The service
Messages on page
الوقت ‎'من‎' الصالح أكبر من الوقت ‎'إلى‎' الصالح.
有效的开始时间大于有效的结束时间。
有效的開始時間大於有效的結束時間。
Efektivní doba je delší než doba vypršení platnosti.
Det gyldige fra-tidspunkt er større end det gyldige til-tidspunkt.
De geldig vanaf-tijd is later dan de geldig tot-tijd.
Kelvollinen aloitusaika on suurempi kuin kelvollinen lopetusaika.
Le moment de début de validité est supérieur à celui de fin de validité.
Die Gültig ab-Zeit ist größer als die Gültig bis-Zeit.
Ο έγκυρος χρόνος ‘από’ είναι μεγαλύτερος από τον έγκυρο χρόνο ‘έως’.
‏‏הערך החוקי 'החל ב:' גדול יותר מהערך החוקי 'עד'.
Az érvényesség kezdete későbbi, mint az érvényesség vége.
La data di inizio validità è posteriore alla data di fine validità.
有効期間の開始時刻が終了時刻よりも後の時刻に設定されています。
올바른 시작 시간이 올바른 종료 시간보다 큽니다.
Tidspunktet for "gyldig fra" er større enn tidspunktet for "gyldig til".
Poprawna wartość czasu rozpoczęcia jest większa niż poprawna wartość czasu zakończenia.
A hora de início válida é maior que a hora de término válida.
Значение даты начала действия больше даты окончания действия.
La hora de comienzo de validez es posterior a la hora de finalización de validez.
Starttiden för giltigheten är större än sluttiden för giltigheten.
Geçerli son zaman, geçerli ilk zamandan daha büyük.
有效的开始时间大于有效的结束时间。
有效的開始時間大於有效的結束時間。
De RM-bron ondersteunt geen sluiting die door een RM-bestemming is gestart omdat berichten verloren kunnen gaan. De betrouwbare sessie kan niet worden voortgezet.
Resurssinhallinnan lähde ei tue resurssinhallinnan kohteen käynnistämää sulkemista, koska sanomat voidaan menettää. Luotettavaa istuntoa ei voi jatkaa.
La source RM ne prend pas en charge une fermeture initiée par une destination RM car les messages risquent d'être perdus. La session fiable ne peut pas continuer.
Die RM-Quelle unterstützt kein vom RM-Ziel eingeleitetes Schließen, da Nachrichten verloren werden können. Die zuverlässige Sitzung kann nicht fortgesetzt werden.
Η προέλευση RM δεν υποστηρίζει κλείσιμο που έχει ξεκινήσει από έναν προορισμό RM, καθώς ενδέχεται να χαθούν μηνύματα. Δεν είναι δυνατή η συνέχεια της αξιόπιστης περιόδου λειτουργίας.
מקור ה- RM אינו תומך בסגירה שהופעלה על-ידי יעד RM, מאחר שייתכן אובדן של הודעות. להפעלה המהימנה אין אפשרות להמשיך.
Az RM-forrás nem támogatja az RM-cél által kezdeményezett lezárást, mert ez üzenetvesztést okozhat. A megbízható munkamenet nem folytatható.
L'origine RM non supporta una destinazione RM avviata alla chiusura perché si può provocare la perdita dei messaggi. Impossibile continuare la sessione affidabile.
メッセージが失われる可能性があるため、RM ソースは、RM 宛先によって開始された close 処理をサポートしません。信頼できるセッションは続行できません。
메시지가 손실될 수 있으므로 RM 소스는 RM 대상에서 시작된 닫기를 지원하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 세션을 계속할 수 없습니다.
RM-kilden støtter ikke en lukking som startes av et RM-mål, siden meldinger kan gå tapt. Den pålitelige økten kan ikke fortsette.
Miejsce źródłowe protokołu RM nie obsługuje zamknięcia zainicjowanego przez miejsce docelowe protokołu RM, ponieważ komunikaty mogą zostać utracone. Nie można kontynuować działania niezawodnej sesji.
A origem RM não oferece suporte a um fechamento de destino RM iniciado, pois mensagens podem ser perdidas. A sessão confiável não pode continuar.
Источник надежного обмена сообщениями не поддерживает закрытие, инициированное пунктом назначения надежного обмена сообщениями, поскольку сообщения могут быть утеряны. Продолжение надежного сеанса невозможно.
El origen RM no admite un cierre iniciado en el destino RM, ya que se pueden perder mensajes. La sesión confiable no puede continuar.
RM-källan stöder inte en stängning som initieras av RM-destinationen eftersom meddelanden kan gå förlorade. Den tillförlitliga sessionen kan inte fortsätta.
RM kaynağı, iletiler kaybolabileceğinden RM hedefi tarafından başlatılan bir kapatma işlemini desteklemez. Güvenilir oturum devam edemiyor.
لا يعتمد مصدر RM وجهة RM التي تتهيأ للإغلاق بسبب إمكانية فقد الرسائل. لا يمكن متابعة الجلسة الموثوق بها.
由于消息可能会丢失,因此 RM 源不支持 RM 目标启动的关闭。可靠会话无法继续。
RM 來源不支援一開始為關閉狀態的 RM 目的地,因為訊息可能會遺失。可靠工作階段無法繼續。
Zdroj služby RM nepodporuje zavření iniciované cílem služby RM, neboť může dojít ke ztrátě zpráv. Stabilní relace nemůže pokračovat.
RM-kilden understøtter ikke lukning på foranledning af en RM-destination, da meddelelser kan gå tabt. Den pålidelige session kan ikke fortsættes.
由于消息可能会丢失,因此 RM 源不支持 RM 目标启动的关闭。可靠会话无法继续。
RM 來源不支援一開始為關閉狀態的 RM 目的地,因為訊息可能會遺失。可靠工作階段無法繼續。
تم إحباط العملية أثناء تأسيس الاتصال مع <var>X</var>.
建立到 <var>X</var> 的连接时操作中止。
建立 <var>X</var> 連線時,作業中止。
Operace byla přerušena při ustavování připojení k <var>X</var>.
Handlingen blev afbrudt under etablering af en forbindelse til <var>X</var>.
Bewerking is afgebroken bij het tot standbrengen van een verbinding met <var>X</var>.
Toiminto keskeytettiin muodostettaessa yhteyttä kohteeseen <var>X</var>.
L’opération a été annulée lors de l’établissement d’une connexion à <var>X</var>.
Der Vorgang wurde beim Herstellen einer Verbindung mit <var>X</var> abgebrochen.
Η λειτουργία ματαιώθηκε κατά τη δημιουργία σύνδεσης σε <var>X</var>.
‏‏הפעולה הופסקה במהלך יצירת חיבור אל <var>X</var>.
A művelet megszakadt, miközben kapcsolatot létesített ezzel: <var>X</var>.
Operazione interrotta durante il tentativo di stabilire una connessione a <var>X</var>.
<var>X</var> との接続の確立中に操作が中止されました。
<var>X</var>에 대한 연결을 설정하는 동안 작업이 중단되었습니다.
Operasjonen ble avbrutt under opprettelse av en tilkobling til <var>X</var>.
Operacja została przerwana podczas nawiązywania połączenia z <var>X</var>.
A operação foi anulada durante o estabelecimento de uma conexão com <var>X</var>.
Операция была прервана во время установления подключения к <var>X</var>.
Se anuló la operación al establecer una conexión a <var>X</var>.
Åtgärden avbröts under etablering av en anslutning till <var>X</var>.
İşlem, <var>X</var> bağlantısı kurmaya çalışırken iptal edildi.
建立到 <var>X</var> 的连接时操作中止。
建立 <var>X</var> 連線時,作業中止。
XmlQualifiedNames المكررة في العقد غير معتمدة. لقد تم مسبقاً تصدير ContractDescription آخر حيث الاسم هو: <var>X</var> ومساحة الاسم: <var>namespace</var>.
不支持重复的 XmlQualifiedName。 已经导出另一个名称为: <var>X</var> 命名空间为: <var>namespace</var> 的 ContractDescription。
不支援重複的合約 XmlQualifiedNames。 已匯出另一個名稱為: <var>X</var> 且命名空間為: <var>namespace</var> 的 ContractDescription。
Třídy XmlQualifiedNames duplicitních kontraktů nejsou podporovány. Jiná třída ContractDescription s názvem: <var>X</var> a oborem názvů: <var>namespace</var> již byla exportována.
Dublerede XmlQualifiedNames understøttes ikke i kontrakter. En anden ContractDescription med navnet <var>X</var> og navneområdet <var>namespace</var> er allerede blevet eksporteret.
Dubbele contract- XmlQualifiedNames worden niet ondersteund. Er is reeds een andere ContractDescription met de naam: <var>X</var> en naamruimte: <var>namespace</var> geëxporteerd.
Samoja sopimuksen XmlQualifiedNames-nimiä ei tueta. Toinen ContractDescription, jolla on sama nimi (<var>X</var>) ja nimitila (<var>namespace</var>) on jo viety.
Les éléments de contrat XmlQualifiedNames en doublon ne sont pas pris en charge. Un autre élément ContractDescription avec le nom : <var>X</var> et l’espace de noms : <var>namespace</var> a déjà été exporté.
Doppelt vorhandene XmlQualifiedNames von Verträgen werden nicht unterstützt. Eine andere ContractDescription mit dem Namen: <var>X</var> und dem Namespace: <var>namespace</var> wurde bereits exportiert.
Δεν υποστηρίζονται διπλά, έγκυρα Xml ονόματα σύμβασης. Μια άλλη περιγραφή σύμβασης με το όνομα: <var>X</var> και χώρο ονομάτων: <var>namespace</var> έχει ήδη εξαχθεί.
‏‏אין תמיכה בשמות XmlQualifiedName כפולים של חוזה. בוצעה כבר פעולת ייצוא של ContractDescription אחר בשם: <var>X</var> ועם מרחב השמות: <var>namespace</var>.
Az ismétlődő adategyezmény (XmlQualifiedNames) nincs támogatva. Egy másik ContractDescription (név: <var>X</var>, névtér: <var>namespace</var>) már exportálva van.
Non sono supportati nomi di contratto XmlQualifiedName duplicati. È già stata esportata un'altra descrizione ContractDescription con nome: <var>X</var> e spazio dei nomi: <var>namespace</var>.
コントラクトの XmlQualfiedNames を重複して使用することはできません。 名前が <var>X</var>、名前空間が <var>namespace</var> であるもう 1 つの ContractDescription は既にエクスポートされています。
중복된 계약 XmlQualifiedNames가 지원되지 않습니다. 이름 <var>X</var> 및 네임스페이스 <var>namespace</var>을(를) 가진 다른 ContractDescription을 이미 내보냈습니다.
Duplikate kontrakt-XmlQualifiedNames støttes ikke. En annen ContractDescription med Name: <var>X</var> og Namespace: <var>namespace</var> er allerede eksportert.
Podwójne kontrakty XmlQualifiedNames nie są obsługiwane. Wyeksportowano już inny element ContractDescription o wartościach pól Name: <var>X</var> i Namespace: <var>namespace</var>.
Não há suporte para contratos duplicados XmlQualifiedNames. Já foi exportada outra classe ContractDescription com Nome: <var>X</var> e Espaço para nome: <var>namespace</var>.
Дублирование имен XmlQualifiedNames контракта не поддерживается. Другое описание ContractDescription с именем <var>X</var> и пространством имен <var>namespace</var> уже было экспортировано.
No se admiten XmlQualifiedNames de contrato duplicados. Ya se exportó otro elemento ContractDescription con el nombre <var>X</var> y el espacio de nombres <var>namespace</var>.
Duplicerade XmlQualifiedNames för kontrakt stöds inte. En annan ContractDescription med namnet: <var>X</var> och namnområde: <var>namespace</var> har redan exporterats.
Yinelenen sözleşme XmlQualifiedNames öğeleri desteklenmez. Başka bir ContractDescription Name: <var>X</var> ve Namespace: <var>namespace</var> olarak zaten verildi.
不支持重复的 XmlQualifiedName。 已经导出另一个名称为: <var>X</var> 命名空间为: <var>namespace</var> 的 ContractDescription。
不支援重複的合約 XmlQualifiedNames。 已匯出另一個名稱為: <var>X</var> 且命名空間為: <var>namespace</var> 的 ContractDescription。
مفتاح SecurityContextSecurityToken بحاجة إلى تجديد.
需要续订 SecurityContextSecurityToken 的密钥。
必須更新 SecurityContextSecurityToken 的金鑰。
Klíč třídy SecurityContextSecurityToken musí být obnoven.
Nøglen for SecurityContextSecurityToken skal fornys.
De sleutel van SecurityContextSecurityToken moet worden vernieuwd.
SecurityContextSecurityTokens-avain täytyy uusia.
La clé de SecurityContextSecurityToken doit être renouvelée.
Der Schlüssel von SecurityContextSecurityToken muss erneuert werden.
Το κλειδί του SecurityContextSecurityToken πρέπει να ανανεωθεί.
‏‏יש לחדש את המפתח של SecurityContextSecurityToken.
A SecurityContextSecurityToken kulcsát meg kell újítani.
La chiave di SecurityContextSecurityToken deve essere rinnovata.
SecurityContextSecurityToken のキーを更新する必要があります。
SecurityContextSecurityToken의 키를 갱신해야 합니다.
Nøkkelen til SecurityContextSecurityToken må fornyes.
Należy odnowić klucz elementu SecurityContextSecurityToken.
A chave do SecurityContextSecurityToken precisa ser renovada.
Необходимо обновить ключ элемента SecurityContextSecurityToken.
Debe renovarse la clave de SecurityContextSecurityToken.
Nyckel för SecurityContextSecurityToken måste förnyas.
SecurityContextSecurityToken anahtarı yenilenmelidir.
需要续订 SecurityContextSecurityToken 的密钥。
必須更新 SecurityContextSecurityToken 的金鑰。
Client kan de Service Principal Name niet bepalen op basis van de identiteit in het doeladres <var>X</var> voor het doel van SspiNegotiation/Kerberos. De identiteit van het doeladres moet een UPN-identiteit (zoals acmedomain\alice) of SPN-identiteit (zoals host/bobs-machine) zijn.
Asiakas ei voi määrittää palvelun päänimeä kohdeosoitteessa <var>X</var> olevan identiteetin perusteella SspiNegotiation/Kerberos-todennusta varten. Kohdeosoitteen identiteetin täytyy olla UPN-identiteetti (kuten acmedomain\liisa) tai SPN-identiteetti (kuten host/matin-kone).
Le client ne peut pas déterminer le nom principal de service (SPN) basé sur l’identité dans l’adresse cible « <var>X</var> » pour les besoins de SspiNegotiation/Kerberos. L’identité de l’adresse cible doit être une identité UPN (comme acmedomain\alice) ou une identité SPN (comme host/bobs-machine).
Der Client kann den Dienstprinzipalnamen auf der Basis der Identität in der Zieladresse "<var>X</var>" für die Verwendung durch SspiNegotiation/Kerberos nicht bestimmen. Bei der Zieladressenidentität muss es sich um eine UPN-Identität (wie gipfeldomäne\alice) oder SPN-Identität (wie host/bobs-computer) handeln.
Ο πελάτης δεν μπορεί να προσδιορίσει το κύριο όνομα της υπηρεσίας με βάση την ταυτότητα της διεύθυνσης προορισμού '<var>X</var>' για SspiNegotiation/Kerberos Η ταυτότητα της διεύθυνσης προορισμού πρέπει να είναι μια ταυτότητα UPN (όπως για παράδειγμα acmedomain\alice) ή μια ταυτότητα SPN (όπως για παράδειγμα host/bobs-machine).
‏‏הלקוח אינו יכול לקבוע את השם הראשי של השירות בהתבסס על הזהות בכתובת היעד '<var>X</var>' עבור המטרה של SspiNegotiation/Kerberos. זהות כתובת היעד חייבת להיות זהות UPN (כמו acmedomain\alice) או זהות SPN (כמו host/bobs-machine).
Az ügyfél nem tudja megállapítani a szolgáltatás egyszerű nevét a(z) „<var>X</var>” célcímben lévő identitás alapján, az SspiNegotiation/Kerberos céljaira. A célcím identitásának UPN-identitásnak (például acmetartomany\aliz) vagy SPN-identitásnak (például allomas/szamitogepnev) kell lennie.
Il client non è in grado di determinare il nome dell'entità servizio in base all'identità nell'indirizzo di destinazione '<var>X</var>' per SspiNegotiation/Kerberos. L'identità indirizzo di destinazione deve essere un'identità UPN (ad esempio dominioacme\nomeutentee) o un'identità SPN (ad esempio host/nomecomputer).
SspiNegotiation/Kerberos に使用される対象アドレス '<var>X</var>' の ID からサービス プリンシパル名を特定できません。対象アドレス ID は、UPN ID (例: acmedomain\alice) または SPN ID (例: host/bobs-machine) である必要があります。
클라이언트가 SspiNegotiation/Kerberos 목적을 위해 대상 주소 '<var>X</var>'의 ID에 기초하여 서비스 사용자 이름을 확인할 수 없습니다. 대상 주소 ID는 UPN ID(예: acmedomain\alice) 또는 SPN ID(예: host/bobs-machine)여야 합니다.
Klienten kan ikke bestemme hovednavnet til tjenesten basert på identiteten i måladressen <var>X</var> for bruk i SspiNegotiation/Kerberos. Måladresseidentiteten må være en UPN-identitet (som acmedomain\alice) eller SPN-identitet (som host/bobs-machine).
Klient nie może określić głównej nazwy usługi na podstawie tożsamości z adresu docelowego „<var>X</var>” na potrzeby SspiNegotiation/Kerberos. Tożsamość adresu docelowego musi być tożsamością UPN (jak domena_abc\alicja) lub tożsamością SPN (jak host/komputer1).
O cliente não pode determinar o Nome Principal de Serviço com base na identidade presente no endereço de destino '<var>X</var>' destinado a SspiNegotiation/Kerberos. A identidade do endereço de destino deve ser uma identidade UPN (como acmedomain\alice) ou uma identidade SPN (como host/bobs-machine).
تعذّر على العميل تحديد 'الاسم الرئيسي للخدمة' استناداً إلى الهوية في العنوان الهدف '<var>X</var>' لغرض SspiNegotiation/Kerberos. يجب أن تكون هوية العنوان الهدف هوية UPN (مثل acmedomain\alice) أو هوية SPN (مثل host/bobs-machine).
客户端无法以 SspiNegotiation/Kerberos 为目的根据目标地址“<var>X</var>”中的标识确定服务主体名称。目标地址标识必须是 UPN 标识(例如 acmedomain\alice)或 SPN 标识(例如 host/bobs-machine)。
用戶端無法根據目標位址 '<var>X</var>' 中的身分識別判斷服務主要名稱,以用於 SspiNegotiation/Kerberos。目標位址身分識別必須是 UPN 身分識別 (像是 acmedomain\alice) 或 SPN 身分識別 (像是 host/bobs-machine)。
Klient nemůže určit hlavní název služby založený na identitě v cílové adrese <var>X</var> pro účel třídy SspiNegotiation nebo protokolu Kerberos. Identitou cílové adresy musí být identita UPN (jako například acmedomain\alice) nebo identita SPN (například host/honzuv-pocitac).
Klienten kan ikke bestemme tjenestens hovednavn, som er baseret på id'et i destinationsadressen <var>X</var> af hensyn til SspiNegotiation/Kerberos. Destionationsadressens id skal være et UPN-id (f.eks. domænenavn\hans) eller et SPN-id (f.eks. vært/bentscomputer).
Клиент не может определить основное имя службы на основании имени в конечном адресе "<var>X</var>" для SspiNegotiation/Kerberos. Имя, соответствующее целевому адресу, должно быть представлено в виде имени участника-пользователя (пример: acmedomain\alice) или основного имени службы (пример: host/bobs-machine).
El cliente no puede determinar el Nombre principal de servicio en función de la identidad de la dirección de destino '<var>X</var>' para los fines de SspiNegotiation/Kerberos. La identidad de la dirección de destino debe ser una identidad UPN (como acmedomain\alice) o una identidad SPN (como host/bobs-machine).
Klienten kan inte bestämma tjänstens huvudnamn baserat på identiteten i måladressen <var>X</var> för SspiNegotiation/Kerberos. Måladressidentiteten måste vara en UPN-identitet (som acmedomän\alice) eller SPN-identitet (som värd/bobs-dator).
İstemci, SspiNegotiation/Kerberos amacıyla, '<var>X</var>' hedef adresindeki varlığa dayanan Service Principal Name öğesini belirleyemiyor. Hedef adres varlığı, bir UPN varlığı (örneketkialanı\başak gibi) ya da SPN varlığı (anamakine/ebrunun-makinesi gibi) olmalıdır.
客户端无法以 SspiNegotiation/Kerberos 为目的根据目标地址“<var>X</var>”中的标识确定服务主体名称。目标地址标识必须是 UPN 标识(例如 acmedomain\alice)或 SPN 标识(例如 host/bobs-machine)。
用戶端無法根據目標位址 '<var>X</var>' 中的身分識別判斷服務主要名稱,以用於 SspiNegotiation/Kerberos。目標位址身分識別必須是 UPN 身分識別 (像是 acmedomain\alice) 或 SPN 身分識別 (像是 host/bobs-machine)。
ComPlus: جاري بدء تشغيل مهيئ DllHost.
ComPlus: 正在启动 DllHost 初始值设定项。
ComPlus:正在啟動 DllHost 初始設定式。
ComPlus:Spuštění inicializace DllHost.
ComPlus: Starter initialisering af DllHost.
ComPlus:initalisatiefunctie DllHost wordt gestart.
ComPlus:Käynnistetään DllHost-aloittajaa.
ComPlus:Démarrage de l’initialiseur DllHost.
ComPlus:DllHost-Initialisierer wird gestartet
ComPlus:Έναρξη της προετοιμασίας DllHost.
‏‏ComPlus:מפעיל מאתחל DllHost.
ComPlus:DllHost incializáló indítása.
ComPlus:avvio inizializzatore DllHost.
ComPlus: DllHost 初期化子を開始しています。
ComPlus:DllHost 이니셜라이저를 시작하는 중입니다.
ComPlus:Starter DllHost-initialisering.
ComPlus:Uruchamianie inicjatora DllHost.
ComPlus:Iniciando inicializador DllHost.
ComPlus:Запуск инициализатора DllHost.
ComPlus:se está iniciando el inicializador DllHost.
ComPlus:DllHost-initierare startas.
ComPlus:DllHost başlatıcısı başlatılıyor.
ComPlus: 正在启动 DllHost 初始值设定项。
ComPlus:正在啟動 DllHost 初始設定式。
ComPlus:تم بدء تشغيل الخدمة:تفاصيل.
ComPlus: 已启动服务: 详细信息。
ComPlus:已啟動服務:詳細資料。
ComPlus:Služba byla spuštěna:podrobnosti.
ComPlus: Tjenesten blev startet: Oplysninger.
ComPlus:service is gestart:details.
ComPlus:Palvelu käynnistetty:tiedot.
ComPlus:Service démarré:détails
ComPlus:Gestarteter Dienst:Details.
ComPlus:Η υπηρεσία ξεκίνησε:λεπτομέρειες.
‏‏ComPlus:שירות הופעל:פרטים.
ComPlus:Szolgáltatás elindítva:részletek.
ComPlus:avviato servizio:dettagli.
ComPlus: サービスを開始しました。詳細。
ComPlus:서비스를 시작했습니다:세부 정보.
ComPlus:Startet tjeneste:Detaljer.
ComPlus:Uruchomiono usługę:szczegóły.
ComPlus:Serviço iniciado:detalhes.
ComPlus:Запущена служба:Подробности.
ComPlus:se inició un servicio:detalles.
ComPlus:Tjänst startad:Detaljer.
ComPlus:Hizmet başlatıldı:ayrıntılar.
ComPlus: 已启动服务: 详细信息。
ComPlus:已啟動服務:詳細資料。
('<var>Z</var>','<var>A</var>') 合約之 ('<var>X</var>','<var>Y</var>') 繫結的 SecurityBinding 僅支援 OneWay 作業。
Třída SecurityBinding vazby (<var>X</var>,<var>Y</var>) pro kontrakt (<var>Z</var>,<var>A</var>) podporuje pouze jednosměrnou operaci.
SecurityBinding for bindingen (<var>X</var>,<var>Y</var>) for kontrakten (<var>Z</var>,<var>A</var>) understøtter kun handlingen OneWay.
De SecurityBinding voor de binding (<var>X</var>,<var>Y</var>) voor het contract (<var>Z</var>,<var>A</var>) ondersteunt alleen de bewerking OneWay.
(<var>Z</var>,<var>A</var>)-sopimuksen (<var>X</var>,<var>Y</var>)-sidonnan SecurityBinding-arvo tukee vain OneWay-toimintoa.
SecurityBinding pour la liaison (« <var>X</var> », « <var>Y</var> ») du contrat (« <var>Z</var> », « <var>A</var> ») prend en charge l’opération OneWay uniquement.
Die SecurityBinding für Bindung ("<var>X</var>","<var>Y</var>") für den Vertrag ("<var>Z</var>","<var>A</var>") unterstützt nur OneWay-Vorgänge.
Το SecurityBinding για τη σύνδεση ('<var>X</var>','<var>Y</var>') για το συμβόλαιο ('<var>Z</var>','<var>A</var>') υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία OneWay.
‏‏SecurityBinding עבור האיגוד ‎('<var>X</var>','<var>Y</var>')‎ עבור החוזה ‎('<var>Z</var>','<var>A</var>')‎ תומך בפעולה חד-סטרית בלבד.
A(z) („<var>Z</var>”,„<var>A</var>”) egyezmény („<var>X</var>”,„<var>Y</var>”) kötésének SecurityBinding eleme csak egyirányú műveletet támogat.
SecurityBinding per il binding ('<var>X</var>','<var>Y</var>') per il contratto('<var>Z</var>','<var>A</var>') supporta solo l'operazione OneWay.
コントラクト ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') に対するバインド ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') の SecurityBinding は、OneWay 操作のみをサポートしています。
계약('<var>Z</var>','<var>A</var>')의 바인딩('<var>X</var>','<var>Y</var>')에 대한 SecurityBinding은 OneWay 작업만 지원합니다.
SecurityBinding for (<var>X</var>,<var>Y</var>)-bindingen for (<var>Z</var>,<var>A</var>)-kontrakten støtter bare OneWay-operasjonen.
Element SecurityBinding dla wiązania („<var>X</var>”,„<var>Y</var>”) i kontraktu („<var>Z</var>”,„<var>A</var>”) obsługuje tylko operacje typu OneWay.
A SecurityBinding para a ligação ('<var>X</var>','<var>Y</var>') para o contrato ('<var>Z</var>','<var>A</var>') fornece suporte apenas para uma operação OneWay.
SecurityBinding для привязки ("<var>X</var>","<var>Y</var>") контракта ("<var>Z</var>","<var>A</var>") поддерживает только операцию OneWay.
SecurityBinding para el enlace ('<var>X</var>','<var>Y</var>') del contrato ('<var>Z</var>','<var>A</var>') sólo admite la operación OneWay.
SecurityBinding för bindning (<var>X</var>,<var>Y</var>) för kontrakt (<var>Z</var>,<var>A</var>) stöder bara OneWay-åtgärden.
Sözleşme ('<var>Z</var>','<var>A</var>') bağlaması ('<var>X</var>','<var>Y</var>') SecurityBinding özniteliği yalnızca OneWay işlemini destekler.
يعتمد SecurityBinding للتوثيق ('<var>X</var>','<var>Y</var>') للعقد ('<var>Z</var>','<var>A</var>') عملية 'اتجاه واحد' فقط.
(“<var>Z</var>”、“<var>A</var>”)协定的(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”)绑定的 SecurityBinding 仅支持 OneWay 操作。
(“<var>Z</var>”、“<var>A</var>”)协定的(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”)绑定的 SecurityBinding 仅支持 OneWay 操作。
('<var>Z</var>','<var>A</var>') 合約之 ('<var>X</var>','<var>Y</var>') 繫結的 SecurityBinding 僅支援 OneWay 作業。
تم تخزين InstanceContext مؤقتًا لـ InstanceId <var>X</var>.
已缓存 InstanceId <var>X</var> 的 InstanceContext。
已針對 InstanceId <var>X</var> 快取 InstanceContext。
Třída InstanceContext byla uložena do mezipaměti pro InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext blev cachelagret for InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext in cache geplaatst voor InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext kopioitiin välimuistiin InstanceId-kohteelle <var>X</var>.
Contexte InstanceContext mis en cache pour l’InstanceId <var>X</var>.
Der InstanceContext wurde für InstanceId <var>X</var> zwischengespeichert.
Αποθήκευση του InstanceContext στο cache για InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext אוחסן במטמון עבור InstanceId <var>X</var>‎.
InstanceContext gyorsítótárazva a(z) <var>X</var> InstanceId azonosítójú példányhoz.
InstanceContext memorizzato nella cache per InstanceId <var>X</var>.
InstanceId <var>X</var> に対して InstanceContext がキャッシュされました。
InstanceContext가 InstanceId <var>X</var>에 대해 캐시되었습니다.
InstanceContext ble bufret for InstanceId <var>X</var>.
Zbuforowano metodę InstanceContext dla obiektu InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext em cache para InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext кэширован для InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext almacenado en caché para InstanceId <var>X</var>.
InstanceContext cachelagrades för InstanceId <var>X</var>.
InstanceId <var>X</var> için InstanceContext önbelleğe alındı.
已缓存 InstanceId <var>X</var> 的 InstanceContext。
已針對 InstanceId <var>X</var> 快取 InstanceContext。
See catalog page for all messages.