The service
Messages on page
تمت الإشارة إلى النوع الموجود '<var>Type Name</var>' من خلال مجموعة الأنواع المشار إليها في الرمز الذي تم توليده. لا يمكن تعيين مساحة الاسم لهذا النوع بسبب عدم إمكانية تعديله.
通过引用的类型集合指定的现有类型“<var>Type Name</var>”已经在生成的代码中被引用。由于无法修改该类型,因此无法设置此类型的命名空间。
已經在產生的程式碼中參照透過參照類型集合指定的現有類型 '<var>Type Name</var>'。無法設定此類型的命名空間,因為該類型無法修改。
Na stávající typ <var>Type Name</var> zadaný přes odkazovanou kolekci typů bylo odkazováno v generovaném kódu. Pro tento typ nelze nastavit obor názvů, protože jej nelze měnit.
Den eksisterende type <var>Type Name</var>, der er angivet via den refererede typesamling, er blevet refereret i den oprettede kode. Det er ikke muligt at angive et navneområde for denne type, da den ikke kan ændres.
Er wordt in de gegenereerde code verwezen naar een bestaand type <var>Type Name</var> dat via de verwijzingstypeverzameling is opgegeven. Er kan geen naamruimte voor dit type ingesteld worden, omdat het type niet gewijzigd kan worden.
Olemassa olevaan tyyppiin <var>Type Name</var>, joka on määritetty viitattujen tyyppien kokoelman kautta, on viitattu luodussa koodissa. Tälle tyypille ei voi asettaa nimitilaa, koska sitä ei voi muokata.
Le type existant « <var>Type Name</var> » spécifié via la collection des types référencés a été référencé dans le code généré. Il est impossible de définir l’espace de noms pour ce type puisqu’il n’est pas modifiable.
Auf den vorhandenen, über die referenzierte Typsammlung angegebenen Typ "<var>Type Name</var>" wurde im generierten Code verwiesen. Der Namespace für diesen Typ kann nicht festgelegt werden, da er nicht geändert werden kann.
Ο υπάρχων τύπος '<var>Type Name</var>' που καθορίζεται από τη συλλογή αναφερόμενων τύπων, έχει αναφερθεί στον κωδικό που δημιουργήθηκε. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός χώρου ονομάτων γι’ αυτόν τον τύπο επειδή δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
‏‏בקוד שנוצר בוצעה הפניה אל סוג קיים '<var>Type Name</var>'‎ שצוין דרך אוסף הסוגים המופנים. אין אפשרות להגדיר מרחב שמות עבור סוג זה כיוון שאין אפשרות לערוך אותו.
A hivatkozott típusgyűjteménnyel megadott <var>Type Name</var> típusra a létrehozott kód hivatkozik. Ehhez a típushoz nem állítható be névtér, mivel nem módosítható.
Nel codice generato si fa riferimento al tipo esistente '<var>Type Name</var>' specificato tramite l'insieme di tipi a cui è stato fatto riferimento. Impossibile impostare lo spazio dei nomi per questo tipo in quanto non può essere modificato.
参照された型のコレクションを介して指定された既存の型 '<var>Type Name</var>' は、生成されたコードで参照されています。この型は変更できないため、この型の名前空間を設定できません。
참조된 형식 컬렉션을 통해 지정된 기존 형식 '<var>Type Name</var>'이(가) 생성된 코드에서 참조되었습니다. 이 형식을 수정할 수 없기 때문에 이 형식에 대해 네임스페이스를 설정할 수 없습니다.
Eksisterende type <var>Type Name</var> angitt via de refererte samlingstypene, er referert til i den genererte koden. Kan ikke angi navneområde for denne typen fordi den ikke kan endres.
Istniejący typ „<var>Type Name</var>” określony przez wskazaną kolekcję typów został wskazany w wygenerowanym kodzie. Nie można skonfigurować obszaru nazw dla tego typu, ponieważ nie może być on modyfikowany.
O tipo existente '<var>Type Name</var>' especificado via coleção de tipos referenciados foi referenciado no código gerado. Não é possível definir o espaço para nome para esse tipo porque ele não pode ser modificado.
Сгенерированный код содержит ссылку на существующий тип "<var>Type Name</var>", указанный в коллекции ссылочных типов. Не удается установить пространство имен для этого типа, так как он не может быть изменен.
El código generado contiene una referencia al tipo existente '<var>Type Name</var>' especificado a través de la colección de tipos a los que se hace referencia. No es posible definir un espacio de nombres para este tipo, ya que no se puede modificar.
Befintlig typ <var>Type Name</var> som angetts via referenstypsamlingen har refererats i den genererade koden. Det går inte att ange namnområde för den här typen eftersom den inte kan ändras.
Başvurulan tür koleksiyonuyla belirtilen varolan '<var>Type Name</var>' türüne, oluşturulan kodda başvuru yapılmış. Değiştirilemediğinden, bu tür için ad alanı eklenemez.
通过引用的类型集合指定的现有类型“<var>Type Name</var>”已经在生成的代码中被引用。由于无法修改该类型,因此无法设置此类型的命名空间。
已經在產生的程式碼中參照透過參照類型集合指定的現有類型 '<var>Type Name</var>'。無法設定此類型的命名空間,因為該類型無法修改。
Impossible d’analyser la valeur « <var>X</var> » en tant que type « <var>Type Name</var> ».
Der Wert "<var>X</var>" kann nicht als Typ "<var>Type Name</var>" analysiert werden.
Η τιμή '<var>X</var>' δεν μπορεί να αναλυθεί ως τύπος '<var>Type Name</var>'.
‏‏אין אפשרות לנתח מבנה של הערך '<var>X</var>'‎ כסוג '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” érték nem elemezhető „<var>Type Name</var>” típusként.
Il valore '<var>X</var>' non può essere analizzato come tipo '<var>Type Name</var>'.
値 '<var>X</var>' を型 '<var>Type Name</var>' として解析できません。
'<var>X</var>' 값을 '<var>Type Name</var>' 형식으로 구문 분석할 수 없습니다.
Verdien <var>X</var> kan ikke deles opp som typen <var>Type Name</var>.
Wartość „<var>X</var>” nie może być analizowana jako typ „<var>Type Name</var>”.
O valor '<var>X</var>' não pode ser analisado como o tipo '<var>Type Name</var>'.
Значение "<var>X</var>" не может интерпретироваться как тип "<var>Type Name</var>".
El valor '<var>X</var>' no se puede analizar como tipo '<var>Type Name</var>'.
Värdet <var>X</var> kan inte tolkas som typ <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' değeri, '<var>Type Name</var>' türü gibi ayrıştırılamaz.
不能将值“<var>X</var>”作为类型“<var>Type Name</var>”来分析。
لا يمكن تحليل القيمة '<var>X</var>' كالنوع '<var>Type Name</var>'.
不能将值“<var>X</var>”作为类型“<var>Type Name</var>”来分析。
不可以將值 '<var>X</var>' 剖析為類型 '<var>Type Name</var>'。
Hodnotu <var>X</var> nelze analyzovat jako typ <var>Type Name</var>.
Værdien <var>X</var> kan ikke fortolkes som typen <var>Type Name</var>.
De waarde <var>X</var> mag niet als het type <var>Type Name</var> geparseerd worden.
Arvoa <var>X</var> ei voi jäsentää tyypiksi <var>Type Name</var>.
不可以將值 '<var>X</var>' 剖析為類型 '<var>Type Name</var>'。
لا يمكن استدعاء '<var>X</var>' فيما قيمة Depth هي '<var>Y</var>'.
当深度为“<var>Y</var>”时,无法调用“<var>X</var>”。
深度為 '<var>Y</var>' 時無法呼叫 '<var>X</var>'。
Nelze volat <var>X</var>, když je Hloubka <var>Y</var>.
Der kan ikke foretages et kald til <var>X</var>, mens Depth er <var>Y</var>.
Kan <var>X</var> niet aanroepen terwijl Depth <var>Y</var> is.
<var>X</var>-kutsu ei ole sallittu, kun Depth-arvo on <var>Y</var>.
Impossible d’appeler « <var>X</var> » tant que la profondeur est « <var>Y</var> ».
Ein Aufruf von "<var>X</var>" ist nicht möglich, solange Depth gleich "<var>Y</var>" ist.
Δεν είναι δυνατή η κλήση '<var>X</var>' ενώ το βάθος είναι '<var>Y</var>'.
‏‏אין אפשרות לקרוא ל- '<var>X</var>'‎ כאשר העומק הוא '<var>Y</var>'.
Nem hívható a(z) „<var>X</var>”, amíg a mélység „<var>Y</var>”.
Impossibile chiamare '<var>X</var>' mentre Depth è '<var>Y</var>'.
深さが '<var>Y</var>' の間は、'<var>X</var>' を呼び出すことはできません。
Depth가 '<var>Y</var>'인 동안에는 '<var>X</var>'을(를) 호출할 수 없습니다.
Kan ikke utføre kall til <var>X</var> mens dybden er <var>Y</var>.
Nie można wywołać obiektu „<var>X</var>”, gdy głębokość ma wartość „<var>Y</var>”.
Não é possível chamar '<var>X</var>' enquanto Profundidade for '<var>Y</var>'.
Не удается вызвать "<var>X</var>", пока параметр Depth имеет значение "<var>Y</var>".
No se puede realizar la llamada a '<var>X</var>' mientras la profundidad sea '<var>Y</var>'.
Det går inte att anropa <var>X</var> när djupet är <var>Y</var>.
Depth değeri '<var>Y</var>' iken '<var>X</var>' çağrılamıyor.
当深度为“<var>Y</var>”时,无法调用“<var>X</var>”。
深度為 '<var>Y</var>' 時無法呼叫 '<var>X</var>'。
ترميز بايت غير صالح.
字节编码无效。
位元組編碼無效。
Neplatné kódování bajtů.
Bytekodningen er ikke gyldig.
Ongeldige bytecodering.
Virheellinen tavukoodaus.
Codage en octets non valide.
Ungültige Bytecodierung.
Μη έγκυρη κωδικοποίηση byte.
‏‏קידוד בתים לא חוקי.
Érvénytelen bájtkódolás.
Codifica byte non valida.
無効なバイト エンコードです。
바이트 인코딩이 잘못되었습니다.
Ugyldig bytekoding.
Nieprawidłowe kodowanie bajtów.
Codificação de byte inválida.
Недопустимое кодирование байтов.
Codificación de bytes no válida.
Ogiltig bytekodning.
Geçersiz bayt kodlaması.
字节编码无效。
位元組編碼無效。
الصفائف المتداخلة غير معتمدة.
不支持嵌套的数组。
不支援巢狀陣列。
Vnořená pole nejsou podporována.
Indlejrede matrixer understøttes ikke.
Geneste matrices worden niet ondersteund.
Sisäkkäisiä taulukoita ei tueta.
Les tableaux imbriqués ne sont pas pris en charge.
Geschachtelte Arrays werden nicht unterstützt.
Δεν υποστηρίζονται ένθετοι πίνακες.
‏‏אין תמיכה במערכים מקוננים.
A beágyazott tömbök nincsenek támogatva.
Matrici nidificate non supportate.
入れ子にされた配列はサポートされていません。
중첩 배열이 지원되지 않습니다.
Nestede matriser støttes ikke.
Tablice zagnieżdżone nie są obsługiwane.
Não há suporte para matrizes aninhadas.
Вложенные массивы не поддерживаются.
No se admiten las matrices anidadas.
Kapslade matriser stöds inte.
İç içe geçen diziler desteklenmez.
不支持嵌套的数组。
不支援巢狀陣列。
ليس باستطاعة المجموعة الشاملة لبادئات مساحة الاسم أن تحتوي على قيمة خالية كأحد عناصرها.
所包括的命名空间前缀集合无法包含 Null 作为一个项目。
內含命名空間前置詞集合的項目不可以為 Null。
Kolekce vnitřních předpon oboru názvů nemůže jako jednu z položek obsahovat prázdnou hodnotu.
Samlingen med navneområdepræfikser kan ikke indeholde null som et af elementerne.
De inclusieve naamruimtevoorvoegselverzameling mag niet null als een van de items bevatten.
Sisältävän nimitilan etuliitekokoelmassa ei voi olla null-arvoa yhtenä jäsenenä.
La collection de préfixes d’espace de noms inclusif ne peut pas contenir la valeur null comme étant l’un des éléments.
Die eingeschlossene Namespacepräfixsammlung darf keine Null als Element enthalten.
Η περιεκτική συλλογή προθεμάτων χώρων ονομάτων δεν μπορεί να περιέχει το null ως ένα από τα στοιχεία.
‏‏האוסף הכולל של קידומות מרחבי שמות לא יכול להכיל null כאחד מהפריטים שלו.
A befoglaló névtérelőtag gyűjteménye nem tartalmazhat NULL értéket elemként.
L'insieme dei prefissi dello spazio dei nomi Inclusive non può contenere elementi Null.
包括的な名前空間のプレフィックス コレクションには、項目の 1 つとして NULL を含めることはできません。
포함 네임스페이스 접두사 컬렉션은 항목 중 하나로 null을 포함할 수 없습니다.
Den inklusive prefikssamlingen for navneområdet kan ikke inneholde nullverdi som et av elementene.
Kolekcja prefiksów obszaru nazw Inclusive nie może zawierać żadnych elementów, których wartość jest zerowa.
A coleção de prefixos de espaços para nome de inclusão não pode conter nulo como um dos itens.
Неисключительная коллекция префиксов пространств имен не может содержать null в качестве одного из объектов.
La colección de prefijos de espacio de nombres inclusivos no puede contener un elemento nulo.
Namnområdesprefixsamlingen kan inte innehålla ett objekt som är null.
Kapsanan ad alanı önek koleksiyonu öğelerden biri olarak boşluk bulunduramaz.
所包括的命名空间前缀集合无法包含 Null 作为一个项目。
內含命名空間前置詞集合的項目不可以為 Null。
تم العثور على مجموعة أحرف غير متوقّعة '<var>X</var>' في جزء MIME الجذر. المتوقّع '<var>Y</var>'.
在根 MIME 部分中找到异常字符集“<var>X</var>”。应为“<var>Y</var>”。
在根 MIME 部份找到不正確的字元集 '<var>X</var>'。必須為 '<var>Y</var>'。
V kořenové části MIME byla nalezena neočekávaná znaková sada <var>X</var>. Očekává se <var>Y</var>.
Det uventede tegnsæt <var>X</var> blev fundet i MIME-roddelen. <var>Y</var> blev forventet.
Onverwachte tekenset <var>X</var> gevonden in MIME-hoofddeel. <var>Y</var> wordt verwacht.
MIME-pääosasta löytyi odottamaton merkistö <var>X</var>. Odotettu arvo: <var>Y</var>.
Charset « <var>X</var> » inattendu trouvé dans la partie MIME racine. « <var>Y</var> » attendu.
In einem MIME-Stammabschnitt wurde der unerwartete Zeichensatz "<var>X</var>" gefunden. Erwartet wurde der Zeichensatz "<var>Y</var>".
Στο ριζικό τμήμα MIME βρέθηκε μη αναμενόμενο σύνολο χαρακτήρων '<var>X</var>'. Αναμένεται '<var>Y</var>'.
‏‏Charset לא צפוי ‎'<var>X</var>' נמצא בחלק MIME בסיסי. צפוי '<var>Y</var>'.
Váratlan karakterkészlet („<var>X</var>”) található a gyökérszintű MIME-részben. Várt érték: „<var>Y</var>”.
Trovato set di caratteri '<var>X</var>' non previsto nella parte MIME radice. Previsto '<var>Y</var>'.
ルート MIME パート内で、予期しない charset '<var>X</var>' が見つかりました。'<var>Y</var>' である必要があります。
루트 MIME 부분에서 예기치 않은 charset '<var>X</var>'을(를) 찾았습니다. '<var>Y</var>'이(가) 있어야 합니다.
Uventet tegnsett <var>X</var> funnet i rot-MIME-delen. Forventer <var>Y</var>.
Nieoczekiwany zestaw znaków „<var>X</var>” znaleziony w głównej części MIME. Oczekiwany zestaw: „<var>Y</var>”.
Conjunto de caracteres inesperado '<var>X</var>' encontrado na parte MIME raiz. Espera-se '<var>Y</var>'.
В корневой части найден неожиданный набор символов "<var>X</var>". Ожидается "<var>Y</var>".
Se encontró un conjunto de caracteres inesperado, '<var>X</var>', en el elemento MIME raíz. Se esperaba '<var>Y</var>'.
Oväntad teckenuppsättning <var>X</var> påträffades i MIME-rotdel. <var>Y</var> förväntades.
Kök MIME bölümünde beklenmeyen '<var>X</var>' karakter kümesi bulundu. Beklenen: '<var>Y</var>'.
在根 MIME 部分中找到异常字符集“<var>X</var>”。应为“<var>Y</var>”。
在根 MIME 部份找到不正確的字元集 '<var>X</var>'。必須為 '<var>Y</var>'。
يجب ألا تحتوي بيانات XML التي تحتوي عليها رسائل MTOM على عنصر يحمل الاسم '<var>X</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
MTOM 消息中包含的 XML 数据不能包含命名空间“<var>namespace</var>”中名为“<var>X</var>”的元素。
MTOM 訊息內含的 XML 資料不可以包含來自命名空間 '<var>namespace</var>' 名為 '<var>X</var>' 的項目。
Data XML obsažená ve zprávách MTOM nesmějí obsahovat prvek s názvem <var>X</var> z oboru názvů <var>namespace</var>.
XML-dataene i MTOM-meddelelserne må ikke indeholde et element med navnet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var>.
XML-gegevens in MTOM-berichten mogen niet het element met naam <var>X</var> van naamruimte <var>namespace</var> bevatten.
MTOM-sanomien XML-tiedoissa ei saa olla elementtiä nimeltä <var>X</var> nimitilasta <var>namespace</var>.
Les données XML contenues dans les messages MTOM ne doivent pas contenir d’éléments portant le nom « <var>X</var> » provenant de l’espace de noms « <var>namespace</var> ».
Die in der MTOM-Nachricht enthaltenen XML-Daten dürfen kein Element mit dem Namen "<var>X</var>" aus Namespace "<var>namespace</var>" enthalten.
Τα δεδομένα XML που περιέχονται σε μηνύματα MTOM δεν πρέπει να περιέχουν στοιχείο με όνομα '<var>X</var>' από χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
‏‏נתוני XML שנמצאים בהודעות MTOM לא יכולים להכיל רכיב בשם '<var>X</var>'‎ ממרחב השמות '<var>namespace</var>'.
Az MTOM-üzenetekben tárolt XML-adatok nem tartalmazhatnak „<var>X</var>” nevű elemet a következő névtérből: „<var>namespace</var>”.
I dati XML contenuti nei messaggi MTOM non devono contenere elementi con nome '<var>X</var>' dallo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
MTOM メッセージに含まれる XML データは、名前空間 '<var>namespace</var>' の名前 '<var>X</var>' を持つ要素を含むことはできません。
MTOM 메시지에 포함된 XML 데이터는 네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 '<var>X</var>' 이름을 가진 요소를 포함하면 안 됩니다.
XML-data i MTOM-meldinger kan ikke inneholde et element med navnet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var>.
Dane XML zawarte w komunikatach MTOM nie mogą zawierać elementu o nazwie „<var>X</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>”.
Os dados XML contidos nas mensagens MTOM não devem conter elementos com nome '<var>X</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>'.
Данные XML из сообщения MTOM не должны содержать элемент с именем "<var>X</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>".
Los datos XML que contienen los mensajes MTOM no pueden incluir un elemento con el nombre '<var>X</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
XML-data i MTOM-meddelanden får inte innehålla element med namnet <var>X</var> från namnområde <var>namespace</var>.
MTOM iletilerinde bulunan XML verilerinde '<var>namespace</var>' ad alanından '<var>X</var>' adlı öğe bulunmamalıdır.
MTOM 消息中包含的 XML 数据不能包含命名空间“<var>namespace</var>”中名为“<var>X</var>”的元素。
MTOM 訊息內含的 XML 資料不可以包含來自命名空間 '<var>namespace</var>' 名為 '<var>X</var>' 的項目。
ContractNamespaceAttribute 屬性將 CLR 命名空間 '<var>namespace</var>' 對應到多個資料合約命名空間 '<var>X</var>' 及'<var>Y</var>'。您只能將 CLR 命名空間對應到一個資料合約命名空間。
Atribut ContractNamespaceAttribute mapuje obor názvů CLR <var>namespace</var> na více oborů názvů kontraktů dat <var>X</var> a <var>Y</var>. Obor názvů CLR lze mapovat jen na jeden obor názvů kontraktu dat.
Attributten ContractNamespaceAttribute knytter CLR-navneområdet <var>namespace</var> til datakontraktnavneområderne <var>X</var> og <var>Y</var>. Et CLR-navneområde kan kun knyttes til ét datakontraktnavneområde.
ContractNamespaceAttribute-kenmerk wijst CLR-naamruimte <var>namespace</var> aan meerdere gegevenscontractnaamruimten <var>X</var> en <var>Y</var> toe. U kunt een CLR-naamruimte slechts aan één gegevenscontractnaamruimte toewijzen.
ContractNamespaceAttribute-määrite yhdistää CLR-nimitilan <var>namespace</var> useisiin datasopimusnimitiloihin <var>X</var> ja <var>Y</var>. Voit yhdistää CLR-nimitilan vain yhteen datasopimusnimitilaan.
L’attribut ContractNamespaceAttribute mappe l’espace de noms CLR « <var>namespace</var> » à plusieurs espaces de noms de contrats de données « <var>X</var> » et « <var>Y</var> ». Vous ne pouvez mapper un espace de noms CLR qu’à un seul espace de noms de contrats de données.
Das Attribut "ContractNamespaceAttribute" ordnet den CLR-Namespace "<var>namespace</var>" den Datenvertragsnamespaces "<var>X</var>" und "<var>Y</var>" zu. Ein CLR-Namespace kann nur einem Datenvertragsnamespace zugeordnet werden.
Το χαρακτηριστικό ContractNamespaceAttribute αντιστοιχεί τον χώρο ονομάτων CLR '<var>namespace</var>' σε πολλαπλούς χώρους ονομάτων σύμβασης δεδομένων '<var>X</var>' και '<var>Y</var>'. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν χώρο ονομάτων CLR μόνο σε έναν χώρο ονομάτων σύμβασης δεδομένων.
‏‏התכונה ContractNamespaceAttribute ממפה את מרחב השמות של CLR '<var>namespace</var>'‎ אל מרחבי שמות מרובים של חוזה נתונים '<var>X</var>'‎ ו- '<var>Y</var>'‎. באפשרותך למפות מרחב שמות של CLR אל מרחב שמות אחד בלבד של חוזה נתונים.
A ContractNamespaceAttribute nevű attribútum több adategyezmény-névtérhez is (<var>X</var> és <var>Y</var>) hozzárendelte a(z) <var>namespace</var> CLR-névteret. Ilyen névterek csak egy adategyezmény-névtérhez rendelhetők hozzá.
L'attributo ContractNamespaceAttribute mappa lo spazio dei nomi '<var>namespace</var>' di CLR a più spazi dei nomi di contratto dati '<var>X</var>' e '<var>Y</var>'. È possibile mappare uno spazio dei nomi di CLR a un solo spazio dei nomi di contratto dati.
ContractNamespaceAttribute 属性は、CLR 名前空間 '<var>namespace</var>' を複数のデータ コントラクト名前空間 '<var>X</var>' および '<var>Y</var>' に割り当てます。CLR 名前空間は 1 つのデータ コントラクト名前空間にしか割り当てできません。
ContractNamespaceAttribute 특성이 CLR 네임스페이스 '<var>namespace</var>'을(를) 여러 데이터 계약 네임스페이스 '<var>X</var>' 및 '<var>Y</var>'에 매핑합니다. CLR 네임스페이스를 하나의 데이터 계약 네임스페이스에만 매핑할 수 있습니다.
Attributtet ContractNamespaceAttribute tilordner CLR-navneområdet <var>namespace</var> til flere datakontraktnavneområder, <var>X</var> og <var>Y</var>. Du kan tilordne et CLR-navneområde til bare ett datakontraktnavneområde.
Atrybut ContractNamespaceAttribute mapuje obszar nazw CLR „<var>namespace</var>” do wielu obszarów nazw kontraktu danych „<var>X</var>” i „<var>Y</var>”. Można mapować obszar nazw CLR tylko do jednego obszaru nazw kontraktu danych.
O atributo ContractNamespaceAttribute mapeia o espaço para nome CRL '<var>namespace</var>' para vários espaços para nomes de contrato de dados '<var>X</var>' e '<var>Y</var>'. Você pode mapear um espaço para nome CRL para apenas um espaço para nome de contrato de dados.
Атрибут ContractNamespaceAttribute сопоставляет пространство имен CLR "<var>namespace</var>" с пространствами имен контрактов данных "<var>X</var>" и "<var>Y</var>". Пространство имен CLR можно сопоставить только с одним пространством имен контрактов данных.
El atributo ContractNamespaceAttribute asigna el espacio de nombres CLR '<var>namespace</var>' a varios espacios de nombre de contrato de datos '<var>X</var>' y '<var>Y</var>'. Un espacio de nombres CLR se puede asignar sólo a un espacio de nombres de contrato de datos.
ContractNamespaceAttribute-attributet mappar CLR-namnområde <var>namespace</var> till flera datakontraktnamnområden <var>X</var> och <var>Y</var>. Du kan bara mappa ett CLR-namnområde till ett namnområde för datakontrakt.
ContractNamespaceAttribute özniteliği '<var>namespace</var>' CLR ad alanını, çoklu veri sözleşmesi ad alanları '<var>X</var>' ve '<var>Y</var>' ile eşleştiriyor. Bir CLR ad alanını yalnızca bir tek veri sözleşmesi ad alanıyla eşleştirebilirsiniz.
تعيّن السمة ContractNamespaceAttribute مساحة اسم CLR '<var>namespace</var>‎'‎ إلى مساحات اسم متعددة '<var>X</var>' و '<var>Y</var>' لعقد البيانات. يمكنك تعيين مساحة الاسم CLR إلى مساحة اسم واحدة لعقد البيانات.
ContractNamespaceAttribute 属性将 CLR 命名空间“<var>namespace</var>”映射到多个数据协定命名空间“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”。仅可以将 CLR 命名空间映射到一个数据协定命名空间。
ContractNamespaceAttribute 特性将 CLR 命名空间“<var>namespace</var>”映射到多个数据协定命名空间“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”。仅可以将 CLR 命名空间映射到一个数据协定命名空间。
ContractNamespaceAttribute 屬性將 CLR 命名空間 '<var>namespace</var>' 對應到多個資料合約命名空間 '<var>X</var>' 及'<var>Y</var>'。您只能將 CLR 命名空間對應到一個資料合約命名空間。
الأنواع البسيطة ذات محتوى <الاتحاد> غير معتمدة.</الاتحاد>
不支持那些具有 <union> 内容的简单类型。</union>
不支援具有 <union> 內容的簡單類型。</union>
Jednoduché typy s obsahem <spojení> nejsou podporovány.</spojení>
Simple typer med <union>-indhold understøttes ikke.</union>
Eenvoudige typen met <union>-inhoud worden niet ondersteund.</union>
Yksinkertaiset tyypit, joilla on <union>-sisältö, eivät ole tuettuja.</union>
Les types simples dotés de contenu <union> ne sont pas pris en charge.</union>
Einfache Typen mit <union>-Inhalt werden nicht unterstützt.</union>
Δεν υποστηρίζονται απλοί τύποι με περιεχόμενο <union>.</union>
‏‏אין תמיכה בסוגים פשוטים עם תוכן <union>.</union>
Az <union> tartalommal rendelkező egyszerű típusok nincsenek támogatva.</union>
Tipi semplici con contenuto <union> non supportati.</union>
<union> コンテンツを持つ単純型はサポートされていません。</union>
<union> 콘텐츠를 가진 단순 형식이 지원되지 않습니다.</union>
Enkle typer med <union>-innhold støttes ikke.</union>
Proste typy z zawartością <union> nie są obsługiwane.</union>
Não há suporte para tipos simples com conteúdo <union>.</union>
Простые типы с содержимым <union> не поддерживаются.</union>
No se admiten los tipos simples con el contenido <union>.</union>
Enkla typer med <union>-innehåll stöds inte.</union>
<union> içerikli basit türler desteklenmez.</union>
不支持那些具有 <union> 内容的简单类型。</union>
不支援具有 <union> 內容的簡單類型。</union>
See catalog page for all messages.