The service
Messages on page
لم تعد نقطة النهاية البعيدة تتعرّف على هذا التسلسل. السبب على الأرجح يعود إلى عملية إحباط على نقطة النهاية البعيدة.<var>X</var> حدث خطأ في جلسة الأمان الموثوقة.
远程终结点不再能识别此序列。这很可能是由于远程终结点上发生中止。<var>X</var> 可靠会话出错。
遠端端點無法再識別此順序。這很可能是由於遠端端點中止。<var>X</var> 可靠工作階段發生錯誤。
Vzdálený koncový bod již nerozpoznává tuto sekvenci. Pravděpodobně je to způsobeno přerušením u vzdáleného koncového bodu. <var>X</var> Ve spolehlivé relaci došlo k chybě.
Fjernslutpunktet genkender ikke længere sekvensen. Dette skyldes sandsynligvis en afbrydelse på fjernslutpunktet. <var>X</var> Den pålidelig session blev afbrudt.
Het externe eindpunt herkent deze reeks niet meer. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een afbreking op het externe eindpunt. <var>X</var> De betrouwbare sessie is mislukt.
Etäpäätepiste ei enää tunnista tätä sekvenssiä. Syynä on todennäköisimmin etäpäätepisteen keskeytys. <var>X</var> Luotettava istunto asetettiin virhetilaan.
Le point de terminaison distant ne reconnaît plus cette séquence. Cet incident est probablement dû à un abandon sur le point de terminaison distant. <var>X</var> La session fiable a provoqué une erreur.
Der Remoteendpunkt erkennt diese Sequenz nicht mehr. Dies ist vermutlich auf einen Abbruch am Remoteendpunkt zurückzuführen. <var>X</var> Die zuverlässige Sitzung war nicht erfolgreich.
Το απομακρυσμένο σημείο κατάληξης δεν αναγνωρίζει πια αυτήν την ακολουθία. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μια ματαίωση στο απομακρυσμένο σημείο κατάληξης. <var>X</var> Η αξιόπιστη περίοδος λειτουργίας παρουσίασε σφάλμα.
‏‏נקודת הקצה המרוחקת אינה מזהה עוד רצף זה. הגורם ככל הנראה הוא ביטול בנקודת הקצה המרוחקת. <var>X</var> אירעה תקלה בהפעלה האמינה.
A távoli végpont már nem ismeri fel ezt a sorozatot. Ezt valószínűleg az okozza, hogy a távoli végponton megszakítás történt. <var>X</var> A megbízható munkamenet hibával lezárva.
L'endpoint remoto non riconosce più la sequenza. È possibile che si sia verificata un'interruzione nell'endpoint remoto. <var>X</var> Sessione affidabile non riuscita.
リモート エンドポイントでは、現在このシーケンスは認識されません。この原因として最も可能性が高いのは、リモート エンドポイント上での中止操作です。 <var>X</var> 信頼できるセッションは途中終了されました。
원격 끝점이 더 이상 이 시퀀스를 인식하지 않습니다. 원격 끝점에서의 중단이 원인일 수 있습니다. <var>X</var> 신뢰 세션에 오류가 발생했습니다.
Det eksterne endepunktet gjenkjenner ikke denne sekvensen lenger. Det skyldes sannsynligvis et avbrudd på det eksterne endepunktet. <var>X</var> Den pålitelige økten mislyktes.
Zdalny punkt końcowy nie rozpoznaje już tej sekwencji. Jest to prawdopodobnie spowodowane przerwaniem działania w zdalnym punkcie końcowym. <var>X</var> Wystąpił błąd uwierzytelnionej sesji.
O ponto de extremidade remoto não reconhece mais essa seqüência. Isso ocorre provavelmente devido a uma anulação no ponto de extremidade remoto. <var>X</var> Falha na sessão confiável.
Удаленная сторона больше не распознает эту последовательность. Скорее всего, это вызвано прерыванием на удаленной стороне. <var>X</var> Произошел сбой надежного сеанса.
El extremo remoto ya no reconoce esta secuencia. Probablemente se deba a una anulación en el extremo remoto. <var>X</var> Se generó un error en la sesión confiable.
Fjärrslutpunkten känner inte igen sekvensen. Detta beror troligtvis på ett avbrott i fjärrslutpunkten. <var>X</var> Den tillförlitliga sessionen avslutades.
Uzak bitiş noktası artık bu sırayı tanımıyor. Bu, büyük bir olasılıkla uzak bitiş noktasındaki bir iptal işlemine bağlı olarak oluştu. <var>X</var> Güvenilir oturum hatayla sonlandırıldı.
远程终结点不再能识别此序列。这很可能是由于远程终结点上发生中止。<var>X</var> 可靠会话出错。
遠端端點無法再識別此順序。這很可能是由於遠端端點中止。<var>X</var> 可靠工作階段發生錯誤。
Er is geen aangepaste principal opgegeven in de verificatiecontext.
Valtuutuskontekstissa ei ole määritetty mukautettua pääobjektia.
Aucune entité de sécurité personnalisée n’est spécifiée dans le contexte d’autorisation.
Es ist kein benutzerdefinierter Prinzipal im Autorisierungskontext angegeben.
Στο περιβάλλον εξουσιοδότησης δεν καθορίζεται προσαρμοσμένη αρχή.
‏‏לא צוין מנהל מותאם אישית בהקשר ההרשאה.
Az engedélyezéskontextusban nincs megadva egyedi résztvevő.
Nessuna entità personalizzata specificata nel contesto di autorizzazione.
承認コンテキストにカスタム プリンシパルが指定されていません。
사용자 지정 사용자가 권한 부여 컨텍스트에 지정되지 않았습니다.
Det er ikke angitt noe egendefinert hovednavn i autorisasjonskonteksten.
Nie określono niestandardowego podmiotu w kontekście autoryzacji.
Nenhuma entidade de segurança personalizada está especificada no contexto de autorização.
В контексте авторизации особый участник не указан.
No se especifica ninguna entidad personalizada en el contexto de autorización.
Ingen anpassad överordnad har angetts i autentiseringskontexten.
Yetkilendirme kapsamında hiçbir özel kural belirtilmedi.
لم يتم تحديد مصدر تخويل مخصص في سياق التخويل.
没有在授权上下文中指定自定义主体。
授權內容中未指定自訂原則。
V kontextu ověřování není určena vlastní hlavní hodnota.
Der er ikke angivet nogen brugerdefineret konto i godkendelseskonteksten.
没有在授权上下文中指定自定义主体。
授權內容中未指定自訂原則。
Kahta samannimistä toimintoa ei voida periä. Sopimusten <var>Y</var> ja <var>Z</var> toiminto <var>X</var> rikkoo tätä sääntöä. Voit muuttaa toisen toiminnon nimen muuttamalla metodin nimen tai käyttämällä OperationContractAttribute-määrityksen Name-ominaisuutta.
Impossible d’hériter de deux opérations différentes portant le même nom, les opérations « <var>X</var> » des contrats « <var>Y</var> » et « <var>Z</var> » violent cette règle. Vous pouvez modifier le nom de l’une des opérations en changeant le nom de la méthode ou en utilisant la propriété Name de OperationContractAttribute.
Es können nicht zwei verschiedene Vorgänge mit dem gleichen Namen geerbt werden. Vorgang "<var>X</var>" aus den Verträgen "<var>Y</var>" und "<var>Z</var>" verstoßen gegen diese Regel. Sie können den Namen einer der Vorgänge ändern, indem Sie den Methodennamen ändern oder die Name-Eigenschaft von OperationContractAttribute verwenden.
Δεν είναι δυνατόν να κληρονομηθούν δύο διαφορετικές λειτουργίες με το ίδιο όνομα. Η λειτουργία '<var>X</var>' από τις συμβάσεις '<var>Y</var>' και '<var>Z</var>' παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μίας από τις λειτουργίες, αλλάζοντας το όνομα της μεθόδου ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα Name (όνομα) της OperationContractAttribute.
‏‏אין אפשרות לרשת שתי פעולות באותו שם, הפעולה '<var>X</var>' מהחוזים '<var>Y</var>' ו- '<var>Z</var>' מפרה כלל זה. באפשרותך לשנות את השם של אחת הפעולות על-ידי שינוי שם השיטה או באמצעות המאפיין Name של OperationContractAttribute.
Két különböző művelet nem örökölhető ugyanazzal a névvel. A(z) „<var>X</var>” művelet a(z) „<var>Y</var>” és „<var>Z</var>” egyezményekben megszegi ezt a szabályt. Az egyik művelet nevét megváltoztathatja a metódus nevének módosításával, vagy az OperationContractAttribute elem Name tulajdonságának használatával.
Impossibile ereditare due diverse operazioni con lo stesso nome. L'operazione '<var>X</var>' dai contratti '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>' violano questa regola. È possibile cambiare il nome di una delle operazioni modificando il nome del metodo o utilizzando la proprietà Name di OperationContractAttribute.
同じ名前を持つ 2 つの異なる操作を継承することはできません。コントラクト '<var>Y</var>' および '<var>Z</var>' からの操作 '<var>X</var>' は、このルールに違反しています。いずれかの操作の名前を変更するには、メソッド名を変更するか、OperationContractAttribute の Name プロパティを使用します。
이름이 같은 두 개의 다른 작업을 상속할 수 없습니다. 계약 '<var>Y</var>' 및 '<var>Z</var>'의 '<var>X</var>' 작업이 이 규칙을 위반합니다. 메서드 이름을 변경하거나 OperationContractAttribute의 Name 속성을 사용하여 작업 중 하나의 이름을 변경할 수 있습니다.
Kan ikke arve to forskjellige operasjoner med samme navn. Operasjonen <var>X</var> fra kontraktene <var>Y</var> og <var>Z</var> bryter denne regelen. Du kan endre navnet på én av operasjonene ved å endre metodenavnet eller bruke egenskapen Name for OperationContractAttribute.
Nie można dziedziczyć dwóch różnych operacji o tej samej nazwie. Operacja „<var>X</var>” z kontraktów „<var>Y</var>” i „<var>Z</var>” narusza tę regułę. Można zmienić nazwę jednej z operacji, zmieniając nazwę metody lub używając właściwości Name obiektu OperationContractAttribute.
Não é possível herdar duas operações diferentes com o mesmo nome; a operação '<var>X</var>' a partir dos contratos '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>' viola essa regra. Você pode alterar o nome de uma das operações, modificando o nome do método ou usando a propriedade Name de OperationContractAttribute.
Невозможно наследовать две различные операции с одинаковым именем. Операция "<var>X</var>" из контрактов "<var>Y</var>" и "<var>Z</var>" нарушает это правило. Можно изменить имя одной из операций путем изменения имени метода или с помощью свойства Name атрибута OperationContractAttribute.
No se pueden heredar dos operaciones diferentes con el mismo nombre; la operación '<var>X</var>' de los contratos '<var>Y</var>' y '<var>Z</var>' infringen esta regla. Puede cambiar el nombre de una de las operaciones modificando el nombre del método o mediante la propiedad Name de OperationContractAttribute.
لا يمكن توارث عمليتين مختلفتين بالاسم نفسه، العملية '<var>X</var>' من العقدين '<var>Y</var>' و'<var>Z</var>' تخرق هذه القاعدة. ويمكنك تغيير اسم إحدى العمليتين وذلك بتغيير اسم الأسلوب أو باستخدام خاصية الاسم لسمة OperationContractAttribute.
无法继承名称相同的两个不同操作,协定“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”的操作“<var>X</var>”违反了此规则。可以通过更改方法名称或使用 OperationContractAttribute 的 Name 属性更改其中一个操作的名称。
無法繼承相同名稱的兩項不同作業,來自合約 '<var>Y</var>' 與 '<var>Z</var>' 的作業 '<var>X</var>' 違反此規則。您可透過變更方法名稱或使用 OperationContractAttribute 的 Name 述性,變更其中一項作業的名稱。
Nelze zdědit dvě různé operace se stejným názvem. Operace <var>X</var> z kontraktů <var>Y</var> a <var>Z</var> toto pravidlo porušují. Název jedné z operací lze změnit tak, že změníte název metody nebo použijete vlastnost název třídy OperationContractAttribute.
Der kan ikke nedarves to forskellige handlinger med samme navn. Handlingen <var>X</var> fra kontrakterne <var>Y</var> og <var>Z</var> overtræder denne regel. Du kan ændre navnet på en af handlingerne ved at ændre metodenavnet eller ved hjælp af egenskaben Name for OperationContractAttribute.
Kan niet twee verschillende bewerkingen met dezelfde naam overnemen; bewerking <var>X</var> van contracten <var>Y</var> en <var>Z</var> schenden deze regel. U kunt de naam van een van de bewerkingen wijzigen door de methode te veranderen of door de Name-eigenschap van OperationContractAttribute te gebruiken.
Det går inte att ärva två olika åtgärder med samma namn. Åtgärd <var>X</var> från kontrakt <var>Y</var> och <var>Z</var> bryter mot denna regel. Du kan ändra namnet på en av åtgärderna genom att ändra metodnamnet eller använda namnegenskapen i OperationContractAttribute.
Aynı adlı iki farklı işlem devralınamaz, <var>Y</var> ve <var>Z</var> sözleşmelerinden alınan <var>X</var> işlemi bu kuralı ihlal ediyor. İşlemlerden birinin adını, yöntem adını değiştirerek ya da OperationContractAttribute özniteliğinin Name özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
无法继承名称相同的两个不同操作,协定“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”的操作“<var>X</var>”违反了此规则。可以通过更改方法名称或使用 OperationContractAttribute 的 Name 属性更改其中一个操作的名称。
無法繼承相同名稱的兩項不同作業,來自合約 '<var>Y</var>' 與 '<var>Z</var>' 的作業 '<var>X</var>' 違反此規則。您可透過變更方法名稱或使用 OperationContractAttribute 的 Name 述性,變更其中一項作業的名稱。
Le service « <var>X</var> » est configuré avec un TransactionIsolationLevel, mais aucune opération n’est configurée avec TransactionScopeRequired défini sur true. TransactionIsolationLevel nécessite au moins une opération avec TransactionScopeRequired défini sur true.
Der Dienst "<var>X</var>" ist mit einem TransactionIsolationLevel konfiguriert, aber keine Vorgänge sind mit TransactionScopeRequired = TRUE konfiguriert. TransactionIsolationLevel erfordert mindestens einen Vorgang, bei dem TransactionScopeRequired auf TRUE festgelegt ist.
Οι παράμετροι της υπηρεσίας '<var>X</var>' ρυθμίστηκαν με το TransactionIsolationLevel, αλλά δεν ρυθμίζονται οι παράμετροι για καμία λειτουργία που έχει ρυθμιστεί σε "true". Το TransactionIsolationLevel απαιτεί τουλάχιστον μια λειτουργία με το TransactionScopeRequired να έχει ρυθμιστεί σε "true".
‏‏השירות '<var>X</var>' מוגדר עם TransactionIsolationLevel אך אין פעולות שמוגדרות עם TransactionScopeRequired המוגדר כ- True. ‏TransactionIsolationLevel דורש שלפחות פעולה אחת עם TransactionScopeRequired תוגדר כ- True.
A(z) „<var>X</var>” szolgáltatás mellett be van állítva egy TransactionIsolationLevel, de egy művelet TransactionScopeRequired paramétere sincs igaz értékre állítva. A TransactionIsolationLevel használatához legalább egy művelet TransactionScopeRequired paraméterét igaz értékre kell állítani.
Il servizio '<var>X</var>' è configurato con un TransactionIsolationLevel ma nessuna operazione è configurata con TransactionScopeRequired impostato su True. TransactionIsolationLevel richiede almeno un'operazione con TransactionScopeRequired impostato su True.
サービス '<var>X</var>' には TransactionIsolationLevel が設定されていますが、TransactionScopeRequired が true に設定された操作がありません。TransactionIsolationLevel が設定されている場合は、1 つ以上の操作で TransactionScopeRequired が true に設定されている必要があります。
TransactionIsolationLevel로 '<var>X</var>' 서비스를 구성했지만, TransactionScopeRequired를 true로 설정하여 구성된 작업이 없습니다. TransactionIsolationLevel에서는 TransactionScopeRequired가 true로 설정된 작업이 최소한 하나 이상 있어야 합니다.
Tjenesten <var>X</var> er konfigurert med en TransactionIsolationLevel, men ingen operasjoner er konfigurert med TransactionScopeRequired angitt til sann. TransactionIsolationLevel krever minst én operasjon med TransactionScopeRequired angitt til sann.
Usługa „<var>X</var>” jest skonfigurowana z TransactionIsolationLevel, ale żadne operacje nie zostały skonfigurowane z wartością TransactionScopeRequired ustawioną na true. TransactionIsolationLevel wymaga przynajmniej jednej operacji z wartością TransactionScopeRequired ustawioną na true.
O serviço '<var>X</var>' está configurado com uma TransactionIsolationLevel, mas nenhuma operação está configurada com TransactionScopeRequired definida como true. O TransactionIsolationLevel requer ao menos uma operação com a TransactionScopeRequired definida como true.
Служба "<var>X</var>" сконфигурирована с TransactionIsolationLevel, однако нет операций, сконфигурированных так, чтобы параметр TransactionScopeRequired имел значение true. TransactionIsolationLevel требует по меньшей мере одной операции со значением true для параметра TransactionScopeRequired.
El servicio '<var>X</var>' está configurado con TransactionIsolationLevel pero no hay ninguna operación configurada con TransactionScopeRequired establecido en true. TransactionIsolationLevel requiere al menos una operación con TransactionScopeRequired establecido en true.
Tjänsten <var>X</var> har konfigurerats med en TransactionIsolationLevel men inga åtgärder har konfigurerats med TransactionScopeRequired inställt på värdet True. TransactionIsolationLevel kräver minst en åtgärd med TransactionScopeRequired inställt på värdet True.
'<var>X</var>' hizmeti bir TransactionIsolationLevel ile yapılandırılmış, ancak hiçbir işlem TransactionScopeRequired değeri doğru olarak yapılandırılmamış. TransactionIsolationLevel, en az bir TransactionScopeRequired özelliği doğru olarak ayarlanan işlem gerektirir.
الخدمة '<var>X</var>' مكوّنة بواسطة TransactionIsolationLevel ولكن لا يوجد عمليات مكوّنة مع تعيين TransactionScopeRequired إلى صواب. يحتاج TransactionIsolationLevel إلى عملية واحدة على الأقل تم فيها تعيين TransactionScopeRequired إلى صواب.
服务“<var>X</var>”已使用 TransactionIsolationLevel 配置,但没有任何操作配置为将 TransactionScopeRequired 设置为 True。TransactionIsolationLevel 需要至少一个操作将 TransactionScopeRequired 设置为 True。
服務 '<var>X</var>' 以 TransactionIsolationLevel 來設定,但是沒有將 TransactionScopeRequired 設為 True 的作業。TransactionIsolationLevel 需要至少一項作業將 TransactionScopeRequired 設為 True。
Služba <var>X</var> je nakonfigurována s úrovní TransactionIsolationLevel, ale nejsou nakonfigurovány žádné operace s vlastností TransactionScopeRequired nastavenou na hodnotu true. Úroveň TransactionIsolationLevel vyžaduje alespoň jednu operaci s vlastností TransactionScopeRequired nastavenou na hodnotu true.
Tjenesten <var>X</var> er konfigureret med et TransactionIsolationLevel, men ingen handlinger er konfigureret med TransactionScopeRequired angivet til true. TransactionIsolationLevel kræver mindst én handling, hvor TransactionScopeRequired er angivet til true.
De service <var>X</var> is geconfigureerd met een TransactionIsolationLevel maar er zijn geen bewerkingen geconfigureerd met TransactionScopeRequired ingesteld op true. Voor TransactionIsolationLevel is vereist dat ten minste één bewerking met TransactionScopeRequired is ingesteld op true.
Palveluun <var>X</var> on määritetty TransactionIsolationLevel-arvo, mutta yhtään toimintoa ei ole määritetty siten, että TransactionScopeRequired-asetus on tosi (true). TransactionIsolationLevel edellyttää vähintään yhtä toimintoa, jonka TransactionScopeRequired-asetus on tosi (true).
服务“<var>X</var>”已使用 TransactionIsolationLevel 配置,但没有任何操作配置为将 TransactionScopeRequired 设置为 True。TransactionIsolationLevel 需要至少一个操作将 TransactionScopeRequired 设置为 True。
服務 '<var>X</var>' 以 TransactionIsolationLevel 來設定,但是沒有將 TransactionScopeRequired 設為 True 的作業。TransactionIsolationLevel 需要至少一項作業將 TransactionScopeRequired 設為 True。
ikke kunne hente UserSid for den aktuelle proces
de UserSid van het huidige proces niet kan ophalen
ei voinut hakea nykyisen prosessin UserSid-tunnusta
impossible de récupérer le UserSid du processus en cours
Fehler beim Abrufen von UserSid des aktuellen Prozesses.
αποτυχία ανάκτησης του UserSid της τρέχουσας διεργασίας
‏‏אחזור ה- UserSid של התהליך הנוכחי נכשל
nem sikerült lekérdezni az aktuális folyamat UserSid azonosítóját
impossibile recuperare lo UserSid del processo corrente
現在のプロセスの UserSid を取得できませんでした
현재 프로세스의 UserSid를 검색하지 못했습니다.
kan ikke hente UserSid for den gjeldende prosessen
nie można pobrać identyfikatora UserSid bieżącego procesu
falha ao recuperar o UserSid do processo atual
не удалось извлечь UserSid текущего процесса
no se pudo recuperar el UserSid del proceso actual
det gick inte att hämta UserSid för den aktuella processen
geçerli işlemin UserSid değeri alınamadı
فشل استرداد UserSid للعملية الحالية
无法检索当前进程的 UserSid
無法擷取目前處理程序的 UserSid
identifikátor UserSid aktuálního procesu nebyl načten
无法检索当前进程的 UserSid
無法擷取目前處理程序的 UserSid
لا يحتوي التوثيق (الاسم=<var>X</var>، مساحة الاسم=<var>namespace</var>) على TransportBindingElement.
绑定(Name=<var>X</var>、Namespace=<var>namespace</var>)未包含 TransportBindingElement。
繫結 (Name=<var>X</var>、Namespace=<var>namespace</var>) 未包含 TransportBindingElement。
Vazba (Název=<var>X</var>, Obor názvů=<var>namespace</var>) neobsahuje třídu TransportBindingElement.
Bindingen (navn=<var>X</var>, navneområde=<var>namespace</var>) indeholder ikke et TransportBindingElement.
De binding (Naam=<var>X</var>, Naamruimte=<var>namespace</var>) bevat geen TransportBindingElement.
Sidonta (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) ei sisällä TransportBindingElement-kohdetta.
La liaison (Nom=<var>X</var>, Espace de noms=<var>namespace</var>) ne contient pas de TransportBindingElement.
Die Bindung (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) enthält kein TransportBindingElement.
Η σύνδεση (Όνομα=<var>X</var>, Χώρος ονόματος=<var>namespace</var>) δεν περιέχει ένα TransportBindingElement.
‏‏האיגוד (שם=<var>X</var>, מרחב שמות=<var>namespace</var>) לא מכיל רכיב TransportBindingElement.
A kötés (Név=<var>X</var>, névtér=<var>namespace</var>) nem tartalmazza a TransportBindingElement elemet.
Il binding (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) non contiene un TransportBindingElement.
バインド (名前: <var>X</var>、名前空間: <var>namespace</var>) には、TransportBindingElement が含まれていません。
바인딩(이름=<var>X</var>, 네임스페이스=<var>namespace</var>)에 TransportBindingElement가 없습니다.
Bindingen (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) inneholder ikke et TransportBindingElement.
Wiązanie (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) nie zawiera elementu TransportBindingElement.
A ligação (Nome=<var>X</var>, Espaço para nome=<var>namespace</var>) não contém TransportBindingElement.
Привязка (имя=<var>X</var>, пространство имен=<var>namespace</var>) не содержит элемент TransportBindingElement.
Bindning (namn = <var>X</var>, namnområde = <var>namespace</var>) saknar TransportBindingElement.
Bağlama (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) bir TransportBindingElement içermiyor.
El enlace (Name=<var>X</var>, Namespace=<var>namespace</var>) no contiene un elemento TransportBindingElement.
绑定(Name=<var>X</var>、Namespace=<var>namespace</var>)未包含 TransportBindingElement。
繫結 (Name=<var>X</var>、Namespace=<var>namespace</var>) 未包含 TransportBindingElement。
無法在預定逾時 <var>X</var> 內完成作業。分配給此作業的時間可能是較長逾時的一部分。
Operace nebyla dokončena v rámci přiděleného časového limitu <var>X</var>. Čas přidělený této operaci mohl být částí delšího časového limitu.
Handlingen blev ikke fuldført inden for den tildelte timeout på <var>X</var>. Den tid, der er afsat til handlingen, kan være del af en længere timeout.
De bewerking is niet voltooid binnen de toegewezen tijd van <var>X</var>. Mogelijk is de toegewezen tijd voor deze bewerking een deel van een langere time-out.
Toiminto ei valmistunut määritetyssä aikakatkaisuajassa <var>X</var>. Toiminnolle osoitettu aika sisältyi ehkä pitempään aikakatkaisuun.
L’opération ne s’est pas terminée dans le délai imparti de <var>X</var>. Le temps alloué à cette opération fait peut-être partie d’un délai d’attente plus long.
Der Vorgang wurde nicht innerhalb des zugewiesenen Zeitlimits von <var>X</var> abgeschlossen. Der für diesen Vorgang zugewiesene Zeitraum war möglicherweise ein Teil eines längeren Zeitlimits.
Η λειτουργία δεν ολοκληρώθηκε εντός του εκχωρημένου χρονικού ορίου του <var>X</var>. Ο χρόνος που εκχωρήθηκε σε αυτήν τη λειτουργία ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλύτερου χρονικού ορίου.
‏‏הפעולה לא הושלמה במסגרת הזמן הקצוב שהוקצה של <var>X</var>. ייתכן שהזמן שהוקצה לפעולה זו היה חלק מזמן קצוב ארוך יותר.
A művelet nem fejeződött be az engedélyezett idő (<var>X</var>) alatt. A jelen művelethez engedélyezett idő egy hosszabb időtúllépési érték része lehetett.
Operazione non completata entro il timeout assegnato di <var>X</var>. È possibile che la durata consentita per l'operazione fosse una porzione di un timeout più lungo.
割り当てられたタイムアウト時間 <var>X</var> 内に、この操作は完了しませんでした。この操作に割り当てられた時間は、より長いタイムアウト時間の一部であった可能性があります。
할당된 시간 제한(<var>X</var>) 내에 작업이 완료되지 않았습니다. 이 작업에 할당된 시간이 보다 긴 시간 제한의 일부일 수 있습니다.
Operasjonen ble ikke fullført innen den angitte tiden for tidsavbrudd på <var>X</var>. Tiden som er avsatt til denne operasjonen, kan ha vært en del av et lengre tidsavbrudd.
Operacja nie zakończyła się w ciągu przydzielonego limitu czasu <var>X</var>. Czas przydzielony na tę operację mógł być częścią dłuższego limitu czasu.
A operação não foi concluída dentro do tempo limite alocado de <var>X</var>. O tempo alocado para essa operação pode ter sido uma parte de um tempo limite mais longo.
Операция не завершилась в течение указанного периода ожидания <var>X</var>. Время, назначенное для выполнения этой операции, может быть составной частью более длинного тайм-аута.
La operación no se completó en el tiempo de espera asignado de <var>X</var>. El tiempo asignado a esta operación puede haber sido una parte de un tiempo de espera mayor.
Åtgärden slutfördes inte inom den angivna tidsgränsen <var>X</var>. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
İşlem ayrılan <var>X</var> süre sonu içinde tamamlanmadı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir bölümü olabilir.
لم تكتمل العملية ضمن المهلة المخصصة وهي <var>X</var>. قد يكون الوقت المخصص لهذه العملية جزءاً من مهلة أطول.
操作在分配的超时 <var>X</var> 内没有完成。分配给该操作的时间可能是更长超时的一部分。
在分配的超时 <var>X</var> 内,操作没有完成。分配给此操作的时间可能已经是更长超时的一部分。
作業未在配置的逾時 (<var>X</var>) 內完成。分配給此作業的時間可能是較長逾時的一部分。
تعذّر تنفيذ AccessCheck ‏(الخطأ=0x{0:X}‎‏).
无法执行 AccessCheck (错误=0x{0:X})。
無法執行 AccessCheck (error=0x{0:X})。
Nelze provést kontrolu přístupu (chyba=0x{0:X}).
AccessCheck kunne ikke udføres (fejl=0x{0:X}).
Kan geen AccessCheck uitvoeren (fout=0x{0:X}).
AccessCheck-toimintoa ei voitu suorittaa (virhe=0x{0:X}).
Vérification de AccessCheck impossible (error=0x{0:X}).
AccessCheck konnte nicht ausgeführt werden (Fehler=0x{0:X}).
Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση AccessCheck (σφάλμα=0x{0:X}).
‏‏לא היתה אפשרות לבצע AccessCheck (שגיאה=0x‏{0:X}).
Nem sikerült az AccessCheck végrehajtása (hiba=0x{0:X}).
Impossibile eseguire AccessCheck (errore=0x{0:X}).
AccessCheck を実行できませんでした (エラー=0x{0:X})。
AccessCheck을 수행할 수 없습니다(오류=0x{0:X}).
Kan ikke utføre AccessCheck (feil=0x{0:X}).
Nie można przeprowadzić sprawdzenia dostępu AccessCheck (błąd=0x{0:X}).
Não foi possível realizar AccessCheck (erro=0x{0:X}).
Не удалось выполнить AccessCheck (ошибка=0x{0:X}).
No se pudo realizar AccessCheck (error=0x{0:X}).
Det gick inte att utföra en AccessCheck (error=0x{0:X}).
AccessCheck gerçekleştirilemedi (hata=0x{0:X}).
无法执行 AccessCheck (错误=0x{0:X})。
無法執行 AccessCheck (error=0x{0:X})。
تعذّر العثور على CLSID <var>X</var>‎ في تطبيق COM+‎‏ <var>Y</var>‎.
无法在 COM+ 应用程序 <var>Y</var> 中找到 CLSID <var>X</var>。
COM+ 應用程式 <var>Y</var> 中找不到 CLSID <var>X</var>。
Nelze najít identifikátor CLSID <var>X</var> v aplikaci modelu COM+ <var>Y</var>.
CLSID <var>X</var> blev ikke fundet i COM+-programmet <var>Y</var>.
Kan CLSID <var>X</var> niet vinden in COM+ toepassing <var>Y</var>.
CLSID-tunnusta <var>X</var> ei löydy COM+-sovelluksesta <var>Y</var>.
Impossible de trouver le CLSID <var>X</var> dans l’application COM+ <var>Y</var>.
CLSID "<var>X</var>" in COM+-Anwendung "<var>Y</var>" wurde nicht gefunden.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση CLSID <var>X</var> στην εφαρμογή COM+ <var>Y</var>.
‏‏אין אפשרות למצוא CLSID ‏<var>X</var> ביישום COM+‎ ‏<var>Y</var>.
Nem található a(z) <var>X</var> CLSID a COM+ alkalmazásban <var>Y</var>.
Impossibile trovare CLSID <var>X</var> nell'applicazione COM+ <var>Y</var>.
COM+ アプリケーション <var>Y</var> の CLSID <var>X</var> が見つかりません。
COM+ 응용 프로그램 <var>Y</var>에서 CLSID <var>X</var>을(를) 찾을 수 없습니다.
Finner ikke CLSIDen <var>X</var> i COM+-programmet <var>Y</var>.
Nie można znaleźć identyfikatora CLSID <var>X</var> w aplikacji COM+ <var>Y</var>.
Não é possível encontrar o CLSID <var>X</var> no aplicativo COM+ <var>Y</var>.
Не удается найти CLSID <var>X</var> в приложении COM+ <var>Y</var>.
No se encuentra el CLSID <var>X</var> en la aplicación COM+ <var>Y</var>.
Det går inte att hitta CLSID <var>X</var> i COM+-program <var>Y</var>.
COM+ uygulaması <var>Y</var> içinde CLSID <var>X</var> bulunamıyor.
无法在 COM+ 应用程序 <var>Y</var> 中找到 CLSID <var>X</var>。
COM+ 應用程式 <var>Y</var> 中找不到 CLSID <var>X</var>。
العملية '<var>X</var>' غير صالحة في حالة النص الأساسي للرسالة '<var>Y</var>'.
操作“<var>X</var>”在消息正文状态“<var>Y</var>”下无效。
訊息本文狀態 '<var>Y</var>' 中的作業 '<var>X</var>' 無效。
Operace <var>X</var> je neplatná ve stavu textu zprávy <var>Y</var>.
Handlingen <var>X</var> er ikke gyldig i tilstanden <var>Y</var> for meddelelsesbrødtekst.
Bewerking <var>X</var> is niet geldig in status <var>Y</var> van de berichthoofdtekst.
Toiminto <var>X</var> ei ole kelvollinen sanomarunkotilassa <var>Y</var>.
L’opération « <var>X</var> » n’est pas valide dans l’état « <var>Y</var> » du corps du message.
Vorgang "<var>X</var>" ist im Nachrichtenkörperstatus "<var>Y</var>" nicht gültig.
Η λειτουργία '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη στην σώματος μηνύματος '<var>Y</var>'.
‏‏הפעולה '<var>X</var>' אינה חוקית במצב גוף ההודעה '<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” művelet nem érvényes a(z) „<var>Y</var>” üzenettörzs-állapotban.
Operazione '<var>X</var>' non valida nel corpo del messaggio con stato '<var>Y</var>'.
メッセージ本文の状態が '<var>Y</var>' の場合、操作 '<var>X</var>' は無効です。
'<var>X</var>' 작업이 메시지 본문 상태 '<var>Y</var>'에서 올바르지 않습니다.
Operasjonen <var>X</var> er ugyldig i meldingstekststatusen <var>Y</var>.
Operacja „<var>X</var>” jest nieprawidłowa dla stanu treści wiadomości „<var>Y</var>”.
A operação '<var>X</var>' não é válida no estado de corpo da mensagem '<var>Y</var>'.
Операция "<var>X</var>" недопустима в состоянии тела сообщения "<var>Y</var>".
La operación '<var>X</var>' no es válida en el estado de cuerpo de mensaje '<var>Y</var>'.
Åtgärd <var>X</var> är ogiltigt i meddelandeinnehållsstatus <var>Y</var>.
'<var>X</var>' işlemi, <var>Y</var> ileti gövdesi durumunda geçerli değildir.
操作“<var>X</var>”在消息正文状态“<var>Y</var>”下无效。
訊息本文狀態 '<var>Y</var>' 中的作業 '<var>X</var>' 無效。
See catalog page for all messages.