The service
Messages on page
قام MetadataExchangeClient بحل أكثر من MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient 不只解析了 MaximumResolvedReferences。
MetadataExchangeClient 已解析超過 MaximumResolvedReferences。
Klient MetadataExchangeClient zpracoval více odkazů, než je hodnota MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient har løst mere end MaximumResolvedReferences.
De MetadataExchangeClient heeft meer dan het MaximumResolvedReferences opgehaald.
MetadataExchangeClient on selvittänyt enemmän viittauksia kuin mitä MaximumResolvedReferences-arvo määrittää.
MetadataExchangeClient a résolu plusieurs MaximumResolvedReferences.
Der MetadataExchangeClient hat mehr als den Wert von MaximumResolvedReferences aufgelöst.
Το MetadataExchangeClient έχει επιλύσει περισσότερα από ένα MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient は、MaximumResolvedReferences の回数以上解決処理を実行しました。
MetadataExchangeClient가 MaximumResolvedReferences 이상으로 확인했습니다.
MetadataExchangeClient har løst mer enn MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient разрешил больше чем MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient resolvió más que MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient har löst fler än MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient, MaximumResolvedReferences özniteliğinden daha fazla çözümlendi.
MetadataExchangeClient 不只解析了 MaximumResolvedReferences。
‏‏הרכיב MetadataExchangeClient פיענח יותר מ- MaximumResolvedReferences.
A MetadataExchangeClient a MaximumResolvedReferences paraméterben megadottnál több hivatkozást oldott fel.
Risoluzione MetadataExchangeClient per un numero di volte superiore al valore specificato in MaximumResolvedReferences.
Klient MetadataExchangeClient rozpoznał więcej niż MaximumResolvedReferences.
O MetadataExchangeClient resolveu mais de uma MaximumResolvedReferences.
MetadataExchangeClient 已解析超過 MaximumResolvedReferences。
已发送 MSMQ 传输会话。
已傳送 MSMQ 傳輸工作階段。
Byla odeslána relace přenosu MSMQ.
En MSMQ-transportsession blev sendt.
MSMQ-transportsessie verzonden.
MSMQ-kuljetusistunto lähetettiin.
Session de transport MSMQ envoyée.
Es wurde eine MSMQ-Transportsitzung gesendet.
Πραγματοποιήθηκε αποστολή περιόδου λειτουργίας μεταφοράς MSMQ.
‏‏נשלחה הפעלה של תעבורת MSMQ.
MSMQ átviteli munkamenet elküldve.
Sessione trasporto MSMQ inviata.
MSMQ トランスポート セッションが送信されました。
MSMQ 전송 세션을 보냈습니다.
MSMQ-transportøkten ble sendt.
Wysłano sesję transportową usługi MSMQ.
Sessão de transporte MSMQ enviada.
Отправлен сеанс транспорта MSMQ.
Se envió la sesión de transporte MSMQ.
MSMQ-transportsession har skickats.
MSMQ taşıma oturumu gönderildi.
تم إرسال جلسة عمل نقل Msmq.
已发送 MSMQ 传输会话。
已傳送 MSMQ 傳輸工作階段。
فشل إنشاء سياق أمان الرسالة بسبب تعذّر العثور على SID المرسل في الرسالة. يتعذّر تلقي الرسالة. يحتاج WindowsDomain MsmqAuthenticationMode إلى SID المرسل.
创建消息安全上下文失败,因为在消息中找不到发送方的 SID。无法接收该消息。WindowsDomain MsmqAuthenticationMode 需要发送方的 SID。
建立訊息安全性內容失敗,因為訊息中找不到傳送者的 SID。無法接收訊息。WindowsDomain MsmqAuthenticationMode 需要傳送者的 SID。
Vytvoření kontextu zabezpečení zprávy se nezdařilo, protože ve zprávě nebyl nalezen odesílatelův identifikátor SID. Zprávu nelze přijmout. Třída MsmqAuthenticationMode třídy WindowsDomain vyžaduje odesílatelův identifikátor SID.
Meddelelsens sikkerhedskontekst kunne ikke oprettes, da afsenderens SID ikke blev fundet i meddelelsen. Meddelelsen kan ikke modtages. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode kræver, at afsenderens SID angives.
Er kan geen berichtbeveiligingscontext gemaakt worden, omdat de SID van de afzender niet in het bericht gevonden is. Het bericht kan niet ontvangen worden. De SID van de afzender is vereist voor de WindowsDomain MsmqAuthenticationMode.
Sanomasuojauskontekstin luonti epäonnistui, koska lähettäjän SID-tunnusta ei löytynyt sanomasta. Sanomaa ei voida vastaanottaa. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode edellyttää lähettäjän SID-tunnusta.
La création d’un contexte de sécurité de message a échoué car le SID de l’expéditeur n’a pas été trouvé dans le message. Le message ne peut pas être reçu. Le mode MsmqAuthenticationMode de l’élément WindowsDomain requiert le SID de l’expéditeur.
Beim Erstellen eines Nachrichtensicherheitskontexts ist ein Fehler aufgetreten, da in der Nachricht die SID des Senders nicht gefunden wurde. Die Nachricht kann nicht empfangen werden. Der WindowsDomain MsmqAuthenticationMode erfordert die SID des Senders.
Απέτυχε η δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλείας μηνύματος επειδή το SID του αποστολέα δεν βρέθηκε στο μήνυμα. Δεν είναι δυνατή η λήψη του μηνύματος. Η WindowsDomain MsmqAuthenticationMode απαιτεί το SID του αποστολέα.
‏‏יצירה של הקשר אבטחת הודעה נכשלה כיוון שה- SID של השולח לא נמצא בהודעה. אין אפשרות לקבל את ההודעה. הרכיב WindowsDomain MsmqAuthenticationMode דורש SID של השולח.
Az üzenet biztonsági kontextusának létrehozása sikertelen, mivel a küldő SID azonosítója az üzenetben nem található. Az üzenet nem fogadható. A WindowsDomain MsmqAuthenticationMode módhoz a küldő SID azonosítója szükséges.
Impossibile creare un contesto di protezione dei messaggi. SID del mittente non trovato nel messaggio. Impossibile ricevere il messaggio. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode richiede il SID del mittente.
送信側の SID がメッセージに見つからなかったため、メッセージ セキュリティ コンテキストの作成に失敗しました。メッセージを受信できません。WindowsDomain MsmqAuthenticationMode では、送信側の SID が必要です。
발신자의 SID를 메시지에서 찾을 수 없기 때문에 메시지 보안 컨텍스트를 만들지 못했습니다. 메시지를 수신할 수 없습니다. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode에 발신자의 SID가 필요합니다.
Opprettelse av meldingssikkerhetskonteksten mislyktes fordi avsenderens SID ikke ble funnet i meldingen. Meldingen kan ikke mottas. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode krever avsenderens SID.
Nie można utworzyć kontekstu zabezpieczeń wiadomości, ponieważ w wiadomości nie znaleziono identyfikatora SID nadawcy. Nie można odebrać wiadomości. Element WindowsDomain MsmqAuthenticationMode wymaga identyfikatora SID nadawcy.
Falha na criação de um contexto de segurança de mensagem porque o SID do emissor foi encontrado na mensagem. Não é possível receber a mensagem. O modo MsmqAuthenticationMode do WindowsDomain requer o SID do emissor.
При создании контекста безопасности сообщения произошел сбой, так в сообщении не найден ИД безопасности отправителя. Сообщение не может быть принято. Режим MsmqAuthenticationMode свойства WindowsDomain требует ИД безопасности отправителя.
Error de creación de un contexto de seguridad de mensajes porque no se encontró el SID del remitente en el mensaje. No se puede recibir el mensaje. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode requiere el SID del remitente.
Det gick inte att skapa ett meddelande från säkerhetsinnehållet eftersom avsändarens SID inte fanns i meddelandet. Det går inte att ta emot meddelandet. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode kräver avsändarens SID.
Gönderenin SID'si iletide bulunamadığından ileti güvenliği kapsamı oluşturulamadı. İleti alınamadı. WindowsDomain MsmqAuthenticationMode, gönderenin SID'sini zorunlu kılar.
创建消息安全上下文失败,因为在消息中找不到发送方的 SID。无法接收该消息。WindowsDomain MsmqAuthenticationMode 需要发送方的 SID。
建立訊息安全性內容失敗,因為訊息中找不到傳送者的 SID。無法接收訊息。WindowsDomain MsmqAuthenticationMode 需要傳送者的 SID。
Die als Teil der SAML-Sicherheitsschlüsselbezeichner-Klausel angegebene Assertion-ID kann nicht NULL oder leer sein.
Το αναγνωριστικό του ισχυρισμού που καθορίστηκε ως τμήμα της φράσης του αναγνωριστικού του κλειδιού ασφαλείας SAML, δεν μπορεί να είναι μηδενικό ή κενό.
‏‏מזהה הקביעה שצוין כחלק ממשפט מזהה המפתח של אבטחת SAML אינו יכול להיות Null או ריק.
A SAML biztonságikulcs-azonosító utasítás részeként megadott ASSERT-azonosító nem lehet nulla vagy üres.
L'ID di asserzione specificato nella clausola dell'identificatore della chiave di protezione SAML non può essere Null o vuoto.
SAML セキュリティ キー識別子句の一部として指定されたアサーション ID は NULL や空にはできません。
SAML 보안 키 식별자 절의 일부로 지정된 어설션 ID는 null이거나 비어 있을 수 없습니다.
Deklarasjons-IDen som er angitt som en del av SAML-identifikatorsetningen for sikkerhetsnøkler, kan ikke ha nullverdi eller være tom.
Identyfikator potwierdzenia określony w klauzuli identyfikatora klucza zabezpieczeń SAML nie może być zerowy ani pusty.
A identificação da declaração especificada como parte da cláusula do identificador de chave de segurança SAML não pode ser nula ou vazia.
Идентификатор утверждения, указанный как часть конструкции идентификатора ключа безопасности SAML, не может быть пустым или иметь значение null.
El id. de aserción especificado como parte de la cláusula de identificador de clave de seguridad SAML no puede ser Null ni estar vacío.
Kontroll-id som angetts som en del av id-uttrycket för SAML-säkerhetsnyckel får inte vara null eller tomt.
SAML güvenlik anahtarı tanımlayıcısı tümceciğinin bir bölümü olarak belirtilen onaylama kimliği boşluk ya da boş olamaz.
معرّف التأكيد المعيّن كجزء من بند معرّف مفتاح أمان SAML لا يمكن أن يكون صفراً أو فارغاً.
指定作为 SAML 安全密钥标识符子句一部分的断言 ID 不能为 Null 或者为空。
指定作為 SAML 安全金鑰識別碼子句一部分的判斷提示識別碼不得為 null 或空白。
ID výrazu určené jako součást klauzule identifikátoru klíče zabezpečení SAML nesmí být prázdné a nesmí mít hodnotu NULL.
Det program-id, der er angivet som en del af klausulen for SAML-sikkerhedsnøgle-id'et, må ikke være null eller tomt.
De bevestigings-ID die is opgegeven als deel van de SAML-clausule van de beveiligingssleutel-ID, kan niet null of leeg zijn.
SAML-suojausavaimen tunnuslauseen osana määritetty vahvistustunnus ei voi olla null-arvoinen tai tyhjä.
L’Id d’assertion spécifié comme faisant partie de la clause de l’identificateur de clé de sécurité SAML ne peut pas être de valeur null ni être vide.
指定作为 SAML 安全密钥标识符子句一部分的断言 ID 不能为 Null 或者为空。
指定作為 SAML 安全金鑰識別碼子句一部分的判斷提示識別碼不得為 null 或空白。
يتم فقط دعم '<var>X</var>' الذي يستخدم '<var>Y</var>' أو '<var>Z</var>' في هذا السيناريو.
在此方案中,仅支持使用“<var>Y</var>”或“<var>Z</var>”的“<var>X</var>”。
在此情況中,只支援使用 '<var>Y</var>' 或 '<var>Z</var>' 的 '<var>X</var>'。
V tomto scénáři je podporována pouze vazba <var>X</var> používající schéma <var>Y</var> nebo <var>Z</var>.
Der understøttes kun en/et '<var>X</var>', der bruger '<var>Y</var>' eller '<var>Z</var>', i dette scenarie.
Alleen een <var>X</var> waarvoor <var>Y</var> of <var>Z</var> wordt gebruikt, wordt ondersteund in dit scenario.
Tässä skenaariossa tuetaan vain kohdetta <var>X</var>, joka käyttää kohdetta <var>Y</var> tai <var>Z</var>.
Seul un '<var>X</var>' utilisant '<var>Y</var>' ou '<var>Z</var>' est pris en charge dans ce scénario.
In diesem Szenario wird nur "<var>X</var>" unter Verwendung von "<var>Y</var>" oder "<var>Z</var>" unterstützt.
Μόνο ένα '<var>X</var>' που χρησιμοποιεί '<var>Y</var>' ή '<var>Z</var>' υποστηρίζεται στην περίπτωση αυτή.
רק '<var>X</var>' המשתמש ב- '<var>Y</var>' או ב- '<var>Z</var>' נתמך בתרחיש זה.
Ebben a helyzetben csak egy „<var>Y</var>” vagy „<var>Z</var>” elemet használó „<var>X</var>” támogatott.
In questo scenario è supportato solo '<var>X</var>' con '<var>Y</var>' o '<var>Z</var>'.
このシナリオでは、'<var>Y</var>' または '<var>Z</var>' を使用した '<var>X</var>' のみがサポートされています。
이 시나리오에서는 '<var>Y</var>' 또는 '<var>Z</var>'을(를) 사용하는 '<var>X</var>'만 지원됩니다.
Bare en <var>X</var> som bruker <var>Y</var> eller <var>Z</var>, støttes i dette scenariet.
W tym scenariuszu jest obsługiwany tylko element „<var>X</var>” używający „<var>Y</var>” lub „<var>Z</var>”.
Só há suporte a um '<var>X</var>' usando '<var>Y</var>' ou '<var>Z</var>' nesse cenário.
Только "<var>X</var>", использующий "<var>Y</var>" или "<var>Z</var>", поддерживается в этом сценарии.
En este escenario, solo se admite un elemento '<var>X</var>' que use '<var>Y</var>' o '<var>Z</var>'.
Endast <var>X</var> som använder <var>Y</var> eller <var>Z</var> stöds i detta scenario.
Bu senaryoda yalnızca '<var>Y</var>' veya '<var>Z</var>' kullanan bir '<var>X</var>' destekleniyor.
在此方案中,仅支持使用“<var>Y</var>”或“<var>Z</var>”的“<var>X</var>”。
在此情況中,只支援使用 '<var>Y</var>' 或 '<var>Z</var>' 的 '<var>X</var>'。
تعذّر استيراد الخطأ المسمى <var>X</var> في العملية <var>Y</var>. <var>Z</var>
无法导入操作 <var>Y</var> 中名为 <var>X</var> 的错误。<var>Z</var>
作業 <var>Y</var> 中名稱為 <var>X</var> 的錯誤無法匯入。<var>Z</var>
Chybu nazvanou <var>X</var> v operaci <var>Y</var> nelze importovat. <var>Z</var>
Fejlen med navnet <var>X</var> i handlingen <var>Y</var> kan ikke importeres. <var>Z</var>
Fout met naam <var>X</var> in bewerking <var>Y</var> kan niet worden geïmporteerd. <var>Z</var>
Virhettä, jonka nimi on <var>X</var> ja joka esiintyy toiminnossa <var>Y</var>, ei voi tuoda. <var>Z</var>
Impossible d’importer l’erreur nommée <var>X</var> dans l’opération <var>Y</var>. <var>Z</var>
Der Fehler mit dem Namen "<var>X</var>" in Vorgang "<var>Y</var>" kann nicht importiert werden. <var>Z</var>
Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή του σφάλματος με όνομα <var>X</var> στη λειτουργία <var>Y</var>. <var>Z</var>
‏‏אין אפשרות לייבא תקלה בשם <var>X</var> בפעולה <var>Y</var>. <var>Z</var>
A(z) <var>Y</var> művelet <var>X</var> nevű hibája nem importálható. <var>Z</var>
L'errore con nome <var>X</var> nell'operazione <var>Y</var> non può essere importato. <var>Z</var>
操作 <var>Y</var> の <var>X</var> という名前のフォルトをインポートできません。<var>Z</var>
<var>Y</var> 작업에서 이름이 <var>X</var>인 오류를 가져올 수 없습니다. <var>Z</var>
Feil med navnet <var>X</var> i operasjonen <var>Y</var> kan ikke importeres. <var>Z</var>
Nie można zaimportować błędu o nazwie <var>X</var> w operacji <var>Y</var>. <var>Z</var>
Não é possível importar falha com nome <var>X</var> na operação <var>Y</var>. <var>Z</var>
Не удается импортировать ошибку с именем <var>X</var> в операции <var>Y</var>. <var>Z</var>
No se puede importar el error con el nombre <var>X</var> en la operación <var>Y</var>. <var>Z</var>
Fel med namn <var>X</var> i åtgärd <var>Y</var> kan inte importeras. <var>Z</var>
<var>Y</var> işlemindeki <var>X</var> adlı hata alınamıyor. <var>Z</var>
无法导入操作 <var>Y</var> 中名为 <var>X</var> 的错误。<var>Z</var>
作業 <var>Y</var> 中名稱為 <var>X</var> 的錯誤無法匯入。<var>Z</var>
عنوان رسائل الإقرار بالاستلام يجب أن يكون هو نفسه عنوان رسائل التطبيق. تحقق من تكوين نقطة النهاية لاستخدام URI نفسه لهذين العنوانين.
确认的地址必须与应用程序消息的地址相同。请验证是否已将终结点配置为对这两个地址使用相同的 URI。
通知位址必須與應用程式訊息位址相同。請確認將端點的這兩個位址設為使用相同的 URI。
Adresa pro potvrzení musí být stejná jako adresa pro zprávy aplikace. Zkontrolujte, zda je koncový bod nakonfigurován tak, aby pro tyto dvě adresy používal stejný identifikátor URI.
Adressen til bekræftelser skal være den samme som adressen til programmeddelelser. Kontroller, at slutpunktet er konfigureret til at bruge den samme URI til de to adresser.
Het adres voor bevestigingen moet hetzelfde zijn als het adres voor toepassingsberichten. Controleer of uw eindpunt geconfigureerd is om dezelfde URI voor beide adressen te gebruiken.
Kuittausosoitteen täytyy olla sama kuin sovellussanomien osoite. Tarkista, että päätepiste on määritetty käyttämään samaa URI-osoitetta näille kahdelle osoitteelle.
L’adresse pour les accusés de réception doit être la même que celle des messages d’application. Vérifiez que la configuration de votre point de terminaison utilise la même URI pour ces deux adresses.
Die Adresse für Bestätigungen muss mit der Adresse für Anwendungsnachrichten identisch sein. Stellen Sie sicher, dass der Endpunkt so konfiguriert ist, dass für diese beiden Adressen der gleiche URI verwendet wird.
Η διεύθυνση για επιβεβαίωση πρέπει να είναι ίδια με τη διεύθυνση για μηνύματα εφαρμογής. Επαληθεύστε ότι το τελικό σημείο σας έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί το ίδιο URI για αυτές τις δύο διευθύνσεις.
‏‏הכתובת עבור הודעות אישור חייבת להיות זהה לכתובת עבור הודעות יישומים. ודא שתצורתה של כתובת נקודת הקצה נקבעה להשתמש באותו URI עבור שתי כתובות אלה.
A nyugtázásokhoz használt címnek meg kell egyeznie az alkalmazásüzenetekhez beállított címmel. Ellenőrizze, hogy a végpont ugyanazt az URI-t használja-e ehhez a két címhez.
L'indirizzo degli acknowledgement deve essere lo stesso indirizzo utilizzato per i messaggi dell'applicazione. Verificare che l'endpoint sia configurato per l'utilizzo dello stesso URI per questi due indirizzi.
受信確認用のアドレスは、アプリケーション メッセージのアドレスと同じである必要があります。エンドポイントが、これらの 2 つのアドレスに同じ URI を使用するように構成されていることを確認してください。
승인용 주소는 응용 프로그램 메시지용 주소와 같아야 합니다. 끝점이 이러한 두 주소에 동일한 URI를 사용하도록 구성되었는지 확인하십시오.
Adressen for godkjenninger må være samme adressen som for programmeldinger. Kontroller at endepunktet er konfigurert til å bruke samme URI for disse to adressene.
Adres dla potwierdzeń musi być identyczny z adresem dla komunikatów aplikacji. Sprawdź, czy punkt końcowy ma skonfigurowany ten sam identyfikator URI dla obu tych adresów.
O endereço para confirmações deve ser idêntico ao endereço para mensagens de aplicativo. Verifique se o ponto de extremidade está configurado de forma a usar o mesmo URI para esses dois endereços.
Адрес для подтверждений должен совпадать с адресом для сообщений приложений. Проверьте, что конечная точка настроена на использование одного URI для этих двух адресов.
La dirección para confirmaciones debe ser la misma que la dirección para mensajes de aplicación. Compruebe que el extremo está configurado para usar el mismo URI para ambas direcciones.
Adressen för bekräftelser måste vara den samma som adressen för programmeddelanden. Kontrollera att din slutpunkt har konfigurerats för att använda samma URI för dessa två adresser.
Bildirimlerin adresi, uygulama iletilerinin adresiyle aynı olmalıdır. Bitiş noktanızın bu iki adres için aynı URI değerini kullanmasını sağlayın.
确认的地址必须与应用程序消息的地址相同。请验证是否已将终结点配置为对这两个地址使用相同的 URI。
通知位址必須與應用程式訊息位址相同。請確認將端點的這兩個位址設為使用相同的 URI。
Allekirjoitettu otsikko (<var>X</var>, <var>Y</var>) sisältää määritteen (<var>Z</var>, <var>A</var>). Odotettu määrite on (<var>B</var>, <var>C</var>).
L’en-tête signé (« <var>X</var> », « <var>Y</var> ») contient l’attribut (« <var>Z</var> », « <var>A</var> »). L’attribut attendu est (« <var>B</var> », « <var>C</var> »).
Der signierte Header ("<var>X</var>", "<var>Y</var>") enthält das Attribut ("<var>Z</var>", "<var>A</var>"), aber erwartet wird das Attribut ("<var>B</var>", "<var>C</var>").
Η υπογεγραμμένη επικεφαλίδα ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') περιέχει το χαρακτηριστικό ('<var>Z</var>', '<var>A</var>'). Το αναμενόμενο χαρακτηριστικό είναι το ('<var>B</var>', '<var>C</var>').
‏‏הכותרת החתומה ‎('<var>X</var>', '<var>Y</var>')‎ מכילה את התכונה ‎('<var>Z</var>', '<var>A</var>')‎. התכונה הצפויה היא ‎('<var>B</var>', '<var>C</var>')‎.
A(z) („<var>X</var>”, „<var>Y</var>”) aláírt fejléc tartalmazza a(z) („<var>Z</var>”, „<var>A</var>”) attribútumot. A várt attribútum: („<var>B</var>”, „<var>C</var>”).
L'intestazione firmata ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') contiene l'attributo ('<var>Z</var>', '<var>A</var>'). L'attributo previsto è ('<var>B</var>', '<var>C</var>').
署名されたヘッダー ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') には属性 ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') が含まれていますが、必要な属性は ('<var>B</var>'、'<var>C</var>') です。
서명된 헤더 ('<var>X</var>', '<var>Y</var>')에 ('<var>Z</var>', '<var>A</var>') 특성이 있습니다. 필요한 특성은 ('<var>B</var>', '<var>C</var>')입니다.
Det signerte hodet (<var>X</var>, <var>Y</var>) inneholder attributtet (<var>Z</var>, <var>A</var>). Det forventede attributtet er (<var>B</var>, <var>C</var>).
Podpisany nagłówek („<var>X</var>”, „<var>Y</var>”) zawiera atrybut („<var>Z</var>”, „<var>A</var>”). Oczekiwany atrybut to („<var>B</var>”, „<var>C</var>”).
O cabeçalho assinado ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') contém o atributo ('<var>Z</var>', '<var>A</var>'). O atributo esperado é ('<var>B</var>', '<var>C</var>').
Подписанный заголовок ("<var>X</var>", "<var>Y</var>") содержит атрибут ("<var>Z</var>", "<var>A</var>"). Ожидаемый атрибут: ("<var>B</var>", "<var>C</var>").
El encabezado firmado ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') contiene el atributo ('<var>Z</var>', '<var>A</var>'). El atributo esperado es ('<var>B</var>', '<var>C</var>').
Signerat huvud (<var>X</var>, <var>Y</var>) innehåller attribut (<var>Z</var>, <var>A</var>). Det förväntade attributet är (<var>B</var>, <var>C</var>).
İmzalanan üstbilgi ('<var>X</var>', '<var>Y</var>'), ('<var>Z</var>', '<var>A</var>') özniteliğini bulunduruyor. Beklenen öznitelik: ('<var>B</var>', '<var>C</var>').
(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”)签名标头包含(“<var>Z</var>”、“<var>A</var>”)特性。所需的特性为(“<var>B</var>”、“<var>C</var>”)。
يحتوي الرأس الموقّع ('<var>X</var>' '<var>Y</var>') على السمة ('<var>Z</var>', '<var>A</var>'). السمة المتوقّعة هي ('<var>B</var>', '<var>C</var>').
(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”)签名标头包含(“<var>Z</var>”、“<var>A</var>”)属性。所需的属性为(“<var>B</var>”、“<var>C</var>”)。
('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') 簽署的標頭包含 ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') 屬性。預期的屬性為 ('<var>B</var>'、'<var>C</var>')。
Podepsané záhlaví (<var>X</var>, <var>Y</var>) obsahuje atribut (<var>Z</var>, <var>A</var>). Očekávaný atribut je (<var>B</var>, <var>C</var>).
Den signerede header (<var>X</var>, <var>Y</var>) indeholder attributten (<var>Z</var>, <var>A</var>). Attributten (<var>B</var>, <var>C</var>) blev forventet.
De ondertekende header (<var>X</var>, <var>Y</var>) bevat het kenmerk (<var>Z</var>, <var>A</var>). Het verwachte kenmerk is (<var>B</var>, <var>C</var>).
('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') 簽署的標頭包含 ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') 屬性。預期的屬性為 ('<var>B</var>'、'<var>C</var>')。
يجب أن تكون عناصر SafeArray من النوع VARIANT.
SafeArray 的元素类型必须为 VARIANT。
SafeArray 的項目必須為 VARIANT 類型。
Elementy třídy SafeArray musejí být typu VARIANT.
Elementerne i et SafeArray skal være af typen VARIANT.
De elementen van de SafeArray moeten van het type VARIANT zijn.
SafeArray-elementtien täytyy olla VARIANT-tyyppiä.
Les éléments du tableau SafeArray doivent être du type VARIANT.
Die Elemente von SafeArray müssen vom Typ VARIANT sein.
Τα στοιχεία του SafeArray πρέπει να είναι του τύπου VARIANT.
‏‏הרכיבים של SafeArray חייבים להיות מסוג VARIANT.
A SafeArray elemeinek VARIANT típusúnak kell lenniük.
Gli elementi di SafeArray devono essere di tipo VARIANT.
SafeArray の要素は VARIANT 型である必要があります。
SafeArray의 요소는 VARIANT 형식이어야 합니다.
Elementene til SafeArray må være av typen VARIANT.
Elementy parametru SafeArray muszą być typu VARIANT.
Os elementos de SafeArray devem ser do tipo VARIANT.
Элементы массива SafeArray должны быть типа VARIANT.
Los elementos de SafeArray deben ser del tipo VARIANT.
Elementen i SafeArray måste vara av typen VARIANT.
SafeArray öğeleri, VARIANT türünde olmalıdır.
SafeArray 的元素类型必须为 VARIANT。
SafeArray 的項目必須為 VARIANT 類型。
Nebylo možné nastavit kanál na režim zprávy: <var>X</var>
Pipen kunne ikke angives til meddelelsestilstand: <var>X</var>
De pipe kan niet ingesteld worden op de berichtmodus: <var>X</var>
Putkea ei voitu asettaa sanomatilaan: <var>X</var>
Le canal n’a pas pu être défini sur le mode de message : <var>X</var>
Die Pipe konnte nicht auf den Nachrichtenmodus festgelegt werden: <var>X</var>
Δεν ήταν δυνατός ο ορισμός της διοχέτευσης στη λειτουργία μηνυμάτων: <var>X</var>
‏‏לא היתה אפשרות להגדיר את רכיב ה- pipe למצב הודעה: <var>X</var>
A cső nem tudta beállítani az üzenetmódot: <var>X</var>
Impossibile impostare la pipe in modalità messaggio: <var>X</var>
パイプをメッセージ モード <var>X</var> に設定できませんでした。
파이프를 메시지 모드로 설정할 수 없습니다. <var>X</var>
Datakanalen kan ikke angis til meldingsmodus: <var>X</var>
Nie można ustawić trybu komunikatu dla potoku: <var>X</var>
O pipe não pôde ser definido para o modo de mensagem: <var>X</var>
Не удалось перевести канал в состояние сообщения: <var>X</var>
No se pudo establecer la canalización en el modo de mensaje: <var>X</var>
Pipe kunde inte ställas in på meddelandeläge: <var>X</var>
Kanal ileti moduna ayarlanamadı: <var>X</var>
لم يكن التوجيه قادراً على تعيين وضع الرسالة: <var>X</var>
不能将管道设置为消息模式: <var>X</var>
無法將管道設為訊息模式: <var>X</var>
不能将管道设置为消息模式: <var>X</var>
無法將管道設為訊息模式: <var>X</var>
See catalog page for all messages.