The service
Messages on page
Kan niet deserialiseren aangezien het hoofdelement verwijst naar een niet-herkend object met ID <var>X</var>.
Sarjoitusta ei voi poistaa, koska pääelementti viittaa tunnistamattomaan objektiin, jonka tunnus on <var>X</var>.
Désérialisation impossible : l’élément racine référence un objet non reconnu avec l’ID « <var>X</var> ».
Eine Deserialisierung ist nicht möglich, da das Stammelement auf ein unbekanntes Objekt mit der ID "<var>X</var>" verweist.
Δεν είναι δυνατή η αποσειριοποίηση επειδή ένα ριζικό στοιχείο αναφέρεται σε μη αναγνωρισμένο αντικείμενο με αναγνωριστικό '<var>X</var>'.
‏‏אין אפשרות לבטל עריכה בסידרה כיוון שמרכיב הבסיס מפנה אל אובייקט בלתי מזוהה עם מזהה '<var>X</var>'.
Nem hajtható végre a deszerializálás, mert a gyökérelem egy fel nem ismert, <var>X</var> azonosítóval jelölt elemre hivatkozik.
Deserializzazione impossibile. L'elemento radice fa riferimento a un oggetto non riconosciuto con ID '<var>X</var>'.
ルート要素が ID '<var>X</var>' を持つ不明なオブジェクトを参照しているため、シリアル化を解除できません。
루트 요소에서 ID가 '<var>X</var>'인 인식할 수 없는 개체를 참조하므로 역직렬화할 수 없습니다.
Kan ikke deserialisere fordi rotelementet refererer til ukjent objekt med IDen <var>X</var>.
Nie można przeprowadzić serializacji, gdyż element główny odwołuje się do nierozpoznanego obiektu o identyfikatorze „<var>X</var>”.
Não é possível desserializar porque as referências do elemento raiz não reconheceram o objeto com id '<var>X</var>'.
Не удается десериализовать, так как корневой элемент ссылается на неопознанный объект с идентификатором "<var>X</var>".
No se puede deserializar, ya que el elemento raíz hace referencia a un objeto no reconocido con el id. '<var>X</var>'.
Det går inte att avserialisera eftersom rotelementet refererar ett okänt objekt med id <var>X</var>.
Kök öğe '<var>X</var>' kimlikli bilinmeyen nesneye başvuru yaptığından seri kaldırılamıyor.
تعذّر إلغاء التسلسل بما أن العنصر الجذر يشير إلى كائن معرّفه '<var>X</var>'.
由于根元素引用了 ID 为“<var>X</var>”的无法识别的对象,因此无法进行反序列化。
無法還原序列化,因為根項目參照無法辨識識別碼為 '<var>X</var>' 的物件。
Nelze převést ze sériového tvaru, protože kořenový prvek odkazuje na nerozpoznaný objekt s identifikátorem <var>X</var>.
Det er ikke muligt at deserialisere, da rodelementet refererer til et ukendt objekt med id'et <var>X</var>.
由于根元素引用了 ID 为“<var>X</var>”的无法识别的对象,因此无法进行反序列化。
無法還原序列化,因為根項目參照無法辨識識別碼為 '<var>X</var>' 的物件。
حجم غير صالح '<var>X</var>'. يجب أن يكون عدداً صحيحاً غير سالب.
大小“<var>X</var>”无效。它必须为非负的整数。
大小 '<var>X</var>' 無效。必須是非負數的整數。
Neplatná velikost <var>X</var>. Musí být nezáporné celé číslo.
Størrelsen <var>X</var> er ikke gyldig. Størrelsen skal være et heltal, der ikke er negativt.
Ongeldige grootte <var>X</var>. Grootte moet een niet-negatief geheel getal zijn.
Virheellinen koko <var>X</var>. Sen täytyy olla muu kuin negatiivinen kokonaisluku.
Taille non valide « <var>X</var> ». Doit être un entier non négatif.
Ungültige Größe "<var>X</var>". Die Größe muss eine nicht negative ganze Zahl sein.
Μη έγκυρο μέγεθος '<var>X</var>'. Πρέπει να είναι μη αρνητικός ακέραιος.
‏‏גודל לא חוקי '<var>X</var>'‎. חייב להיות מספר שלם לא שלילי.
Érvénytelen a megadott méret (<var>X</var>). Csak nem negatív egész szám adható meg.
Dimensione '<var>X</var>' non valida. Deve essere un intero non negativo.
サイズ '<var>X</var>' は無効です。負でない整数である必要があります。
'<var>X</var>' 크기가 잘못되었습니다. 음수가 아닌 정수여야 합니다.
Ugyldig størrelse, <var>X</var>. Må være et ikke-negativt heltall.
Nieprawidłowy rozmiar: „<var>X</var>”. Wartość musi być nieujemną liczbą całkowitą.
Tamanho inválido '<var>X</var>'. Deve ser inteiro não negativo.
Недопустимый размер "<var>X</var>". Это должно быть неотрицательное целое число.
Tamaño no válido, '<var>X</var>'. Debe ser un número entero no negativo.
Ogiltig storlek <var>X</var>. Måste vara ett positivt heltal.
Geçersiz "Size" '<var>X</var>'. Negatif olmayan tamsayı olmalı.
大小“<var>X</var>”无效。它必须为非负的整数。
大小 '<var>X</var>' 無效。必須是非負數的整數。
Elementillä ei voi olla abstraktia, jonka asetus on tosi (true).
La valeur de « abstract » ne peut pas être définie sur « true » pour l’élément.
Für das Element darf "abstract" nicht auf "true" gesetzt sein.
Το στοιχείο δεν μπορεί να έχει 'abstract' ορισμένο στην τιμή 'αληθές'.
‏‏לרכיב לא יכול להיות 'abstract' שמוגדר כ- 'True'.
Az elem abstract eleme nem lehet true értékű.
'abstract' non può essere impostato su 'true' in questo elemento.
この要素では、'abstract' を 'true' に設定できません。
요소에서 'abstract'를 'true'로 설정할 수 없습니다.
Elementet kan ikke ha Abstract angitt til True.
Atrybut „abstract” elementu nie może mieć nadanej wartości „true”.
O elemento não pode ter 'abstract' definido como 'true'.
Абстракция элемента не поддерживается.
El elemento no puede tener el valor de 'abstract' establecido en 'true'.
För elementet kan inte 'abstract' ställas in på 'true'.
Öğede 'abstract' değeri 'true' olarak belirlenemez.
لا يجوز أن تكون 'خلاصة' العنصر ' معيّنة إلى 'صواب'.
该元素不能将“abstract”设置为“true”。
此項目的 'abstract' 不可設為 'true'。
Prvek nemůže mít vlastnost abstract nastavenou na hodnotu true.
Elementet kan ikke have abstract angivet til true.
'abstract' mag niet op 'true' ingesteld zijn voor het element.
该元素不能将“abstract”设置为“true”。
此項目的 'abstract' 不可設為 'true'。
الإزاحة المحددة تتجاوز حجم المخزن المؤقت (<var>X</var> بايت).
指定的偏移量超出了缓冲区大小(<var>X</var> 个字节)。
指定的位移超出緩衝區大小 (<var>X</var> 個位元組)。
Zadané odsazení překračuje velikost vyrovnávací paměti (<var>X</var> bajtů).
Det angivne offset overskrider bufferstørrelsen (<var>X</var> byte).
De opgegeven offset overschrijdt de buffergrootte (<var>X</var> bytes).
Määritetty poikkeama ylittää puskurin koon (<var>X</var> tavua).
Le décalage spécifié dépasse la taille du tampon (<var>X</var> octets).
Der angegebene Offset überschreitet die Puffergröße (<var>X</var> Bytes).
Η καθορισμένη μετατόπιση υπερβαίνει το μέγεθος του buffer (<var>X</var> byte).
‏‏ההיסט שצוין חורג מגודל המאגר (‎<var>X</var>‎ בתים).
A megadott eltolás meghaladja a pufferméretet (<var>X</var> bájt).
L'offset specificato supera la dimensione del buffer (<var>X</var> byte).
指定したオフセットは、バッファ サイズ (<var>X</var> バイト) を超えています。
지정된 오프셋이 버퍼 크기(<var>X</var>바이트)를 초과합니다.
Den angitte forskyvningen overskrider bufferstørrelsen (<var>X</var> byte).
Określone przesunięcie przekracza rozmiar buforu (<var>X</var> bajtów).
O deslocamento especificado excede o tamanho do buffer (<var>X</var> bytes).
Указанный сдвиг превышает размер буфера (<var>X</var> байт).
El desplazamiento especificado supera el tamaño del búfer (<var>X</var> bytes).
Den angivna förskjutningen överskrider buffertstorleken (<var>X</var> byte).
Belirtilen uzaklık ara bellek boyutunu (<var>X</var> bayt) aşıyor.
指定的偏移量超出了缓冲区大小(<var>X</var> 个字节)。
指定的位移超出緩衝區大小 (<var>X</var> 個位元組)。
بدأ التحويل.
已启动规范。
已經啟動標準化。
Normalizace již začala.
Canonicalization er allerede startet.
Canonicalization reeds gestart.
Kanonisointi on jo aloitettu.
La canonicalisation a déjà démarré.
Kanonisierung wurde bereits gestartet.
Η κανονικοποίηση ξεκίνησε ήδη.
‏‏קנונליציה כבר הופעלה.
A szabványosítás már elindult.
Canonizzazione già avviata.
標準化は既に開始されています。
정형화가 이미 시작되었습니다.
Kanoniseringen har allerede startet.
Sprowadzanie do postaci kanonicznej zostało już rozpoczęte.
A conversão em formato canônico já foi iniciada.
Канонизация уже начата.
Canonización ya iniciada.
Kanonisering har redan startats.
Kurallaştırma zaten başlatıldı.
已启动规范。
已經啟動標準化。
Rekursiivisen rakenteen käyttöön liittyy objektia kirjoitettaessa rajoituksia, kun objektin syvyys on suuri. Harkitse objektin syvyyden pienentämistä.
L’écriture d’un objet à l’aide d’une structure récursive présente certaines limites lorsque la profondeur est importante. Envisagez de réduire la profondeur de l’objet.
Das Schreiben eines Objekts mit einer rekursiven Struktur unterliegt Einschränkungen, wenn das Objekt eine große Tiefe aufweist. Versuchen Sie, die Tiefe des Objekts zu reduzieren.
Η εγγραφή αντικειμένου με περιοδικά επαναλαμβανόμενη δομή έχει περιορισμούς εάν το αντικείμενο έχει μεγάλο βάθος. Εξετάστε το ενδεχόμενο μείωσης του βάθους του αντικειμένου.
‏‏לכתיבת אובייקט עם מבנה רקורסיבי יש מגבלות כשהוא בעל עומק רב. שקול להפחית את עומק האובייקט.
A rekurzív szerkezetű objektumok írásának nagy számítási mélység esetén korlátai vannak. A megoldás az objektum mélységének csökkentése.
La scrittura di un oggetto con struttura ricorsiva e notevole profondità presenta alcune limitazioni. Provare a ridurre la profondità dell'oggetto.
再帰的な構造を持つオブジェクトの階層が深いと、書き込むときに制約を受けます。オブジェクトの深さを減らすことを検討してください。
재귀 구조를 가진 개체는 깊이가 큰 경우에 쓰기가 제한됩니다. 개체의 깊이를 줄여 보십시오.
Skriving av et objekt med en rekursiv struktur har begrensninger når dybden er stor. Vurder å redusere objektets dybde.
Zapis obiektu o strukturze cyklicznej podlega ograniczeniom, gdy obiekt ma dużą głębokość. Rozważ zmniejszenie głębokości obiektu.
Gravar um objeto com estrutura recursiva tem limitações quando ele tem profundidade grande. Considere reduzir a profundidade do objeto.
Запись объекта с рекурсивной структурой имеет ограничения, если он имеет большую глубину. Уменьшите глубину объекта.
La creación de un objeto con estructura recursiva plantea algunas limitaciones si tiene una gran profundidad. Pruebe a reducir la profundidad del objeto.
Det finns begränsningar för skrivning av objekt med rekursiv struktur när objektet har stort djup. Ändra objektets djup.
Yinelemeli yapıda bir nesne yazma, nesne derinliği daha büyük olduğunda bazı sınırlamalar getirir. Nesne derinliğini azaltmayı deneyin.
هناك حدود موضوعة على كتابة كائن ذي بنية متكررة عندما يكون عمقه كبيراً. عليك أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تخفيض عمق الكائن.
使用递归结构的对象过深时,编写会受到限制。可以考虑降低对象的深度。
當物件的深度很大時,要以遞迴結構撰寫物件會有限制。請考慮減少物件的深度。
Zápis objektu s rekurzivní strukturou má při velké hloubce omezení. Zmenšete hloubku objektu.
Et objekt med en rekursiv struktur har begrænsninger, når det har en stor dybde. Overvej at reducere objektets dybde.
Het schrijven van een object met een recursieve structuur heeft beperkingen wanneer het erg diep is. Overweeg de diepte van het object te reduceren.
使用递归结构的对象过深时,编写会受到限制。可以考虑降低对象的深度。
當物件的深度很大時,要以遞迴結構撰寫物件會有限制。請考慮減少物件的深度。
حدث خطأ في كتابة عنصر البداية للكائن <var>Object Name</var>. <var>X</var>
写入对象 <var>Object Name</var> 的开始元素时出现错误。<var>X</var>
寫入物件 <var>Object Name</var> 的啟動項目時發生錯誤。 <var>X</var>
Při zápisu počátečního prvku objektu <var>Object Name</var> došlo k chybě. <var>X</var>
Der opstod en fejl under skrivning af startelementet for objektet <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Er is een fout opgetreden bij het schrijven van het startelement van object <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Virhe kirjoitettaessa objektin <var>Object Name</var> aloituselementtiä. <var>X</var>
Une erreur s’est produite lors de l’écriture de l’élément de début de l’objet <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Fehler beim Schreiben des Startelements des Objekts "<var>Object Name</var>". <var>X</var>
Υπήρξε σφάλμα κατά την εγγραφή του αρχικού στοιχείου του αντικειμένου <var>Object Name</var>. <var>X</var>
‏‏התגלתה שגיאה בכתיבת רכיב התחלה של האובייקט <var>Object Name</var>‎. <var>X</var>‎
Hiba történt a(z) <var>Object Name</var> objektum kezdő elemének írása közben. <var>X</var>
Errore durante la scrittura dell'elemento iniziale dell'oggetto <var>Object Name</var>. <var>X</var>
オブジェクト <var>Object Name</var> の開始要素を書き込んでいるときにエラーが発生しました。<var>X</var>
개체 <var>Object Name</var>의 시작 요소를 쓰는 동안 오류가 발생했습니다. <var>X</var>
Det oppstod en feil ved skriving av startelementet for objektet <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Wystąpił błąd podczas zapisu elementu początkowego obiektu <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Houve um erro ao gravar o elemento inicial do objeto <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Ошибка записи стартового элемента объекта <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Error al escribir el elemento inicial del objeto <var>Object Name</var>. <var>X</var>
Ett fel inträffade under skrivning av startelementet för objekt <var>Object Name</var>. <var>X</var>
<var>Object Name</var> nesnesinin başlangıç öğesine yazma hatası oluştu. <var>X</var>
写入对象 <var>Object Name</var> 的开始元素时出现错误。<var>X</var>
寫入物件 <var>Object Name</var> 的啟動項目時發生錯誤。 <var>X</var>
وحدها أحرف المسافة البيضاء يمكن كتابتها بواسطة هذا الأسلوب.
使用此方法仅可写入空白字符。
使用此方法只能寫入空白字元。
S touto metodou lze zapsat jen mezery.
Der kan kun skrives mellemrum med denne metode.
Er kunnen alleen witruimtetekens met deze methode geschreven worden.
Vain välejä voi kirjoittaa tähän metodiin.
Seuls les caractères d’espace peuvent être écrits par le biais de cette méthode.
Es können nur Leerzeichen mit dieser Methode verwendet werden.
Με αυτήν την μέθοδο μπορούν να γραφτούν μόνο χαρακτήρες κενού διαστήματος.
‏‏ניתן לכתוב תווי רווח לבן בלבד בפעולת שירות זו.
Ezzel a metódussal csak szóközök írhatók.
Con questo metodo è possibile scrivere solo spazi.
このメソッドでは、スペース文字のみを書き込むことができます。
공백 문자만 이 메서드에서 쓸 수 있습니다.
Bare mellomrom kan skrives med denne metoden.
Tylko znaki światła mogą zostać zapisane za pomocą tej metody.
Apenas caracteres em branco podem ser gravados com este método.
C помощью этого метода можно записать только пробелы.
Con este método, sólo se pueden escribir caracteres de espacios en blanco.
Endast blanksteg kan skrivas med den här metoden.
Bu yöntemle yalnızca boşluk karakterleri yazılabilir.
使用此方法仅可写入空白字符。
使用此方法只能寫入空白字元。
العنصر '<var>X</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>'
命名空间“<var>namespace</var>”中的元素“<var>X</var>”
來自命名空間 '<var>namespace</var>' 的項目 '<var>X</var>'
prvek <var>X</var> z oboru názvů <var>namespace</var>
elementet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var>
element <var>X</var> van naamruimte <var>namespace</var>
elementti <var>X</var> nimitilasta <var>namespace</var>
élément « <var>X</var> » provenant de l’espace de noms « <var>namespace</var> »
Element "<var>X</var>" aus Namespace "<var>namespace</var>"
στοιχείο '<var>X</var>' από τον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'
‏‏רכיב '<var>X</var>'‎ ממרחב השמות '<var>namespace</var>'‎
„<var>X</var>” elem a(z) „<var>namespace</var>” névtérből
elemento '<var>X</var>' dallo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'
名前空間 '<var>namespace</var>' の要素 '<var>X</var>'
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 요소 '<var>X</var>'
elementet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var>
element „<var>X</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>”
elemento '<var>X</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>'
элемент "<var>X</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>"
elemento '<var>X</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>'
element <var>X</var> från namnområde <var>namespace</var>.
'<var>namespace</var>' ad alanından '<var>X</var>' öğesi
命名空间“<var>namespace</var>”中的元素“<var>X</var>”
來自命名空間 '<var>namespace</var>' 的項目 '<var>X</var>'
الترميز المتوقع '<var>X</var>' لا يتطابق مع الترميز الفعلي '<var>Y</var>'.
所需编码“<var>X</var>”与实际编码“<var>Y</var>”不匹配。
所需的編碼 '<var>X</var>' 與實際的編碼 '<var>Y</var>' 不相符。
Očekávané kódování <var>X</var> se neshoduje se skutečným kódováním <var>Y</var>.
Den forventede kodning <var>X</var> stemmer ikke overens med den aktuelle kodning <var>Y</var>.
De verwachte codering <var>X</var> komt niet overeen met de werkelijke codering <var>Y</var>.
Odotettu koodaus <var>X</var> ei vastaa todellista koodausta <var>Y</var>.
Le codage attendu « <var>X</var> » ne correspond pas au codage effectif « <var>Y</var> ».
Die erwartete Codierung "<var>X</var>" entspricht nicht der tatsächlichen Codierung "<var>Y</var>".
Η αναμενόμενη κωδικοποίηση '<var>X</var>' δεν είναι αντίστοιχη με την πραγματική κωδικοποίηση '<var>Y</var>'.
‏‏הקידוד הצפוי '<var>X</var>'‎ אינו תואם לקידוד בפועל '<var>Y</var>'.
A várt kódolás („<var>X</var>”) nem egyezik a tényleges kódolással („<var>Y</var>”).
La codifica prevista '<var>X</var>' non corrisponde alla codifica effettiva '<var>Y</var>'.
必要なエンコード '<var>X</var>' と実際のエンコード '<var>Y</var>' が一致しません。
필요한 인코딩 '<var>X</var>'이(가) 실제 인코딩 '<var>Y</var>'과(와) 일치하지 않습니다.
Den forventede kodingen <var>X</var> er ikke i samsvar med den faktiske kodingen <var>Y</var>.
Oczekiwane kodowanie „<var>X</var>” jest niezgodne z rzeczywistym kodowaniem „<var>Y</var>”.
A codificação esperada '<var>X</var>' não corresponde à codificação real '<var>Y</var>'.
Ожидаемая кодировка "<var>X</var>" не соответствует фактической кодировке "<var>Y</var>".
La codificación esperada '<var>X</var>' no coincide con la codificación real '<var>Y</var>'.
Den förväntade kodningen <var>X</var> matchar inte den faktiska kodningen <var>Y</var>.
Beklenen kodlama '<var>X</var>', gerçek kodlama '<var>Y</var>' ile eşleşmiyor.
所需编码“<var>X</var>”与实际编码“<var>Y</var>”不匹配。
所需的編碼 '<var>X</var>' 與實際的編碼 '<var>Y</var>' 不相符。
See catalog page for all messages.