The service
Messages on page
تم تلقي رسالة عبر قناة TCP
通过 TCP 通道收到消息
已透過 TCP 通道接收訊息。
Byla přijata zpráva přes kanál TCP
Der blev modtaget en meddelelse via en TCP-kanal
Er is een bericht ontvangen over een TCP-kanaal
Sanoma vastaanotettu TCP-kanavassa
Réception d’un message sur le canal TCP
Es wurde eine Nachricht über einen TCP-Kanal empfangen.
Πραγματοποιήθηκε λήψη μηνύματος με κανάλι TCP
‏‏קיבל הודעה דרך ערוץ TCP
Üzenet érkezett a TCP-csatornán
Ricevuto un messaggio tramite canale TCP
TCP チャネルを介してメッセージを受信しました
TCP 채널을 통해 메시지를 받았습니다.
Mottok en melding over TCP-kanal
Odebrano wiadomość kanałem TCP
Mensagem recebida por um canal TCP
Получено сообщение через TCP-канал
Se recibió un mensaje a través del canal TCP.
Tog emot ett meddelande via en TCP-kanal.
TCP kanalı üzerinden bir ileti alındı
通过 TCP 通道收到消息
已透過 TCP 通道接收訊息。
فشل إغلاق جوار نظير.
对等邻居关闭失败。
對等芳鄰關閉失敗。
Zavření rovnocenného souseda se nezdařilo.
En Peer Neighbor kunne ikke lukkes.
Het afsluiten van een neighbor op hetzelfde niveau is mislukt.
Vertaisnaapurin sulkeminen epäonnistui.
La fermeture d’un voisin pair a échoué.
Fehler beim Schließen eines Peernachbarn.
Το κλείσιμο ενός ομότιμου γείτονα απέτυχε.
‏‏סגירת שכן עמית נכשלה.
Egy szomszédos társ bezárása nem sikerült.
Chiusura router adiacente peer non riuscita.
Peer Neighbor を閉じられませんでした。
피어 환경을 닫지 못했습니다.
En Peer Neighbor-lukking mislyktes.
Nie można zamknąć sąsiedniego elementu równorzędnego.
Falha no fechamento de um Peer Neighbor.
Не удалось закрыть равноправный соседний узел.
No se pudo cerrar un vecino del mismo nivel.
Det gick inte att stänga en peer-granne.
Peer Neighbor kapatması başarısız oldu.
对等邻居关闭失败。
對等芳鄰關閉失敗。
الحصول على BehaviorElement.
获取 BehaviorElement。
取得 BehaviorElement。
Získat prvek BehaviorElement.
Hent BehaviorElement.
BehaviorElement ophalen.
Hae BehaviorElement.
Obtenir BehaviorElement.
BehaviorElement abrufen
Λήψη του BehaviorElement.
קבל BehaviorElement.
BehaviorElement beolvasása.
Ottieni BehaviorElement.
BehaviorElement を取得しました。
BehaviorElement를 가져옵니다.
Hent BehaviorElement.
Uzyskiwanie elementu BehaviorElement.
Obter BehaviorElement.
Получить BehaviorElement.
Obtener BehaviorElement.
Hämta BehaviorElement.
BehaviorElement öğesini al.
获取 BehaviorElement。
取得 BehaviorElement。
تعذّر العثور على المخطّط الذي يتضمّن مساحة الاسم الهدف '<var>namespace</var>'.
找不到目标命名空间为“<var>namespace</var>”的方案。
找不到目標命名空間 '<var>namespace</var>' 的架構。
Schéma s cílovým oborem názvů <var>namespace</var> nebylo nalezeno.
Der blev ikke fundet et skema med destinationsnavneområdet <var>namespace</var>.
Kan het schema met doelnaamruimte <var>namespace</var> niet vinden.
Impossible de trouver le schéma contenant l’espace de noms cible « <var>namespace</var> ».
Das Schema mit dem Zielnamespace "<var>namespace</var>" wurde nicht gefunden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του σχήματος με το χώρο ονόματος προορισμού '<var>namespace</var>'.
‏‏אין אפשרות למצוא סכימה עם מרחב שמות המהווה יעד '<var>namespace</var>'.
A(z) „<var>namespace</var>” célnévterű séma nem található.
Impossibile trovare lo schema con spazio dei nomi di destinazione '<var>namespace</var>'.
ターゲット名前空間 '<var>namespace</var>' を持つスキーマが見つかりませんでした。
Finner ikke skjemaet med navneområdet <var>namespace</var>.
Schemat z docelowym obszarem nazw „<var>namespace</var>” nie został odnaleziony.
O esquema com o espaço para nome de destino '<var>namespace</var>' não pôde ser encontrado.
Не удалось найти схему с целевым пространством имен "<var>namespace</var>".
No se encontró el esquema con el espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
Schema med målnamnområde <var>namespace</var> gick inte att hitta.
Hedef ad alanı '<var>namespace</var>' olan şema bulunamadı.
找不到目标命名空间为“<var>namespace</var>”的方案。
Rakennetta, jonka kohdenimitila on <var>namespace</var>, ei löydetty.
대상 네임스페이스가 '<var>namespace</var>'인 스키마를 찾을 수 없습니다.
找不到目標命名空間 '<var>namespace</var>' 的架構。
تعذر على جلسة أمان العميل إغلاق جلسة الإخراج فيها ضمن المهلة المكونة (<var>X</var>).
客户端的安全会话无法在配置的超时(<var>X</var>)之内关闭其输出会话。
用戶端的安全性工作階段無法在設定的逾時 (<var>X</var>) 內關閉輸出工作階段。
Relace zabezpečení klienta nemohla ukončit svou výstupní relaci v nakonfigurovaném časovém limitu (<var>X</var>).
Klientens sikkerhedssession kunne ikke lukke outputsessionen inden for den konfigurerede timeout (<var>X</var>).
De beveiligingssessie van de client kan de uitvoersessie niet binnen de geconfigureerde time-out (<var>X</var>) sluiten.
Asiakkaan suojausistunto ei voinut sulkea tulostusistuntoaan määritetyn aikakatkaisuarvon (<var>X</var>) sisällä.
La session de sécurité du client n’a pas pu fermer sa session de sortie avant la fin du délai d’expiration (<var>X</var>).
Die Sicherheitssitzung des Clients konnte die Ausgabesitzung nicht innerhalb des konfigurierten Timeouts (<var>X</var>) schließen.
Η περίοδος λειτουργίας ασφαλείας του πελάτη δεν μπόρεσε να κλείσει την περίοδο λειτουργίας εξόδου της εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου (<var>X</var>).
‏‏להפעלת האבטחה של הלקוח לא היתה אפשרות לסגור את הפעלת הפלט שלה בתוך הזמן הקצוב המוגדר (<var>X</var>).
Az ügyfél biztonsági munkamenete nem tudta bezárni a kimeneti munkamenetet a beállított időkorláton belül (<var>X</var>).
La sessione di protezione del client non è stata in grado di chiudere la sessione di output entro il timeout configurato(<var>X</var>).
クライアントのセキュリティ セッションは、構成されているタイムアウト時間内 (<var>X</var>) に出力セッションを閉じることができませんでした。
클라이언트의 보안 세션이 구성된 시간 제한(<var>X</var>) 내에 출력 세션을 닫을 수 없습니다.
Klientens sikkerhetsøkt kan ikke avslutte utdataøkten innen det konfigurerte tidsavbruddet (<var>X</var>).
Sesja zabezpieczeń klienta nie może zamknąć swojej sesji wyjściowej w ciągu skonfigurowanego limitu czasu (<var>X</var>).
A sessão de segurança do cliente não pôde fechar sua sessão de saída dentro do tempo limite configurado (<var>X</var>).
Сеансу безопасности клиента не удалось закрыть выходной сеанс в течение заданного периода ожидания (<var>X</var>).
La sesión de seguridad del cliente no pudo cerrar su sesión de salida en el tiempo de espera configurado (<var>X</var>).
Klientens säkerhetssession kunde inte stänga utdatasessionen inom den angivna tidsgränsen (<var>X</var>).
İstemcinin güvenlik oturumu, yapılandırılan süre sonu (<var>X</var>) içinde çıktı oturumunu kapatamadı.
客户端的安全会话无法在配置的超时(<var>X</var>)之内关闭其输出会话。
用戶端的安全性工作階段無法在設定的逾時 (<var>X</var>) 內關閉輸出工作階段。
'<var>X</var>' من مساحة الاسم '<var>Y</var>' فارغ ولا يحدد مطالبة بهوية صالحة
来自命名空间“<var>Y</var>”的“<var>X</var>”为空,且未指定有效的标识请求。
'<var>Y</var>' 命名空間的 '<var>X</var>' 是空的,且無法指定有效的身分識別宣告。
<var>X</var> z oboru názvů <var>Y</var> je prázdný a neudává platnou deklaraci identity.
<var>X</var> fra navneområdet <var>Y</var> er tomt, og det angiver ikke et gyldigt id-krav.
De <var>X</var> van de naamruimte <var>Y</var> is leeg en geeft geen geldige identiteit op.
<var>X</var> nimitilasta <var>Y</var> on tyhjä eikä määritä kelvollista identiteettivaatimusta.
Le « <var>X</var> » de l’espace de noms « <var>Y</var> » est vide et ne spécifie pas une revendication d’identité valide.
"<var>X</var>" aus dem <var>Y</var>-Namespace ist leer und gibt keinen gültigen Identitätsanspruch an.
Το '<var>X</var>' από το χώρο ονόματος '<var>Y</var>' είναι κενό και δεν καθορίζει μια έγκυρη απαίτηση ταυτότητας.
A(z) „<var>Y</var>” névtér alatti „<var>X</var>” elem üres: nem ad meg érvényes identitásjogcímet.
'<var>X</var>' dallo spazio dei nomi '<var>Y</var>' è vuoto e non specifica una richiesta di identità valida.
名前空間 '<var>Y</var>' からの '<var>X</var>' が空であり、有効な ID 要求が指定されていません。
'<var>Y</var>' 네임스페이스에서의 '<var>X</var>'이(가) 비어 있으며 올바른 ID 클레임을 지정하지 않습니다.
Element „<var>X</var>” z obszaru nazw „<var>Y</var>” jest pusty i nie określa prawidłowego oświadczenia tożsamości.
"<var>X</var>" из пространства имен "<var>Y</var>" пуст и не указывает допустимого требования удостоверения.
El elemento '<var>X</var>' del espacio de nombres '<var>Y</var>' está vacío y no especifica una notificación de identidad válida.
<var>X</var> från namnområde <var>Y</var> är tom och anger inte en giltig identitetsfordring.
'<var>Y</var>' ad alanındaki '<var>X</var>' öğesi boş ve geçerli bir kimlik talebi belirtmiyor.
来自命名空间“<var>Y</var>”的“<var>X</var>”为空,且未指定有效的标识请求。
‏‏'<var>X</var>' ממרחב השמות '<var>Y</var>' ריק ואינו מציין תביעת זהות חוקית.
<var>X</var> fra navneområdet <var>Y</var> er tom og angir ikke et gyldig identitetskrav.
'<var>X</var>' do namespace '<var>Y</var>' está vazio e não especifica uma declaração de identidade válida.
'<var>Y</var>' 命名空間的 '<var>X</var>' 是空的,且無法指定有效的身分識別宣告。
Den effektive tid og udløbstidspunktet skal være bundne af tokenets effektive tid og udløbstidspunkt.
De effectieve tijd en verlooptijd van de sleutel moeten begrensd worden door de effectieve tijd en verlooptijd van het token.
Avaimen voimassaoloaikaa ja vanhenemisaikaa täytyy rajoittaa voimassaoloajan ja vanhenemisajan tunnussanoma.
Les moments d’activation et d’expiration de la clé doivent être limités par les moments d’activation et d’expiration du jeton.
Die effektiven und Ablaufzeiten für den Schlüssel müssen durch die effektiven und Ablaufzeiten des Tokens begrenzt sein.
Οι χρόνοι ενεργοποίησης και λήξης του κλειδιού πρέπει να περιορίζονται από τους χρόνους ενεργοποίησης και λήξης του διακριτικού.
‏‏זמן התפוגה והזמן בפועל של המפתח חייבים להיות מאוגדים על-ידי זמן התפוגה והזמן בפועל של האסימון.
A kulcs jelenlegi és lejárati időpontjait a jogkivonat jelenlegi és lejárati időpontjaihoz kell kötni.
I periodi di validità e di scadenza della chiave devono essere vincolati dai periodi di validità e di scadenza del token.
キーの有効時間と有効期間は、トークンの有効時間と有効期間により、バインドされる必要があります。
키 유효 기간 및 만료 시간은 토큰 유효 기간 및 만료 시간으로 제한되어야 합니다.
Effektivitets- og utløpstiden for nøkkelen må være bundet av effektivitets- og utløpstiden for tokenet.
Czas wejścia w życie i czas wygaśnięcia klucza muszą być ograniczone przez czas wejścia w życie i czas wygaśnięcia tokenu.
A hora de efetivação e a hora de expiração da chave devem estar ligadas pela hora de efetivação e a hora de expiração do token.
Времена начала и конца действия ключа должны быть ограничены временами начала и конца действия маркера.
Las horas de vigencia y de expiración de la clave deben estar limitadas por las horas de vigencia y de expiración del token.
Nyckelns giltighetsintervall måste begränsas av giltighetsintervall för token.
Anahtarın etkinlik ve geçerlilik sonu süreleri, belirtecin etkinlik ve geçerlilik süreleriyle bağlantılı olmalıdır.
يجب أن تكون فترة سريان مفعول المفتاح وفترة انتهاء صلاحيته مقيدة بفترة سريان مفعول الرمز وفترة انتهاء صلاحيته.
密钥有效时间和过期时间必须受令牌有效时间和过期时间的约束。
金鑰有效期與過期時間必須與權杖的有效期和過期時間一致。
Čas účinnosti a čas vypršení platnosti musí být omezen časem účinnosti a časem vypršení platnosti tokenu.
密钥有效时间和过期时间必须受令牌有效时间和过期时间的约束。
金鑰有效期與過期時間必須與權杖的有效期和過期時間一致。
إصدار الرمز المتسلسل <var>X</var> غير معتمد.
不支持序列化令牌版本 <var>X</var>。
不支援序列化權杖版本 <var>X</var>。
Verze serializovaného tokenu <var>X</var> není podporována.
Det serialiserede token version <var>X</var> understøttes ikke.
De geserialiseerde tokenversie <var>X</var> wordt niet ondersteund.
Sarjoitettua tunnussanomaversiota <var>X</var> ei tuetta.
La version de jeton sérialisé <var>X</var> n’est pas prise en charge.
Die serialisierte Tokenversion <var>X</var> wird nicht unterstützt.
Η σειριακή έκδοση διακριτικού <var>X</var> δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה בגירסת אסימון שנערך בסידרה <var>X</var>.
A(z) <var>X</var> szerializált jogkivonatverzió nem támogatott.
La versione <var>X</var> del token serializzato non è supportata.
シリアル化されたトークンのバージョン <var>X</var> はサポートされていません。
직렬 토큰 버전 <var>X</var>이(가) 지원되지 않습니다.
Den serialiserte tokenversjonen <var>X</var> støttes ikke.
Wersja <var>X</var> szeregowanego tokenu nie jest obsługiwana.
Não há suporte para a versão de token serializada <var>X</var>.
Сериализованные маркеры версии <var>X</var> не поддерживаются.
No se admite la versión de token serializado <var>X</var>.
Den serialiserade tokenversionen <var>X</var> stöds inte.
<var>X</var> seri hale getirilmiş belirteç sürümü desteklenmez.
不支持序列化令牌版本 <var>X</var>。
不支援序列化權杖版本 <var>X</var>。
خطأ داخلي: تعذّر تسجيل عنوان الخدمة مع PNRP.
内部错误。无法使用 PNRP 注册 Service 的地址。
內部錯誤。無法使用 PNRP 來登錄服務位址。
Vnitřní chyba. Adresa služby nesmí být registrována s protokolem PNRP.
Intern fejl. Tjenestens adresse kan ikke registreres med PNRP.
Interne fout. Adres van de service kan niet bij PNRP geregistreerd worden.
Sisäinen virhe. Palveluosoitteelle ei voi tehdä PNRP-rekisteröintiä.
Erreur interne. L’adresse du service ne peut pas être inscrite auprès du protocole PNRP.
Interner Fehler: Die Adresse des Dienstes kann nicht bei PNRP registriert werden.
Εσωτερικό σφάλμα. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή της διεύθυνσης υπηρεσίας με PNRP.
‏‏שגיאה פנימית. אין אפשרות לרשום את כתובת השירות באמצעות PNRP.
Belső hiba. A szolgáltatáscím nem regisztrálható a PNRP protokollal.
Errore interno. Address di Service non può essere registrato con PNRP.
内部エラー: サービスのアドレスを PNRP に登録できません。
내부 오류입니다. 서비스의 주소를 PNRP에 등록할 수 없습니다.
Intern feil. Adressen til tjenesten kan ikke registreres med PNRP.
Błąd wewnętrzny. Nie można zarejestrować adresu usługi w usłudze PNRP.
Erro interno. O endereço do Serviço não pode ser registrado em PNRP.
Внутренняя ошибка. Адрес службы нельзя зарегистрировать с помощью PNRP.
Error interno. La dirección del servicio no se puede registrar con PNRP.
Internt fel. Tjänstadressen kan inte vara registrerad med PNRP.
İç Hata. Hizmet Adresi PNRP ile kaydedilemiyor.
内部错误。无法使用 PNRP 注册 Service 的地址。
內部錯誤。無法使用 PNRP 來登錄服務位址。
Sanomalle määritetty SOAP-toiminto, <var>X</var>, ei vastaa HttpRequestMessageProperty-toimintoa, <var>Property Name</var>.
L’action SOAP spécifiée sur le message, « <var>X</var> », ne correspond pas à l’action spécifiée sur l’élément HttpRequestMessageProperty, « <var>Property Name</var> ».
Die für die Nachricht angegebene SOAP-Aktion, "<var>X</var>", entspricht nicht der für HttpRequestMessageProperty angegebenen Aktion, "<var>Property Name</var>".
Η ενέργεια SOAP που καθορίστηκε στο μήνυμα, '<var>X</var>', δεν αντιστοιχεί στην ενέργεια που καθορίστηκε στην HttpRequestMessageProperty, '<var>Property Name</var>'.
‏‏פעולת SOAP שצוינה בהודעה, '<var>X</var>', אינה תואמת לפעולה שצוינה במאפיין HttpRequestMessageProperty, ‏'<var>Property Name</var>'.
Az üzenetben („<var>X</var>”) megadott SOAP-művelet nem egyezik a HttpRequestMessageProperty tulajdonságban megadottal, „<var>Property Name</var>”.
L'azione SOAP specificata nel messaggio, '<var>X</var>', non corrisponde all'azione specificata in HttpRequestMessageProperty, '<var>Property Name</var>'.
メッセージで指定した SOAP アクション '<var>X</var>' が、HttpRequestMessageProperty で指定したアクション '<var>Property Name</var>' と一致しません。
메시지에 지정한 SOAP 동작 '<var>X</var>'이(가) HttpRequestMessageProperty에 지정한 '<var>Property Name</var>' 동작과 일치하지 않습니다.
SOAP-handlingen angitt på handlingen <var>X</var>, er ikke i samsvar med handlingen angitt på HttpRequestMessageProperty, <var>Property Name</var>.
Akcja SOAP określona dla wiadomości („<var>X</var>”) jest niezgodna z akcją określoną we właściwości HttpRequestMessageProperty („<var>Property Name</var>”).
A ação SOAP especificada na mensagem, '<var>X</var>', não corresponde à ação especificada em HttpRequestMessageProperty, '<var>Property Name</var>'.
Указанное в сообщении действие SOAP, "<var>X</var>", не соответствует действию, указанному в свойстве HttpRequestMessageProperty, "<var>Property Name</var>".
La acción SOAP especificada en el mensaje, '<var>X</var>', no coincide con la acción especificada en HttpRequestMessageProperty, '<var>Property Name</var>'.
SOAP-åtgärden som angetts i meddelandet, <var>X</var>, matchar inte åtgärden som angetts i HttpRequestMessageProperty, <var>Property Name</var>.
'<var>X</var>' iletisinde belirtilen SOAP eylemi, HttpRequestMessageProperty, '<var>Property Name</var>' içinde belirtilen eylemle eşleşmiyor.
إجراء SOAP المعين على الرسالة، '<var>X</var>'، لا يُطابق الإجراء المعين على HttpRequestMessageProperty، '<var>Property Name</var>'.
消息上指定的 SOAP 操作“<var>X</var>”与在 HttpRequestMessageProperty 上指定的操作“<var>Property Name</var>”不匹配。
在訊息 '<var>X</var>' 指定的 SOAP 動作與在 HttpRequestMessageProperty '<var>Property Name</var>' 指定的動作不相符。
Akce SOAP určená ve zprávě, <var>X</var>, neodpovídá akci určené ve třídě HttpRequestMessageProperty, <var>Property Name</var>.
Den SOAP-handling, der er angivet for meddelelsen <var>X</var>, stemmer ikke overens med den handling, som er angivet for HttpRequestMessageProperty <var>Property Name</var>.
De SOAP-actie die op het bericht <var>X</var> is opgegeven, komt niet overeen met de opgegeven actie op de HttpRequestMessageProperty <var>Property Name</var>.
消息上指定的 SOAP 操作“<var>X</var>”与在 HttpRequestMessageProperty 上指定的操作“<var>Property Name</var>”不匹配。
在訊息 '<var>X</var>' 指定的 SOAP 動作與在 HttpRequestMessageProperty '<var>Property Name</var>' 指定的動作不相符。
See catalog page for all messages.