The service
Messages on page
يجب أن يكون أسلوب الواجهة تجريديًا وظاهريًا.
接口方法必须为抽象或虚拟。
介面方法必須為抽象與虛擬。
Metoda rozhraní musí být abstraktní a virtuální.
Brugergrænseflademetoden skal være abstrakt og virtuel.
Interfacemethode moet abstract en virtueel zijn.
Liittymämenetelmän on oltava abstrakti näennäisliittymä.
La méthode d'interface doit être abstract et virtual.
Die Schnittstellenmethode muss abstrakt oder virtuell sein.
Η μέθοδος διασύνδεσης πρέπει να είναι συνοπτική και εικονική.
על שיטת הממשק להיות אבסטרקטית ווירטואלית.
Az illesztőfelület metódusai csak absztraktak és virtuálisak lehetnek.
I metodi di interfaccia devono essere astratti e virtuali.
Interface メソッドは abstract および virtual の両方でなければなりません。
인터페이스 메서드는 abstract이면서 virtual이어야 합니다.
Grensesnittmetoden må være "abstract" og "virtual".
Metoda interfejsu musi być abstrakcyjna i wirtualna.
Método Interface deve ser abstrato e virtual.
O método de interface tem de ser abstracto e virtual.
Метод интерфейса должен быть абстрактным и виртуальным.
El método de interfaz debe ser abstract y virtual.
Gränssnittsmetoden måste vara abstrakt och virtuell.
Arabirim yöntemi abstract veya virtual olmalıdır.
接口方法必须为抽象或虚拟。
介面方法必須為抽象與虛擬。
لا تمنح مجموعة التعليمات البرمجية أذونات وتشكل أساس شجرة مجموعة التعليمات البرمجية.
代码组未授予任何权限,它形成了代码组目录树的根。
程式碼群組不授與任何權限,並形成程式碼群組樹狀結構的根。
Kódová skupina neuděluje žádná oprávnění a vytváří kořen stromu kódových skupin.
Kodegruppen giver ingen tilladelser og udgør roden af kodegruppetræet.
De codegroep verleent geen machtigingen en vormt de basis van de codegroepstructuur.
Koodiryhmä ei myönnä käyttöoikeuksia ja muodostaa koodiryhmän rakenteen pääkansion.
Ce groupe de codes n'accorde aucune autorisation et forme la racine de l'arborescence du groupe de codes.
Diese Codegruppe gewährt keine Berechtigungen und bildet den Stamm der Codegruppenstruktur.
Η ενότητα κώδικα δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα και σχηματίζει τη ρίζα του δέντρου για τις ενότητες κώδικα.
קבוצת קוד אינה מעניקה הרשאות ויוצרת את הבסיס של עץ קבוצת הקוד.
A kódcsoport nem adhat tovább engedélyeket, és a kódcsoportfa gyökerén helyezkedik el.
Il gruppo di codice non concede autorizzazioni e costituisce la radice della struttura dei gruppi di codice.
このコード グループはアクセス許可を与えずに、コード グループ ツリーのルートを作成します。
코드 그룹은 사용 권한을 부여하지 않고 코드 그룹 트리의 루트를 형성합니다.
Kodegruppen gir ingen tillatelser, og utformer roten for kodegruppens tre.
Grupa kodów nie udziela żadnych uprawnień i tworzy rdzeń drzewa grupy kodów.
Grupo de códigos não concede permissões e forma a raiz da árvore de grupo de códigos.
O grupo de códigos não concede nenhuma permissão e forma a raiz da árvore do grupo de códigos.
Группа кода не предоставляет разрешений и формирует корень дерева группы кода.
Este grupo de código no concede permisos y forma la raíz del árbol del grupo de código.
Kodgruppen beviljar ingen behörighet och utgör roten i kodgruppsträdet.
Kod grubu hiçbir izin vermiyor ve kod grup ağacının kökünü oluşturuyor.
代码组未授予任何权限,它形成了代码组目录树的根。
程式碼群組不授與任何權限,並形成程式碼群組樹狀結構的根。
تعذر تحويل الكائن إلى قيمة فارغة.
对象不能被转换为空。
物件不可以轉換成空白。
Objekt nelze přetypovat na hodnotu Empty.
Objektet kan ikke ændres til Empty.
Object kan niet naar Empty worden geconverteerd.
Objektia ei voitu liittää tyhjään kohteeseen.
Impossible d'effectuer un cast d'objet en Empty.
Ein Objekt kann nicht in "Empty" umgewandelt werden.
Το αντικείμενο δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε Empty.
אין אפשרות לבצע המרה של אובייקט ל- Empty.
Az objektum nem konvertálható Empty típusra.
Impossibile eseguire il cast dell'oggetto a Empty.
オブジェクトは Empty にキャストできません。
개체를 Empty로 캐스팅할 수 없습니다.
Objektet kan ikke settes til Empty.
Nie można rzutować obiektu na element Empty.
Objeto não pode ser convertido em Empty.
O objecto não pode ser convertido em Empty.
Невозможно выполнить приведение данного объекта к Empty.
No se puede convertir un objeto en Empty.
Det går inte att omvandla objektet till Empty.
Nesne, Empty olarak atanamaz.
对象不能被转换为空。
物件不可以轉換成空白。
列舉尚未啟動或已經完成。
Výčet buď nebyl spuštěn, nebo již byl dokončen.
Optællingen er ikke startet eller er allerede færdig.
De inventarisatie is niet gestart of is al voltooid.
Luettelointi joko ei ole vielä alkanut tai se on jo päättynyt.
L'énumération n'a pas commencé ou est déjà terminée.
Entweder wurde die Enumeration noch nicht gestartet oder bereits beendet.
Η απαρίθμηση είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είτε έχει ήδη ολοκληρωθεί.
הספירה לא החלה או שכבר הסתיימה.
A felsorolás még nem indult el, vagy már befejeződött.
Enumerazione non avviata o già terminata.
列挙が開始していないか、または既に完了しています。
열거가 시작되지 않았거나 이미 완료되었습니다.
Opplistingen er enten ikke startet eller er allerede ferdig.
Wyliczanie nie zostało uruchomione lub zostało już zakończone.
Enumeração não iniciou ou já foi concluída.
A enumeração não foi iniciada ou já terminou.
Перечисление не запущено или уже завершено.
La enumeración no ha empezado o ya ha terminado.
Uppräkningen har antingen inte startat eller så har den redan slutförts.
Numaralama başlamamış ya da zaten bitmiş.
إما أن التعداد لم يبدأ أو قد انتهى بالفعل.
枚举或者尚未开始或者已经结束。
枚举尚未开始,或者已经结束。
列舉尚未啟動或已經完成。
القيمة إما كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا على كونها Currency.
值对于 Currency 太大或太小。
數值對 Currency 而言太大或太小。
Pro typ Currency byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
Værdien var enten for stor eller for lille til en Currency.
De waarde is te groot of te klein voor een Currency.
Currency-arvo oli liian suuri tai liian pieni.
La valeur était trop grande ou trop petite pour un Currency.
Der Wert für eine Währung war zu groß oder zu klein.
Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για μια νομισματική μονάδα.
הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Currency.
Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Currency.
Valore troppo grande o troppo piccolo per un Currency.
通貨型に対して値が大きすぎるか、または小さすぎます。
값이 너무 크거나 작아 Currency 형식에 맞지 않습니다.
Verdien var enten for stor eller for liten for en valuta.
Wartość jest za duża albo za mała dla wartości typu Currency.
Valor era muito grande ou muito pequeno para Currency.
Valor demasiado grande ou demasiado pequeno para uma moeda.
Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для Currency.
Valor demasiado grande o demasiado pequeño para una moneda.
Värdet var antingen för stort eller för litet för Currency.
Değer bir Para Birimi için çok büyük ya da çok küçüktü.
值对于 Currency 太大或太小。
數值對 Currency 而言太大或太小。
تعذر حل استدعاء الأسلوب الصحيح.
无法解析对正确方法的调用。
無法解析至正確方法的引動過程。
Při vyvolání nelze rozpoznat správnou metodu.
Aktiveringen kan ikke fortolkes til den korrekte metode.
Kan de aanroep niet naar de juiste methode omzetten.
Oikeaan menetelmään viittaavaa kutsua ei voitu selvittää.
Impossible de résoudre l'invocation en méthode correcte.
Der Aufruf der richtigen Methode kann nicht aufgelöst werden.
Δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση της κλήσης προς τη σωστή μέθοδο.
אין אפשרות לפענח את הקריאה לשיטה הנכונה.
Nem oldható fel a helyes metódus hívása.
Impossibile risolvere la chiamata al metodo corretto.
正しいメソッドへの呼び出しを解決できませんでした。
호출을 올바른 메서드로 확인할 수 없습니다.
Kan ikke løse aktiveringen av den riktige metoden.
Nie można określić, która metoda powinna zostać wywołana.
Não é possível resolver a invocação do método correto.
Não é possível resolver a invocação do método correcto.
Не удалось разрешить вызов надлежащего метода.
No se puede resolver la invocación al método correcto.
Det går inte att matcha aktiveringen med rätt metod.
Doğru yönteme yapılan çağrı çözümlenemiyor.
无法解析对正确方法的调用。
無法解析至正確方法的引動過程。
Oletusarvosta poikkeavaa konstruktoria ei voi suorittaa muodostettaessa yhteyttä tunnettuihin objekteihin.
Impossible d'exécuter un constructeur autre que celui par défaut lors de la connexion à des objets connus.
Ein nicht standardmäßiger Konstruktor kann nicht ausgeführt werden, wenn die Verbindung mit bekannten Objekten hergestellt wird.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας μη προεπιλεγμένης κατασκευής κατά τη σύνδεση σε γνωστά αντικείμενα.
אין אפשרות להפעיל בנאי שאינו ברירת מחדל בעת התקשרות לאובייקטים מוכרים היטב.
Nem futtatható nem alapértelmezett konstruktor jól ismert objektumokhoz történő kapcsolódás esetén.
Impossibile eseguire un costruttore non predefinito durante la connessione a oggetti noti.
既知のオブジェクトに接続中は既定値以外のコンストラクタを実行できません。
잘 알려진 개체에 연결할 때는 기본이 아닌 생성자를 실행할 수 없습니다.
Kan ikke kjøre en ikke-standard konstruktør ved tilkobling til kjente objekter.
W czasie nawiązywania połączenia z dobrze znanymi obiektami nie można uruchomić konstruktora innego niż konstruktor domyślny.
Não é possível executar um construtor não-padrão ao se conectar a objetos já conhecidos.
Não é possível executar um construtor não predefinido ao estabelecer ligação com objectos bem conhecidos.
При подключении к "хорошо известным объектам" нельзя запустить конструктор, не назначенный по умолчанию.
No se puede ejecutar un constructor sin predeterminar al conectar con objetos conocidos.
Det går inte att köra en konstruktor som inte är standard vid anslutning till välkända objekt.
İyi bilinen nesnelere bağlanılırken varsayılan olmayan bir oluşturucu çalıştırılamaz.
تعذر تشغيل مُنشئ غير افتراضي عند الاتصال بكائنات معروفة.
当连接到已知对象时,不能运行非默认构造函数。
當連接至已知物件時無法執行非預設的建構函式。
Po připojení k dobře známým objektům lze spustit pouze výchozí konstruktor.
Ved oprettelse af forbindelse til kendte objekter kan der ikke køres en konstruktør, der ikke er standard.
Kan een niet-standaard-constructor niet uitvoeren bij het maken van verbinding met bekende objecten.
当连接到已知对象时,不能运行非默认构造函数。
當連接至已知物件時無法執行非預設的建構函式。
الموارد المحمية (تكون متوفرة مع مستوي الثقة "تام" فقط) هي:
受保护的资源(只有完全信任才可访问)是:
保護的資源 (僅供完全信任情況下使用):
Chráněné prostředky (k dispozici pouze s plnou důvěryhodností):
De beskyttede ressourcer (kun tilgængelige med fuld tillid) var:
De beveiligde bronnen (alleen beschikbaar met volledig vertrouwen) zijn:
Seuraavat resurssit oli suojattu (käytettävissä vain täydellä luottamuksella):
Les ressources protégées (disponibles uniquement avec une confiance totale) étaient :
Die geschützten Ressourcen (nur verfügbar bei voller Vertrauenswürdigkeit) waren:
Οι προστατευμένοι πόροι (διαθέσιμοι μόνο με πλήρη αξιοπιστία) ήταν:
המשאבים המוגנים (זמינים רק עם אמון מלא) היו:
A védett erőforrások (csak teljes megbízhatósággal elérhetők):
Risorse protette (disponibile solo con attendibilità completa):
保護されたリソース (完全信頼でのみ使用可能) は次のとおりです:
보호된 리소스(완전 신뢰에서만 사용할 수 있음):
De beskyttede ressursene (bare tilgjengelig med full klarering) var:
Zasoby chronione (dostępne wyłącznie przy pełnym zaufaniu) to:
Os recursos protegidos (apenas disponíveis com confiança total) foram:
Os recursos protegidos (apenas disponíveis com fidedignidade total) eram:
Защищены (доступны только при полном доверии) следующие ресурсы:
Recursos protegidos (sólo disponibles con plena confianza):
De skyddade resurserna (endast tillgängliga med fullständigt förtroende) var:
Korunan kaynaklar (yalnızca tam güvenle kullanılabilir):
受保护的资源(只有完全信任才可访问)是:
保護的資源 (僅供完全信任情況下使用):
لم يتم العثور على معلومات الاتصال عن بُعد لهذا الكائن.
没有找到此对象的远程处理信息。
找不到此物件的遠端資訊。
Pro tento objekt nebyly nalezeny žádné informace o vzdálené komunikaci.
Der blev ikke fundet nogen oplysninger om fjernkommunikation til dette objekt.
Geen informatie over externe toegang voor dit object gevonden.
Tähän objektiin liittyviä etäpalvelutietoja ei löytynyt.
Aucune information d'accès distant n'a été trouvée pour cet objet.
Für das Objekt wurden keine Remotinginformationen gefunden.
Δεν βρέθηκαν πληροφορίες απομακρυσμένης πρόσβασης για αυτό το αντικείμενο.
לא אותר מידע remoting עבור אובייקט זה.
Az objektumhoz nem tartozik távelérési információ.
Nessuna informazione sui servizi remoti trovata per l'oggetto.
このオブジェクトのリモート処理情報が見つかりませんでした。
이 개체에 대한 원격 정보가 없습니다.
Fant ingen Remoting-informasjon for dette objektet.
Nie można odnaleźć informacji usług zdalnych dla tego obiektu.
Nenhuma informação remota foi encontrada para este objeto.
Não foi encontrada nenhuma informação do sistema de interacção remota para este objecto.
Для этого объекта не найдено информации для удаленного взаимодействия.
No se puede encontrar información remota para este objeto.
Ingen fjärrtjänstinformation hittades för det här objektet.
Bu nesne için uzak hizmet bilgisi bulunamadı.
没有找到此对象的远程处理信息。
找不到此物件的遠端資訊。
Der Regionenname <var>X</var> sollte nicht einer neutralen Kultur entsprechen. Ein spezifischer Kulturname ist erforderlich.
Το όνομα περιοχής <var>X</var> δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ουδέτερη κουλτούρα. Απαιτείται όνομα συγκεκριμένης κουλτούρας.
שם האזור <var>X</var> לא אמור להתייחס לתרבות נייטרלית; נדרש שם תרבות ספציפי.
A(z) <var>X</var> területnév nem vonatkozhat semleges kulturális környezetre; meghatározott nevet kell megadni kulturális környezetként.
Il nome del paese <var>X</var> non deve corrispondere a un gruppo linguistico generico. È necessario specificare un nome di lingua specifico.
地域名 <var>X</var> をニュートラル カルチャに一致させないでください。特定のカルチャ名が必要です。
지역 이름 <var>X</var>은(는) 중립 culture를 나타낼 수 없습니다. culture 이름이 필요합니다.
Regionnavnet <var>X</var> skal ikke tilsvare nøytral kultur. Det kreves et spesifikt kulturnavn.
Nazwa regionu <var>X</var> nie powinna odpowiadać kulturze neutralnej; wymagana jest określona nazwa kultury.
O nome da região <var>X</var> não deve corresponder à cultura neutra; é necessário um nome de cultura específico.
O nome de região <var>X</var> não deve corresponder ao idioma neutro; é necessário um nome de idioma específico.
Имя региона <var>X</var> не должно соответствовать нейтральной культуре. Необходимо использовать имя конкретной культуры.
El nombre de región <var>X</var> no debe corresponder con la referencia cultural neutra; es necesario un nombre de referencia cultural específico.
Regionnamnet <var>X</var> bör inte motsvara en neutral kultur. Det krävs ett särskilt kulturnamn.
Bölge adının <var>X</var> nötr kültüre karşılık gelmemesi gerekir; belirli bir kültür adı gerekiyor.
يجب عدم مقابلة اسم المنطقة <var>X</var> للبيانات المورثة المحايدة؛ مطلوب اسم بيانات مورثة معين.
区域名 <var>X</var> 不应与非特定区域性相对应;需要一个特定区域性名称。
區域名稱 <var>X</var> 不可等於中性文化特性; 必須有特定的文化特性名稱。
Název oblasti <var>X</var> by neměl odpovídat neutrální jazykové verzi. Je požadován název specifické jazykové verze.
Områdenavnet <var>X</var> må ikke svare til en neutral kultur. Der kræves et specifikt kulturnavn.
De regionaam <var>X</var> mag niet corresponderen met een neutrale cultuur. Er is een specifieke cultuurnaam vereist.
Alueen nimi <var>X</var> ei vastaa neutraalia maa-asetusta. Tarkka maa-asetuksen nimi on pakollinen.
Le nom de région <var>X</var> ne doit pas correspondre à une culture neutre ; le nom d'une culture spécifique est requis.
区域名 <var>X</var> 不应与非特定区域性相对应;需要一个特定区域性名称。
區域名稱 <var>X</var> 不可等於中性文化特性; 必須有特定的文化特性名稱。
See catalog page for all messages.