The service
Messages on page
جاري بدء WriteObjectContent
开始 WriteObjectContent
正在啟動 WriteObjectContent
Zahajuje se operace WriteObjectContent
Starter WriteObjectContent
WriteObjectContent wordt gestart
Käynnistetään WriteObjectContent
Démarrage de WriteObjectContent
WriteObjectContent wird gestartet
Έναρξη αντικειμένου WriteObjectContent
‏‏מפעיל WriteObjectContent
WriteObjectContent befejezve
Inizio WriteObjectContent
WriteObjectContent を開始しています
WriteObjectContent 시작 중
Starter WriteObjectContent
Uruchamianie funkcji WriteObjectContent
Iniciando WriteObjectContent
Запуск метода WriteObjectContent
Se está iniciando WriteObjectContent
Startar WriteObjectContent
WriteObjectContent başlatılıyor
开始 WriteObjectContent
正在啟動 WriteObjectContent
لا يمكن أن تكون سمة DataMemberAttribute للعضو '<var>Member</var>' في النوع '<var>Type Name</var>' وهي Name معيّنة إلى سلسلة فارغة أو خالية.
类型“<var>Type Name</var>”中的成员“<var>Member</var>”无法将 DataMemberAttribute 属性 Name 设置为 Null 或空字符串。
類型 '<var>Type Name</var>' 中的成員 '<var>Member</var>' 無法將 DataMemberAttribute 屬性 Name 設為 Null 或空字串。
U členu <var>Member</var> v typu <var>Type Name</var> nemůže být název u atributu DataMemberAttribute nastaven na prázdnou hodnotu nebo prázdný řetězec.
Egenskaben Name for attributten DataMemberAttribute kan ikke angives til null eller en tom streng for medlemmet <var>Member</var> i typen <var>Type Name</var>.
Voor lid <var>Member</var> in type <var>Type Name</var> mag het DataMemberAttribute-kenmerk Name niet op null of lege tekenreeks ingesteld zijn.
Jäsenen <var>Member</var> (tyyppi <var>Type Name</var>) DataMemberAttribute-määrite Name ei voi olla null-arvoinen tai tyhjä merkkijono.
Le membre « <var>Member</var> » dans le type « <var>Type Name</var> » ne peut pas avoir DataMemberAttribute attribut Name défini sur null ou sur une chaîne vide.
Für den Member "<var>Member</var>" im Typ "<var>Type Name</var>" darf der Name für das Attribut "DataMemberAttribute" nicht auf Null oder eine leere Zeichenfolge festgelegt sein.
Το μέλος '<var>Member</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' δεν μπορεί να έχει το όνομα του χαρακτηριστικού DataMemberAttribute ορισμένο σε μηδενική τιμή ή σε κενή συμβολοσειρά.
‏‏החבר '<var>Member</var>'‎ בסוג '<var>Type Name</var>'‎ לא יכול להכיל שם תכונת DataMemberAttribute שמוגדר כ- null או כמחרוזת ריקה.
A(z) <var>Type Name</var> típus <var>Member</var> tagjához tartozó DataMemberAttribute attribútum neve nem lehet NULL értékű, és kötelező megadni.
Il membro '<var>Member</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' non può avere un attributo DataMemberAttribute in cui Name sia una stringa vuota o Null.
型 '<var>Type Name</var>' のメンバ '<var>Member</var>' では、DataMemberAttribute 属性の Name を NULL や空の文字列に設定することはできません。
형식 '<var>Type Name</var>'의 '<var>Member</var>' 멤버는 null 또는 빈 문자열로 설정된 DataMemberAttribute 특성 Name을 가질 수 없습니다.
Medlemmet <var>Member</var> i typen <var>Type Name</var> kan ikke ha attributtet Name for DataMemberAttribute angitt til nullverdi eller en tom streng.
Członek „<var>Member</var>” w typie „<var>Type Name</var>” nie może mieć właściwości Name atrybutu DataMemberAttribute ustawionej na wartość zerową lub pusty ciąg.
O membro '<var>Member</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' não pode ter um atributo Name do DataMemberAttribute definido como nulo ou seqüência vazia.
Член "<var>Member</var>" в типе "<var>Type Name</var>" не может иметь атрибут DataMemberAttribute с параметром Name, имеющим в качестве значения null или пустую строку.
El miembro '<var>Member</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' no puede tener el elemento Name del atributo DataMemberAttribute definido como una cadena nula o vacía.
Medlem <var>Member</var> i typ <var>Type Name</var> kan inte ha DataMemberAttribute-attributet Name inställt på null eller en tom sträng.
'<var>Type Name</var>' türündeki '<var>Member</var>' üyesinde, boşluk ya da boş dize olarak ayarlanan DataMemberAttribute özniteliği Name öğesi bulunamaz.
类型“<var>Type Name</var>”中的成员“<var>Member</var>”无法将 DataMemberAttribute 特性 Name 设置为 null 或空字符串。
類型 '<var>Type Name</var>' 中的成員 '<var>Member</var>' 無法將 DataMemberAttribute 屬性 Name 設為 Null 或空字串。
泛型类型“<var>Type Name</var>”的批注不具有属性“<var>Attribute</var>”。
Komentář pro obecný typ <var>Type Name</var> neměl atribut <var>Attribute</var>.
Anmærkningen for den generiske type <var>Type Name</var> indeholdt ikke attributten <var>Attribute</var>.
Yleisen tyypin <var>Type Name</var> huomautuksella ei ollut määritettä <var>Attribute</var>.
L’annotation pour le type générique « <var>Type Name</var> » n’avait pas l’attribut « <var>Attribute</var> ».
In der Anmerkung für den generischen Typ "<var>Type Name</var>" fehlt das Attribut "<var>Attribute</var>".
Το σχόλιο για τον γενικό τύπο '<var>Type Name</var>' δεν είχε χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>'.
‏‏הביאור עבור הסוג הכללי '<var>Type Name</var>'‎ לא הכיל את התכונה '<var>Attribute</var>'.
A(z) <var>Type Name</var> általános típus megjegyzése nem rendelkezik a(z) <var>Attribute</var> attribútummal.
L'annotazione per il tipo generico '<var>Type Name</var>' non ha l'attributo '<var>Attribute</var>'.
ジェネリック型 '<var>Type Name</var>' の注釈に属性 '<var>Attribute</var>' が含まれていませんでした。
제네릭 형식 '<var>Type Name</var>'에 대한 주석에 '<var>Attribute</var>' 특성이 없습니다.
Merknaden til den generiske typen <var>Type Name</var> har ikke attributtet <var>Attribute</var>.
Adnotacja dla typu ogólnego „<var>Type Name</var>” nie ma atrybutu „<var>Attribute</var>”.
A anotação para o tipo genérico '<var>Type Name</var>' não teve atributo '<var>Attribute</var>'.
Пометка для базового типа "<var>Type Name</var>" не имела атрибута "<var>Attribute</var>".
La anotación del tipo genérico '<var>Type Name</var>' no tenía el atributo '<var>Attribute</var>'.
Kommentar för allmän typ <var>Type Name</var> saknade attribut <var>Attribute</var>.
'<var>Type Name</var>' genel türü açıklamasında '<var>Attribute</var>' özniteliği bulunmuyor.
一般類型 '<var>Type Name</var>' 的附註沒有屬性 '<var>Attribute</var>'。
Annotatie voor generiek type <var>Type Name</var> heeft geen kenmerk <var>Attribute</var>.
لم تتوفر سمة '<var>Attribute</var>' للتعليق التوضيحي للنوع العام '<var>Type Name</var>'.
泛型类型“<var>Type Name</var>”的批注不具有特性“<var>Attribute</var>”。
一般類型 '<var>Type Name</var>' 的附註沒有屬性 '<var>Attribute</var>'。
لائحة أنواع المجموعات المشار إليها تحتوي على أكثر من نوع واحد يتضمّن اسم عقد البيانات '<var>X</var>' في مساحة الاسم '<var>namespace</var>'. عليك تضمين أحد الأنواع التالية فقط. وحدها الأنواع المتطابقة يمكنها أن تكون مراجع صالحة: <var>Y</var>
引用的集合类型的列表含有多个数据协定名称“<var>X</var>”位于命名空间“<var>namespace</var>”中的类型。仅包括以下类型之一。只有匹配的类型才可以为有效引用: <var>Y</var>
所參照集合類型的清單包含一個以上的類型在命名空間 '<var>namespace</var>' 中的資料合約名稱同為 '<var>X</var>'。請只有包括下列其中一個類型。只有對應的類型才是有效的參照: <var>Y</var>
Seznam odkazovaných typů kolekce obsahuje více než jeden typ s názvem kontraktu dat <var>X</var> v oboru názvů <var>namespace</var>. Zařaďte pouze jeden z následujících typů. Platnými odkazy mohou být pouze shodné typy: <var>Y</var>
Listen over refererede samlingstyper indeholder mere end én type med datakontraktnavnet <var>X</var> i navneområdet <var>namespace</var>. Medtag kun én af følgende typer. Det er kun ens typer, der kan være gyldige referencer: <var>Y</var>
Lijst met verwijzingsverzamelingstypen bevat meer dan een type met gegevenscontractnaam <var>X</var> in naamruimte <var>namespace</var>. Neem alleen een van de volgende typen op. Alleen overeenkomende typen kunnen geldige verwijzingen zijn: <var>Y</var>
Viitattujen kokoelmatyyppien luettelo sisältää useamman kuin yhden tyypin, jolla on datasopimuksen nimi <var>X</var> nimitilassa <var>namespace</var>. Sisällytä vain yksi seuraavista tyypeistä. Kelvollisia viittauksia ovat vain vastaavat tyypit: <var>Y</var>
La liste des types de collections référencés contient plusieurs types avec le nom de contrat de données « <var>X</var> » dans l’espace de noms « <var>namespace</var> ». Incluez uniquement un seul des types suivants. Seuls les types concordants peuvent être des références valides : <var>Y</var>
Die Liste der referenzierten Sammlungstypen enthält mehr als einen Typ mit dem Datenvertragsnamen "<var>X</var>" im Namespace "<var>namespace</var>". Nehmen Sie nur einen der folgenden Typen in die Liste auf. Nur übereinstimmende Typen können gültige Verweise sein: <var>Y</var>
Η λίστα με τους αναφερόμενους τύπους συλλογής περιέχει περισσότερους από έναν τύπους με όνομα σύμβασης δεδομένων '<var>X</var>' στον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'. Συμπεριλάβετε μόνο έναν από τους παρακάτω τύπους. Μόνο οι τύποι αντιστοίχισης μπορούν να είναι έγκυρες αναφορές: <var>Y</var>
‏‏רשימה של סוגי אוסף שיש אליהם הפניה מכילה יותר מסוג אחד עם אותו שם של חוזה נתונים '<var>X</var>'‎ במרחב השמות '<var>namespace</var>'‎. כלול רק אחד מהסוגים הבאים. רק סוגים מתאימים יכולים להיות הפניות חוקיות: <var>Y</var>‎
A hivatkozott gyűjteménytípusok listája több olyan típust is tartalmaz, amelynek adategyezményneve (<var>X</var>) szerepel a(z) <var>namespace</var> névtérben. A következő típusok közül csak egyet adjon meg, és azt se feledje, hogy csak az egyező típusok lehetnek érvényes hivatkozások: <var>Y</var>
L'elenco dei tipi di insieme a cui è stato fatto riferimento contiene più di un tipo con il nome di contratto dati '<var>X</var>' nello spazio dei nomi '<var>namespace</var>'. Includere solo uno dei tipi seguenti. Solo i tipi corrispondenti possono essere riferimenti validi: <var>Y</var>
参照されたコレクション型のリストは、名前空間 '<var>namespace</var>' でのデータ コントラクト名 '<var>X</var>' を持つ複数の型を含んでいます。次の型の 1 つのみを含めてください。一致する型のみが有効な参照になります。<var>Y</var>
참조된 컬렉션 형식 목록에 네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 데이터 계약 이름 '<var>X</var>'을(를) 가진 둘 이상의 형식이 있습니다. 다음 형식 중 하나만 포함하십시오. 일치하는 형식만 올바른 참조가 될 수 있습니다. <var>Y</var>
Listen over refererte samlingstyper inneholder mer enn én type med datakontraktnavnet <var>X</var> i navneområdet <var>namespace</var>. Ta med bare én av typene nedenfor. Bare samsvarende typer kan være gyldige referanser: <var>Y</var>
Lista wskazanych typów kolekcji zawiera co najmniej dwa typy o takiej samej nazwie kontraktu danych „<var>X</var>” w obszarze nazw „<var>namespace</var>”. Uwzględnij tylko jeden z następujących typów. Można odwoływać się tylko do pasujących typów: <var>Y</var>
A lista de tipos de coleção referenciados contém mais de um tipo com o mesmo nome de contrato de dados '<var>X</var>' no espaço para nome '<var>namespace</var>'. Inclua apenas um dos tipos a seguir. Apenas tipos correspondentes podem ser referências válidas: <var>Y</var>
Список ссылочных типов коллекций содержит несколько типов с одинаковым именем контракта данных "<var>X</var>" в пространстве имен "<var>namespace</var>". Включите только один из следующих типов. Только согласованные типы могут быть правильными ссылками: <var>Y</var>
La lista de tipos de colección a los que se hace referencia contiene más de un tipo con el nombre de contrato de datos '<var>X</var>' en el espacio de nombres '<var>namespace</var>'. Incluya sólo uno de los siguientes tipos. Sólo los tipos coincidentes pueden ser referencias válidas: <var>Y</var>
Listan över refererade samlingstyper innehåller fler än en typ med datakontraktnamnet <var>X</var> i namnområdet <var>namespace</var>. Inkludera endast en av följande typer. Endast matchande typer kan vara giltiga referenser: <var>Y</var>
Başvuru yapılan koleksiyon türlerinin listesinde, '<var>namespace</var>' ad alanında aynı '<var>X</var>' veri sözleşme adına sahip birden fazla tür var. Aşağıdaki türlerden yalnızca birini ekleyin. Yalnızca eşleşen türler geçerli başvuru olabilir: <var>Y</var>
引用的集合类型的列表含有多个数据协定名称“<var>X</var>”位于命名空间“<var>namespace</var>”中的类型。仅包括以下类型之一。只有匹配的类型才可以为有效引用: <var>Y</var>
所參照集合類型的清單包含一個以上的類型在命名空間 '<var>namespace</var>' 中的資料合約名稱同為 '<var>X</var>'。請只有包括下列其中一個類型。只有對應的類型才是有效的參照: <var>Y</var>
所參照集合類型的清單包含一個上的類型有同名的資料合約。請只有包括下列其中一個類型。只有對應的類型才是有效的參照: <var>X</var>
Seznam odkazovaných typů kolekce obsahuje více než jeden typ se stejným názvem kontraktu dat. Zařaďte pouze jeden z následujících typů. Platnými odkazy mohou být pouze shodné typy: <var>X</var>
Listen over refererede samlingstyper indeholder mere end én type med det samme datakontraktnavn. Medtag kun én af følgende typer. Det er kun ens typer, der kan være gyldige referencer: <var>X</var>
Lijst met verwijzingsverzamelingstypen bevat meer dan een type met dezelfde gegevenscontractnaam. Neem alleen een van de volgende typen op. Alleen overeenkomende typen kunnen geldige verwijzingen zijn: <var>X</var>
Viitattujen kokoelmatyyppien luettelo sisältää useamman kuin yhden tyypin, jolla on sama datasopimuksen nimi. Sisällytä vain yksi seuraavista tyypeistä. Kelvollisia viittauksia ovat vain vastaavat tyypit: <var>X</var>
La liste des types de collections référencés contient plusieurs types avec le même nom de contrat de données. Incluez uniquement un seul des types suivants. Seuls les types concordants peuvent être des références valides : <var>X</var>
Die Liste der referenzierten Sammlungstypen enthält mehr als einen Typ mit dem gleichen Datenvertragsnamen. Nehmen Sie nur einen der folgenden Typen in die Liste auf. Nur übereinstimmende Typen können gültige Verweise sein: <var>X</var>
Η λίστα με τους αναφερόμενους τύπους συλλογής περιέχει περισσότερους από έναν τύπους με το ίδιο όνομα σύμβασης δεδομένων. Συμπεριλάβετε μόνο έναν από τους παρακάτω τύπους. Μόνο οι τύποι αντιστοίχισης μπορούν να είναι έγκυρες αναφορές: <var>X</var>
‏‏רשימה של סוגי אוסף שיש אליהם הפניה מכילה יותר מסוג אחד עם אותו שם של חוזה נתונים. כלול רק אחד מהסוגים הבאים. רק סוגים מתאימים יכולים להיות הפניות חוקיות: <var>X</var>
A hivatkozott gyűjteménytípusok listája több olyan típust is tartalmaz, amelynek adategyezményneve megegyezik. A következő típusok közül csak egyet adjon meg, és azt se feledje, hogy csak az egyező típusok lehetnek érvényes hivatkozások: <var>X</var>
L'elenco dei tipi di insieme a cui è stato fatto riferimento contiene più tipi con lo stesso nome di contratto dati. Includere solo uno dei tipi seguenti. Solo i tipi corrispondenti possono essere riferimenti validi: <var>X</var>
参照されたコレクション型のリストは、同じデータ コントラクト名を持つ複数の型を含んでいます。次の型の 1 つのみを含めてください。一致する型のみが有効な参照になります。<var>X</var>
참조된 컬렉션 형식 목록에 동일한 데이터 계약 이름을 가진 둘 이상의 형식이 있습니다. 다음 형식 중 하나만 포함하십시오. 일치하는 형식만 올바른 참조가 될 수 있습니다. <var>X</var>
Listen over refererte samlingstyper inneholder mer enn én type med samme datakontraktnavn. Ta med bare én av typene nedenfor. Bare samsvarende typer kan være gyldige referanser: <var>X</var>
Lista wskazanych typów kolekcji zawiera co najmniej dwa typy o takiej samej nazwie kontraktu danych. Uwzględnij tylko jeden z następujących typów. Można odwoływać się tylko do pasujących typów: <var>X</var>
A lista de tipos de coleção referenciados contém mais de um tipo com o mesmo nome de contrato de dados. Inclua apenas um dos tipos a seguir. Apenas os tipos correspondentes podem ser referências válidas: <var>X</var>
Список ссылочных типов коллекций содержит несколько типов с одинаковым именем контракта данных. Включите только один из следующих типов. Только согласованные типы могут быть правильными ссылками: <var>X</var>
La lista de tipos de colección a los que se hace referencia contiene más de un tipo con el mismo nombre de contrato de datos. Incluya sólo uno de los siguientes tipos. Sólo los tipos coincidentes pueden ser referencias válidas: <var>X</var>
En lista över refererade samlingstyper innehåller fler än en typ med samma datakontraktnamn. Inkludera endast en av följande typer. Endast matchande typer kan vara giltiga referenser: <var>X</var>
لائحة أنواع المجموعات المشار إليها تحتوي على أكثر من نوع واحد يتضمّن اسم عقد البيانات نفسه. عليك تضمين أحد الأنواع التالية فقط. وحدها الأنواع المتطابقة يمكنها أن تكون مراجع صالحة: <var>X</var>
引用的集合类型的列表含有多个具有相同数据协定名称的类型。仅包括以下类型之一。只有匹配的类型才可以为有效引用: <var>X</var>
Başvuru yapılan koleksiyon türlerinin listesinde, aynı veri sözleşme adına sahip birden fazla tür var. Aşağıdaki türlerden yalnızca birini ekleyin. Yalnızca eşleşen türler geçerli başvuru olabilir: <var>X</var>
引用的集合类型的列表含有多个具有相同数据协定名称的类型。仅包括以下类型之一。只有匹配的类型才可以为有效引用: <var>X</var>
所參照集合類型的清單包含一個上的類型有同名的資料合約。請只有包括下列其中一個類型。只有對應的類型才是有效的參照: <var>X</var>
Objektia, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>, ei voi sarjoittaa IXmlSerializable-päätyypin X ylätasolla, koska sen IsAny-asetus on tosi (true). Tämän tyypin täytyy kirjoittaa kaikki sisältö pääelementti mukaan lukien. Tarkista, että IXmlSerializable-toteutus on oikea.
Sérialisation impossible d’un objet de type « <var>Type Name</var> » au niveau supérieur pour le type racine IXmlSerializable « X » puisque la valeur de son paramètre IsAny est définie sur « true ». Ce type doit écrire tout son contenu y compris l’élément racine. Vérifiez que l’implémentation de IXmlSerializable est correcte.
Ein Objekt vom Typ "<var>Type Name</var>" kann nicht auf oberster Ebene für den IXmlSerializable-Stammtyp "X" serialisiert werden, da "IsAny" auf "true" gesetzt ist. Dieser Typ muss seinen gesamten Inhalt einschließlich des Stammelements schreiben. Stellen Sie sicher, dass die IXmlSerializable-Implementierung korrekt ist.
Δεν είναι δυνατόν να σειριοποιηθεί αντικείμενο με τύπο '<var>Type Name</var>' στο πρώτο επίπεδο για ριζικό τύπο 'X' IXmlSerializable επειδή η ρύθμισή του IsAny είναι 'αληθής'. Αυτός ο τύπος πρέπει να γράφει όλα τα περιεχόμενά του συμπεριλαμβανομένου και του ριζικού στοιχείου. Επαληθεύστε ότι η υλοποίηση IXmlSerializable είναι σωστή.
‏‏אין אפשרות לערוך בסידרה אובייקט מסוג '<var>Type Name</var>'‎ ברמה העליונה עבור סוג הבסיס 'X'‎ של IXmlSerializable כיוון שההגדרה IsAny שלו היא 'True'. סוג זה חייב לכתוב את כל התוכן שלו יחד עם רכיב הבסיס. ודא שיישום ה- IXmlSerializable הוא נכון.
Egy „<var>Type Name</var>” típusú objektum nem szerializálható a(z) „X” IXmlSerializable gyökértípusnál, mivel annak IsAny értéke „igaz”. Ennek a típusnak a teljes tartalmat ki kell írnia, a gyökeret is beleértve. Ellenőrizze, hogy az IXmlSerializable implementációja megfelelő-e.
Impossibile serializzare un oggetto di tipo '<var>Type Name</var>' al primo livello per un IXmlSerializable con tipo radice 'X' perché IsAny è 'true'. Questo tipo deve scrivere l'intero proprio contenuto, compreso l'elemento radice. Verificare che l'implementazione di IXmlSerializable sia corretta.
IXmlSerializable ルート型 'X' の IsAny は 'true' に設定されているため、この型のトップ レベルで型 '<var>Type Name</var>' のオブジェクトをシリアル化できません。この型は、ルート要素を含むそのすべての内容を書き込む必要があります。IXmlSerializable の実装が正しいことを確認してください。
해당 IsAny 설정이 'true'이기 때문에 IXmlSerializable 루트 형식 'X'의 최상위 수준에서 '<var>Type Name</var>' 형식의 개체를 직렬화할 수 없습니다. 이 형식은 루트 요소를 포함한 모든 내용을 기록해야 합니다. IXmlSerializable 구현이 올바른지 확인하십시오.
Et objekt av typen <var>Type Name</var> kan ikke serialiseres på øverste nivå for rottypen X for IXmlSerializable fordi innstillingen IsAny for den er angitt til True. Denne typen må skrive alt innholdet sitt, inkludert rotelementet. Kontroller at IXmlSerializable-implementeringen er riktig.
Obiektu typu „<var>Type Name</var>” nie można szeregować na najwyższym poziomie w przypadku typu głównego „X” interfejsu IXmlSerializable, ponieważ wartość jego parametru IsAny to „true”. W przypadku tego typu musi być zapisana cała jego zawartość, łącznie z elementem głównym. Upewnij się, że implementacja interfejsu IXmlSerializable jest prawidłowa.
Um objeto do tipo '<var>Type Name</var>' não pode ser serializado no nível superior para o tipo de raiz IXmlSerializable 'X' porque sua definição IsAny é 'true'. Esse tipo deve gravar todo o seu conteúdo, inclusive o elemento raiz. Verifique se a implementação do IXmlSerializable está correta.
Объект типа "<var>Type Name</var>" не может быть сериализован на самом верхнем уровне, так как тип корня IXmlSerializable "X" с IsAny=true должен записать все свое содержание, включая корневой элемент. Проверьте правильность реализации IXmlSerializable.
لا يمكن سَلسَلة كائن من النوع '<var>Type Name</var>' عند المستوى الأعلى لنوع الجذر 'X' لـ IXmlSerializable بما أن إعداد IsAny هو 'صواب'. على هذا النوع أن يكتب كافة محتوياته بما فيها العنصر الجذر. تحقق من صحة تطبيق IXmlSerializable.
由于 IXmlSerializable 根类型“X”的 IsAny 设置为 "true",因此无法在其顶层序列化类型为“<var>Type Name</var>”的对象。此类型必须写入包括根元素在内的所有内容。请验证 IXmlSerializable 实现是否正确。
無法在 IXmlSerializable 根類型 'X' 的最上層序列化類型 '<var>Type Name</var>' 的物件,因為它的 IsAny 設定是 'true'。此類型必須寫出它的所有內容,包括根項目在內。請確定 IXmlSerializable 實作正確。
Objekt typu <var>Type Name</var> nelze v horní úrovni serializovat pro kořenový typ IXmlSerializable X, protože její nastavení IsAny má hodnotu true. Tento typ musí zapsat veškerý obsah včetně kořenového prvku. Zkontrolujte, zda je implementace IXmlSerializable správná.
Et objekt af typen <var>Type Name</var> kan ikke serialiseres på det øverste niveau for IXmlSerializable-rodtypen X, da indstillingen IsAny er true. Denne type skal skrive al dens indhold inklusive rodelementet. Kontroller, at IXmlSerializable er implementeret korrekt.
Een object van type <var>Type Name</var> kan niet geserialiseerd worden op het bovenste niveau voor IXml-serialiseerbaar hoofdtype X, aangezien de IsAny-instelling 'true' is. Dit type moet alle inhoud schrijven, inclusief het hoofdelement. Controleer of de IXml-serialiseerbare implementatie juist is.
由于 IXmlSerializable 根类型“X”的 IsAny 设置为 "true",因此无法在其顶层序列化类型为“<var>Type Name</var>”的对象。此类型必须写入包括根元素在内的所有内容。请验证 IXmlSerializable 实现是否正确。
No se puede serializar un objeto del tipo '<var>Type Name</var>' en el nivel superior del tipo raíz IXmlSerializable 'X', ya que el valor de su opción IsAny es 'true'. Este tipo debe escribir todo su contenido, incluido el elemento raíz. Compruebe que la implementación de IXmlSerializable es correcta.
Ett objekt av typen <var>Type Name</var> kan inte serialiseras på toppnivå för IXmlSerializable-rottyp <var>Type Name</var>, eftersom dess IsAny-inställning har värdet True. Den här typen måste skriva allt innehåll inklusive rotelementet. Kontrollera att IXmlSerializable-implementeringen är korrekt.
IsAny ayarı 'doğru' olduğundan, IXmlSerializable kök türü 'X' en üst düzeyinde '<var>Type Name</var>' türünde bir nesne seri hale getirilemez. Bu tür, kök öğeyi de içeren içerik değerlerinin tümünü yazmalıdır. IXmlSerializable uygulamasının doğru olduğundan emin olun.
無法在 IXmlSerializable 根類型 'X' 的最上層序列化類型 '<var>Type Name</var>' 的物件,因為它的 IsAny 設定是 'true'。此類型必須寫出它的所有內容,包括根項目在內。請確定 IXmlSerializable 實作正確。
Une erreur interne s’est produite. Dépassement de la capacité de la table Object. Ceci est peut-être dû à la sérialisation ou à la désérialisation de graphiques d’objets extrêmement volumineux.
Interner Fehler. Ein Überlauf der Objekttabelle hat stattgefunden. Dies kann auf die Serialisierung oder Deserialisierung extrem großer Objektgraphen zurückzuführen sein.
Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα. Υπερχείλιση πίνακα αντικειμένων. Αυτό θα μπορούσε να προκληθεί από σειριοποίηση ή αποσειριοποίηση εξαιρετικά μεγάλων γραφημάτων.
‏‏אירעה שגיאה פנימית. גלישה בטבלת אובייקטים. ייתכן שהגורם הוא עריכה בסידרה או ביטול עריכה בסידרה של גרפי אובייקטים גדולים במיוחד.
Belső hiba történt. Objektumtáblázat-túlcsordulás. Ez a különösen nagy objektumgrafikonok szerializálásakor vagy deszerializálásakor fordulhat elő.
Errore interno. Overflow nella tabella degli oggetti. Il problema potrebbe essere causato dalla serializzazione o deserializzazione di oggetti grafici molto grandi.
内部エラーが発生しました。オブジェクト テーブルのオーバーフローです。この原因としては、非常に大きなオブジェクト グラフをシリアル化またはシリアル化解除したことが考えられます。
내부 오류가 발생했습니다. 개체 테이블이 오버플로되었습니다. 너무 큰 개체 그래프를 직렬화 또는 역직렬화했기 때문일 수 있습니다.
Det har oppstått en intern feil. Overløp for objekttabell. Dette kan skyldes serialisering eller deserialisering av meget store objektgrafer.
Wystąpił błąd wewnętrzny. Przepełnienie tabeli obiektów. Może to być spowodowane szeregowaniem lub rozszeregowaniem bardzo dużych wykresów obiektów.
Ocorreu um erro interno. Estouro de tabela de objetos. Isso pode ser causado pela serialização ou desserialização de gráficos de objeto extremamente grandes.
Произошла внутренняя ошибка. Переполнение таблицы объектов. Это могло быть вызвано сериализацией или десериализацией чрезмерно больших графов объектов.
Error interno. Desbordamiento de la tabla de objetos. La causa puede ser la serialización o deserialización de gráficos de objetos de gran tamaño.
Ett internt fel har inträffat. Objekttabellen är full. Detta kan bero på att extremt stora objektdiagram serialiseras eller avserialiseras.
Bir iç hata oluştu. Nesne tablosu taşması. Bunun nedeni, çok büyük nesne grafiklerinin seri hale getirilmesi ya da serilerinin kaldırılması olabilir.
出现内部错误。对象表溢出。这可能是由序列化或反序列化过大的对象图标引起的。
حدث خطأ داخلي. تجاوز السعة في جدول الكائن قد يعود السبب في ذلك إلى سَلسَلة أو إلغاء سَلسَلة رسومات كائنات كبيرة جداً.
出现内部错误。对象表溢出。这可能是由序列化或反序列化过大的对象图标引起的。
發生內部錯誤。物件表格溢位。這可能是因為序列化或還原序列化相當大的物件圖形所造成。
Došlo k vnitřní chybě. Přetečení tabulky objektů. Může to být způsobeno převodem do sériového nebo ze sériového tvaru velmi velkých grafů objektů.
Der opstod en intern fejl. Der er overløb i objekttabellen. Dette kan være forårsaget af serialisering eller deserialisering af meget store objektgrafer.
Er is een interne fout opgetreden. Overloop van objecttabel. Dit kan veroorzaakt worden door het serialiseren of deserialiseren van buitengewoon grote objectgrafieken.
Sisäinen virhe. Objektitaulukon ylivuoto. Syynä voi olla erittäin suurien objektikaavioiden sarjoittaminen tai sarjoituksen poisto.
發生內部錯誤。物件表格溢位。這可能是因為序列化或還原序列化相當大的物件圖形所造成。
'<var>X</var>' ليس إصدار MIME صالحاً. يجب أن يتوفر لرسائل MTOM إصدار MIME‏ '<var>Y</var>‎'‎.
“<var>X</var>”不是有效的 MIME 版本。MTOM 消息必须有 MIME 版本“<var>Y</var>”。
'<var>X</var>' 不是有效的 MIME 版本。MTOM 訊息必須要有 MIME 版本 '<var>Y</var>'。
<var>X</var> není platná verze MIME. Zprávy MTOM musejí mít verzi MIME <var>Y</var>.
<var>X</var> er ikke en gyldig MIME-version. MTOM-meddelelser skal have MIME-versionen <var>Y</var>.
<var>X</var> is geen geldige MIME-versie. MTOM-berichten moeten MIME-versie <var>Y</var> hebben.
<var>X</var> ei ole kelvollinen MIME-versio. MTOM-sanomilla on oltava MIME-versio <var>Y</var>.
« <var>X</var> » n’est pas une version MIME valide. Les messages MTOM doivent contenir la version MIME « <var>Y</var> ».
Ungültige MIME-Version "<var>X</var>". MTOM-Nachrichten erfordern MIME-Version "<var>Y</var>".
Η '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη έκδοση MIME. Τα μηνύματα MTOM πρέπει να έχουν έκδοση MIME '<var>Y</var>'.
‏‏'<var>X</var>' אינו גירסת MIME חוקית. להודעות MTOM חייבת להיות גירסת MIME ‏'<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” nem érvényes MIME-verzió. Az MTOM-üzenetekhez szükséges MIME-verzió: „<var>Y</var>”.
'<var>X</var>' non è una versione MIME valida. La versione MIME dei messaggi MTOM deve essere '<var>Y</var>'.
'<var>X</var>' は無効な MIME バージョンです。MTOM メッセージには、MIME バージョン '<var>Y</var>' が含まれている必要があります。
'<var>X</var>'이(가) 올바른 MIME 버전이 아닙니다. MTOM 메시지는 MIME 버전 '<var>Y</var>'을(를) 가져야 합니다.
<var>X</var> er ikke en gyldig MIME-versjon. MTOM-meldinger må ha MIME-versjon <var>Y</var>.
„<var>X</var>” nie jest prawidłową wersją MIME. Komunikaty MTOM muszą mieć wersję MIME „<var>Y</var>”.
'<var>X</var>' não é uma versão MIME válida. As mensagens MTOM devem ter versão MIME '<var>Y</var>'.
"<var>X</var>" не является допустимой версией MIME. Сообщения MTOM должны иметь версию MIME "<var>Y</var>".
'<var>X</var>' no es una versión MIME válida. Los mensajes MTOM deben tener la versión MIME '<var>Y</var>'.
<var>X</var> är inte en giltig MIME-version. MTOM-meddelanden måste ha MIME-version <var>Y</var>.
'<var>X</var>' geçerli bir MIME sürümü değil. MTOM iletileri, '<var>Y</var>' MIME sürümüne sahip olmalıdır.
“<var>X</var>”不是有效的 MIME 版本。MTOM 消息必须有 MIME 版本“<var>Y</var>”。
'<var>X</var>' 不是有效的 MIME 版本。MTOM 訊息必須要有 MIME 版本 '<var>Y</var>'。
لا يمكن إلغاء نوع عقد البيانات '<var>Type Name</var>' في بيئة عمل ذات ثقة جزئية لأن العضو '<var>Member</var>' ليس عامًا.
无法在部分信任中反序列化数据约定类型“<var>Type Name</var>”,因为成员“<var>Member</var>”不是公共成员。
資料合約類型 '<var>Type Name</var>' 無法在部分信任中還原序列化,因為成員 '<var>Member</var>' 不是公用的。
Typ kontraktu dat <var>Type Name</var> nemůže být rekonstruován v částečném vztahu důvěryhodnosti, protože člen <var>Member</var> není veřejný.
Datakontrakttypen '<var>Type Name</var>' kan ikke deserialiseres i delvis tillid, da medlemmet '<var>Member</var>' ikke er offentligt.
Het type voor het gegevenscontract <var>Type Name</var> kan niet worden gedeserialiseerd in gedeeltelijk vertrouwen omdat het lid <var>Member</var> niet openbaar is.
Kokoelmatietojen sopimustyypin <var>Type Name</var> sarjoitusta ei voi poistaa osittaisen luottamuksen tilassa, koska jäsen <var>Member</var> ei ole julkinen.
Le type de contrat de données « <var>Type Name</var> » ne peut pas être désérialisé en confiance partielle car le membre « <var>Member</var> » n’est pas public.
Der Datenvertragstyp "<var>Type Name</var>" darf bei teilweiser Vertrauenswürdigkeit nicht deserialisiert sein, weil der Member "<var>Member</var>" nicht öffentlich ist.
Δεν είναι δυνατή η αποσειριοποίηση του τύπου σύμβασης δεδομένων '<var>Type Name</var>' σε μερική αξιοπιστία διότι το μέλος '<var>Member</var>' δεν είναι δημόσιο.
לא ניתן לבטל עריכה בסידרה של סוג חוזה הנתונים של האוסף '<var>Type Name</var>' באמון חלקי, מאחר שהחבר '<var>Member</var>' אינו ציבורי.
A gyűjtemény adatainak szerződéstípusa („<var>Type Name</var>”) nem deszerializálható részlegesen megbízható kapcsolat esetén, mert a(z) „<var>Member</var>” elem nem nyilvános.
Il tipo di contratto dei dati '<var>Type Name</var>' non può essere deserializzato in un trust parziale perché il membro '<var>Member</var>' non è pubblico.
メンバ '<var>Member</var>' がパブリックでないため、部分的な信頼でデータ コントラクト型 '<var>Type Name</var>' のシリアル化を解除できません。
'<var>Member</var>' 멤버가 public이 아니기 때문에 데이터 계약 형식 '<var>Type Name</var>'을(를) 부분 신뢰에서 역직렬화할 수 없습니다.
Datakontraktstypen <var>Type Name</var> kan ikke deserialiseres ved delvis klarering fordi medlemmet <var>Member</var> ikke er felles.
Nie można rozszeregować typu kontraktu danych „<var>Type Name</var>” w częściowej relacji zaufania, ponieważ element członkowski „<var>Member</var>” nie jest publiczny.
O tipo de contrato de dados '<var>Type Name</var>' não pode ser desserializado em confiança parcial, pois o membro '<var>Member</var>' não é público.
Тип контракта данных "<var>Type Name</var>" не может быть десериализован при частично доверительных отношениях, поскольку участник "<var>Member</var>" не является общедоступным.
El tipo de contrato de datos de colección '<var>Type Name</var>' no se puede deserializar en una confianza parcial porque el miembro '<var>Member</var>' no es público.
Datakontrakttypen <var>Type Name</var> kan inte avserialiseras i partiellt förtroende eftersom medlemmen <var>Member</var> inte är offentlig.
'<var>Member</var>' üyesi ortak olmadığından, '<var>Type Name</var>' veri sözleşmesi türünün kısmi güvende serisi kaldırılamıyor.
无法在部分信任中反序列化数据约定类型“<var>Type Name</var>”,因为成员“<var>Member</var>”不是公共成员。
資料合約類型 '<var>Type Name</var>' 無法在部分信任中還原序列化,因為成員 '<var>Member</var>' 不是公用的。
XML-version täytyy olla 1.0.
La version XML doit être « 1.0 ».
Die XML-Version muss "1.0" lauten.
Η έκδοση XML πρέπει να είναι '1.0'.
‏‏גירסת XML חייבת להיות ‎'1.0'‎.
Szükséges XML-verzió: „1.0”.
La versione XML deve essere '1.0'.
XML バージョンは '1.0' である必要があります。
XML 버전은 '1.0'이어야 합니다.
XML-versjonen må være 1.0.
Musi być używany język XML w wersji „1.0”.
A versão XML deve ser '1.0'.
Версия XML должна быть "1.0".
La versión de XML debe ser '1.0'.
XML-version måste vara 1.0.
XML sürümü '1.0' olmalıdır.
إصدار XML يجب أن يكون '1.0'.
XML 版本必须为 "1.0"。
XML 版本必須為 '1.0'。
Verze XML musí být 1.0.
XML-versionsnummeret skal være 1.0.
XML-versie moet 1.0 zijn.
XML 版本必须为 "1.0"。
XML 版本必須為 '1.0'。
See catalog page for all messages.