The service
Messages on page
Kaksisuuntaisten takaisinkutsujen lähetysesiintymää ei voi aktivoida - esiintymä täytyy antaa.
L’instance de distribution des rappels duplex ne peut pas être activée : vous devez fournir une instance.
Die Verteilinstanz für Duplexrückrufe kann nicht aktiviert werden – es muss eine Instanz angegeben werden.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της παρουσίας αποστολής για τις αμφίδρομες επιστροφές - πρέπει να παράσχετε μια παρουσία.
‏‏אין אפשרות להפעיל את מופע השיגור עבור החזרות קריאה דו-סטריות - עליך לספק מופע.
A kétirányú visszahívások indítási példánya nem aktiválható – biztosítania kell egy példányt.
Impossibile attivare l'istanza di invio per i callback duplex. Specificare un'istanza.
二重コールバックのディスパッチ インスタンスをアクティブにできません。インスタンスを指定する必要があります。
이중 콜백에 대한 발송 인스턴스를 활성화할 수 없습니다. 인스턴스를 제공해야 합니다.
Sendeforekomsten for duplekstilbakeringinger kan ikke aktiveres - du må angi en forekomst.
Nie można aktywować wystąpienia wysyłania dla dupleksowego wywołania zwrotnego. Należy zapewnić wystąpienie.
A instância de distribuição para retornos de chamada duplex não pode ser ativada - você deve fornecer uma instância.
Не удается активировать отправку экземпляра для дуплексных обратных вызовов. Необходимо предоставить экземпляр.
No se puede activar la instancia de distribución para las devoluciones de llamada dúplex. Debe proporcionar una instancia.
Sändningsinstansen för duplex-motanrop kan inte aktiveras - du måste tillhandahålla en instans.
Çift yönlü geri aramalar için dağıtım örneği etkinleştirilemez, bir örnek sağlamalısınız.
تعذّر تنشيط مثيل الإرسال لعمليات الاستدعاء المزدوجة - عليك توفير مثيل.
无法激活双工回调的调度实例 - 必须提供一个实例。
無法啟動雙工回呼的分派例項 - 必須提供一個例項。
Instanci odeslání pro duplexní zpětná volání nelze aktivovat - je nutné zadat instanci.
Afsendelsesforekomsten for duplex-tilbagekald kan ikke aktiveres. Der skal angives en forekomst.
Het verzendexemplaar voor duplex-retouraanroepen kan niet worden geactiveerd. U moet een exemplaar opgeven.
无法激活双工回调的调度实例 - 必须提供一个实例。
無法啟動雙工回呼的分派例項 - 必須提供一個例項。
تم رفض رسالة Poison.
病毒消息已被拒绝。
已拒絕有害訊息。
Poškozená zpráva byla odmítnuta.
Den meddelelse, der ikke kan behandles, blev afvist.
Verontreinigd bericht is geweigerd.
Poison-sanoma hylättiin.
Message empoisonné refusé.
Die beschädigte Nachricht wurde abgelehnt.
Το μήνυμα poison απορρίφθηκε.
‏‏הודעת Poison נדחתה.
Elhalt üzenet visszautasítva.
Messaggio non elaborabile rifiutato.
有害なメッセージは拒否されました。
포이즌 메시지가 거부되었습니다.
Giftmeldingen ble avvist.
Trująca wiadomość została odrzucona.
Mensagem de inviabilização recusada.
Поврежденное сообщение отклонено.
Se rechazó un mensaje dudoso.
Skadligt meddelande avvisades.
Zarar iletisi reddedildi.
病毒消息已被拒绝。
已拒絕有害訊息。
تمثيل ثنائي غير صالح لشهادة X.509.
X.509 证书的无效二进制表示。
無效的 X.509 憑證二進位表示法。
Binární reprezentace certifikátu X.509 je neplatná.
Den binære repræsentation af et X.509-certifikat er ikke gyldigt.
Ongeldige binaire weergave van een X.509-certificaat.
Virheellinen X.509-varmenteen binaariesitys.
Représentation binaire non valide d’un certificat X.509.
Ungültige binäre Darstellung eines X.509-Zertifikats.
Μη έγκυρη δυαδική αναπαράσταση ενός πιστοποιητικού X.509.
‏‏ייצוג בינארי לא חוקי של אישור X.509.
Egy X.509 tanúsítvány érvénytelen bináris megjelenítése.
Rappresentazione binaria non valida di un certificato X.509.
X.509 証明書の無効なバイナリ表記です。
X.509 인증서의 잘못된 이진 표시입니다.
Ugyldig binær representasjon av et X.509-sertifikat.
Nieprawidłowa reprezentacja binarna certyfikatu X.509.
Representação binária inválida de um certificado X.509.
Недопустимое двоичное представление сертификата X.509.
Representación binaria no válida de un certificado X.509.
Ogiltig binär återgivning av ett X.509-certifikat.
X.509 sertifikasının geçersiz ikili gösterimi.
X.509 证书的无效二进制表示。
無效的 X.509 憑證二進位表示法。
لم يتم تحديد عنصر توثيق الأمان لأمان التعريف على '<var>X</var>'.
“<var>X</var>”中未指定引导安全性的安全性绑定元素。
'<var>X</var>' 上未指定啟動安裝安全性之安全性繫結項目。
Element vazby zabezpečení pro zabezpečení samozavádění nebyl v <var>X</var> určen.
Sikkerhedsbindingselementet for bootstrapsikkerhed blev ikke angivet for <var>X</var>.
Het beveiligingsbindingselement voor zelfstartbeveiliging is niet opgegeven op <var>X</var>.
Käynnistyssuojauksen suojaussidontaelementtiä ei määritetty kohteessa <var>X</var>.
L’élément de liaison de sécurité pour la sécurité du démarrage n’a pas été spécifié sur « <var>X</var> ».
Das Sicherheitsbindungselement für die Bootstrapsicherheit wurde auf "<var>X</var>" nicht angegeben.
Δεν ορίστηκε στο '<var>X</var>' το στοιχείο σύνδεσης ασφαλείας για την ασφάλεια της διαδικασίας εκκίνησης.
‏‏רכיב איגוד האבטחה עבור אבטחת אתחול לא צוין ב- '<var>X</var>'.
L'elemento binding di protezione per la protezione bootstrap non è stato specificato su '<var>X</var>'.
ブートストラップ セキュリティのセキュリティ バインド要素が '<var>X</var>' で指定されませんでした。
부트스트랩 보안을 위한 보안 바인딩 요소가 '<var>X</var>'에 지정되지 않았습니다.
Sikkerhetsbindingselementet for oppstartsprogramsikkerhet er ikke angitt på <var>X</var>.
O elemento de ligação de segurança para segurança de inicialização não foi especificado em '<var>X</var>'.
Элемент привязки безопасности для безопасности загрузки не указан в "<var>X</var>".
No se especificó el elemento de enlace de seguridad para la seguridad de inicio en '<var>X</var>'.
Säkerhetsbindningselementet för bootstrap-säkerhet har inte angetts i <var>X</var>.
Önyükleme güvenliği için güvenlik bağlama öğesi '<var>X</var>' üstünde belirtilmedi.
A bootstrap biztonság biztonságkötési eleme nincs megadva a következőnél: „<var>X</var>”.
Element wiązania zabezpieczeń dla zabezpieczeń ładowania początkowego nie został określony w „<var>X</var>”.
“<var>X</var>”中未指定引导安全性的安全性绑定元素。
'<var>X</var>' 上未指定啟動安裝安全性之安全性繫結項目。
نجاح تكرار توجيه مسمى.
已成功复制命名管道。
已順利複製具名管道。
Pojmenovaný kanál byl úspěšně duplikován.
En navngivet pipe blev dubleret.
Een benoemde pijp is gedupliceerd.
Nimetty kanava kopioitiin.
Un canal nommé a été correctement dupliqué.
Eine Named Pipe wurde erfolgreich dupliziert.
Η αντιγραφή της επώνυμης διοχέτευσης αντιγράφηκε με επιτυχία.
‏‏רכיב named pipe שוכפל בהצלחה.
A nevesített cső sikeresen megkettőzve.
Una named pipe è stata duplicata.
名前付きパイプが正常に複製されました。
명명된 파이프가 복제되었습니다.
En navngitt datakanal ble duplisert.
Nazwany potok został zduplikowany pomyślnie.
Um pipe nomeado foi duplicado com êxito.
Именованный канал успешно продублирован.
Se duplicó correctamente una canalización con nombre.
En namngiven pipe har duplicerats.
Adlandırılan bir kanal başarıyla çoğaltıldı.
已成功复制命名管道。
已順利複製具名管道。
نجاح تكرار مأخذ.
已成功复制套接字。
已順利複製通訊端。
Soket byl úspěšně duplikován.
En socket blev dubleret.
Een socket is gedupliceerd.
Vastake kopioitiin.
Un socket a été correctement dupliqué.
Ein Socket wurde erfolgreich dupliziert.
Η αντιγραφή μιας υποδοχής αντιγράφηκε με επιτυχία.
‏‏Socket שוכפל בהצלחה.
A szoftvercsatorna kettőzése sikeres.
Un socket è stato duplicato.
ソケットが正常に複製されました。
소켓이 복제되었습니다.
En socket ble duplisert.
Gniazdo zostało zduplikowane pomyślnie.
Um soquete foi duplicado com êxito.
Сокет успешно продублирован.
Se duplicó correctamente un socket.
En socket har duplicerats.
Yuva başarıyla çoğaltıldı.
已成功复制套接字。
已順利複製通訊端。
تم العثور على أكثر من إصدار من تأكيد <var>X</var>. تعذر إنشاء ReliableSessionBindingElement.
发现多个版本的 <var>X</var> 断言。无法创建 ReliableSessionBindingElement。
發現多個版本的 <var>X</var> 判斷提示。無法建立 ReliableSessionBindingElement。
Byla nalezena více než jedna verze vyhodnocení výrazu <var>X</var>. Nebylo možné vytvořit prvek ReliableSessionBindingElement.
Der blev fundet flere versioner af antagelsen <var>X</var>. ReliableSessionBindingElement kunne ikke oprettes.
Meer dan een versie van de verklaring <var>X</var> gevonden. De ReliableSessionBindingElement kan niet worden gemaakt.
Löytyi useampi kuin yksi versio vahvistuksesta <var>X</var>. ReliableSessionBindingElement-kohdetta ei voitu luoda.
Plusieurs versions de l’assertion <var>X</var> ont été trouvées. L’élément ReliableSessionBindingElement n’a pas pu être créé.
Es wurde mehr als eine Version der <var>X</var>-Assertion gefunden. Das ReliableSessionBindingElement konnte nicht erstellt werden.
Βρέθηκαν περισσότερες από μία εκδόσεις της διεκδίκησης <var>X</var>. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του ReliableSessionBindingElement.
נמצאה יותר מגירסה אחת של הטענה <var>X</var>. לא היתה אפשרות ליצור את ReliableSessionBindingElement.
A(z) <var>X</var> állítás több verzióban található meg. A ReliableSessionBindingElement nem hozható létre.
Trovate più versioni dell'asserzione <var>X</var>. Impossibile creare ReliableSessionBindingElement.
<var>X</var> アサーションに複数のバージョンが見つかりました。ReliableSessionBindingElement を作成できませんでした。
둘 이상의 <var>X</var> 어설션 버전이 있습니다. ReliableSessionBindingElement를 만들 수 없습니다.
Fant flere versjoner av <var>X</var>-deklarasjonen. Kunne ikke opprette ReliableSessionBindingElement.
Odnaleziono kilka wersji potwierdzenia <var>X</var>. Nie można utworzyć obiektu ReliableSessionBindingElement.
Mais de uma versão da declaração de <var>X</var> foi encontrada. Não foi possível criar o ReliableSessionBindingElement.
Найдено несколько версий утверждения <var>X</var>. Элемент ReliableSessionBindingElement не может быть создан.
Se encontró más de una versión de la aserción <var>X</var>. No se pudo crear ReliableSessionBindingElement.
Fler än en version av kontrollen <var>X</var> hittades. Det gick inte att skapa ReliableSessionBindingElement.
<var>X</var> onay işleminin birden fazla sürümü bulundu. ReliableSessionBindingElement oluşturulamadı.
发现多个版本的 <var>X</var> 断言。无法创建 ReliableSessionBindingElement。
發現多個版本的 <var>X</var> 判斷提示。無法建立 ReliableSessionBindingElement。
De service met de naam <var>X</var> kan niet worden gemaakt omdat de toepassing geen toestemming heeft het type te maken: zowel het type als de standaardconstructor (zonder parameters) moeten openbaar zijn.
Palvelua <var>X</var> ei voitu muodostaa, koska sovelluksella ei ole oikeutta muodostaa tyyppiä: sekä tyypin että sen parametrittoman konstruktorin on oltava julkinen.
Le service avec le nom « <var>X</var> » n’a pas pu être construit car l’application n’a pas l’autorisation de construire le type : le type et son constructeur sans paramètre par défaut doivent être publics.
Der Dienst mit dem Namen "<var>X</var>" konnte nicht konstruiert werden, weil die Anwendung nicht zum Konstruieren des Typs berechtigt ist: Sowohl der Typ als auch dessen parameterloser Konstruktor müssen öffentlich sein.
Δεν ήταν δυνατή η κατασκευή της υπηρεσίας με όνομα '<var>X</var>' διότι η εφαρμογή δεν διαθέτει δικαιώματα κατασκευής για αυτόν τον τύπο: ο τύπος και η προεπιλεγμένη κατασκευή χωρίς παραμέτρους, πρέπει να είναι δημόσιοι.
לא היתה אפשרות לבנות את השירות בשם '<var>X</var>', מאחר שאין ליישום הרשאה לבניית הסוג: הן הסוג והן בנאי ברירת המחדל ללא הפרמטרים שלו חייבים להיות ציבוריים.
A(z) „<var>X</var>” nevű szolgáltatás nem hozható létre, mert az alkalmazás nem rendelkezik engedéllyel a típus létrehozásához: a típusnak és az alapértelmezett, paraméter nélküli konstruktornak is nyilvánosnak kell lennie.
Impossibile costruire il servizio con nome '<var>X</var>' perché l'applicazione non dispone dell'autorizzazione per costruire il tipo: il tipo e il relativo costruttore senza parametri devono essere pubblici.
アプリケーションに型を構築するためのアクセス許可がないため、サービス '<var>X</var>' を構築できませんでした。型およびその既定のパラメータなしのコンストラクタが、いずれもパブリックである必要があります。
응용 프로그램에 형식을 구성하는 권한이 없으므로 이름이 '<var>X</var>'인 서비스를 구성하지 못했습니다. 매개 변수가 없는 기본 생성자와 형식이 모두 public이어야 합니다.
Tjenesten med navnet <var>X</var> kunne ikke lages fordi programmet ikke har tillatelse til å lage typen: både typen og den parameterløse konstruktøren som er standard, må være felles.
Nie można skonstruować usługi o nazwie „<var>X</var>”, ponieważ aplikacja nie ma uprawnienia do konstruowania typu: zarówno typ, jak i jego domyślny konstruktor bez parametrów muszą być publiczne.
Não foi possível construir o serviço com nome '<var>X</var>', porque o aplicativo não tem permissão para construir o tipo: o Tipo e o respectivo construtor sem parâmetros padrão devem ser públicos.
Служба с именем "<var>X</var>" не может быть построена, поскольку у приложения отсутствует разрешение на построение этого типа: и тип, и его используемый по умолчанию конструктор без параметров должны быть общедоступными.
El servicio cuyo nombre es '<var>X</var>' no se pudo construir porque la aplicación no tiene permiso para construir el tipo: tanto el tipo como su constructor predeterminado sin parámetros deben ser públicos.
Det går inte att konstruera tjänsten med namnet <var>X</var> eftersom programmet saknar behörighet att konstruera typen. Både typen och dess parameterfria standardkonstruktor måste vara offentliga.
Uygulamanın, türü oluşturma izni olmadığından '<var>X</var>' adlı hizmet oluşturulamadı: hem Türün hem de parametresiz oluşturucusunun ortak olması gerekir.
تعذر إنشاء الخدمة '<var>X</var>' لأن التطبيق ليس لديه إذن لإنشاء النوع: يجب أن يكون كل من Type والمنشئ الذي لا يستند إلى معلمات الخاص به عامًا.
无法构造名称为“<var>X</var>”的服务,因为应用程序无权构造该类型: 该类型及其默认的无参数构造函数都必须是公共的。
無法建構名稱為 '<var>X</var>' 的服務,因為應用程式沒有權限可建構該類型: 類型與其預設無參數建構函式都必須是公用的。
Služba s názvem <var>X</var> nemohla být vytvořena, protože aplikace nemá oprávnění vytvořit tento typ: typ i jeho výchozí konstruktor bez parametrů musejí být veřejné.
Tjenesten med navnet '<var>X</var>' kunne ikke konstrueres, da programmet ikke har tilladelse til at konstruere denne type. Både typen og den tilhørende konstruktør uden parametre skal være offentlige.
无法构造名称为“<var>X</var>”的服务,因为应用程序无权构造该类型: 该类型及其默认的无参数构造函数都必须是公共的。
無法建構名稱為 '<var>X</var>' 的服務,因為應用程式沒有權限可建構該類型: 類型與其預設無參數建構函式都必須是公用的。
Etuliitteen <var>X</var> korvausta ei sallita.
Remplacement du préfixe « <var>X</var> » non autorisé.
Das Überschreiben von Präfix "<var>X</var>" ist unzulässig.
Δεν επιτρέπεται η παράκαμψη του προθέματος '<var>X</var>'.
‏‏אין אפשרות להחליף קידומת '<var>X</var>'.
A(z) „<var>X</var>” előtag felülírása nem engedélyezett.
Non è consentito sovrascrivere il prefisso '<var>X</var>'.
プレフィックス '<var>X</var>' を上書きすることはできません。
'<var>X</var>' 접두사를 다시 정의할 수 없습니다.
Nie można zastąpić prefiksu „<var>X</var>”.
Não é permitido substituir o prefixo '<var>X</var>'.
Перезаписывать префикс "<var>X</var>" не разрешается.
No se permite invalidar el prefijo '<var>X</var>'.
Det är inte tillåtet att åsidosätta prefix <var>X</var>.
'<var>X</var>' ön ekinin geçersiz kılınmasına izin verilmez.
من غير المسموح إبطال بادئة '<var>X</var>'.
不允许重写前缀“<var>X</var>”。
不允許覆寫前置詞 '<var>X</var>'。
Není povoleno přepsání předpony <var>X</var>.
Det er ikke tilladt at tilsidesætte præfikset <var>X</var>.
Negeren van voorvoegsel <var>X</var> is niet toegestaan.
Det er ikke tillatt å overstyre prefikset <var>X</var>.
不允许重写前缀“<var>X</var>”。
不允許覆寫前置詞 '<var>X</var>'。
أرسلت نقطة النهاية البعيدة استجابات غير متناسقة لطلب إنشاء التسلسل نفسه. معرفات التسلسل غير متطابقة.
远程终结点发送了创建相同序列的不一致响应。序列标识符不相同。
遠端端點對相同的建立順序要求傳送不一致的回應。順序識別項不一致。
Vzdálený koncový bod odeslal nekonzistentní odpovědi na stejný požadavek na vytvoření sekvence. Identifikátory sekvence nejsou stejné.
Fjernslutpunktet sendte inkonsistente svar til samme anmodning om oprettelsesniveau. Sekvens-id'er er ikke identiske.
Het externe eindpunt heeft inconsistente antwoorden verzonden op dezelfde aanvraag voor het maken van een reeks. De reeks-id's zijn niet identiek.
Etäpäätepiste lähetti epäyhtenäisiä vastauksia samaan sekvenssinluontipyyntöön. Sekvenssin tunnisteet eivät vastaa toisiaan.
Le point de terminaison distant a envoyé des réponses incohérentes à la même demande de création de séquence. Les identificateurs de séquence ne sont pas identiques.
Der Remoteendpunkt hat inkonsistente Antworten für die gleiche Sequenzerstellungsanforderung gesendet. Die Sequenzbezeichner sind nicht identisch.
Το απομακρυσμένο σημείο κατάληξης απέστειλε ασυνεπείς αποκρίσεις στην ίδια αίτηση ακολουθίας δημιουργίας. Τα αναγνωριστικά ακολουθίας δεν είναι πανομοιότυπα.
‏‏נקודת הקצה המרוחקת שלחה תגובות לא עקביות לאותה בקשה ליצירת רצף. מזהי הרצף אינם זהים.
A távoli végpont ellentmondó válaszokat küldött ugyanazon sorozat-létrehozási kérésre. A sorozatazonosítók nem egyeznek.
L'endpoint remoto ha inviato richieste incoerenti alla stessa richiesta di creazione di sequenza. Gli identificatori di sequenza non sono identici.
リモート エンドポイントは、同じシーケンス作成要求に対して矛盾する応答を送信しました。シーケンス ID が同じではありません。
원격 끝점이 같은 시퀀스 만들기 요청에 대해 일관되지 않은 응답을 보냈습니다. 시퀀스 식별자가 같지 않습니다.
Det eksterne endepunktet sendte inkonsistente svar til samme forespørsel om å opprette sekvens. Sekvensidentifikatorene er ikke identiske.
Zdalny punkt końcowy wysłał niezgodne odpowiedzi na to samo żądanie utworzenia sekwencji. Identyfikatory sekwencji nie są identyczne.
O ponto de extremidade remoto enviou respostas inconsistentes à mesma solicitação de criação de seqüência. Os identificadores de seqüência não são idênticos.
Удаленная сторона отправила несовместимые ответы на один и тот же запрос создания последовательности. Идентификаторы последовательности не совпадают.
El extremo remoto envió respuestas incoherentes a la misma solicitud de creación de secuencia. Los identificadores de secuencia no son idénticos.
Fjärrslutpunkten skickade inkonsekventa svar på samma begäran om sekvensgenerering. Sekvens-id:n är inte identiska.
Uzak bitiş noktası aynı sıra oluşturma isteğine tutarsız yanıtlar gönderdi. Sıra tanımlayıcıları özdeş değil.
远程终结点发送了创建相同序列的不一致响应。序列标识符不相同。
遠端端點對相同的建立順序要求傳送不一致的回應。順序識別項不一致。
See catalog page for all messages.