The service
Messages on page
IPC-porttiin ei saatu yhteyttä: <var>X</var>
Échec de la connexion à un port IPC : <var>X</var>
Fehler beim Verbinden mit einem IPC-Port: <var>X</var>
Η σύνδεση σε μια θύρα IPC απέτυχε: <var>X</var>
‏‏חיבור ליציאת IPC נכשל: <var>X</var>
Nem sikerült kapcsolatot létesíteni egy IPC-porttal: <var>X</var>
Impossibile connettersi a una porta IPC: <var>X</var>
IPC ポートに接続できません。<var>X</var>
IPC 포트에 연결하지 못했습니다. <var>X</var>
Kan ikke koble til IPC-port: <var>X</var>
Nie można nawiązać połączenia z portem IPC: <var>X</var>
Не удалось подключиться к IPC-порту: <var>X</var>
No se pudo instalar un puerto IPC: <var>X</var>
Det gick inte att ansluta till en IPC-port: <var>X</var>
Şu IPC Bağlantı Noktasına bağlanılamadı: <var>X</var>
‏‏فشل الاتصال بمنفذ IPC: <var>X</var>
连接到 IPC 端口失败: <var>X</var>
無法連線至 IPC 連接埠: <var>X</var>
Připojení k portu IPC se nezdařilo: <var>X</var>.
Der kunne ikke oprettes forbindelse til en IPC-port: <var>X</var>
Kan geen verbinding met een IPC-poort tot stand brengen: <var>X</var>
连接到 IPC 端口失败: <var>X</var>
無法連線至 IPC 連接埠: <var>X</var>
Falha ao se conectar a uma porta de IPC: <var>X</var>
‏‏فشل إنشاء منفذ IPC: <var>X</var>
创建 IPC 端口失败: <var>X</var>
無法建立 IPC 連接埠: <var>X</var>
Vytvoření portu IPC se nezdařilo: <var>X</var>.
Det var ikke muligt at oprette en IPC-port: <var>X</var>
Kan geen IPC-poort maken: <var>X</var>
IPC-porttia ei voitu luoda: <var>X</var>
Échec de la création d'un port IPC : <var>X</var>
Fehler beim Erstellen eines IPC-Ports: <var>X</var>
Η δημιουργία μιας θύρας IPC απέτυχε: <var>X</var>
‏‏יצירת יציאת IPC נכשלה: <var>X</var>
Nem sikerült létrehozni egy IPC-portot: <var>X</var>
Impossibile creare una porta IPC: <var>X</var>
IPC ポートを作成できません。<var>X</var>
IPC 포트를 만들지 못했습니다. <var>X</var>
Kan ikke opprette IPC-port: <var>X</var>
Nie można utworzyć portu IPC: <var>X</var>
Не удалось создать IPC-порт: <var>X</var>
No se pudo crear un puerto IPC: <var>X</var>
Det gick inte att skapa en IPC-port: <var>X</var>
Şu IPC Bağlantı Noktası oluşturulamadı: <var>X</var>
创建 IPC 端口失败: <var>X</var>
無法建立 IPC 連接埠: <var>X</var>
Falha ao criar uma porta de IPC: <var>X</var>
‏‏فشلت القراءة من منفذ IPC: <var>X</var>
从 IPC 端口读取时失败: <var>X</var>
無法讀取 IPC 連接埠: <var>X</var>
Čtení z portu IPC se nezdařilo: <var>X</var>.
Der kunne ikke læses fra en IPC-port: <var>X</var>
Kan niet lezen van een IPC-poort: <var>X</var>
IPC-portista ei voitu lukea: <var>X</var>
Échec de la lecture à partir d'un port IPC : <var>X</var>
Fehler beim Lesen von einem IPC-Port: <var>X</var>
Η ανάγνωση από μια θύρα IPC απέτυχε: <var>X</var>
‏‏קריאה מתוך יציאת IPC נכשלה: <var>X</var>
Nem sikerült adatokat olvasni egy IPC-portról: <var>X</var>
Impossibile leggere da una porta IPC: <var>X</var>
IPC ポートから読み取ることができません: <var>X</var>
IPC 포트에서 읽지 못했습니다. <var>X</var>
Kan ikke lese fra IPC-port: <var>X</var>
Nie można odczytać danych z portu IPC: <var>X</var>
Не удалось прочитать из IPC-порта: <var>X</var>
No se pudo leer desde un puerto IPC: <var>X</var>
Det gick inte att läsa från en IPC-port: <var>X</var>
Şu IPC Bağlantı Noktasından okunamadı: <var>X</var>
从 IPC 端口读取时失败: <var>X</var>
無法讀取 IPC 連接埠: <var>X</var>
Falha ao ler de uma porta de IPC: <var>X</var>
‏‏تعتبر إعدادات TokenImpersonationLevel أو ProtectionLevel صالحة فقط عندما يكون آمن="true"
仅当 secure="true" 时 TokenImpersonationLevel 或 ProtectionLevel 设置才有效
只有當 secure="true" 時,TokenImpersonationLevel 或 ProtectionLevel 設定值才會生效
Nastavení TokenImpersonationLevel nebo ProtectionLevel je platné, pouze pokud je nastavení secure=true.
Indstillingerne for TokenImpersonationLevel eller ProtectionLevel er kun gyldige, når secure="true"
Instellingen van TokenImpersonationLevel of ProtectionLevel zijn alleen geldig wanneer secure="true"
TokenImpersonationLevel- tai ProtectionLevel-asetukset ovat kelvollisia vain kun secure="true"
Les paramètres TokenImpersonationLevel ou ProtectionLevel sont uniquement valides lorsque secure="true"
Einstellungen von 'TokenImpersonationLevel' oder 'ProtectionLevel' sind nur gültig, wenn secure='true'.
Οι ρυθμίσεις TokenImpersonationLevel ή ProtectionLevel ισχύουν μόνο όταν η ιδιότητα secure="true"
‏‏הגדרות TokenImpersonationLevel או ProtectionLevel חוקיות רק כאשר secure="true"‎
A TokenImpersonationLevel és a ProtectionLevel beállítás csak akkor érvényes, ha a secure="true" attribútum és érték van megadva.
Le impostazioni di TokenImpersonationLevel o di ProtectionLevel sono valide solo quando secure="true"
TokenImpersonationLevel 設定または ProtectionLevel 設定は secure="true" の場合にのみ有効です
TokenImpersonationLevel 또는 ProtectionLevel 설정은 secure="true" 경우에만 유효합니다.
Innstillinger for TokenImpersonationLevel eller ProtectionLevel er bare gyldig når secure="true"
Ustawienia TokenImpersonationLevel lub ProtectionLevel są prawidłowe tylko w przypadku, gdy parametr secure ma wartość true.
Параметры TokenImpersonationLevel и ProtectionLevel допустимы только если для свойства Secure выбрано значение "истина"
Los valores TokenImpersonationLevel y ProtectionLevel son válidos sólo cuando secure="true"
Inställningarna TokenImpersonationLevel och ProtectionLevel är endast giltiga när secure=True
TokenImpersonationLevel veya ProtectionLevel ayarları yalnızca secure="true" olduğunda geçerlidir
仅当 secure="true" 时 TokenImpersonationLevel 或 ProtectionLevel 设置才有效
只有當 secure="true" 時,TokenImpersonationLevel 或 ProtectionLevel 設定值才會生效
As configurações de TokenImpersonationLevel ou ProtectionLevel são válidas somente quando secure="true"
‏‏قم باستضافة الخدمة في IIS مع "مصادقة تكامل Windows" لتأمين الخادم
利用集成 Windows 身份验证在 IIS 中承载此服务,以保护服务器
使用「整合的 Windows 驗證」裝載 IIS 中的服務,以保護伺服器
Službu je z důvodu zabezpečení serveru vhodné hostovat na serveru IIS s integrovaným ověřováním systému Windows.
Besøg tjenesten i IIS med Integreret Windows-godkendelse for at sikre serveren
Service in IIS hosten met Geïntegreerde Windows-verificatie als serverbeveiliging
Palvelun IIS-isännöinti integroidun Windows-todennuksen avulla palvelimen suojaamiseksi
Héberger le service dans IIS avec l'authentification Windows intégrée pour sécuriser le serveur
Hosten Sie den Dienst in IIS mit integrierter Windows-Authentifizierung, um den Server zu sichern.
Φιλοξενήστε την υπηρεσία σε IIS με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows για να ασφαλίσετε το διακομιστή
‏‏ארח את השירות ב- IIS באמצעות אימות משולב של Windows כדי לאבטח את השרת
A kiszolgáló biztonságossá tételéhez üzemeltesse a szolgáltatást az IIS alkalmazásban, integrált Windows-hitelesítéssel
Per proteggere il server, ospitare il servizio in IIS con l'autenticazione integrata di Windows
統合 Windows 認証を使用して IIS のサービスをホストし、サーバーをセキュリティで保護します
서버 보안을 위해 통합 Windows 인증을 사용하여 IIS 서비스 호스팅
Som vert bør tjenesten bruke IIS med integrert Windows-godkjenning for å sikre serveren
Obsługiwanie usługi za pomocą usług IIS z zintegrowanym uwierzytelnianiem systemu Windows w celu zabezpieczenia serwera
Разместите службу в IIS со встроенной проверкой подлинности Windows, чтобы обеспечить безопасность сервера
Aloje el servicio en IIS con Autenticación de Windows integrada para proteger el servidor
Låt IIS hantera tjänsten med Integrerad Windows-autentisering för att skydda servern
Sunucunun güvenliğini sağlamak için hizmeti Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması ile IIS'de barındırın
利用集成 Windows 身份验证在 IIS 中承载此服务,以保护服务器
使用「整合的 Windows 驗證」裝載 IIS 中的服務,以保護伺服器
Hospedar o serviço no IIS com Autenticação Integrada do Windows para proteger o servidor
‏‏يتعذر أن تكون مهلة مأخذ التوصيل سالبة
套接字超时不能为负
通訊端逾時不得為負數值
Časový limit soketu nesmí být záporný.
Socket-timeouten må ikke være negativ
Time-out voor socket kan niet negatief zijn
Vastakkeen aikakatkaisu ei voi olla negatiivinen
Le délai d'attente du socket ne peut pas être négatif.
Das Sockettimeout darf nicht negativ sein.
Το χρονικό όριο δεν μπορεί να είναι αρνητικό
‏‏הזמן הקצוב ל- Socket אינו יכול להיות שלילי
A szoftvercsatorna időtúllépési értéke nem lehet negatív.
Il timeout del socket non può essere un valore negativo
ソケットのタイムアウトを負の値にすることはできません
소켓 제한 시간은 음수일 수 없습니다.
Socket-tidsavbrudd kan ikke være negativt
Limit czasu gniazda nie może być wartością ujemną.
Время ожидания для сокета не может быть отрицательным
El tiempo de espera del socket no puede ser negativo
Värdet för socket-timeout kan inte vara negativt
Yuva zaman aşımı negatif olamaz
套接字超时不能为负
通訊端逾時不得為負數值
O tempo limite do soquete não pode ser negativo
Vzdálený koncový bod nemá oprávnění pro připojení k tomuto koncovému bodu.
Fjernslutpunkter er ikke godkendt til at oprette forbindelse til dette slutpunkt
Extern eindpunt is niet gemachtigd om een verbinding te maken met dit eindpunt
Etäpäätepisteellä ei ole oikeutta muodostaa yhteyttä tähän päätepisteeseen
Le point de terminaison distant n'est pas autorisé à se connecter à ce point de terminaison
Der Remoteendpunkt ist zum Herstellen einer Verbindung mit diesem Endpunkt nicht autorisiert.
Η απομακρυσμένη απόληξη δεν έχει εξουσιοδότηση για σύνδεση σε αυτήν την απόληξη
‏‏נקודת הקצה המרוחקת אינה מורשית להתחבר לנקודת קצה זו
A távoli végpont nem jogosult arra, hogy ehhez a végponthoz kapcsolódjon.
Endpoint remoto non autorizzato per la connessione a questo endpoint
リモート エンドポイントはこのエンドポイントへの接続を許可されていません
원격 끝점에서 이 끝점에 연결할 권한이 없습니다.
Eksternt endepunkt er ikke godkjent til å koble til dette endepunktet
Zdalny punkt końcowy nie ma autoryzacji do łączenia się z tym punktem końcowym.
Удаленной оконечной точке не разрешено подключаться к этой оконечной точке
El extremo remoto no está autorizado para conectarse a este extremo
Fjärrslutpunkten är inte behörig att ansluta till den här slutpunkten
Uzak Bitiş Noktasının bu bitiş noktasına bağlanma yetkisi yok
‏‏لم تتم مصادقة نقطة النهاية البعيدة للاتصال بنقطة النهاية هذه
未授权远程终结点连接到此终结点
未授權遠端端點連線至此端點
未授权远程终结点连接到此终结点
未授權遠端端點連線至此端點
O ponto de extremidade remoto não está autorizado a se conectar a este ponto de extremidade
‏‏يتم اعتماد قناة Ipc فقط من قبل أنظمة التشغيل المستندة إلى Windows NT
仅基于 Windows NT 的系统支持 Ipc 信道
IPC 通道只能在 Windows NT 系列的系統上運作
Kanál IPC je podporován pouze v systémech založených na systému Windows NT.
IPC-kanaler understøttes kun på Windows NT-baserede systemer
Ipc Channel wordt alleen ondersteund op systemen die op Windows NT zijn gebaseerd
Ipc Channel on tuettu vain Windows NT -järjestelmissä
Le canal IPC est uniquement pris en charge par les systèmes basés sur Windows NT.
Der IPC-Channel wird nur auf Windows NT-basierten Systemen unterstützt.
仅基于 Windows NT 的系统支持 Ipc 信道
Το κανάλι IPC υποστηρίζεται μόνο σε συστήματα που βασίζονται σε Windows NT
‏‏יש תמיכה בערוץ IPC במערכות מבוססות Windows NT בלבד
Az IPC-csatorna csak Windows NT alapú rendszereken használható.
Il canale IPC è supportato solo in sistemi basati su Windows NT
IPC Channel は、Windows NT ベースのシステムでのみサポートされています。
IPC 채널은 Windows NT 기반 시스템에서만 지원됩니다.
IPC-kanalen støttes bare på Windows NT-baserte systemer
Kanał IPC jest obsługiwany tylko w systemach z rodziny Windows NT.
Каналы IPC поддерживаются только на системах на основе Windows NT
El canal Ipc sólo se admite en sistemas basados en Windows NT
IPC-kanaler stöds bara på Windows NT-baserade system
Ipc Kanalı yalnızca Windows NT tabanlı sistemlerde desteklenir
IPC 通道只能在 Windows NT 系列的系統上運作
O suporte ao canal de IPC existe somente em sistemas Windows NT
必须在实例化 IPC 服务器信道时指定端口名
‏‏يجب تحديد اسم منفذ عند إنشاء قناة الخادم IPC
必须在实例化 IPC 服务器信道时指定端口名
產生 IPC Server Channel 時必需指定連接埠名稱
Při vytváření instance kanálu serveru IPC musí být zadán název portu.
Der skal angives et portnavn ved instantiering af en IPC-serverkanal
Er moet een poortnaam worden opgegeven bij het maken van een exemplaar van een IPC-serverkanaal
Portin nimi täytyy määrittää IPC-palvelinkanavan esiintymää varten
Un nom de port doit être spécifié lors de l'instanciation d'un canal de serveur IPC
Beim Instanziieren eines IPC-Serverchannels muss ein Portname angegeben werden.
Πρέπει να καθοριστεί ένα όνομα θύρας κατά τη δημιουργία ενός καναλιού διακομιστή IPC
‏‏יש לציין שם יציאה בעת יצירת מופעים של ערוץ שרת IPC
Az IPC-kiszolgálócsatorna példányának létrehozásakor kötelező portnevet megadni.
È necessario specificare un nome di porta quando si crea un'istanza di un canale server IPC
IPC Server Channel をインスタンス化する場合、ポート名を指定する必要があります。
IPC 서버 채널의 인스턴스를 만들 때는 포트 이름을 지정해야 합니다.
Et portnavn må være angitt når en IPC-serverkanal skal representeres
Podczas tworzenia wystąpienia kanału serwera IPC należy określić nazwę portu.
Имя порта должно быть указано при инициализации канала IPC-сервера
Debe especificarse un nombre de puerto al crear una instancia de un canal de servidor IPC
Ett portnamn måste anges när en IPC-serverkanal initieras
IPC Sunucusu Kanalının örneği oluşturulurken bir bağlantı noktası adı belirtilmelidir
產生 IPC Server Channel 時必須指定連接埠名稱
É necessário especificar um nome de porta ao instanciar um Canal do Servidor de IPC
De beveilingsinstelling kan niet worden gewijzigd voor geregistreerde kanalen.
Rekisteröityjen kanavien suojausasetusta ei voi muuttaa .
Impossible de modifier le paramètre de sécurité pour les canaux enregistrés.
Für registrierte Channels können die Sicherheitseinstellungen nicht geändert werden.
Η ρύθμιση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να αλλάξει για τα καταχωρημένα κανάλια.
‏‏אין אפשרות לשנות הגדרת אבטחה עבור ערוצים רשומים.
A regisztrált csatornák biztonsági beállításai nem módosíthatók.
Impossibile modificare le impostazioni di protezione per i canali registrati.
登録済みのチャネルに対しては、セキュリティ設定を変更できません。
보안 설정을 등록된 채널로 변경할 수 없습니다.
Sikkerhetsinnstillingen kan ikke endres for registrerte kanaler.
Nie można zmienić ustawienia zabezpieczeń dla zarejestrowanych kanałów.
Настройка безопасности не может быть изменена для зарегистрированных каналов.
No se puede cambiar la configuración de seguridad para canales registrados.
Det går inte att ändra säkerhetsinställning för registrerade kanaler.
Kayıtlı kanallar için güvenlik ayarı değiştirilemiyor.
不能为已注册的信道更改安全设置。
‏‏يتعذر تغيير إعدادات الأمان للقنوات المسجلة.
不能为已注册的信道更改安全设置。
無法變更已登錄通道的安全性設定。
Nastavení zabezpečení nelze u registrovaných kanálů změnit.
Sikkerhedsindstillingerne kan ikke ændres for registrerede kanaler.
無法變更已登錄通道的安全性設定。
Não é possível alterar a configuração de segurança para canais registrados.
See catalog page for all messages.