The service
Messages on page
تعذّر العثور على سياق تقييم التكوين.
未找到配置评估上下文。
找不到組態評估內容。
Nebyl nalezen kontext vyhodnocení konfigurace.
Konfigurationens evalueringskontekst blev ikke fundet.
Evaluatiecontext van configuratie is niet gevonden.
Määrityksen arviointikontekstia ei löytynyt.
Contexte d’évaluation de la configuration introuvable.
Der Konfigurationsevaluierungskontext wurde nicht gefunden.
Δεν βρέθηκε το περιβάλλον αξιολόγησης ρύθμισης παραμέτρων.
‏‏לא נמצא הקשר הערכת תצורה.
Konfigurációkiértékelési környezet nem található.
Contesto di valutazione configurazione non trovato.
構成評価のコンテキストが見つかりません。
구성 평가 컨텍스트가 없습니다.
Finner ikke konteksten for konfigurasjonsevaluering.
Nie znaleziono kontekstu wyznaczania wartości konfiguracji.
Contexto de avaliação de configuração não encontrado.
Не найден контекст оценки конфигурации.
No se encontró el contexto de evaluación de la configuración.
Det gick inte att hitta konfigurationsbedömningskontext.
Yapılandırma değerlendirme kapsamı bulunmadı.
未找到配置评估上下文。
找不到組態評估內容。
Sisäinen virhe. PeerFlooder-esiintymä on jo poistettu. Sitä ei voi käyttää sanomien lähettämiseen.
Erreur interne. L’instance de l’élément PeerFlooder est déjà libérée. Elle ne peut pas être utilisée pour envoyer des messages.
Interner Fehler. Die PeerFlooder-Instanz ist bereits verworfen. Sie kann nicht zum Senden von Nachrichten verwendet werden.
Εσωτερικό σφάλμα. Η παρουσία του PeerFlooder έχει ήδη διατεθεί. Δεν είναι δυνατή η χρήση της για την αποστολή μηνυμάτων.
‏‏שגיאה פנימית. מופע PeerFlooder כבר הושלך. אין אפשרות להשתמש בו לשליחת הודעות.
Belső hiba. A PeerFlooder példányt már eldobta, ezért nem használható üzenetküldésre.
Errore interno. L'istanza PeerFlooder è già eliminata e non può essere utilizzata per l'invio di messaggi.
内部エラーです。PeerFlooder インスタンスは既に破棄されているため、メッセージの送信に使用できません。
내부 오류입니다. PeerFlooder 인스턴스가 이미 삭제되었습니다. 이 인스턴스를 사용하여 메시지를 보낼 수 없습니다.
Intern feil. PeerFlooder-forekomsten er allerede fjernet. Den kan ikke brukes til å sende meldinger.
Błąd wewnętrzny. Wystąpienie elementu PeerFlooder zostało już usunięte. Nie można go używać do wysyłania wiadomości.
Erro interno. A instância PeerFlooder já foi descartada. Não é possível usá-la para enviar mensagens.
Внутренняя ошибка. Экземпляр PeerFlooder уже освобожден. Его нельзя использовать для отправки сообщений.
Error interno. La instancia PeerFlooder ya se eliminó. No se puede usar para enviar mensajes.
Internt fel. PeerFlooder-instansen har redan avslutats.. Den kan inte användas för att skicka meddelanden.
İç Hata. PeerFlooder örneği zaten atıldı. İleti göndermek için kullanılamaz.
خطأ داخلي: تم التخلّص من مثيل PeerFlooder. لا يمكن استخدامه لإرسال الرسائل.
内部错误。已释放 PeerFlooder 实例。不能使用它发送消息。
內部錯誤。已處置 PeerFlooder 例項。無法使用它來傳送訊息。
Vnitřní chyba. Instance PeerFlooder je již uvolněna. Nelze ji použít k odesílání zpráv.
Intern fejl. Forekomsten af PeerFlooder er allerede fjernet. Den kan ikke bruges til at sende meddelelser.
Interne fout. PeerFlooder-exemplaar is al verwijderd en kan niet gebruikt worden om berichten te verzenden.
内部错误。已释放 PeerFlooder 实例。不能使用它发送消息。
內部錯誤。已處置 PeerFlooder 例項。無法使用它來傳送訊息。
TransactedBatchingBehavior-vahvistus epäonnistui, koska millään palvelutoiminnoista ei ollut OperationBehavior-määritteen TransactionScopeRequired-ominaisuudessa arvoa tosi (true). Palveluisäntää ei voida käynnistää. Varmista, että tämä vaatimus täyttyy, jos haluat käyttää tätä käyttäytymisominaisuutta.
La validation d’un élément TransactedBatchingBehavior a échoué car aucune des opérations du service n’avait la propriété TransactionScopeRequired définie à « true » sur leur attribut OperationBehavior. L’hôte de service ne peut pas être démarré. Vérifiez que cette condition requise est satisfaite si vous voulez utiliser ce comportement.
Bei der TransactedBatchingBehavior-Überprüfung ist ein Fehler aufgetreten, da bei keinem Dienstvorgang die TransactionScopeRequired-Eigenschaft für ein OperationBehavior-Attribut auf TRUE gesetzt war. Der Diensthost kann nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass diese Anforderung erfüllt ist, wenn Sie dieses Verhalten wünschen.
Απέτυχε η επικύρωση TransactedBatchingBehavior, επειδή καμία από τις λειτουργίες της υπηρεσίας δεν είχε την ιδιότητα TransactionScopeRequired ορισμένη στην τιμή ‘αληθές’, στο χαρακτηριστικό της OperationBehavior. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή υπηρεσίας. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά, βεβαιωθείτε ότι ικανοποιείται η συγκεκριμένη απαίτηση.
‏‏אימות של TransactedBatchingBehavior נכשל כיוון שבאף אחת מפעולות השירות המאפיין TransactionScopeRequired לא הוגדר כ- True בתכונה OperationBehavior. אין אפשרות להפעיל את מארח השירות. ודא שדרישה זו מתקיימת אם ברצונך להשתמש באופן פעולה זה.
فشلت عملية التحقق من صحة TransactedBatchingBehavior لأنه لا يوجد أي عملية من عمليات الخدمة فيها الخاصية TransactionScopeRequired معيّنة إلى "صح" على السمة OperationBehavior الخاصة بهم. لا يمكن لمضيف الخدمة بدء التشغيل. تأكد من تحقيق هذا المطلب إذا كنت تريد استخدام هذا السلوك.
TransactedBatchingBehavior 验证失败,因为没有任何服务操作在其 OperationBehavior 特性上将 TransactionScopeRequired 属性设置为 true。无法启动服务主机。如果希望使用此操作,请确保满足此要求。
TransactedBatchingBehavior 驗證失敗,因為沒有服務作業的 OperationBehavior 屬性之 TransactionScopeRequired 屬性是設為 True。無法啟動服務主機。若要使用此行為,請確定符合此必要條件。
Ověření třídy TransactedBatchingBehavior se nezdařilo, protože žádná z operací služby neměla vlastnost TransactionScopeRequired nastavenou ve svém atributu OperationBehavior na hodnotu true. Hostitele služby nelze spustit. Pokud chcete toto chování použít, musí být uvedený požadavek splněn.
TransactedBatchingBehavior kunne ikke valideres, da ingen af tjenesteoperationerne har angivet egenskaben TransactionScopeRequired til true for attributten OperationBehavior. Tjenesteværten kan ikke startes. Hvis du vil bruge funktionsmåden, skal kravet opfyldes.
Validatie van TransactedBatchingBehavior is mislukt, omdat voor geen van de servicebewerkingen de eigenschap TransactionScopeRequired is ingesteld op 'true' voor hun OperationBehavior-kenmerk. De servicehost kan niet gestart worden. Zorg ervoor dat er aan deze vereiste voldaan wordt als u dit gedrag wilt gebruiken.
A TransactedBatchingBehavior érvényesítése sikertelen, mivel semelyik szolgáltatásművelet OperationBehavior attribútumának TransactionScopeRequired tulajdonsága nincs igazra állítva. A szolgáltatásgazda nem indítható el. Ha ezt a tulajdonságot kívánja használni, akkor győződjön meg arról, hogy ez a követelmény teljesül.
Convalida di TransactedBatchingBehavior non riuscita perché nessuna delle operazioni del servizio aveva la proprietà TransactionScopeRequired impostata su True nel relativo attributo OperationBehavior. Impossibile avviare l'host del servizio. Per utilizzare questo comportamento, verificare che il requisito sia soddisfatto.
OperationBehavior 属性の TransactionScopeRequired プロパティが True に設定されているサービス操作がないため、TransactedBatchingBehavior の検証に失敗しました。サービス ホストを開始できません。この動作を使用するには、この要件を満たしていることを確認してください。
OperationBehavior 특성에서 TransactionScopeRequired 속성이 true로 설정되는 서비스 작업이 없기 때문에 TransactedBatchingBehavior를 확인하지 못했습니다. 서비스 호스트를 시작할 수 없습니다. 이 동작을 사용하려면 이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
TransactedBatchingBehavior-validering mislyktes fordi ingen av tjenesteoperasjonene hadde TransactionScopeRequired-egenskapen angitt til sann på OperationBehavior-attributtet sitt. Tjenesteverten kan ikke startes. Sørg for at dette kravet oppfylles hvis du vil bruke denne virkemåten.
Nie można sprawdzić poprawności elementu TransactedBatchingBehavior, ponieważ żadna z operacji usługi nie miała właściwości TransactionScopeRequired o wartości „true” w atrybucie OperationBehavior. Nie można otworzyć hosta usługi. Upewnij się, że to wymaganie jest spełnione, jeśli chcesz używać tego zachowania.
TransactedBatchingBehavior 验证失败,因为没有任何服务操作在其 OperationBehavior 特性上将 TransactionScopeRequired 属性设置为 true。无法启动服务主机。如果希望使用此操作,请确保满足此要求。
Falha na validação de TransactedBatchingBehavior porque nenhuma das operações de serviço tinha a propriedade TransactionScopeRequired definida como true no respectivo atributo OperationBehavior. O host de serviço não pode ser iniciado. Verifique se o requisito foi atendido se quiser usar esse comportamento.
При проверке TransactedBatchingBehavior произошел сбой, так как ни у одной из операций службы свойство TransactionScopeRequired не имеет значение true для атрибута OperationBehavior. Запуск узла службы невозможен. Если использование этого поведения необходимо, следует обеспечить выполнение данного требования.
Error de validación de TransactedBatchingBehavior porque ninguna de las operaciones del servicio tenía la propiedad TransactionScopeRequired establecida en true en el atributo OperationBehavior. No se puede iniciar el host del servicio. Si desea usar este comportamiento, asegúrese de que se cumple este requisito.
TransactedBatchingBehavior-verifiering misslyckades eftersom inga av tjänståtgärderna hade egenskapen TransactionScopeRequired inställd på värdet True i OperationBehavior-attributet. Det går inte att starta tjänstvärden. Kontrollera att det här kravet uppfylls om du vill använda detta beteende.
Hiçbir hizmet işlemcisinin OperationBehavior özniteliğinin TransactionScopeRequired özelliği true olarak ayarlanmadığından TransactedBatchingBehavior doğrulanamadı. Hizmet ana makinesi başlatılamıyor. Bu davranışı kullanmak istiyorsanız, bu koşulun sağlandığından emin olun.
TransactedBatchingBehavior 驗證失敗,因為沒有服務作業的 OperationBehavior 屬性之 TransactionScopeRequired 屬性是設為 True。無法啟動服務主機。若要使用此行為,請確定符合此必要條件。
未为安全令牌计算派生密钥。
لم يتم حساب المفتاح المشتق من أجل رمز الأمان.
未为安全令牌计算派生密钥。
尚未計算安全性權杖的衍生金鑰。
Odvozený klíč nebyl vypočítán pro token zabezpečení.
Den afledte nøgle er ikke blevet beregnet for sikkerhedstokenet.
De afgeleide sleutel is niet berekend voor het beveiligingstoken.
Sallittua avainta ei ole laskettu suojaustunnussanomalle.
La clé dérivée n’a pas été calculée pour le jeton de sécurité.
Der abgeleitete Schlüssel wurde für das Sicherheitstoken nicht berechnet.
Το εξαγόμενο κλειδί δεν έχει υπολογιστεί για το διακριτικό ασφαλείας.
‏‏המפתח הנגזר לא חושב עבור אסימון האבטחה.
A származtatott kulcs nem lett kiszámítva a biztonsági jogkivonathoz.
La chiave derivata non è stata calcolata per il token di protezione.
派生キーがセキュリティ トークンについて計算されていません。
보안 토큰에 대해 파생 키가 계산되지 않았습니다.
Den avledede nøkkelen er ikke beregnet for sikkerhetstokenet.
Dla tokenu zabezpieczającego nie obliczono klucza pochodnego.
A chave derivada não foi calculada para o token de segurança.
No se calculó la clave derivada para el token de seguridad.
Den härledda nyckeln har inte beräknats för säkerhetstoken.
Türetilmiş anahtar değeri, güvenlik belirteci için hesaplanmadı.
尚未計算安全性權杖的衍生金鑰。
Производный ключ для данного маркера безопасности не вычислен.
Kanalen kan ikke sende flere meddelelser, da IsTerminating-handlingen <var>X</var> allerede er blevet kaldt.
Dit kanaal kan geen berichten meer verzenden omdat de bewerking IsTerminating <var>X</var> al is aangeroepen.
Tämä kanava ei voi lähettää lisää sanomia, koska IsTerminating-toimintoa <var>X</var> on jo kutsuttu.
Ce canal ne peut envoyer aucun message supplémentaire car l’opération IsTerminating « <var>X</var> » a été appelée.
Dieser Kanal kann keine weiteren Nachrichten mehr senden, weil der IsTerminating-Vorgang "<var>X</var>" bereits aufgerufen wurde.
Αυτό το κανάλι δεν μπορεί να στείλει άλλα μηνύματα, επειδή η λειτουργία IsTerminating '<var>X</var>' έχει ήδη κληθεί.
‏‏לערוץ זה אין אפשרות לשלוח הודעות נוספות כיוון שפעולת IsTerminating ‏'<var>X</var>' כבר נקראה.
Ez a csatorna nem képes több üzenetet küldeni, mert már sor került a(z) „<var>X</var>” nevű IsTerminating művelet hívására.
Il canale non è in grado di inviare altri messaggi perché l'operazione '<var>X</var>' IsTerminating è già stata chiamata.
IsTerminating 操作 '<var>X</var>' が既に呼び出されているため、このチャネルでこれ以上メッセージを送信することはできません。
IsTerminating 작업 '<var>X</var>'을(를) 이미 호출했으므로 이 채널은 추가 메시지를 보낼 수 없습니다.
Kanalen kan ikke sende flere meldinger fordi IsTerminating-operasjonen <var>X</var> allerede er kalt opp.
Dany kanał nie może wysłać więcej komunikatów, ponieważ operacja IsTerminating „<var>X</var>” już została wywołana.
Este canal não pode enviar mais mensagens porque a operação IsTerminating '<var>X</var>' já foi chamada.
По этому каналу больше нельзя отправлять сообщения, так как операция IsTerminating "<var>X</var>" уже была вызвана.
Este canal no puede enviar más mensajes porque ya se llamó a la operación IsTerminating '<var>X</var>'.
Den här kanalen kan inte skicka fler meddelanden eftersom IsTerminating-åtgärd <var>X</var> redan har anropats.
IsTerminating işlemi '<var>X</var>' zaten çağrıldığından, bu kanal daha fazla ileti gönderemez.
该通道无法发送更多消息,因为已调用 IsTerminating 操作“<var>X</var>”。
تعذّر على هذه القناة إرسال المزيد من الرسائل لأنه قد تم استدعاء عملية IsTerminating '<var>X</var>‎'‎.
该通道无法发送更多消息,因为已调用 IsTerminating 操作“<var>X</var>”。
由於已呼叫 IsTerminating 作業 '<var>X</var>',因此此通道無法再傳送訊息。
Tento kanál nemůže odeslat další zprávy, protože již byla volána operace IsTerminating <var>X</var>.
由於已呼叫 IsTerminating 作業 '<var>X</var>',因此此通道無法再傳送訊息。
تحتاج جلسة عمل الأمان إلى محلل لموز الأمان يقوم بتطبيق '<var>Interface type</var>'. محلل رموز الأمان '<var>X</var>' لا يطبّق '<var>Interface type</var>'.
安全会话需要实现“<var>Interface type</var>”的安全令牌解析程序。安全令牌解析程序“<var>X</var>”未实现“<var>Interface type</var>”。
安全性工作階段需要實作 '<var>Interface type</var>' 的安全性權杖解析程式。安全性權杖解析程式 '<var>X</var>' 未實作 '<var>Interface type</var>'。
Relace zabezpečení vyžaduje řešení tokenů zabezpečení, které implementuje <var>Interface type</var>. Řešení tokenů zabezpečení <var>X</var> neimplementuje <var>Interface type</var>.
Sikkerhedssessionen kræver en løsefunktion til sikkerhedstokens, der implementerer <var>Interface type</var>. Løsefunktionen <var>X</var> for sikkerhedstokenet implementerer ikke <var>Interface type</var>.
安全会话需要实现“<var>Interface type</var>”的安全令牌解析程序。安全令牌解析程序“<var>X</var>”未实现“<var>Interface type</var>”。
Voor de beveiligingssessie is een beveiligingstokenomzetter vereist die <var>Interface type</var> implementeert. De beveiligingstokenomzetter<var>X</var> implementeert geen <var>Interface type</var>.
Suojausistunto edellyttää, että suojaustunnussanoman selvitys toteuttaa kohteen <var>Interface type</var>. Suojaustunnussanoman selvitys<var>X</var> ei toteuta kohdetta <var>Interface type</var>.
La session de sécurité nécessite un programme de résolution de jeton de sécurité qui implémente « <var>Interface type</var> ». Le programme de résolution de jeton de sécurité « <var>X</var> » n’implémente pas « <var>Interface type</var> ».
Die Sicherheitssitzung erfordert eine Sicherheitstokenauflösung, die "<var>Interface type</var>" implementiert. Die Sicherheitstokenauflösung "<var>X</var>" implementiert "<var>Interface type</var>" nicht.
Η περίοδος λειτουργίας ασφαλείας απαιτεί μια επίλυση διακριτικού ασφαλείας που υλοποιεί '<var>Interface type</var>'. Η επίλυση του διακριτικού ασφαλείας '<var>X</var>' δεν υλοποιεί το '<var>Interface type</var>'.
‏‏הפעלת האבטחה דורשת פותרן אסימוני אבטחה שמיישם את '<var>Interface type</var>'. פותרן אסימוני האבטחה '<var>X</var>' אינו מיישם את '<var>Interface type</var>'.
A biztonsági munkamenetnek olyan biztonságijogkivonat-feloldóra van szüksége, amely implementálja a következőt: „<var>Interface type</var>”. A(z) „<var>Interface type</var>” implementálását nem hajtja végre a(z) „<var>X</var>” biztonságijogkivonat-feloldó.
La sessione di protezione richiede un resolver dei token di protezione che implementi '<var>Interface type</var>'. Il resolver dei token di protezione '<var>X</var>' non implementa '<var>Interface type</var>'.
セキュリティ セッションでは、'<var>Interface type</var>' を実装しているセキュリティ トークン リゾルバが必要です。セキュリティ トークン リゾルバ '<var>X</var>' は '<var>Interface type</var>' を実装していません。
보안 세션에서는 '<var>Interface type</var>'을(를) 구현하는 보안 토큰 확인자가 필요합니다. 보안 토큰 확인자 '<var>X</var>'이(가) '<var>Interface type</var>'을(를) 구현하지 않습니다.
Sikkerhetsøkten krever en sikkerhetstokenløsningsprogram som implementerer <var>Interface type</var>. Sikkerhetstokenløsningsprogrammet <var>X</var> implementeres ikke <var>Interface type</var>.
Sesja zabezpieczeń wymaga programu rozpoznawania tokenów zabezpieczeń, który implementuje element „<var>Interface type</var>”. Program rozpoznawania tokenów zabezpieczeń „<var>X</var>” nie implementuje elementu „<var>Interface type</var>”.
A sessão de segurança requer um resolvedor de token de segurança que implemente '<var>Interface type</var>'. O resolvedor de token de segurança '<var>X</var>' não implementa '<var>Interface type</var>'.
Сеансу безопасности требуется распознаватель маркера безопасности, реализующий "<var>Interface type</var>". Распознаватель маркера безопасности "<var>X</var>" не реализует "<var>Interface type</var>".
La sesión de seguridad requiere una resolución de tokens de seguridad que implemente '<var>Interface type</var>'. La resolución de tokens de seguridad '<var>X</var>' no implementa '<var>Interface type</var>'.
Säkerhetssessionen kräver en säkerhetstokenlösare som implementerar <var>Interface type</var>. Säkerhetstokenlösare <var>X</var> implementerare inte <var>Interface type</var>.
Güvenlik oturumu için '<var>Interface type</var>' uygulayan bir güvenlik belirteç çözümleyicisi gerekli. '<var>X</var>' güvenlik belirteci çözümleyicisi '<var>Interface type</var>' uygulamaz.
安全性工作階段需要實作 '<var>Interface type</var>' 的安全性權杖解析程式。安全性權杖解析程式 '<var>X</var>' 未實作 '<var>Interface type</var>'。
Odkaz zásad byl ignorován, protože zásady s identifikátorem <var>X</var> nebyly nalezeny.
En politikreference blev ignoreret, da politikken med id'et <var>X</var> ikke blev fundet.
Een beleidsverwijzing is genegeerd omdat het beleid met id <var>X</var> niet is gevonden.
Käytäntöviittaus ohitettiin, koska käytäntöä, jonka tunnus on <var>X</var>, ei löytynyt.
Une référence de stratégie a été ignorée parce que la stratégie portant l’ID « <var>X</var> » est introuvable.
Ein Richtlinienverweis wurde ignoriert, da die Richtlinie mit der ID "<var>X</var>" nicht gefunden wurde.
Η αναφορά πολιτικής αγνοήθηκε, επειδή δεν ήταν δυνατή η εύρεση της πολιτικής με αναγνωριστικό '<var>X</var>'.
‏‏המערכת התעלמה מהפניה למדיניות כיוון שלא היתה אפשרות למצוא את המדיניות עם המזהה '<var>X</var>'.
Egy házirend-hivatkozás figyelmen kívül lett hagyva, mert a(z) „<var>X</var>” azonosítójú házirend nem volt megtalálható.
Un riferimento criteri è stato ignorato perché il criterio con ID '<var>X</var>' non è stato trovato.
ID '<var>X</var>' を持つポリシーが見つからないため、ポリシーの参照は無視されました。
ID '<var>X</var>'의 정책이 없으므로 정책 참조가 무시되었습니다.
En policyreferanse ble ignorert fordi policyen med IDen <var>X</var> ikke ble funnet.
Zignorowano odwołanie do zasad, ponieważ nie można odnaleźć zasad o identyfikatorze „<var>X</var>”.
Uma referência de diretiva foi ignorada porque a diretiva com ID '<var>X</var>' não foi encontrada.
Ссылка на политику была проигнорирована, так как не удалось найти политику с идентификатором "<var>X</var>".
Se omitió una referencia de directiva porque no se encontró la directiva con el id. '<var>X</var>'.
En principreferens ignorerades eftersom det inte gick att hitta principen med id <var>X</var>.
'<var>X</var>' kimlikli ilke bulunamadığından ilke başvurusu yok sayıldı.
由于找不到 ID 为“<var>X</var>”的策略,策略引用被忽略。
تم تجاهل مرجع نهج بسبب تعذّر العثور على النهج الذي يتضمّن المعرّف '<var>X</var>'.
由于找不到 ID 为“<var>X</var>”的策略,策略引用被忽略。
找不到識別碼為 '<var>X</var>' 的原則,已忽略原則參照。
找不到識別碼為 '<var>X</var>' 的原則,已忽略原則參照。
تعذّر الإصغاء على التوجيه '<var>X</var>': <var>Y</var>
无法侦听管道“<var>X</var>”: <var>Y</var>
無法在管道 '<var>X</var>' 上接聽: <var>Y</var>
Nelze naslouchat kanálu <var>X</var>: <var>Y</var>
Der kan ikke lyttes på pipen <var>X</var>: <var>Y</var>
Kan niet luisteren op pipe <var>X</var>: <var>Y</var>
Ei voi kuunnella putkea <var>X</var>: <var>Y</var>
Impossible d’écouter sur le canal « <var>X</var> » : <var>Y</var>
Die Pipe "<var>X</var>" kann nicht abgehört werden: <var>Y</var>
Δεν είναι δυνατή η ακρόαση στη διοχέτευση '<var>X</var>': <var>Y</var>
‏‏אין אפשרות להאזין ברכיב pipe ‏'<var>X</var>': ‏<var>Y</var>
A(z) „<var>X</var>” csövön nem lehet figyelni: <var>Y</var>
Impossibile ascoltare sulla pipe '<var>X</var>': <var>Y</var>
パイプ '<var>X</var>' でリッスンできません。<var>Y</var>
파이프 '<var>X</var>'에서 수신 대기할 수 없습니다. <var>Y</var>
Kan ikke lytte på datakanalen <var>X</var>: <var>Y</var>
Nie można nasłuchiwać potoku „<var>X</var>”: <var>Y</var>
Não é possível escutar no pipe '<var>X</var>': <var>Y</var>
Не удается прослушать канал "<var>X</var>": <var>Y</var>
No se puede escuchar en la canalización '<var>X</var>': <var>Y</var>
Det går inte att lyssna till pipe <var>X</var>. <var>Y</var>
Kanal dinlenemiyor '<var>X</var>': <var>Y</var>
无法侦听管道“<var>X</var>”: <var>Y</var>
無法在管道 '<var>X</var>' 上接聽: <var>Y</var>
مسار توثيق غير صالح. لا يوجد توثيق مسجّل مع مسار التكوين '<var>X</var>'.
绑定路径无效。没有使用配置路径“<var>X</var>”注册的绑定。
繫結路徑無效。沒有以組態路徑 '<var>X</var>' 登錄的繫結。
Cesta vazby je neplatná. Neexistuje vazba registrovaná s konfigurační cestou <var>X</var>.
Bindingsstien er ugyldig. Der er ikke registreret nogen binding med konfigurationsstien <var>X</var>.
Ongeldig binding-pad. Er is geen binding geregistreerd met het configuratiepad <var>X</var>.
Virheellinen sidontapolku. Määrityspolkuun <var>X</var> ei ole rekisteröity sidontaa.
Chemin d’accès de liaison non valide. Il n’existe pas de liaison inscrite avec le chemin d’accès de configuration « <var>X</var> ».
Ungültiger Bindungspfad. Für den Konfigurationspfad "<var>X</var>" ist keine Bindung registriert.
Μη έγκυρη διαδρομή σύνδεσης. Δεν υπάρχει σύνδεση καταχωρημένη με τη διαδρομή ομάδας παραμέτρων '<var>X</var>'.
‏‏נתיב איגוד לא חוקי. אין איגוד הרשום עם נתיב התצורה '<var>X</var>'.
Érvénytelen kötési útvonal. Nincs kötés regisztrálva a(z) „<var>X</var>” konfigurációs útvonallal.
Percorso binding non valido. Nessun binding registrato con il percorso di configurazione '<var>X</var>'.
無効なバインド パスです。構成パス '<var>X</var>' に登録されたバインドがありません。
바인딩 경로가 잘못되었습니다. 구성 경로 '<var>X</var>'에 등록된 바인딩이 없습니다.
Ugyldig bindingsbane. Det finnes ikke noen binding registrert på konfigurasjonsbanen <var>X</var>.
Niepoprawna ścieżka wiązania. Nie istnieje wiązanie zarejestrowane ze ścieżką konfiguracji „<var>X</var>”.
Caminho de ligação inválido. Não há uma ligação registrada com o caminho de configuração '<var>X</var>'.
Недопустимый путь привязки. Нет зарегистрированной привязки, для которой указан путь настройки "<var>X</var>".
Ruta de acceso de enlace no válida. No hay ningún enlace registrado con la ruta de acceso de configuración '<var>X</var>'.
Ogiltig bindningssökväg. Det finns inte någon bindning registrerad för den konfigurerade sökvägen <var>X</var>.
Geçersiz bağlama yolu. '<var>X</var>' yapılandırma yoluyla kaydı yapılan herhangi bir bağlama yok.
绑定路径无效。没有使用配置路径“<var>X</var>”注册的绑定。
繫結路徑無效。沒有以組態路徑 '<var>X</var>' 登錄的繫結。
用于创建可靠会话的请求中包含 wsrm:UsesSequenceSTR 头,但未包含 wsse:SecurityTokenReference。这违反了 WS-ReliableMessaging 协议。无法创建该会话。
建立可靠工作階段的要求具有 wsrm:UsesSequenceSTR 標頭,但並未包含 wsse:SecurityTokenReference。這違反 WS-ReliableMessaging 通訊協定。無法建立工作階段。
Požadavek na vytvoření stabilní relace nese záhlaví wsrm:UsesSequenceSTR, ale neobsahuje prvek wsse:SecurityTokenReference. To je narušení protokolu WS-ReliableMessaging. Relaci nelze vytvořit.
Anmodningen om at oprette en pålidelig session indeholder headeren wsrm:UsesSequenceSTR, men indeholder ikke wsse:SecurityTokenReference. Dette er en overtrædelse af protokollen WS-ReliableMessaging. Sessionen kunne ikke oprettes.
De aanvraag om een betrouwbare sessie te maken, draagt een wsrm:UsesSequenceSTR-kop, maar bevat niet wsse:SecurityTokenReference. Dit is een schending van het protocol WS-ReliableMessaging. De sessie kan niet worden gemaakt.
Pyyntö luoda luotettava istunto sisältää wsrm:UsesSequenceSTR-otsikon, mutta ei wsse:SecurityTokenReference-kohdetta. Tämä on vastoin WS-ReliableMessaging-protokollaa. Istuntoa ei voitu luoda.
La demande de création d’une session fiable comporte un en-tête wsrm:UsesSequenceSTR mais ne contient pas l’élément wsse:SecurityTokenReference. Il s’agit d’une violation du protocole WS-ReliableMessaging. La session n’a pas pu être créée.
Die Anforderung zum Erstellen einer zuverlässigen Sitzung hat einen wsrm:UsesSequenceSTR-Header, enthält aber keine wsse:SecurityTokenReference. Dies ist eine WS-ReliableMessaging-Protokollverletzung. Die Sitzung konnte nicht erstellt werden.
Η αίτηση για τη δημιουργία αξιόπιστης περιόδου λειτουργίας περιέχει μια κεφαλίδα wsrm:UsesSequenceSTR, αλλά δεν περιέχει wsse:SecurityTokenReference. Αυτό αποτελεί παραβίαση του πρωτοκόλλου WS-ReliableMessaging. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της περιόδου λειτουργίας.
הבקשה ליצור הפעלה מהימנה נושאת כותרת wsrm:UsesSequenceSTR, אך אינה מכילה את ה- wsse:SecurityTokenReference. זוהי הפרה של פרוטוקול WS-ReliableMessaging. לא היתה אפשרות ליצור הפעלה זו.
A megbízható munkamenet létrehozására vonatkozó kérelem rendelkezik wsrm:UsesSequenceSTR fejléccel tartalmaz, de nem tartalmaz wsse:SecurityTokenReference hivatkozást. Ez a WS-ReliableMessaging protokoll megsértése. A munkamenet nem hozható létre.
La richiesta di creazione di una sessione affidabile contiene un'intestazione wsrm:UsesSequenceSTR, ma non contiene wsse:SecurityTokenReference. Ciò costituisce una violazione del protocollo WS-ReliableMessaging. Impossibile creare una sessione.
信頼できるセッションを作成するための要求に wsrm:UsesSequenceSTR ヘッダーがありますが、wsse:SecurityTokenReference が含まれていません。これは WS-ReliableMessaging のプロトコル違反です。セッションを作成できませんでした。
신뢰할 수 있는 세션을 만들라는 요청에 wsrm:UsesSequenceSTR 헤더가 있지만 wsse:SecurityTokenReference가 없습니다. 이것은 WS-ReliableMessaging 프로토콜 위반입니다. 세션을 만들 수 없습니다.
Forespørselen om å opprette en pålitelig økt inneholder et wsrm:UsesSequenceSTR-hode, men inneholder ikke wsse:SecurityTokenReference. Dette er brudd på WS-ReliableMessaging-protokollen. Økten kan ikke opprettes.
Żądanie utworzenia niezawodnej sesji zawiera nagłówek wsrm:UsesSequenceSTR, ale nie zawiera wartości wsse:SecurityTokenReference. Stanowi to naruszenie protokołu WS-ReliableMessaging. Nie można utworzyć sesji.
A solicitação para criar uma sessão confiável possui um cabeçalho wsrm:UsesSequenceSTR, mas não contém o wsse:SecurityTokenReference. Trata-se de uma violação do protocolo WS-ReliableMessaging. Não foi possível criar a sessão.
Запрос на создание надежного сеанса несет заголовок wsrm:UsesSequenceSTR, но не содержит wsse:SecurityTokenReference. Это является нарушением протокола WS-ReliableMessaging. Сеанс не может быть создан.
يحمل طلب إنشاء جلسة موثوق بها رأس wsrm:UsesSequenceSTR، لكن لا يحتوي على wsse:SecurityTokenReference. هذا انتهاك لبروتوكول a WS-ReliableMessaging. لا يمكن إنشاء الجلسة.
用于创建可靠会话的请求中包含 wsrm:UsesSequenceSTR 头,但未包含 wsse:SecurityTokenReference。这违反了 WS-ReliableMessaging 协议。无法创建该会话。
La solicitud para crear una sesión confiable lleva un encabezado wsrm:UsesSequenceSTR, pero no contiene el elemento wsse:SecurityTokenReference. Esta es una infracción del protocolo WS-ReliableMessaging. La sesión no se pudo crear.
Begäran att skapa en tillförlitlig session innehåller ett wsrm:UsesSequenceSTR-huvud, men saknar wsse:SecurityTokenReference. Detta är ett brott mot WS-ReliableMessaging-protokollet. Det gick inte att skapa sessionen.
Güvenilir bir oturum oluşturma isteği wsrm:UsesSequenceSTR üstbilgisine sahip ancak bir wsse:SecurityTokenReference içermiyor. Bu, WS-ReliableMessaging protokolünün ihlalidir. Oturum oluşturulamadı.
建立可靠工作階段的要求具有 wsrm:UsesSequenceSTR 標頭,但並未包含 wsse:SecurityTokenReference。這違反 WS-ReliableMessaging 通訊協定。無法建立工作階段。
See catalog page for all messages.