The service
Messages on page
لا يمكن تعريف بادئة فيما WriteState هو '<var>X</var>'.
当 WriteState 为“<var>X</var>”时,无法定义前缀。
當 WriteState 為 '<var>X</var>' 時無法定義前置詞。
Předponu nelze definovat, když je stav WriteState <var>X</var>.
Der kan ikke defineres et præfiks, når WriteState er <var>X</var>.
Er kan geen voorvoegsel gedefinieerd worden terwijl WriteState <var>X</var> is.
Etuliitettä ei määrittää, kun WriteState-arvo on <var>X</var>.
Impossible de définir un préfixe tant que WriteState est « <var>X</var> ».
Solange WriteState den Wert "<var>X</var>" aufweist, kann kein Präfix geschrieben werden.
Δεν είναι δυνατόν να οριστεί πρόθεμα ενώ η WriteState είναι '<var>X</var>'.
‏‏אין אפשרות להגדיר קידומת כאשר WriteState הוא '<var>X</var>'.
Nem definiálható előtag, míg a WriteState értéke „<var>X</var>”.
Impossibile definire un prefisso mentre WriteState è '<var>X</var>'.
WriteState が '<var>X</var>' である間はプレフィックスを定義することはできません。
WriteState가 '<var>X</var>'인 동안에는 접두사를 정의할 수 없습니다.
Et prefiks kan ikke defineres mens WriteState er <var>X</var>.
Nie można zdefiniować prefiksu, gdy element WriteState ma wartość „<var>X</var>”.
Um prefixo não pode ser definido enquanto WriteState é '<var>X</var>'.
Префикс не может быть определен при WriteState "<var>X</var>".
No se puede definir un prefijo si el valor de WriteState es '<var>X</var>'.
Det går inte att definiera ett prefix medan WriteState är <var>X</var>.
WriteState '<var>X</var>' iken bir önek tanımlanamaz.
当 WriteState 为“<var>X</var>”时,无法定义前缀。
當 WriteState 為 '<var>X</var>' 時無法定義前置詞。
يجب أن يكون 'minOccurs' على التسلسل الجذر 1.
根序列上的“minOccurs”必须为 1。
根順序上的 'minOccurs' 必須是 1。
Hodnota vlastnosti minOccurs u kořenové sekvence musí být 1.
minOccurs på rodsekvensen skal være 1.
minOccurs op de hoofdreeks moet 1 zijn.
Pääsekvenssin minOccurs-arvon täytyy olla 1.
La valeur de « minOccurs » sur la séquence racine doit être 1.
"minOccurs" für die Stammsequenz muss 1 sein.
Το 'minOccurs' στη ριζική ακολουθία πρέπει να είναι 1.
‏‏'minOccurs' ברצף הבסיס חייב להיות 1.
A gyökérszekvencia „minOccurs” értéke kötelezően 1.
'minOccurs' nella sequenza radice deve essere 1.
ルート シーケンスの 'minOccurs' は 1 である必要があります。
루트 시퀀스의 'minOccurs'는 1이어야 합니다.
minOccurs for rotsekvensen må være 1.
Wartość parametru „minOccurs” w głównej sekwencji musi wynosić 1.
'minOccurs' na seqüência raiz deve ser 1.
Параметр "minOccurs" в корневой последовательности должен быть равен 1.
El valor de 'minOccurs' en la secuencia raíz debe ser 1.
minOccurs i rotsekvensen måste vara 1.
Kök sırasındaki 'minOccurs' değeri 1 olmalı.
根序列上的“minOccurs”必须为 1。
根順序上的 'minOccurs' 必須是 1。
لا يمكن أن يكون MethodName على السمة XmlSchemaProviderAttribute للنوع '<var>Type Name</var>' معيّناً إلى سلسلة فارغة أو خالية.
类型“<var>Type Name</var>”无法将 XmlSchemaProviderAttribute 属性的 MethodName 设置为 Null 或空字符串。
類型 '<var>Type Name</var>' 無法將 XmlSchemaProviderAttribute 屬性上的 MethodName 設為 Null 或空字串。
U typu <var>Type Name</var> nemůže být MethodName u atributu XmlSchemaProviderAttribute nastaven na prázdnou hodnotu nebo prázdný řetězec.
Egenskaben MethodName for attributten XmlSchemaProviderAttribute kan ikke angives til null eller en tom streng for typen <var>Type Name</var>.
Voor type <var>Type Name</var> mag MethodName op het XmlSchemaProviderAttribute-kenmerk niet op null of lege tekenreeks ingesteld zijn.
Tyypin <var>Type Name</var> XmlSchemaProviderAttribute-määrite MethodName ei voi olla null-arvoinen tai tyhjä merkkijono.
Le type « <var>Type Name</var> » ne peut avoir la valeur de MethodName sur l’attribut XmlSchemaProviderAttribute définie sur null ou sur une chaîne vide.
Für den Typ "<var>Type Name</var>" darf MethodName für das Attribut "XmlSchemaProviderAttribute" nicht auf Null oder eine leere Zeichenfolge festgelegt sein.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' δεν μπορεί να έχει MethodName στο χαρακτηριστικό XmlSchemaProviderAttribute ορισμένο σε μηδενική τιμή ή σε κενή συμβολοσειρά.
‏‏הסוג '<var>Type Name</var>'‎ לא יכול להכיל MethodName בתכונת XmlSchemaProviderAttribute שמוגדר כ- null או כמחרוזת ריקה.
A(z) <var>Type Name</var> típus XmlSchemaProviderAttribute attribútumának MethodName eleme nem lehet NULL értékű, és kötelező megadni.
Il tipo '<var>Type Name</var>' non può avere un attributo XmlSchemaProviderAttribute in cui MethodName sia una stringa vuota o Null.
型 '<var>Type Name</var>' では、XmlSchemaProviderAttribute 属性の MethodName を NULL や空の文字列に設定することはできません。
'<var>Type Name</var>' 형식은 null 또는 빈 문자열로 설정된 XmlSchemaProviderAttribute 특성의 MethodName을 가질 수 없습니다.
Typen <var>Type Name</var> kan ikke ha attributtet MethodName for XmlSchemaProviderAttribute angitt til nullverdi eller en tom streng.
Typ „<var>Type Name</var>” nie może mieć właściwości MethodName atrybutu XmlSchemaProviderAttribute ustawionej na wartość zerową lub pusty ciąg.
O tipo '<var>Type Name</var>' não pode ter um MethodName no atributo XmlSchemaProviderAttribute definido como nulo ou seqüência vazia.
Тип "<var>Type Name</var>" не может иметь атрибут XmlSchemaProviderAttribute с параметром MethodName, имеющим в качестве значения null или пустую строку.
El tipo '<var>Type Name</var>' no puede tener el elemento MethodName del atributo XmlSchemaProviderAttribute definido como una cadena nula o vacía.
Typ <var>Type Name</var> kan inte ha MethodName i XmlSchemaProviderAttribute-attributet inställt på null eller en tom sträng.
'<var>Type Name</var>' türü, XmlSchemaProviderAttribute özniteliğinde boşluk ya da boş dize olarak ayarlanan MethodName değeri bulunduramaz.
类型“<var>Type Name</var>”无法将 XmlSchemaProviderAttribute 特性的 MethodName 设置为 null 或空字符串。
類型 '<var>Type Name</var>' 無法將 XmlSchemaProviderAttribute 屬性上的 MethodName 設為 Null 或空字串。
يمكن ر بط البادئة '<var>X</var>' فقط بمساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
前缀“<var>X</var>”只能绑定到命名空间“<var>namespace</var>”。
前置詞 '<var>X</var>' 只能繫結至命名空間 '<var>namespace</var>'。
Předponu <var>X</var> lze vázat jen na obor názvů <var>namespace</var>.
Præfikset <var>X</var> kan kun være bundet til navneområdet <var>namespace</var>.
Het voorvoegsel <var>X</var> kan alleen aan de naamruimte <var>namespace</var> gebonden worden.
Etuliite <var>X</var> voidaan sitoa vain nimitilaan <var>namespace</var>.
Seul le préfixe « <var>X</var> » peut être lié à l’espace de noms « <var>namespace</var> ».
Das Präfix "<var>X</var>" kann nur an den Namespace "<var>namespace</var>" gebunden werden.
Το πρόθεμα '<var>X</var>' μπορεί μόνο να είναι συνδεδεμένο με τον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
‏‏ניתן לאגד את הקידומת '<var>namespace</var>'‎ למרחב השמות '<var>X</var>' בלבד.
A(z) „<var>X</var>” előtag csak a következő névtérhez köthető: „<var>namespace</var>”.
Il prefisso '<var>X</var>' può essere associato solo allo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
プレフィックス '<var>X</var>' は、名前空間 '<var>namespace</var>' にのみバウンドできます。
'<var>X</var>' 접두사는 네임스페이스 '<var>namespace</var>'에만 바인딩될 수 있습니다.
Prefikset <var>X</var> kan bare bindes til navneområdet <var>namespace</var>.
Prefiks „<var>X</var>” może być powiązany tylko z obszarem nazw „<var>namespace</var>”.
O prefixo '<var>X</var>' só pode ser vinculado ao espaço para nome '<var>namespace</var>'.
Префикс "<var>X</var>" может быть связан только с пространством имен "<var>namespace</var>".
El prefijo '<var>X</var>' sólo puede estar enlazado al espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
Prefix <var>X</var> kan bara vara kopplat till namnområde <var>namespace</var>.
'<var>X</var>' ön eki yalnızca '<var>namespace</var>' ad alanına bağlanabilir.
前缀“<var>X</var>”只能绑定到命名空间“<var>namespace</var>”。
前置詞 '<var>X</var>' 只能繫結至命名空間 '<var>namespace</var>'。
Tunnussanomaa <var>X</var> odotettiin, mutta <var>Y</var> löydettiin.
Jeton « <var>X</var> » attendu, mais « <var>Y</var> » a été trouvé.
Es wurde das Token "<var>X</var>" erwartet, doch gefunden wurde "<var>Y</var>".
Αναμενόταν το διακριτικό '<var>X</var>' αλλά βρέθηκε το '<var>Y</var>'.
‏‏האסימון '<var>X</var>'‎ היה צפוי אך נמצא '<var>Y</var>'.
A program a(z) „<var>X</var>” jogkivonatot várta, de a következőt találta: „<var>Y</var>”.
Previsto token '<var>X</var>'. Trovato '<var>Y</var>'.
トークン '<var>X</var>' が予期されましたが、<var>Y</var> が見つかりました。
토큰 '<var>X</var>'이(가) 필요한데 <var>Y</var>을(를) 찾았습니다.
Forventet tokenet <var>X</var>, men fant <var>Y</var>.
Oczekiwano tokenu „<var>X</var>” ale znaleziono „<var>Y</var>”.
Espera-se o token '<var>X</var>', mas '<var>Y</var>' encontrado.
Ожидался маркер "<var>X</var>", но найден "<var>Y</var>".
Se esperaba el token '<var>X</var>', pero se encontró '<var>Y</var>'.
Token <var>X</var> förväntades men <var>Y</var> hittades.
'<var>X</var>' belirteci bekleniyordu, ancak '<var>Y</var>' bulundu.
الرمز '<var>X</var>' كان متوقعاً ولكن قد تم العثور عليه '<var>Y</var>'.
需要标记“<var>X</var>”,但找到“<var>Y</var>”。
需要權杖 '<var>X</var>',但找到 '<var>Y</var>'。
Byl očekáván token <var>X</var>, ale byl nalezen token <var>Y</var>.
Tokenet <var>X</var> blev forventet, men <var>Y</var> blev fundet.
Het token <var>X</var> wordt verwacht, maar <var>Y</var> is gevonden.
需要标记“<var>X</var>”,但找到“<var>Y</var>”。
需要權杖 '<var>X</var>',但找到 '<var>Y</var>'。
‏‏لا يعتمد المُسلسِل الخاص بـ Soap إجراء تسلسل للأنواع العامة: <var>X</var>‏.
Soap 序列化程序不支持序列化一般类型: <var>X</var>。
Soap 序列化程式不支援一般型別的序列化 : <var>X</var>。
Serializační procedura SOAP nepodporuje serializaci generických typů: <var>X</var>.
SOAP-serialiseringsfunktionen understøtter ikke serialisering af standardtyper: <var>X</var>.
Soap Serializer biedt geen ondersteuning voor het serialiseren van generieke typen : <var>X</var>.
Soap Serializer ei tue yleisten tyyppien sarjoitusta: <var>X</var>.
Le sérialiseur ne prend pas en charge la sérialisation des types génériques : <var>X</var>.
Das Serialisieren generischer Typen wird vom SOAP-Serialisierungsprogramm nicht unterstützt: <var>X</var>.
Ο σειριοποιητής soap δεν υποστηρίζει τη σειριοποίηση γενικών τύπων: <var>X</var>.
‏‏Soap Serializer אינו תומך בעריכה בסידרה של סוגים כלליים : <var>X</var>.
A Soap-szerializáló nem támogatja a generikus típusok szerializációját (<var>X</var>).
Il serializzatore SOAP non supporta la serializzazione di tipi generici: <var>X</var>.
Soap シリアライザでは、ジェネリック タイプ <var>X</var> のシリアル化がサポートされていません。
Soap Serializer가 일반 형식 serialize를 지원하지 않습니다. <var>X</var>
SOAP-serialisereren støtter ikke serialisering av generiske typer: <var>X</var>.
Serializator SOAP nie obsługuje serializacji typów rodzajowych: <var>X</var>.
Модуль сериализации SOAP не поддерживает сериализацию стандартных типов: <var>X</var>.
El serializador Soap no admite la serialización de tipos genéricos: <var>X</var>.
SOAP-serialiseringen stöder inte serialisering av allmänna typer: <var>X</var>.
SOAP Seri Hale Getirici, şu seri hale getirme Genel Türlerini desteklemez: <var>X</var>.
Soap 序列化程序不支持序列化一般类型: <var>X</var>。
Soap 序列化程式不支援一般型別的序列化 : <var>X</var>。
O Serializador Soap não oferece suporte à serialização de tipos genéricos: <var>X</var>.
‏‏تم طرح استثناء non-CLS Compliant (أي، كائن غير مشتق من استثناء النظام).
引发了非 CLS 兼容性异常(即,不是从 System.Exception 派生的对象)。
發生和 CLS 不相容的例外狀況 (例如不是從 System.Exception 所衍生的物件)。
Objevila se výjimka nekompatibilní se systémem CLS (tzn. objekt, který se neodvozuje z položky System.Exception).
Der opstod en undtagelse, der ikke er kompatibel med CLS (dvs. et objekt, der ikke er afledt af System.Exception).
Een uitzondering die niet compatibel is met CLS (dus een object dat niet is afgeleid van System.Exception) is gegenereerd.
Ei CLS-yhteensopiva poikkeus (eli objektin perustana ei ole System.Exception).
Une exception non conforme CLS (par exemple, un objet qui ne dérive pas de System.Exception) a été levée.
Eine nicht CLS-kompatible Ausnahme (d. h. ein Objekt, das nicht von 'System.Exception' abgeleitet ist) wurde ausgelöst.
Δημιουργήθηκε μια εξαίρεση μη συμβατή με CLS (δηλ. ένα αντικείμενο το οποίο δεν προέρχεται από το System.Exception).
‏‏נזרק מצב חריג שאינו תואם CLS (כלומר, אובייקט שאינו נגזר מתוך System.Exception).
Nem CLS-kompatibilis (azaz nem a System.Exception elemből származó) kivétel keletkezett.
È stata generata un'eccezione non compatibile con CLS, ovvero un oggetto che non deriva da System.Exception.
非 CLS Compliant 例外 (つまり、System.Exception から派生していないオブジェクト) がスローされました。
System.Exception에서 파생되지 않은 개체와 같은 CLS 규격이 아닌 예외가 throw되었습니다.
Det oppstod et ikke-CLS-kompatibelt unntak (dvs. et objekt som ikke er avledet av System.Exception).
Zgłoszono wyjątek niezgodny ze specyfikacją CLS (tzn. obiekt, który nie pochodzi od klasy System.Exception).
Передано исключение, не совместимое с CLS (объект не является производным от System.Exception).
Se produjo una excepción no compatible con CLS (es decir, un objeto no derivado de System.Exception).
Ett undantag p.g.a. CLS-inkompatibilitet inträffade (d.v.s. ett objekt som inte är härlett från System.Exception).
CLS Uyumlu Olmayan Özel Durum (System.Exception'dan türetilmeyen bir nesne) oluşturuldu.
引发了非 CLS 兼容性异常(即,不是从 System.Exception 派生的对象)。
發生和 CLS 不相容的例外狀況 (例如不是從 System.Exception 所衍生的物件)。
Uma Exceção Não Compatível com CLS (isto é, um objeto não derivado de System.Exception) foi acionada.
لم يتم تحديد البيانات المشفرة.
未指定密码数据。
Cipher 資料未指定。
Nejsou zadána data kódování.
Der er ikke angivet nogen chifferdata.
Coderingsgegevens zijn niet opgegeven.
Salakirjoitustietoja ei ole määritetty.
Les données de chiffrement ne sont pas spécifiées.
Es wurden keine Cipher Data angegeben.
Τα δεδομένα κρυπτογράφησης δεν έχουν καθοριστεί.
לא צוינו נתוני הצפנה.
Nincsenek megadva a titkosítási adatok.
Dati crittografati non specificati.
暗号化データが指定されていません。
암호화 데이터를 지정하지 않았습니다.
Chifferdata ikke angitt.
Nie określono szyfrowania danych.
Dados codificados não especificados.
Данные шифра не указаны.
Los datos de cifrado no están especificados.
Chiffreringsdata har inte angetts.
Şifreleme verisi belirtilmedi.
未指定密码数据。
Cipher 資料未指定。
Määritettyä URI-tunnistetta ei tueta.
L'URI spécifié n'est pas pris en charge.
Der angegebene URI wird nicht unterstützt.
Το καθορισμένο Uri δεν υποστηρίζεται.
גירסת Uri שצוינה אינה נתמכת.
A megadott URI-azonosító nem támogatott.
L'Uri specificato non è supportato.
指定された Uri はサポートされていません。
지정한 URI는 지원되지 않습니다.
Støtter ikke den angitte URIen.
Określony identyfikator URI nie jest obsługiwany.
O Uri especificado não tem suporte.
Указанное значение Uri не поддерживается.
El URI especificado no es compatible.
Angiven URI stöds inte.
Belirtilen URI desteklenmiyor.
Uri المحدد غير معتمد.
不支持指定的 Uri。
不支援指定的 URI。
Určený identifikátor URI není podporován.
Den angivne URI er ikke understøttet.
De opgegeven Uri wordt niet ondersteund.
不支持指定的 URI。
不支援指定的 URI。
تمت مصادفة خاصية Null Context.
遇到 Null 上下文属性。
遇到 Null Context 屬性。
Byla zjištěna vlastnost Context s hodnotou Null.
Der blev fundet en Null-kontekst-egenskab.
Null Context-eigenschap aangetroffen.
Kohdattiin Null Context -ominaisuus.
Propriété Context null détectée.
NULL-Context-Eigenschaft vorgefunden.
Εντοπίστηκε ιδιότητα Null Context.
המערכת נתקלה במאפיין הקשר מסוג Null.
Null értékű Context tulajdonság fordult elő.
Rilevata proprietà Context con valore null.
NULL コンテキスト プロパティが発生しました。
Null Context 속성을 발견했습니다.
Fant null-kontekst-egenskap.
Napotkano właściwość Zerowy kontekst.
Propriedade Null Context encontrada.
Возникло свойство Null Context.
Se encontró una propiedad de contexto Null.
Hittade Null-kontextegenskap.
Null Context özelliğiyle karşılaşıldı.
遇到 null 上下文属性。
遇到 Null Context 屬性。
See catalog page for all messages.