The service
Messages on page
Perusyhteys vertaisesta lisättiin, mutta näyttönimeä, lempinimeä ja sähköpostiosoitetta ei päivitetty.
Le contact de base a été ajouté à partir d'un pair mais le nom complet, le surnom et l'adresse de messagerie n'ont pas été mis à jour.
Der Basiskontakt wurde vom Peer hinzugefügt, aber der Anzeigename, der Spitzname und die E-Mail-Adresse wurden nicht aktualisiert.
Προστέθηκε η επαφή βάσης από την ομότιμη οντότητα, αλλά το εμφανιζόμενο όνομα, το ψευδώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ενημερώθηκαν.
‏‏איש קשר בסיסי של עמית נוסף, אך שם התצוגה, הכינוי וכתובת הדואר האלקטרוני לא התעדכנו.
A társ alap-kapcsolattartója hozzáadva, de a megjelenítendő név, a becenév és az e-mail cím nem frissült.
Il contatto di base è stato aggiunto dal peer, ma il nome visualizzato, lo pseudonimo e l'indirizzo di posta elettronica non sono aggiornati.
피어로부터 기본 연락처를 추가했지만 표시 이름, 애칭 및 전자 메일 주소를 업데이트하지 못했습니다.
Basiskontakt fra node ble lagt til, men visningsnavn, kallenavn og e-postadresse ble ikke oppdatert.
Kontakt podstawowy z elementu równorzędnego został dodany, ale nazwa wyświetlana, przydomek i adres e-mail nie zostały zaktualizowane.
Основной контакт из одноранговой сети добавлен, но отображаемое имя, псевдоним и адрес электронной почты не обновлены.
Se ha agregado el contacto base del igual, pero el nombre para mostrar, el sobrenombre y la dirección de correo electrónico no se han actualizado.
Baskontakt från peer har lagts till, men visningsnamn, smeknamn och e-postadress har inte uppdaterats.
Eşten temel kişi eklendi ancak görünen ad, takma ad ve e-posta adresi güncelleştirilmedi.
ピアからのベースの連絡先が追加されましたが、表示名、ニック ネーム、および電子メール アドレスが更新されていません。
对等端的基本联系人已添加,但显示名称、昵称和电子邮件地址尚未更新。
‏‏تمت إضافة الممثل الأساسي من النظير ولكنه لم يتم تحديث اسم العرض والاسم المستعار وعنوان البريد الإلكتروني.
对等端的基本联系人已添加,但显示名称、昵称和电子邮件地址尚未更新。
已新增來自對等的基本連絡人,但顯示名稱、暱稱與電子郵件地址未更新。
Základní kontakt od partnera byl přidán, ale zobrazované jméno, přezdívka a e-mailová adresa nebyly aktualizovány.
Basiskontaktpersonen fra en peer blev tilføjet, men visningsnavnet, kaldenavnet og e-mail-adressen blev ikke opdateret.
Basiscontactpersoon van peer toegevoegd, maar weergavenaam, bijnaam en e-mailadres zijn niet bijgewerkt.
已新增來自對等的基本連絡人,但顯示名稱、暱稱與電子郵件地址未更新。
Contato base de mesmo nível adicionado, mas o nome de exibição, o apelido e o endereço de email não foram atualizados.
‏‏لا يمكن أن يكون طول البيانات أكبر من <var>X</var> بايت.
数据长度不能超过 <var>X</var> 字节。
資料長度不能大於 <var>X</var> 位元組。
Délka dat nesmí být větší než <var>X</var> bajtů.
Datalængden kan ikke være større end <var>X</var> byte.
Lengte van gegevens kan niet meer dan <var>X</var> byte zijn.
Datan pituus voi olla enintään <var>X</var> tavua.
La taille des données doit être inférieure à <var>X</var> octets.
Die Länge der Daten darf <var>X</var> Bytes nicht überschreiten.
Το μήκος των δεδομένων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από <var>X</var> byte.
‏‏אורך הנתונים אינו יכול להיות גדול מ- <var>X</var> בתים.
Az adatok hossza legfeljebb <var>X</var> bájt lehet.
La lunghezza dei dati non può superare <var>X</var> byte.
データの長さを <var>X</var> バイトより大きな値にすることはできません。
데이터 길이는 <var>X</var>바이트보다 클 수 없습니다.
Datalengden kan ikke overstige <var>X</var> byte.
Długość danych nie może być większa niż <var>X</var> bajtów.
Размер данных не может быть больше <var>X</var> байт.
La longitud de los datos no puede ser mayor que <var>X</var> bytes.
Datalängden måste vara större än <var>X</var> byte.
Veri uzunluğu <var>X</var> bayttan fazla olamaz.
数据长度不能超过 <var>X</var> 字节。
資料長度不能大於 <var>X</var> 位元組。
Os dados não podem exceder <var>X</var> bytes.
‏‏لا يمكن أن يكون طول التعليق أكبر من <var>X</var> حرف.
注释长度不能超过 <var>X</var> 个字符。
註解長度不能超過 <var>X</var> 個字元。
Délka poznámky nesmí mít větší počet znaků než <var>X</var>.
Kommentaren må ikke være på mere end <var>X</var> tegn.
Lengte van opmerking kan niet meer dan <var>X</var> tekens zijn.
Kommentin pituus saa olla enintään <var>X</var> merkkiä.
La longueur du commentaire doit être inférieure à <var>X</var> caractères.
Die Länge des Kommentars darf <var>X</var> Zeichen nicht überschreiten.
Το μήκος του σχολίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους <var>X</var> χαρακτήρες.
‏‏אורך ההערה אינו יכול להיות גדול מ- <var>X</var> תווים.
A megjegyzés hossza legfeljebb <var>X</var> karakter lehet.
La lunghezza del commento non può essere maggiore di <var>X</var> caratteri.
コメントの長さを <var>X</var> 文字より大きい値にすることはできません。
주석 길이는 <var>X</var>자보다 클 수 없습니다.
Kommentaren kan ikke inneholde mer enn <var>X</var> tegn.
Długość komentarza nie może być większa niż <var>X</var> znaków.
Наибольшее количество знаков в примечании: <var>X</var>.
La longitud del comentario no puede ser mayor que <var>X</var> caracteres.
Kommentarslängden får inte vara större än <var>X</var> tecken.
Açıklama uzunluğu <var>X</var> karakterden fazla olamaz.
注释长度不能超过 <var>X</var> 个字符。
註解長度不能超過 <var>X</var> 個字元。
O tamanho do comentário não pode exceder <var>X</var> caracteres.
‏‏فشل تسجيل تغيير الحدث للنظير القريب مني لتعاون النظير.
对等协作注册 PeerNearMeChanged 事件失败。
對等共同作業近端對等變更事件註冊失敗。
Partnerská spolupráce - registrace události změny objektu PeerNearMe se nezdařila.
En hændelse for ændring af en peer i nærheden i et peer-samarbejde blev ikke registreret.
Peer-samenwerking gebeurtenis gewijzigde peer bij mij in de buurt registreren is mislukt.
Vertaisyhteistyön lähellä olevan vertaisen muuttamisen tapahtuman rekisteröinti epäonnistui.
Échec de l'enregistrement de l'événement PeerNearMeChanged.
Fehler beim Registrieren eines Änderungsereignisses des Peers in meiner Nähe in der Peerzusammenarbeit.
Αποτυχία αλλαγής γειτονικής ομότιμης οντότητας καταχώρησης συμβάντος ομότιμης συνεργασίας.
‏‏שיתוף פעולה עם עמית לרישום אירוע של שינוי העמית הסמוך אליי נכשל.
Társközi együttműködés - a szomszédos társ módosítási eseményének regisztrálása sikertelen.
Impossibile registrare l'evento di modifica del peer nelle vicinanze della collaborazione peer.
ピア グループ作業の近くのピアの変更イベントの登録に失敗しました。
피어 공동 작업 PeerNearMeChanged 이벤트를 등록하지 못했습니다.
Kan ikke registrere endringshendelse for nærliggende node under nodesamarbeid.
Współpraca elementów równorzędnych — rejestrowanie zdarzenia zmiany elementu równorzędnego w pobliżu nie powiodło się.
Сбой при регистрации события изменения однорангового соседа для одноранговой совместной работы.
Error al registrar eventos de cambio de igual cercano en la colaboración entre iguales.
Det gick inte att registrera en ändringshändelse för närliggande peer för peer-samarbete.
Eş işbirliği yakınımdaki eş değişikliği olayı kaydı başarısız oldu.
对等协作注册 PeerNearMeChanged 事件失败。
對等共同作業近端對等變更事件註冊失敗。
Falha ao registrar evento de alteração de mesmo nível próximo da colaboração de mesmo nível.
‏‏خطأ غير معروف "<var>X</var>"‏.
未知错误“<var>X</var>”。
未知的錯誤 <var>X</var>。
Neznámá chyba <var>X</var>
Ukendt fejl "<var>X</var>".
Onbekende fout "<var>X</var>".
Tuntematon virhe <var>X</var>.
Erreur "<var>X</var>" inconnue.
Unbekannter Fehler '<var>X</var>'.
Άγνωστο σφάλμα "<var>X</var>".
‏‏שגיאה לא ידועה "<var>X</var>".
Ismeretlen hiba: <var>X</var>.
Errore sconosciuto "<var>X</var>".
不明なエラー "<var>X</var>" です。
알 수 없는 오류 "<var>X</var>"입니다.
Ukjent feil "<var>X</var>".
Nieznany błąd „<var>X</var>”.
Неизвестная ошибка "<var>X</var>".
Error desconocido "<var>X</var>".
Okänt fel: <var>X</var>.
Bilinmeyen hata "<var>X</var>".
未知错误“<var>X</var>”。
未知的錯誤 <var>X</var>。
Erro desconhecido "<var>X</var>".
‏‏فشلت صحة المصادقة الخاصة بـ: <var>X</var>
对 <var>X</var> 的身份验证失败
<var>X</var> 的驗證確認失敗
Ověřování se nezdařilo u položky: <var>X</var>.
Godkendelsen mislykkedes for: <var>X</var>
Validatie van verificatie mislukt voor: <var>X</var>
Todennustarkistus epäonnistui: <var>X</var>
Échec de la validation de l'authentification pour : <var>X</var>
Fehler bei der Authentifizierungsüberprüfung für: <var>X</var>
Η επικύρωση του ελέγχου ταυτότητας απέτυχε για το: <var>X</var>
‏‏מתן תוקף לאימות נכשל עבור: <var>X</var>
<var>X</var> hitelesítési adatainak érvényesítése sikertelen.
Convalida dell'autenticazione non riuscita per: <var>X</var>
<var>X</var> の認証に失敗しました。
인증 유효성 검사에 실패했습니다. <var>X</var>
Godkjenningsvalidering mislyktes for: <var>X</var>
Błąd sprawdzania poprawności uwierzytelniania dla obiektu: <var>X</var>
Ошибка при проверке подлинности для: <var>X</var>
Error de validación de autenticación para: <var>X</var>
Autentiseringskontrollen misslyckades för: <var>X</var>
Kimlik doğrulanamadı: <var>X</var>
对 <var>X</var> 的身份验证失败
<var>X</var> 的驗證確認失敗
Falha na validação da autenticação para: <var>X</var>
‏‏مطلوب ملف شهادات من أجل Ssl
Ssl 需要证书文件
Ssl 必須有憑證檔案
Protokol SSL vyžaduje soubor certifikátu.
Der kræves en certifikatfil til SSL
Er is een certificaatbestand vereist voor Ssl
SSL edellyttää sertifikaattitiedostoa
Un fichier de certificat est requis pour SSL.
Απαιτείται αρχείο πιστοποιητικού για Ssl
‏‏נדרש קובץ אישור עבור Ssl
Az SSL-kapcsolatokhoz meg kell adni egy tanúsítványfájlt.
È necessario specificare un file di certificato per SSL
Ssl には証明書ファイルが必要です。
SSL에 대한 인증서 파일이 필요합니다.
Det kreves en sertifikatfil for SSL
Protokół SSL wymaga pliku certyfikatu.
Для SSL требуется файл сертификата
Se requiere un archivo de certificados para Ssl
En certifikatfil krävs för SSL
Ssl için bir sertifika dosyası gerekiyor
Für SSL ist eine Zertifikatsdatei erforderlich.
Ssl 需要证书文件
Ssl 必須有憑證檔案
O SSL requer um arquivo de certificado
‏‏يجب تمكين المصادقة لاعتماد التشفير
应为加密支持启用身份验证
應啟用驗證以支援加密作業
Pro podporu šifrování by mělo být povoleno ověřování.
Godkendelse skal være aktiveret for understøttelse af kryptering
Verificatie moet worden ingeschakeld voor de ondersteuning van codering
Todennus on otettava käyttöön salaustukea varten
L'authentification doit être activée pour la prise en charge du cryptage.
Zur Unterstützung der Verschlüsselung muss die Authentifizierung aktiviert sein.
Ο έλεγχος ταυτότητας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για υποστήριξη κρυπτογράφησης
‏‏אימות צריך להיות זמין לתמיכה בהצפנה
A titkosítás támogatásához engedélyezni kell a hitelesítést.
È necessario attivare l'autenticazione per il supporto della crittografia
暗号化をサポートするには、認証を有効にする必要があります
암호화 지원을 위해 인증을 사용해야 합니다.
Godkjenning må aktiveres for krypteringsstøtte
Uwierzytelnianie powinno być włączone w celu obsługi szyfrowania.
Для поддержки шифрование должна быть включена проверка подлинности
La autenticación debe estar activada para que se admita cifrado
Autentisering måste aktiveras för krypteringsstöd
Şifreleme desteği için kimlik doğrulama etkinleştirilmelidir
应为加密支持启用身份验证
應啟用驗證以支援加密作業
A autenticação deve ser habilitada para oferecer suporte à criptografia
Todennusvirhe palvelimessa
Échec de l'authentification sur le serveur
Authentifizierungsfehler auf dem Server.
Αποτυχία ελέγχου ταυτότητας σε διακομιστή
‏‏כשל אימות בשרת
Sikertelen hitelesítési kísérlet a kiszolgálón
Errore di autenticazione nel server
サーバー上で認証エラーが発生しました。
서버의 인증 오류입니다.
Godkjenningsfeil på server
Błąd uwierzytelniania na serwerze.
Ошибка при проверке подлинности на сервере
Error de autenticación en el servidor
Autentiseringsfel på servern
Sunucuda kimlik doğrulama başarısız
‏‏فشلت المصادقة على الخادم
服务器上的身份验证失败
伺服器的驗證失敗
Ověřování na serveru se nezdařilo.
Godkendelsesfejl på server
Verificatiefout op server
服务器上的身份验证失败
伺服器的驗證失敗
Falha de autenticação no servidor
‏‏لم يتم تنفيذ طلب أمان الجانب البعيد أثناء المصادقة. حاول زيادة ImpersonationLevel الخاص بالعميل
身份验证期间未满足远端安全要求。请尝试增加客户端 ImpersonationLevel
驗證過程中,未達到遠端安全性需求。請嘗試增加用戶端 ImpersonationLevel
Během ověřování nebyl splněn požadavek zabezpečení na vzdálené straně. Pokuste se u klienta zvýšit úroveň nastavení ImpersonationLevel.
Et fjernsikkerhedskrav blev ikke opfyldt under godkendelsen. Prøv at øge klientens ImpersonationLevel
Tijdens de verificatie is niet voldaan aan een beveiligingsvereiste van een externe site. Probeer het ImpersonationLevel (imitatieniveau) van de client te verhogen
Etäkohteen suojausvaatimusta ei täytetty todennuksen aikana. Yritä nostaa asiakkaan ImpersonationLevel-arvoa
Les spécifications de sécurité du côté distant n'ont pas été satisfaites lors de l'authentification. Essayez d'augmenter la valeur ImpersonationLevel du client
Eine remoteseitige Sicherheitsanforderung wurde während der Authentifizierung nicht erfüllt. Erhöhen Sie den ImpersonationLevel-Wert auf dem Client.
Μια απαίτηση ασφαλείας απομακρυσμένης πλευράς δεν εκπληρώθηκε κατά τον έλεγχο ταυτότητας. Δοκιμάστε να αυξήσετε τη ρύθμιση ImpersonationLevel στον υπολογιστή πελάτη
‏‏דרישת אבטחה של צד מרוחק לא מולאה במהלך האימות. נסה להגדיל את ImpersonationLevel של הלקוח
A hitelesítés közben nem teljesült egy távoli fél biztonsági követelménye. Próbálja növelni az ügyfél ImpersonationLevel beállításának értékét.
Requisito di protezione remoto non soddisfatto durante l'autenticazione. Provare ad aumentare il livello ImpersonationLevel del client.
認証中にリモート側のセキュリティ要件が満たされませんでした。クライアントの ImpersonationLevel の値を大きくしてください
인증하는 동안 원격지 보안 요구 사항이 수행되지 않았습니다. 클라이언트 ImpersonationLevel을 높여 보십시오.
Et eksternt sikkerhetskrav var ikke oppfylt under godkjenning. Prøv å øke ImpersonationLevel for klienten
Podczas uwierzytelniania nie zostało spełnione wymaganie zabezpieczeń strony zdalnej. Spróbuj zwiększyć wartość ustawienia ImpersonationLevel klienta.
Во время проверки подлинности не было выполнено требование удаленной стороны по безопасности. Попытайтесь увеличить значение ImpersonationLevel
No se cumplió un requisito de seguridad de la parte remota durante la autenticación. Aumente el valor ImpersonationLevel del cliente.
Ett säkerhetskrav på fjärrsidan uppfylldes inte vid autentiseringen. Öka ImpersonationLevel på klienten
Kimlik doğrulama sırasında uzak taraf güvenlik gereksinimi karşılanmadı. İstemci ImpersonationLevel'ı artırmayı deneyin
身份验证期间未满足远端安全要求。请尝试增加客户端 ImpersonationLevel
驗證過程中,未達到遠端安全性需求。請嘗試增加用戶端 ImpersonationLevel
Um requisito de segurança do lado remoto não foi atendido durante a autenticação. Tente aumentar o valor de ImpersonationLevel do cliente
See catalog page for all messages.