collaboration 中註冊。
Nebyl nalezen žádný identifikátor Guid, kterému by bylo možné poslat pozvánku. Aktuální aplikace možná není zaregistrována ve spolupráci.
Der blev ikke fundet et Guid, der kan sendes en invitation til. Det aktuelle program er muligvis ikke registreret i Collaboration.
Geen Guid gevonden om uitnodiging voor te verzenden. De huidige toepassing is mogelijk niet in Collaboration geregistreerd.
GUID-tunnusta ei löytynyt kutsun lähettämistä varten. Nykyistä sovellusta ei ehkä ole rekisteröity Collaboration-kohteessa.
Impossible de trouver un Guid pour envoyer une invitation. L'application en cours n'est peut-être pas enregistrée dans Collaboration.
Es wurde keine GUID gefunden, für die eine Einladung gesendet werden soll. Die aktuelle Anwendung ist möglicherweise nicht in der Zusammenarbeit registriert.
Δεν βρέθηκε Guid για αποστολή πρόσκλησης. Η τρέχουσα εφαρμογή ενδέχεται να μην έχει καταχωρηθεί στη συνεργασία.
‏‏לא נמצא GUID שאליו תישלח הזמנה. ייתכן שהיישום הנוכחי לא נרשם בשיתוף פעולה.
Nem található GUID a meghívó elküldéséhez. Az aktuális alkalmazás valószínűleg nincs regisztrálva az együttműködésben.
Nessun GUID trovato per l'invio dell'invito. È possibile che l'applicazione corrente non sia registrata nella collaborazione.
招待を送信する Guid が見つかりませんでした。現在のアプリケーションは Collaboration に登録されていない可能性があります。
초대를 위해 보낼 GUID가 없습니다. 현재 응용 프로그램이 공동 작업에 등록되지 않을 수도 있습니다.
Finner ingen Guid å sende invitasjon for. Det kan hende at gjeldende program ikke er registrert i samarbeidet.
Nie odnaleziono identyfikatora GUID, dla którego można wysłać zaproszenie. Nie można zarejestrować bieżącej aplikacji w funkcji współpracy.
Не найден идентификатор GUID, необходимый для отправки приглашения. Текущее приложение не может быть зарегистрировано для совместной работы.
No se encontró ningún GUID al que enviar invitación. Es posible que la aplicación actual no esté registrada en la colaboración.
Det gick inte att hitta ett GUID som inbjudan skulle skickas till. Det aktuella programmet kanske inte är registrerat i Collaboration.
Davet gönderilecek hiçbir Guid bulunamadı. Geçerli uygulama İşbirliğinde kayıtlı olmayabilir.
没有找到要向其发送邀请的 Guid。当前应用程序可能尚未在协作中注册。
找不到要做為邀請傳送目標的 Guid。目前的應用程式可能未在 Collaboration 中註冊。
Nenhuma Guid encontrada para enviar convite. O aplicativo atual pode não estar registrado na Colaboração.
‏‏فشل الحصول على جهات الاتصال لتعاون النظير.
对等协作获取多个联系人失败。
對等共同作業取得連絡人失敗。
Partnerská spolupráce - získání kontaktů se nezdařilo.
Kontaktpersoner i et peer-samarbejde blev ikke hentet.
Peer-samenwerking contactpersonen ophalen is mislukt.
Vertaisyhteistyön yhteystietojen noutaminen epäonnistui.
Échec de la récupération des contacts de la collaboration pair à pair.
Fehler beim Abrufen von Kontakten in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία λήψης επαφών ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לקבלת אנשי קשר נכשל.
Társközi együttműködés - a kapcsolattartók beolvasása sikertelen.
Impossibile recuperare i contatti di collaborazione peer.
ピア グループ作業の複数の連絡先の取得に失敗しました。
피어 공동 작업 연락처를 가져오지 못했습니다.
Kan ikke hente kontakter under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — pobieranie kontaktów nie powiodło się.
Сбой при получении контактов для одноранговой совместной работы.
Error al obtener contactos de la colaboración entre iguales.
Det gick inte att hämta kontakter för peer-samarbete.
Eş işbirliği kişileri alma başarısız oldu.
对等协作获取多个联系人失败。
對等共同作業取得連絡人失敗。
Falha nos contatos de obtenção de colaboração de mesmo nível.
‏‏لا يمكن أن تكون البيانات خالية أو 0 بايت.
数据不能为 null 或 0 字节。
資料不能是 null 或 0 位元組。
Data nesmí mít hodnotu null ani velikost 0 bajtů.
Dataene kan ikke være null eller 0 byte.
Gegevens kunnen niet null of 0 byte zijn.
Data ei voi olla null tai 0 tavua.
Les données ne peuvent pas être nulles ou égales à 0 octet.
Die Daten dürfen nicht Null sein oder 0 Bytes umfassen.
Τα δεδομένα δεν μπορούν να έχουν τιμή null ή μέγεθος 0 byte.
‏‏הנתונים אינם יכולים להיות Null או לכלול 0 בתים.
Az adatok nem lehetnek null értékűek vagy 0 bájtosak.
I dati non possono essere nulli né contenere 0 byte.
データを null または 0 バイトにすることはできません。
데이터는 null이거나 0바이트일 수 없습니다.
数据不能为 null 或 0 字节。
Data kan ikke være null eller 0 byte.
Dane nie mogą być wartością null ani zawierać 0 bajtów.
Данные не могут ни принимать значение Null, ни иметь длину 0 байтов.
Los datos no pueden ser nulos ni tener 0 bytes.
Data får inte vara null eller 0 byte.
資料不能是 null 或 0 位元組。
Veriler null veya 0 bayt uzunluğunda olamaz.
Os dados não podem ser nulos ou ter 0 bytes.
对等协作注册对象更改事件失败。
‏‏فشل تسجيل تغيير الحدث للكائن لتعاون النظير.
对等协作注册对象更改事件失败。
對等共同作業物件變更事件註冊失敗。
Partnerská spolupráce - registrace události změny objektu se nezdařila.
Hændelsen for et ændret objekt i et peer-samarbejde blev ikke registreret.
Peer-samenwerking gebeurtenis gewijzigd object registreren is mislukt.
Vertaisyhteistyön objektin muuttamisen tapahtuman rekisteröinti epäonnistui.
Échec de l'enregistrement de l'événement de modification de l'objet de la collaboration pair à pair.
Fehler beim Registrieren eines Objektänderungsereignisses in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία αλλαγής αντικειμένου καταχώρησης συμβάντος ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לרישום אירוע של שינוי אובייקט נכשל.
Társközi együttműködés - az objektummódosítási esemény regisztrálása sikertelen.
Impossibile registrare l'evento di modifica dell'oggetto di collaborazione peer.
ピア グループ作業のオブジェクト変更イベントの登録に失敗しました。
피어 공동 작업 개체 변경 이벤트를 등록하지 못했습니다.
Kan ikke registrere endringshendelse for objekt under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — rejestrowanie zdarzenia zmiany obiektu nie powiodło się.
Сбой при регистрации события изменения объекта для одноранговой совместной работы.
Error al registrar eventos de cambio de objeto en la colaboración entre iguales.
Det gick inte att registrera en objektändringshändelse för peer-samarbete.
Eş işbirliği nesne değişikliği olayı kaydı başarısız oldu.
對等共同作業物件變更事件註冊失敗。
Falha ao registrar evento de alteração de objeto de colaboração de mesmo nível.
La présence locale n'a pu être définie comme Offline.
Das lokale Vorhandensein kann nicht auf 'Offline' festgelegt werden.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της τοπικής παρουσίας σε Offline.
‏‏לא ניתן להגדיר נוכחות מקומית כ-Offline.
A helyi jelenlét nem állítható Offline értékre.
Impossibile impostare la presenza locale su Offline.
ローカルでの存在が Offline に設定できません。
로컬 상태를 Offline으로 설정할 수 없습니다.
Lokal tilstedeværelse kan ikke angis til Offline.
Obecność lokalna nie może mieć wartości Offline.
Нельзя задать состояние локального присутствия для Offline.
La presencia local no se puede establecer en Sin conexión.
Det går inte att ange en lokal närvaro som Offline.
Yerel durum bilgisi Offline olarak ayarlanamaz.
无法将本地状态设置为 Offline。
‏‏لا يمكن تعيين الوجود المحلي على Offline.
无法将本地状态设置为 Offline。
本機出席狀態無法設定為 Offline。
Místní stav nemůže být nastaven na režim Offline.
Den lokale tilstedeværelse kan ikke angives til Offline.
Local presence kan niet als Offline worden ingesteld.
Paikallinen tavoitettavuustieto ei voi olla Offline.
本機出席狀態無法設定為 Offline。
A presença local não pode ser definida como Offline.
‏‏فشل تسجيل تغيير الحدث للاسم لتعاون النظير.
对等协作注册名称更改事件失败。
對等共同作業名稱變更事件註冊失敗。
Partnerská spolupráce - registrace události změny jména se nezdařila.
Hændelse for ændring af navn i peer-samarbejde blev ikke registreret.
Peer-samenwerking gebeurtenis van gewijzigde naam ophalen is mislukt.
Vertaisyhteistyön nimen muuttamisen tapahtuman rekisteröinti epäonnistui.
Échec de l'enregistrement de l'événement de modification du nom de la collaboration pair à pair.
Fehler beim Registrieren eines Namensänderungsereignisses in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία αλλαγής ονόματος καταχώρησης συμβάντος ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לרישום אירוע של שינוי שם נכשל.
Társközi együttműködés - a névmódosítási esemény regisztrálása sikertelen.
Impossibile registrare l'evento di modifica del nome di collaborazione peer.
ピア グループ作業の名前変更イベントの登録に失敗しました。
피어 공동 작업 이름 변경 이벤트를 등록하지 못했습니다.
Kan ikke registrere endringshendelse for navn under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — rejestrowanie zdarzenia zmiany nazwy nie powiodło się.
Сбой при регистрации события изменения имени для одноранговой совместной работы.
Error al registrar eventos de cambio de nombre en la colaboración entre iguales.
Det gick inte att registrera en namnändringshändelse för peer-samarbete.
Eş işbirliği ad değişikliği olayı kaydı başarısız oldu.
对等协作注册名称更改事件失败。
對等共同作業名稱變更事件註冊失敗。
Falha ao registrar evento de alteração de nome de colaboração de mesmo nível.
‏‏فشل الحصول على التطبيق لتعاون النظير.
对等协作获取应用程序失败。
對等共同作業取得應用程式失敗。
Partnerská spolupráce -získání aplikace se nezdařilo.
Programmet til peer-samarbejde blev ikke hentet.
Peer-samenwerking toepassing ophalen is mislukt.
对等协作获取应用程序失败。
Vertaisyhteistyön sovelluksen noutaminen epäonnistui.
Échec de la récupération de l'application de la collaboration de pair à pair.
Fehler beim Abrufen einer Anwendung in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία εφαρμογής λήψης ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לקבלת יישום נכשל.
Társközi együttműködés - az alkalmazás beolvasása sikertelen.
Impossibile recuperare l'applicazione di collaborazione peer.
ピア グループ作業のアプリケーションの取得に失敗しました。
피어 공동 작업 응용 프로그램을 가져오지 못했습니다.
Kan ikke hente program under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — pobieranie aplikacji nie powiodło się.
Сбой при получении приложения для одноранговой совместной работы.
Error al obtener la aplicación de colaboración entre iguales.
Det gick inte att hämta ett program för peer-samarbete.
Eş işbirliği uygulama alma başarısız oldu.
對等共同作業取得應用程式失敗。
Falha no aplicativo de obtenção de colaboração de mesmo nível.
对等协作 SignIn 失败。
‏‏فشل SignIn لتعاون النظير.
对等协作 SignIn 失败。
對等共同作業 SignIn 失敗。
Partnerská spolupráce - akce SignIn se nezdařila.
SignIn mislykkedes for et peer-samarbejde.
Peer-samenwerking SignIn is mislukt.
Vertaisyhteistyön SignIn epäonnistui.
Échec du SignIn de la collaboration pair à pair.
Fehler beim SignIn in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία SignIn ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לביצוע SignIn נכשל.
Társközi együttműködés - sikertelen SignIn.
SignIn di collaborazione peer non riuscito.
ピア グループ作業の SignIn に失敗しました。
피어 공동 작업 SignIn에 실패했습니다.
Kan ikke angi SignIn under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — wykonywanie operacji SignIn nie powiodło się.
Сбой SignIn для одноранговой совместной работы.
Error al iniciar sesión en la colaboración entre iguales.
SignIn för peer-samarbete misslyckades.
Eş işbirliği SignIn başarısız oldu.
對等共同作業 SignIn 失敗。
Falha de SignIn na colaboração de mesmo nível.
See catalog page for all messages.