The service
Messages on page
Relace zabezpečení klienta odeslala zprávu Zavřít.
Klientsikkerhedssessionen sendte en lukkemeddelelse.
Er is een afsluitbericht verzonden door de clientbeveiligingssessie.
Asiakkaan suojausistunto lähetti sulkemissanoman.
Un message de fermeture a été envoyé par la session de sécurité du client.
Von der Clientsicherheitssitzung wurde eine Schließen-Nachricht gesendet.
Απεστάλη ένα μήνυμα "Κλείσιμο" από την περίοδο λειτουργίας ασφαλείας του υπολογιστή-πελάτη.
‏‏הודעת סגירה נשלחה על-ידי הפעלת האבטחה של הלקוח.
Az ügyfél biztonsági munkamenete bezárási (Close) üzenetet küldött.
Un messaggio di chiusura è stato inviato dalla sessione di protezione client.
クライアントのセキュリティ セッションにより終了メッセージが送信されました。
클라이언트 보안 세션에서 Close 메시지를 보냈습니다.
En Close-melding ble sendt av klientsikkerhetsøkten.
Sesja zabezpieczeń klienta wysłała komunikat o zamykaniu.
Uma mensagem de Fechamento foi enviada pela sessão de segurança do cliente.
Клиентским сеансом безопасности было отправлено сообщение закрытия.
La sesión de seguridad del cliente envió un mensaje de cierre.
Ett stängningsmeddelande skickades av klientens säkerhetssession.
İstemci güvenlik oturumu tarafından bir Kapat iletisi gönderildi.
تم إرسال رسالة إغلاق بواسطة جلسة عمل أمان العميل.
Close 消息由客户端安全会话发送。
用戶端安全性工作階段已傳送「關閉」訊息。
Close 消息由客户端安全会话发送。
用戶端安全性工作階段已傳送「關閉」訊息。
Vastaanotettiin sanoma, jonka sekvenssinumero on <var>X</var>. Sekvenssinumero ei voi olla pienempi kuin 1. Luotettavassa istunnossa ilmeni virhe.
Un message a été reçu avec le numéro de séquence <var>X</var>. Les numéros de séquence ne doivent pas être inférieurs à 1. La session fiable a généré une erreur.
Ελήφθη μήνυμα με αριθμό ακολουθίας <var>X</var>. Οι αριθμοί ακολουθίας δεν μπορεί να είναι μικρότεροι από 1. Η αξιόπιστη περίοδος λειτουργίας παρουσίασε σφάλμα.
‏‏התקבלה הודעה עם מספר רצף של <var>X</var>. מספרי רצף לא יכולים להיות קטנים מ- 1. אירעה תקלה בהפעלה האמינה.
Üzenet érkezett a következő sorozatszámmal: <var>X</var>. A sorozatszámok nem lehetnek egynél alacsonyabbak. A megbízható munkamenet hibát jelzett.
Ricevuto un messaggio con numero di sequenza <var>X</var>. I numeri di sequenza non possono essere inferiori a 1. Sessione affidabile non riuscita.
シーケンス番号が <var>X</var> のメッセージを受信しました。シーケンス番号は 1 以上である必要があります。信頼できるセッションは途中終了されました。
메시지가 시퀀스 번호 <var>X</var>과(와) 함께 수신되었습니다. 시퀀스 번호는 1보다 작을 수 없습니다. 신뢰할 수 있는 세션에 오류가 발생했습니다.
Det ble mottatt en melding med sekvensnummeret <var>X</var>. Sekvensnummeret kan ikke være mindre enn 1. Den pålitelige økten mislyktes.
Odebrano wiadomość z liczbą sekwencji wynoszącą <var>X</var>. Liczba sekwencji nie może być mniejsza od 1. Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej.
Foi recebida uma mensagem com um número de seqüência de <var>X</var>. Números de seqüência não podem ser menores que 1. A sessão confiável foi interrompida.
Получено сообщение с порядковым номером <var>X</var>. Порядковые номера не могут быть меньше единицы. Это привело к сбою надежного сеанса.
Se recibió un mensaje con un número de secuencia de <var>X</var>. Los números de secuencia no pueden ser inferiores a 1. Se generó un error en la sesión confiable.
Ett meddelande togs emot med sekvensnumret <var>X</var>. Sekvensnummer kan inte vara mindre än 1. Fel inträffade i den tillförlitliga sessionen.
<var>X</var> sıra numarasına sahip bir ileti alındı. Sıra numaraları 1'den küçük olamaz. Güvenilir oturum hatayla sonlandırıldı.
Es wurde eine Nachricht mit der Sequenznummer <var>X</var> empfangen. Sequenznummern können nicht kleiner als 1 sein. Die zuverlässige Sitzung war nicht erfolgreich.
تم تلقي رسالة مع رقم تسلسل من <var>X</var>. لا يمكن أن تكون أرقام التسلسل أقل من صفر. جلسة العمل الموثوقة كانت خاطئة.
收到序列号为 <var>X</var> 的消息。序列号不能小于 1。该可靠的会话出错。
收到序號為 <var>X</var> 的訊息。序號不可小於 1。可靠工作階段發生錯誤。
Byla přijata zpráva s pořadovým číslem <var>X</var>. Pořadová čísla nesmějí být menší než 1. Ve stabilní relaci došlo k chybě.
Der blev modtaget en meddelelse, som indeholder sekvensnummeret <var>X</var>. Sekvensnumre må ikke være mindre end 1. Der opstod en fejl i den pålidelige session.
Er is een bericht ontvangen met een reeksnummer van <var>X</var>. Reeksnummers mogen niet kleiner zijn dan 1. De betrouwbare sessie is mislukt.
收到序列号为 <var>X</var> 的消息。序列号不能小于 1。该可靠的会话出错。
收到序號為 <var>X</var> 的訊息。序號不可小於 1。可靠工作階段發生錯誤。
يظهر ملحق مسمى '<var>X</var>' في <var>Y</var>. يجب أن تكون أسماء الملحقات فريدة.
<var>Y</var> 中已经存在名称为 <var>X</var> 的扩展。扩展名称必须是唯一的。
<var>Y</var> 中已有名稱 <var>X</var> 的延伸。延伸名稱必須是唯一的。
Rozšíření nazvané <var>X</var> se již nachází v <var>Y</var>. Názvy rozšíření musejí být jedinečné.
Der findes allerede en udvidelse med navnet <var>X</var> i <var>Y</var>. Udvidelsernes navne skal være entydige.
Er staat al een uitbreiding met de naam <var>X</var> in de <var>Y</var>. Uitbreidingsnamen moeten uniek zijn.
<var>Y</var> sisältää jo laajennuksen, jonka nimi on <var>X</var>. Laajennusten nimien täytyy olla yksilöllisiä.
Une extension nommée <var>X</var> figure déjà dans <var>Y</var>. Les noms d’extension doivent être uniques.
Eine Erweiterung mit dem Namen "<var>X</var>" ist bereits in "<var>Y</var>" vorhanden. Erweiterungsnamen müssen eindeutig sein.
Μια επέκταση με το όνομα <var>X</var> εμφανίζεται ήδη στο <var>Y</var>. Τα ονόματα επέκτασης πρέπει να είναι μοναδικά.
‏‏הרחבה בשם <var>X</var> כבר מופיעה ב- <var>Y</var>. שמות הרחבות חייבים להיות ייחודיים.
Egy <var>X</var> nevű bővítmény már előfordul a következőben: <var>Y</var>. A bővítményneveknek egyedinek kell lenniük.
Un'estensione di nome '<var>X</var>' è già presente in <var>Y</var>. I nomi delle estensioni devono essere univoci.
<var>X</var> という名前の拡張は、既に <var>Y</var> にあります。拡張名は一意である必要があります。
<var>X</var>(이)라는 확장이 이미 <var>Y</var>에 표시되어 있습니다. 확장 이름은 고유해야 합니다.
Det vises allerede en utvidelse av navnet <var>X</var> i <var>Y</var>. Utvidelsesnavn må være entydige.
Rozszerzenie o nazwie <var>X</var> już występuje w kolekcji <var>Y</var>. Nazwy rozszerzeń muszą być unikatowe.
Uma extensão denominada <var>X</var> já aparece em <var>Y</var>. Nomes de extensões devem ser exclusivos.
Расширение именованного <var>X</var> уже появилось в <var>Y</var>. Допускаются только уникальные имена расширений.
Ya aparece una extensión con el nombre <var>X</var> en <var>Y</var>. Los nombres de extensión deben ser únicos.
Ett tillägg med namnet <var>X</var> finns redan i <var>Y</var>. Tilläggsnamn måste vara unika.
'<var>X</var>' adlı bir uzantı zaten <var>Y</var> içinde bulunuyor. Uzantı adları benzersiz olmalıdır.
<var>Y</var> 中已经存在名称为 <var>X</var> 的扩展。扩展名称必须是唯一的。
<var>Y</var> 中已有名稱 <var>X</var> 的延伸。延伸名稱必須是唯一的。
الرمز المميّز لاسم المستخدم '<var>X</var>' له كلمة مرور غير معتمدة.
不支持“<var>X</var>”用户名令牌所使用的密码类型。
不支援 '<var>X</var>' 使用者名稱的密碼類型。
Token uživatelského jména <var>X</var> má nepodporovaný typ hesla.
Brugernavnstokenet <var>X</var> indeholder en adgangskodetype, der ikke understøttes.
Het gebruikersnaamtoken <var>X</var> heeft een niet-ondersteund type wachtwoord.
Käyttäjänimitunnuksen <var>X</var> salasanatyyppi ei ole tuettu.
Le jeton de nom d’utilisateur « <var>X</var> » a un type de mot de passe non pris en charge.
Das <var>X</var>-Benutzernamentoken verfügt über einen nicht unterstützten Kennworttyp.
Το διακριτικό ονόματος χρήστη '<var>X</var>' έχει έναν μη υποστηριζόμενο τύπο κωδικού πρόσβασης.
‏‏לאסימון שם המשתמש '<var>X</var>' יש סוג סיסמה שאין בו תמיכה.
A(z) „<var>X</var>” felhasználónév-jogkivonat jelszótípusát a program nem támogatja.
Il token nome utente '<var>X</var>' ha un tipo di password non supportato.
ユーザー名トークン '<var>X</var>' には、サポートされていないパスワードの種類が含まれています。
'<var>X</var>' 사용자 이름 토큰에 지원되지 않는 암호 유형이 있습니다.
Brukernavntokenet <var>X</var> har en passordtype som ikke støttes.
Token nazwy użytkownika „<var>X</var>” zawiera nieobsługiwany typ hasła.
O token de nome do usuário '<var>X</var>' tem um tipo de senha sem suporte.
Неподдерживаемый тип пароля в маркере имени пользователя "<var>X</var>".
El token de nombre de usuario '<var>X</var>' tiene un tipo de contraseña no admitido.
Användarnamntoken <var>X</var> har en lösenordstyp som inte stöds.
'<var>X</var>' kullanıcı adı belirteci, desteklenmeyen bir parola türüne sahip.
不支持“<var>X</var>”用户名令牌所使用的密码类型。
不支援 '<var>X</var>' 使用者名稱的密碼類型。
الكائن الهدف لا يعتمد IPersistStream.
目标对象不支持 IPersistStream。
目標物件不支援 IPersistStream。
Cílový objekt nepodporuje rozhraní IPersistStream.
Destinationsobjektet understøtter ikke IPersistStream.
Het doelobject ondersteunt geen IPersistStream.
Kohdeobjekti ei tue IPersistStream-liittymää.
L’objet cible ne prend pas en charge IPersistStream.
Das Zielobjekt unterstützt IPersistStream nicht.
Το αντικείμενο προορισμού δεν υποστηρίζει το IPersistStream.
‏‏אובייקט היעד אינו תומך ב- IPersistStream.
A célobjektum nem támogatja az IPersistStream illesztőfelületet.
L'oggetto destinazione non supporta IPersistStream.
対象のオブジェクトは IPersistStream をサポートしていません。
대상 개체가 IPersistStream을 지원하지 않습니다.
Målobjektet støtter ikke IPersistStream.
Obiekt docelowy nie obsługuje obiektu IPersistStream.
O objeto de destino não oferece suporte a IPersistStream.
Целевой объект не поддерживает IPersistStream.
El objeto de destino no admite IPersistStream.
Målobjektet stöder inte IPersistStream.
Hedef nesne IPersistStream öğesini desteklemiyor.
目标对象不支持 IPersistStream。
目標物件不支援 IPersistStream。
لا يتوفر أي رمز مميّز للتوقيع للتحقق من الهوية الواردة.
不存在可用于执行传入标识检查的签名标记。
沒有可用的簽章權杖,無法執行傳入身分識別檢查。
Není k dispozici token podepisování k provádění kontroly příchozí identity.
Der er ikke noget signeringstoken, der kan bruges til en indgående id-kontrol.
Er is geen handtekeningtoken beschikbaar om een binnenkomende identiteit te controleren.
Käytettävissä ei ole allekirjoitustunnussanomaa saapuvan liikenteen tunnistetietojen tarkistuksen tekemiseksi.
Aucun jeton de signature n’est disponible pour effectuer une vérification d’identité entrante.
Es ist kein Signaturtoken zum Ausführen der eingehenden Identitätsprüfung verfügbar.
Δεν υπάρχει διαθέσιμο διακριτικό υπογραφής για να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτότητας εισερχόμενων μηνυμάτων.
‏‏אין אסימון חתימה זמין לביצוע בדיקת זהות נכנסת.
Nessuna token di firma disponibile per effettuare un controllo di identità in ingresso.
受信 ID の確認に必要な署名トークンがありません。
들어오는 ID 검사를 수행하는 데 사용할 수 있는 서명 토큰이 없습니다.
Det var ikke noe signeringstoken tilgjengelig til å utføre en innkommende identitetskontroll.
Brak dostępnego tokenu podpisującego, aby sprawdzić tożsamość przychodzącą.
Nenhum token de assinatura está disponível para realizar uma verificação de identidade de entrada.
Отсутствует маркер подписи для проверки входящего удостоверения.
No hay ningún token de firma disponible para realizar la comprobación de identidad entrante.
Signeringstoken är inte tillgänglig för inkommande identitetskontroll.
Gelen kimlik denetimi yapmak üzere kullanılabilecek imzalama belirteci yok.
Nem áll rendelkezésre aláírásjogkivonat beérkező identitás ellenőrzéséhez.
不存在可用于执行传入标识检查的签名标记。
沒有可用的簽章權杖,無法執行傳入身分識別檢查。
هناك عملية كتابة إلى التوجيه جارية. انتظر حتى اكتمال العملية الأولى قبل محاولة الكتابة من جديد.
已经正在对管道进行写入。尝试再次写入之前,请等待第一个操作完成。
管道已有進行中的寫入作業。請等待第一項作業完成後,再嘗試寫入。
U tohoto kanálu již probíhá zápis. Než budete opakovat pokus o zápis, počkejte na dokončení první operace.
Der er allerede en skrivning i gang for pipen. Vent, til den første handling er fuldført, inden du forsøger at skrive igen.
Er wordt al een schrijfbewerking voor de pijp uitgevoerd. Wacht tot de eerste bewerking voltooid is voordat u nogmaals probeert te schrijven.
Putkeen kohdistuva kirjoitustoiminto on jo käynnissä. Odota ensimmäisen toiminnon päättymistä, ennen kuin yrität kirjoittaa uudelleen.
Il existe déjà une écriture en cours pour le canal. Attendez que la première opération se termine avant de tenter à nouveau une écriture.
Es läuft bereits ein Schreibvorgang für die Pipe. Warten Sie, bis der erste Vorgang abgeschlossen ist, bevor der Schreibvorgang wiederholt wird.
Βρίσκεται ήδη μια εγγραφή σε εξέλιξη για τη διοχέτευση. Περιμένετε για την ολοκλήρωση της πρώτης λειτουργίας, προτού επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε ξανά εγγραφή.
‏‏כבר קיימת כתיבה שמבוצעת עבור רכיב ה- pipe. המתן להשלמת הפעולה הראשונה לפני שתנסה לכתוב שוב.
Már folyamatban van a cső egy írási művelete. Várjon, amíg az első művelet véget ér, csak azután kíséreljen meg ismét írni.
Scrittura già in corso per la pipe. Attendere il completamento della prima operazione prima di tentare nuovamente la scrittura.
このパイプでは別の書き込み操作を既に実行中です。最初の操作が完了してから書き込みを再試行してください。
파이프에 대한 쓰기가 이미 진행 중입니다. 쓰기를 다시 시도하기 전에 첫 번째 작업이 완료될 때까지 기다리십시오.
Det pågår allerede en skriving for datakanalen. Vent til den første operasjonen er fullført før du prøver å skrive igjen.
Trwa operacja zapisu dla tego potoku. Przed ponowieniem próby zapisu poczekaj na zakończenie pierwszej operacji.
Já existe uma gravação em andamento para o pipe. Aguarde a conclusão da primeira operação antes de tentar fazer uma nova gravação.
Запись в канал уже выполняется. Перед повторной попыткой записи дождитесь завершения первой операции.
Ya hay una escritura en curso para la canalización. Espere a que se complete la operación antes de intentar escribir de nuevo.
Skrivning pågår redan för pipe. Vänta tills den första åtgärden har slutförts innan du försöker att skriva igen.
Kanalda zaten bir yazma işlemi sürüyor. Yeniden yazmayı denemeden önce ilk işlemin tamamlanmasını bekleyin.
已经正在对管道进行写入。尝试再次写入之前,请等待第一个操作完成。
管道已有進行中的寫入作業。請等待第一項作業完成後,再嘗試寫入。
Etäpäätepiste lähetti TerminateSequence-protokollasanoman ennen vastausjakson kaikkien sanomien kuittaamista. Tämä on vastoin luotettavan pyynnön vastausprotokollaa. Luotettavassa istunnossa ilmeni virhe.
Le point de terminaison distant a envoyé un message de protocole TerminateSequence avant d’accuser réception de tous les messages dans la séquence de réponse. Il s’agit d’une violation du protocole de réponse à la demande fiable. La session fiable a généré une erreur.
Der Remoteendpunkt hat eine TerminateSequence-Protokollnachricht gesendet, bevor alle Nachrichten in der Antwortsequenz vollständig bestätigt wurden. Dies ist eine Verletzung des Protokolls für Antworten auf zuverlässige Anforderungen. Die zuverlässige Sitzung war nicht erfolgreich.
Το απομακρυσμένο τελικό σημείο έστειλε ένα μήνυμα πρωτοκόλλου TerminateSequence πριν επιβεβαιώσει πλήρως όλα τα μηνύματα στην ακολουθία απόκρισης. Αυτό αποτελεί παραβίαση του πρωτοκόλλου αξιόπιστης απόκρισης σε αίτηση. Η αξιόπιστη περίοδος λειτουργίας παρουσίασε σφάλμα.
נקודת הקצה המרוחקת שלחה הודעת פרוטוקול TerminateSequence לפני אישור מלא של כל ההודעות ברצף התגובות. זוהי הפרה של הפרוטוקול המהימן של תגובות לבקשות. אירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
A távoli végpont TerminateSequence protokollüzenetet küldött a válaszszekvencia teljes igazolása előtt. Ez a megbízhatóságkérésre adott válasz protokolljának megsértése. A megbízható munkamenet hibázott.
L'endpoint remoto ha inviato un messaggio di protocollo TerminateSequence prima del riconoscimento completo di tutti i messaggi nella sequenza di risposta. Ciò costituisce una violazione del protocollo di risposta di richiesta affidabile. Sessione affidabile non riuscita.
リモート エンドポイントは、応答シーケンス内のすべてのメッセージを完全に受信確認する前に TerminateSequence プロトコル メッセージを送信しました。これは信頼できる要求応答のプロトコル違反です。信頼できるセッションは途中終了されました。
원격 끝점이 회신 시퀀스에서 모든 메시지를 완전히 승인하기 전에 TerminateSequence 프로토콜 메시지를 보냈습니다. 이것은 신뢰할 수 있는 요청 회신 프로토콜 위반입니다. 신뢰할 수 있는 세션에 오류가 발생했습니다.
Det eksterne endepunktet sendte en TerminateSequence-protokollmelding før alle meldingene i svarsekvensen ble bekreftet. Dette er brudd på pålitelig svarprotokoll for forespørsel. Den pålitelige økten mislyktes.
Zdalny punkt końcowy wysłał komunikat protokołu TerminateSequence przed pełnym potwierdzeniem wszystkich komunikatów w sekwencji odpowiedzi. Stanowi to naruszenie protokołu niezawodnych żądań i odpowiedzi. Wystąpił błąd niezawodnej sesji.
O ponto de extremidade remoto enviou uma mensagem do protocolo TerminateSequence antes de confirmar completamente todas as mensagens na seqüência de resposta. Trata-se de uma violação do protocolo de resposta de solicitação confiável. Ocorreu erro na sessão confiável.
Удаленная сторона отправила протокольное сообщение TerminateSequence до полного подтверждения всех сообщений в последовательности ответа. Это является нарушением надежного протокола ответа по запросу. Сбой надежного сеанса.
El extremo remoto envió un mensaje del protocolo TerminateSequence antes de reconocer correctamente todos los mensajes de la secuencia de respuesta. Ésa es una infracción del protocolo de respuesta confiable a solicitudes. Se generó un error en la sesión confiable.
Ett TerminateSequence-protokollmeddelande skickades från fjärrslutpunkten innan alla meddelanden i svarssekvensen hade bekräftats. Detta är ett brott mot svarsprotokollet för tillförlitliga begäranden. Den tillförlitliga sessionen avslutades.
Uzak bitiş noktası, yanıtlama sırasındaki tüm iletilerin alındığını tam olarak bildirmeden bir TerminateSequence protokolü iletisi gönderdi. Bu, güvenilir istek yanıtı protokolünün ihlalidir. Güvenilir oturum hatayla sonlandırıldı.
أرسلت نقطة النهاية البعيدة رسالة بروتوكول TerminateSequence قبل معرفة كافة الرسائل في تسلسل الرد. هذا انتهاك لبروتوكول رد الطلب الموثوق به. حدث خطأ في الجلسة الموثوق بها.
在完全确认答复序列中的所有消息之前,远程终结点发送了 TerminateSequence protocol 消息。这违反了可靠请求答复协议。可靠会话出错。
遠端端點在尚未完全確認回覆順序中的所有訊息前,傳送 TerminateSequence 通訊協定訊息。這違反可靠要求回覆通訊協定。可靠工作階段發生錯誤。
Vzdálený koncový bod odeslal zprávu protokolu TerminateSequence dříve, než plně potvrdil všechny zprávy v sekvenci odpovědi. To je narušení protokolu stabilní odpovědi na požadavek. Ve stabilní relaci došlo k chybě.
Fjernslutpunktet sendte en protokolmeddelelse af typen TerminateSequence, inden alle meddelelser i svarsekvensen var bekræftet fuldstændigt. Dette er en overtrædelse af svarprotokollen for pålidelige anmodninger. Der opstod en fejl i den pålidelige session.
Het externe eindpunt heeft een TerminateSequence-protocolbericht verzonden voordat alle berichten in de antwoordreeks volledig zijn bevestigd. Dit is een schending van het antwoordprotocol voor betrouwbare aanvragen. De betrouwbare sessie is mislukt.
在完全确认答复序列中的所有消息之前,远程终结点发送了 TerminateSequence protocol 消息。这违反了可靠请求答复协议。可靠会话出错。
遠端端點在尚未完全確認回覆順序中的所有訊息前,傳送 TerminateSequence 通訊協定訊息。這違反可靠要求回覆通訊協定。可靠工作階段發生錯誤。
فشل استدعاء IChannelFactory.CreateChannel تم إجراؤه على كان من النوع <var>Type Name</var>، لأنه لم يتم استدعاء 'الفتح' على هذا الكائن.
在类型 <var>Type Name</var> 的对象上对 IChannelFactory.CreateChannel 的调用失败,因为未在此对象上调用 Open。
呼叫類型為 <var>Type Name</var> 之物件上的 IChannelFactory.CreateChannel 失敗,因為尚未呼叫此物件上的 Open。
Volání do třídy IChannelFactory.CreateChannel provedené v objektu typu <var>Type Name</var> selhalo, protože v tomto objektu nebyla volána funkce otevření.
Der kunne ikke foretages et kald til IChannelFactory.CreateChannel for et objekt af typen <var>Type Name</var>, da der ikke er foretaget et kald til Open for objektet.
在类型 <var>Type Name</var> 的对象上对 IChannelFactory.CreateChannel 的调用失败,因为未在此对象上调用 Open。
Aanroep naar IChannelFactory.CreateChannel op een object van type <var>Type Name</var> is mislukt, omdat Open niet aangeroepen is op dit object.
IChannelFactory.CreateChannel-kutsu tyyppiä <var>Type Name</var> olevalle objektille epäonnistui, koska tälle objektille ei ole tehty Open-kutsua.
Échec d’un appel à IChannelFactory.CreateChannel effectué sur un objet de type <var>Type Name</var> parce que la méthode Open n’a pas été appelée sur cet objet.
Ein IChannelFactory.CreateChannel-Aufruf, der für ein Objekt vom Typ <var>Type Name</var> durchgeführt wird, war nicht erfolgreich, da für dieses Objekt "Open" nicht aufgerufen wurde.
Μια κλήση στην IChannelFactory.CreateChannel που έγινε σε αντικείμενο τύπου <var>Type Name</var>, απέτυχε επειδή δεν έχει κληθεί η μέθοδος Open σε αυτό το αντικείμενο.
‏‏קריאה אל IChannelFactory.CreateChannel שבוצעה באובייקט מסוג <var>Type Name</var> נכשלה מכיוון שלא היתה קריאה ל- Open באובייקט זה.
Az IChannelFactory.CreateChannel <var>Type Name</var> típusú objektumon történő hívása meghiúsult, mert az Open eljárást nem hívták meg ehhez az objektumhoz.
Chiamata a IChannelFactory.CreateChannel eseguita su un oggetto di tipo <var>Type Name</var> non riuscita perché Open non è stato chiamato sull'oggetto.
型 <var>Type Name</var> のオブジェクトでは Open が呼び出されていないため、このオブジェクトで IChannelFactory.CreateChannel を呼び出せませんでした。
<var>Type Name</var> 형식의 개체에서 Open이 호출되지 않았기 때문에 이 개체에서 IChannelFactory.CreateChannel을 호출하지 못했습니다.
Nie można wywołać metody IChannelFactory.CreateChannel dla obiektu typu <var>Type Name</var>, ponieważ dla tego obiektu nie wywołano metody Open.
Не удалось вызвать IChannelFactory.CreateChannel на объекте типа <var>Type Name</var>, так как на объекте не был вызван Open.
Error de una llamada a IChannelFactory.CreateChannel realizada en un objeto de tipo <var>Type Name</var> porque no se llamó a Open en este objeto.
Ett anrop till IChannelFactory.CreateChannel som gjordes i ett objekt av typen <var>Type Name</var> misslyckades eftersom Open-metoden inte har anropats för det här objektet.
呼叫類型為 <var>Type Name</var> 之物件上的 IChannelFactory.CreateChannel 失敗,因為尚未呼叫此物件上的 Open。
Et kall til IChannelFactory.CreateChannel utført av et objekt av typen <var>Type Name</var>, mislyktes fordi Open ikke er kalt på dette objektet.
Falha em uma chamada feita para IChannelFactory.CreateChannel em um objeto do tipo <var>Type Name</var> porque a ação Abrir não foi chamada nesse objeto.
Open işlevi bu nesnede çağrılmadığından, <var>Type Name</var> türünde bir nesnede yapılan IChannelFactory.CreateChannel çağrısı başarısız oldu.
خدمة PNRP غير مثبّتة على هذا الجهاز. يرجى الرجوع إلى وثائق النظام للحصول على تفاصيل حول كيفية تثبيت خدمة PNRP وتمكينها.
没有在此计算机上安装 PNRP 服务。有关如何安装和启用 PNRP 的详细信息,请参阅系统文档。
此電腦未安裝 PNRP 服務。如需如何安裝和啟用 PNRP 的詳細資訊,請參閱系統文件。
Služba PNRP není v tomto počítači nainstalována. Další informace o způsobu instalace a povolení protokolu PNRP naleznete v dokumentaci k systému.
Tjenesten PNRP er ikke installeret på computeren. Se dokumentationen til systemet for at få oplysninger om, hvordan du installerer og aktiverer PNRP.
De PNRP-service is niet geïnstalleerd op deze machine. Raadpleeg uw systeemdocumentatie voor informatie over het installeren en activeren van PNRP.
PNRP-palvelua ei ole asennettu tähän tietokoneeseen. PNRP:n asennuksesta ja käyttöönotosta on lisätietoja järjestelmän käyttöohjeissa.
Le service PNRP n’est pas installé sur cette machine. Reportez-vous à la documentation de votre système pour des détails sur la façon d’installer et d’activer le protocole PNRP.
PNRP-Dienst ist nicht auf diesem Computer installiert. Detaillierte Informationen zum Installieren und Aktivieren von PNRP finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem System.
Η υπηρεσία PNRP δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτόν τον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του συστήματός σας για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ενεργοποίησης του PNRP.
‏‏שירות PNRP אינו מותקן במחשב זה. נא עיין בתיעוד במערכת לפרטים לגבי אופן ההתקנה וההפעלה של PNRP.
A PNRP szolgáltatás nincs telepítve a számítógépen. Tekintse meg a rendszer dokumentációját a PNRP telepítésével és engedélyezésével kapcsolatban.
Servizio PNRP non installato nel computer. Fare riferimento alla documentazione fornita con il sistema per i dettagli sull'installazione e l'abilitazione di PNRP.
PNRP サービスがこのコンピュータにインストールされていません。PNRP をインストールして有効にする方法については、システムに付属しているドキュメントを参照してください。
PNRP 서비스가 이 컴퓨터에 설치되지 않았습니다. PNRP를 설치하여 사용하도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 설명서를 참조하십시오.
PNRP-tjenesten er ikke installert på denne maskinen. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med systemet, for å finne detaljer om hvordan du installerer og aktiverer PNRP.
Usługa PNRP nie została zainstalowana na tym komputerze. Aby uzyskać informacje na temat instalacji i włączania usługi PNRP, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z systemem.
O serviço PNRP não está instalado nesta máquina. Consulte a documentação que acompanha o sistema para obter detalhes sobre como instalar a habilitar o PNRP.
Служба PNRP не установлена на этом компьютере. Информацию по установке и включению PNRP можно найти в комплекте документации системы.
El servicio PNRP no está instalado en este equipo. Consulte la documentación incluida con su sistema para obtener más información acerca de cómo instalar y habilitar PNRP.
PNRP-tjänsten är inte installerad på den här datorn. Du hittar mer information i dokumentationen för ditt system om hur du installerar och aktiverar PNRP.
PNRP hizmeti bu makinede yüklü değil. PNRP'nin yüklenmesi ve etkinleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için sistem belgelerinize bakın.
没有在此计算机上安装 PNRP 服务。有关如何安装和启用 PNRP 的详细信息,请参见系统文档。
此電腦未安裝 PNRP 服務。如需如何安裝和啟用 PNRP 的詳細資訊,請參閱系統文件。
See catalog page for all messages.