The service
Messages on page
Podpůrnou třídu SecurityToken nelze zapsat bez šifrování.
Et understøttende SecurityToken kan ikke skrives uden kryptering.
Ondersteunend SecurityToken kan niet zonder codering geschreven worden.
SecurityToken-tukiarvoa ei voi kirjoittaa ilman salausta.
L’écriture de l’élément SecurityToken pris en charge est impossible sans chiffrement.
Ein unterstützendes SecurityToken kann nicht ohne Verschlüsselung geschrieben werden.
Υποστηρικτική SecurityToken δεν μπορεί να γραφτεί χωρίς κρυπτογράφηση.
‏‏אין אפשרות לכתוב SecurityToken תומך ללא הצפנה.
A támogató SecurityToken titkosítás nélkül nem írható.
Impossibile scrivere SecurityToken di supporto senza crittografia.
サポート SecurityToken を暗号化なしで書き込むことはできません。
지원 SecurityToken은 암호화 없이 쓸 수 없습니다.
Støttende SecurityToken kan ikke skrives uten kryptering.
Nie można zapisywać pomocniczego elementu SecurityToken bez szyfrowania.
A classe SecurityToken de suporte não pode ser gravada sem criptografia.
Базовый маркер SecurityToken не может быть записан без шифрования.
El elemento SecurityToken auxiliar no se puede escribir sin cifrado.
Stödjande SecurityToken kan inte skrivas utan kryptering.
Destekleme SecurityToken öğesi şifresiz yazılamaz.
لا يمكن كتابة SecurityToken الداعم دون تشفير.
不进行加密无法写入 Supporting SecurityToken。
不能以未加密的方式寫入支援 SecurityToken。
不进行加密无法写入 Supporting SecurityToken。
不能以未加密的方式寫入支援 SecurityToken。
De beveiligingsprocessor kan geen beveiligingskoptekst vinden in het bericht. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het bericht een niet-beveiligde fout is, of doordat de bindingen van de communicerende partijen niet overeenkomen. Dit kan optreden wanneer de service is geconfigureerd voor beveiliging en de client geen beveiliging gebruikt.
Suojaussuoritin ei löytänyt suojausotsikkoa sanomasta. Syynä voi olla se, että sanoma on suojaamaton virhe tai koska kommunikoivien osapuolten välillä on sidontaristiriita. Näin voi käydä, jos palvelu on määritetty suojaukselle ja asiakas ei käytä suojausta.
Le processeur de sécurité n’a pas pu trouver d’en-tête de sécurité dans le message. Cela pourrait se produire parce que le message est une faute non sécurisée ou en raison d’une non-correspondance de liaison entre les parties communicantes. Cet incident peut se produire si le service est configuré pour la sécurité et que le client n’utilise pas la sécurité.
Der Sicherheitsprozessor konnte keinen Sicherheitsheader in der Nachricht finden. Mögliche Ursache: Die Nachricht ist ein nicht gesicherter Fehler, oder es besteht keine Bindungsübereinstimmung zwischen den kommunizierenden Teilnehmern. Dies kann auftreten, wenn der Dienst für Sicherheit konfiguriert ist, und der Client keine Sicherheit verwendet.
تعذر على معالج الأمان العثور على رأس أمان في الرسالة. قد يكون هذا بسبب أن الرسالة عبارة عن خطأ غير آمن أو هناك عدم تطابق في التوثيق بين جهات الاتصال. يمكن أن يحدث هذا إذا تم تكوين الخدمة من أجل الأمان والعميل لا يستخدم الأمان.
安全处理器无法在消息中找到安全标头。这可能是因为该消息是一个非安全错误,或者因为在通信方之间存在绑定不匹配。如果针对安全对该服务进行了配置,而客户端未使用安全,则可能发生这种情况。
安全性處理器在訊息中找不到安全性標題。這可能是因為訊息是不安全的錯誤,或是因為通訊雙方之間有繫結不符的狀況。如果服務針對安全性設定,但用戶端並未使用安全性,就會發生此問題。
Procesor zabezpečení nenalezl ve zprávě záhlaví zabezpečení. Může to být způsobeno tím, že je zpráva nezabezpečená chyba nebo tím, že existuje neshoda ve vazbě mezi komunikujícími stranami. Může k tomu dojít, když je služba nakonfigurována pro zabezpečení a klient zabezpečení nepoužívá.
Sikkerhedsprocessoren kunne ikke finde en sikkerhedsheader i meddelelsen. Dette kan skyldes, at meddelelsen er en usikret fejl, eller at der er uoverensstemmelser mellem kommunikationsparternes bindinger. Dette kan skyldes, at tjenesten er konfigureret til sikkerhed, og at klienten ikke bruger sikkerhed.
Ο επεξεργαστής ασφαλείας δεν μπόρεσε να βρει μια κεφαλίδα ασφαλείας στο μήνυμα. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι το μήνυμα είναι ένα μη ασφαλές σφάλμα ή επειδή υπάρχει μια ασυμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στα μέρη που επικοινωνούν. Αυτό ενδέχεται να συμβεί, εάν οι παράμετροι της υπηρεσίας έχουν ρυθμιστεί για ασφάλεια και ο υπολογιστής-πελάτης δεν χρησιμοποιεί ασφάλεια.
‏‏למעבד אבטחה לא היתה אפשרות למצוא כותרת אבטחה בהודעה. ייתכן שהסיבה היא שההודעה היא תקלה שאינה מאובטחת או מפני שיש חוסר התאמה באיגודים בין הצדדים המתקשרים. הדבר יכול להתרחש אם השירות מוגדר לאבטחה והלקוח אינו משתמש באבטחה.
A biztonsági feldolgozó nem talált az üzenetben biztonsági fejlécet. Lehetséges okok: az üzenet védelmi hiba eredménye, vagy a kommunikáló felek között kötéskeveredés van. Ez akkor fordulhat elő, ha a szolgáltatás védelemre van beállítva, az ügyfél viszont nem használ védelmet.
Il processore di protezione non è stato in grado di trovare un'intestazione di protezione nel messaggio. È possibile che il messaggio sia un errore non protetto o che i binding delle parti in comunicazione non corrispondano. Ciò può verificarsi se il servizio è configurato per la protezione e il client non utilizza la protezione.
セキュリティ プロセッサは、メッセージでセキュリティ ヘッダーを検出できませんでした。この原因としては、メッセージがセキュリティで保護されていないフォールトであること、または通信相手との間でバインドが一致していないことが考えられます。これは、サービスがセキュリティ向けに構成されており、クライアントがセキュリティを使用していない場合に起こる場合があります。
보안 프로세서가 메시지에서 보안 헤더를 찾을 수 없습니다. 메시지가 보호되지 않는 오류가 있거나 통신 당사자 간에 바인딩 불일치가 있기 때문입니다. 서비스가 보안 구성되어 있는데 클라이언트가 보안을 사용하지 않는 경우에 이러한 현상이 일어납니다.
Sikkerhetsbehandlingen fant ikke et sikkerhetshode i meldingen. Dette kan skyldes at meldingen er en usikret feil eller at det er en bindingskonflikt mellom kommunikasjonspartene. Dette kan skje hvis tjenesten er konfigurert for sikkerhet og klienten ikke bruker sikkerhet.
安全处理器无法在消息中找到安全标头。这可能是因为该消息是一个非安全错误,或者因为在通信方之间存在绑定不匹配。如果针对安全对该服务进行了配置,而客户端未使用安全,则可能发生这种情况。
Procesor zabezpieczeń nie mógł odnaleźć nagłówka zabezpieczeń w wiadomości. Może to być spowodowane niezgodnością wiązania pomiędzy komunikującymi się stronami lub faktem, że wiadomość jest niezabezpieczonym błędem. Ta sytuacja może wystąpić, gdy usługa jest skonfigurowana do korzystania z zabezpieczeń, natomiast klient z nich nie korzysta.
O processador de segurança não encontrou um cabeçalho de segurança na mensagem. Talvez isso ocorra porque a mensagem é uma falha não protegida ou porque há uma incompatibilidade de ligação entre as partes em comunicação. Isso poderá ocorrer se o serviço estiver configurado para segurança e o cliente não estiver usando segurança.
Процессору безопасности не удалось найти заголовок безопасности в сообщении. Это может быть вызвано тем, что сообщение не защищено или имеет место несоответствия привязки между взаимодействующими сторонами. Это может произойти, если служба настроена с режимом безопасности, а клиент не применяет режим безопасности.
El procesador de seguridad no encontró un encabezado de seguridad en el mensaje. La causa puede ser que el mensaje sea un error no protegido o que no coincidan los enlaces entre las partes de la comunicación. Esto puede suceder si el servicio está configurado para seguridad y el cliente no usa seguridad.
Säkerhetsbearbetaren kunde inte hitta ett säkerhetshuvud i meddelandet. Detta kan bero på att meddelandet är ett icke-säkrat fel eller på att det finns en felaktig bindningsmatchning mellan de kommunicerande parterna. Detta kan inträffa om tjänsten har konfigurerats för säkerhet och klienten inte använder säkerhet.
Güvenlik işlemcisi iletide bir güvenlik üstbilgisini bulamadı. Bunun nedeni, iletinin korumalı olmayan bir hata oluşu ya da iletişim kuran tarafların arasında bir bağlama eşleşmemesi olması olabilir. Bu, hizmet güvenlik için yapılandırıldığında ve istemci güvenliği kullanmadığında oluşabilir.
安全性處理器在訊息中找不到安全性標題。這可能是因為訊息是不安全的錯誤,或是因為通訊雙方之間有繫結不符的狀況。如果服務針對安全性設定,但用戶端並未使用安全性,就會發生此問題。
已释放: <var>X</var>
تم التخلّص من: <var>X</var>
已释放: <var>X</var>
處置時間:<var>X</var>
Zrušeno: <var>X</var>
Fjernet: <var>X</var>
Verwijderd: <var>X</var>
Poistettu: <var>X</var>
Éliminé : <var>X</var>
Verworfen: <var>X</var>
Διατέθηκε: <var>X</var>
נותק: <var>X</var>
Eltávolítva: <var>X</var>
Eliminato: <var>X</var>
破棄されました: <var>X</var>
삭제됨: <var>X</var>
Fjernet: <var>X</var>
Usunięto: <var>X</var>
Descarte: <var>X</var>
Освобожден: <var>X</var>
Eliminado: <var>X</var>
Avbruten: <var>X</var>
Atılan: <var>X</var>
處置時間:<var>X</var>
Oikeaa siirronhallintaa ei löytynyt kuuntelu-URI-osoitteelle <var>X</var>.
Impossible de trouver un gestionnaire de transports approprié pour l’URI d’écoute « <var>X</var> ».
Es konnte kein passender Transport-Manager für Abhör-URI "<var>X</var>" gefunden werden.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση κατάλληλης διαχείρισης μεταφοράς για URI ακρόασης '<var>X</var>'.
‏‏לא היתה אפשרות למצוא מנהל תעבורה מתאים עבור URI להאזנה '<var>X</var>'.
Nem található megfelelő átvitelkezelő a(z) „<var>X</var>” figyelési URI számára.
Impossibile trovare un gestore trasporto appropriato per l'URI di ascolto '<var>X</var>'.
リッスン URI '<var>X</var>' の適切なトランスポート マネージャが見つかりませんでした。
수신 대기 URI '<var>X</var>'에 대해 적합한 전송 관리자를 찾을 수 없습니다.
Finner ingen passende transportbehandling for URIen <var>X</var>.
Nie można znaleźć odpowiedniego menedżera transportu dla identyfikatora URI nasłuchiwania „<var>X</var>”.
Não foi possível encontrar um gerenciador de transporte apropriado para o URI de escuta '<var>X</var>'.
Не удалось найти подходящий диспетчер транспорта, чтобы прослушать URI "<var>X</var>".
No se encontró un administrador de transporte adecuado para el URI de escucha '<var>X</var>'.
Det gick inte att hitta en tillämplig transportansvarig för lyssnings-URI <var>X</var>.
Dinleme URI '<var>X</var>' öğesi için uygun bir taşıma yöneticisi bulunamadı.
找不到侦听 URI“<var>X</var>”的适当传输管理器。
تعذّر العثور عن إدارة نقل مناسبة لـ URI الإصغاء '<var>X</var>'.
找不到侦听 URI“<var>X</var>”的适当传输管理器。
找不到接聽 URI '<var>X</var>' 的適當傳輸管理員。
Nelze najít vhodného správce přenosů pro identifikátor URI příposlechu <var>X</var>.
Der blev ikke fundet en passende transportadministrator til lyttefunktions-URI'en <var>X</var>.
Kan geen geschikte transportbeheerder vinden voor luister-URI <var>X</var>.
找不到接聽 URI '<var>X</var>' 的適當傳輸管理員。
تم رفض الوصول. لم تتم المصادقة على الرسالة بواسطة هوية Windows صالحة.
访问被拒绝。消息未使用有效的 Window 标识进行身份验证。
存取被拒。未以有效的 Windows 身分識別驗證訊息。
Přístup byl odepřen. Zpráva nebyla ověřena platnou identitou systému Windows.
Adgang blev nægtet. Meddelelsen blev ikke godkendt med et gyldigt Windows-id.
Toegang is geweigerd. Het bericht is niet geverifieerd met een geldige Windows-identiteit.
Käyttö on estetty. Sanomaa ei todennettu käyttämällä kelvollisia Windows-tunnistetietoja.
L’accès est refusé. Le message n’a pas été authentifié avec une identité Windows valide.
Der Zugriff wird verweigert. Die Nachricht war nicht mit einer gültigen Windows-Identität authentifiziert.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν έγινε έλεγχος της ταυτότητας του μηνύματος με έγκυρη ταυτότητα Windows.
访问被拒绝。消息未使用有效的 Windows 标识进行身份验证。
‏‏הגישה נדחתה. ההודעה לא אומתה עם זהות חוקית של Windows.
Hozzáférés megtagadva. Az üzenet nincs hitelesítve érvényes Windows-identitással.
Accesso negato. Messaggio non autenticato con un'identità Windows valida.
アクセスが拒否されました。有効な Windows ID でメッセージが認証されていませんでした。
액세스가 거부되었습니다. 메시지가 올바른 Windows ID로 인증되지 않았습니다.
Ingen tilgang. Meldingen ble ikke godkjent med en gyldig Windows-identitet.
Odmowa dostępu. Komunikat nie został uwierzytelniony przy użyciu poprawnej tożsamości systemu Windows.
Acesso negado. A mensagem não foi autenticada com uma identidade válida do Windows.
Отказано в доступе. Подлинность этого сообщения не была проверена с помощью допустимого удостоверения Windows.
Acceso denegado. El mensaje no se autenticó con una identidad de Windows válida.
Åtkomst nekas. Meddelandet autentiserades inte med en giltig Windows-identitet.
Erişim engellendi. İletinin, geçerli bir Windows varlığı tarafından kimlik doğrulaması yapılmadı.
存取被拒。未以有效的 Windows 身分識別驗證訊息。
连接已被放弃。
تم التخلي عن الاتصال.
连接已被放弃。
已放棄連線。
Připojení bylo opuštěno.
Forbindelsen er blevet annulleret.
De verbinding is verbroken.
Yhteys hylättiin.
La connexion a été abandonnée.
Die Verbindung wurde aufgegeben.
Η σύνδεση έχει διακοπεί.
‏‏החיבור ננטש.
A kapcsolat befejeződött.
Connessione abbandonata.
構成は破棄されています。
연결이 중단되었습니다.
Tilkoblingen er forlatt.
Połączenie zostało porzucone.
A conexão foi abandonada.
Соединение брошено.
Se abandonó la conexión.
Anslutningen har lämnats.
Bağlantı kesildi.
已放棄連線。
服务不允许匿名登录。
الخدمة لا تسمح لك بتسجيل دخولك كمجهول.
服务不允许匿名登录。
服務不允許匿名登入。
Služba nedovoluje anonymní přihlášení.
Tjenesten tillader ikke, at du logger på anonymt.
Met deze service kunt u zich niet anoniem aanmelden.
Palvelu ei salli nimetöntä kirjautumista.
Le service ne vous autorise pas à ouvrir une session anonyme.
Der Dienst erlaubt keine anonyme Anmeldung.
Η υπηρεσία δεν σας επιτρέπει να συνδεθείτε ανώνυμα.
‏‏השירות אינו מאפשר לך להיכנס באופן אנונימי.
A szolgáltatás nem teszi lehetővé a névtelen bejelentkezést.
Accesso anonimo non consentito dal servizio.
このサービスでは匿名ログオンは許可されていません。
서비스에서 익명으로 로그온하는 것을 허용하지 않습니다.
Tjenesten tillater ikke at du logger deg på manuelt.
Usługa nie umożliwia anonimowego logowania.
O serviço não permite fazer logon anonimamente.
Эта служба не разрешает анонимный вход.
El servicio no permite inicios de sesión anónimos.
Tjänsten tillåter inte att du loggar in anonymt.
Hizmet, anonim olarak oturum açmanıza izin vermiyor.
服務不允許匿名登入。
Adresa vystavitele ve federaci nesmí mít při určování vazby vystavitele hodnotu NULL.
Den forbundne udstederadresse kan ikke være null, når der angives en udstederbinding.
Adres van federatieve uitgever kan niet null zijn wanneer er een uitgeversbinding opgegeven wordt.
Yhdistetty myöntäjän osoite ei voi olla null-arvoinen määritettäessä myöntäjän sidontaa.
L’adresse de l’émetteur fédéré ne peut pas avoir la valeur null lors de la spécification d’une liaison d’émetteur.
Die verbundene Ausstelleradresse darf nicht NULL sein, wenn eine Ausstellerbindung angegeben wird.
Η ομόσπονδη διεύθυνση εκδότη δεν μπορεί να είναι null όταν ορίζεται μια σύνδεση εκδότη.
‏‏כתובת מנפיק חיצוני אינה יכולה להיות Null בעת ציון של איגוד מנפיק.
A kiállító címe nem lehet üres kiállító kötésének megadásakor.
L'indirizzo dell'emittente federativo non può essere Null durante la specifica di un binding emittente.
発行者のバインドを指定するときは、統合された発行者のアドレスを NULL にすることはできません。
발급자 바인딩을 지정할 때 연결된 발급자 주소가 null일 수 없습니다.
Adressen til utstederen som er medlem av organisasjonsnettverket, kan ikke ha nullverdi ved angivelse av en utstederbinding.
Podczas określania wiązania wystawcy adresem wystawcy federacyjnego nie może być wartość zerowa.
O endereço do emissor externo não pode ser nulo durante a especificação de uma ligação de emissor.
При указании привязки поставщика в качестве адреса интегрированного поставщика не может использоваться значение null.
La dirección del emisor federado no puede ser Null al especificar un enlace de emisor.
Federerad utgivaradress kan inte vara null när en utfärdarbindning anges.
Bir veren bağlama belirtilirken, birleşik veren adresi boşluk olamaz.
当指定颁发者绑定时联合颁发者地址不能为空。
ليس باستطاعة عنوان المصدر المتحد أن يكون خالياً عند تحديد توثيق المصدر.
当指定颁发者绑定时联合颁发者地址不能为空。
指定發行者繫結時,聯合發行者位址不可為 null。
指定簽發者繫結時,聯合簽發者位址不可為 null。
يتم رفض الوصول إلى windows management instrumentation (WMI). ربما يتم تشغيل التطبيق في وضع الثقة الجزئية. قم إما بتعطيل WMI أو تكوين التطبيق لتشغيله في وضع الثقة الكاملة.
拒绝对 Windows Management Instrumentation (WMI) 的访问。应用程序可能在部分信任中运行。请禁用 WMI,或将应用程序配置为在完全信任中运行。
存取 Windows Management Instrumentation (WMI) 遭拒。應用程式可能是以部分信任模式執行。請停用 WMI 或將應用程式設定為以完全信任模式執行。
Přístup k rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) byl odepřen. Aplikace možná běží v částečném vztahu důvěryhodnosti. Zakažte rozhraní WMI nebo konfigurujte aplikaci, aby běžela v úplném vztahu důvěryhodnosti.
Adgang til WMI (Windows Management Instrumentation) blev nægtet. Programmet kører muligvis med delvis tillid. Deaktiver WMI, eller konfigurer programmet til at køre med fuld tillid.
De toegang tot WMI (Windows Management Instrumentation) is geweigerd. De toepassing wordt mogelijk uitgevoerd met gedeeltelijk vertrouwen. Schakel WMI uit of configureer de toepassing voor uitvoering met volledig vertrouwen.
WMI:n (Windows Management Instrumentation) käyttö on estetty. Sovellus saattaa toimia osittaisen luottamuksen tilassa. Poista WMI käytöstä tai määritä sovellus suoritettavaksi täyden luottamuksen tilassa.
Accès refusé à WMI (Windows Management Instrumentation). Il se peut que l'application soit exécutée en confiance partielle. Désactivez WMI ou configurez l'application pour qu'elle s'exécute en confiance totale.
Der Zugriff auf die WMI (Windows Management Instrumentation) wurde verweigert. Möglicherweise wird die Anwendung mit teilweiser Vertrauensstellung ausgeführt. Deaktivieren Sie die WMI, oder konfigurieren Sie die Anwendung so, dass sie mit voller Vertrauenswürdigkeit ausgeführt wird.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα όργανα διαχείρισης των Windows (WMI). Απενεργοποιήστε το WMI ή ρυθμίστε τις παραμέτρους της εφαρμογής προκειμένου να εκτελείται σε πλήρη αξιοπιστία.
הגישה ל- Windows Management Instrumentation (WMI)‎ נדחתה. ייתכן שהיישום פועל עם אמון חלקי. השבת את WMI או קבע את תצורת היישום לפעול באמון מלא.
A Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatáshoz való hozzáférés megtagadva. Az alkalmazás esetleg részleges megbízhatósági szinten fut. Tiltsa le a WMI szolgáltatást, vagy konfigurálja az alkalmazást teljes megbízhatósági szinten való futásra.
Accesso a Strumentazione gestione Windows (WMI) negato. L'applicazione potrebbe essere in esecuzione in attendibilità parziale. Disattivare WMI o configurare l'applicazione per l'esecuzione in attendibilità totale.
Windows Management Instrumentation (WMI) へのアクセスが拒否されました。アプリケーションが部分的な信頼で実行されている可能性があります。WMI を無効にするか、完全な信頼で実行されるようにアプリケーションを構成してください。
WMI(Windows Management Instrumentation)에 대한 액세스가 거부되었습니다. 응용 프로그램이 부분 신뢰에서 실행되고 있는 것 같습니다. WMI를 사용하지 않도록 설정하거나 완전 신뢰에서 실행되도록 응용 프로그램을 구성하십시오.
Ingen tilgang til WMI (Windows Management Instrumentation). Programmet kjøres kanskje med delvis klarering. Deaktiver WMI, eller konfigurer programmet for kjøring med fullstendig klarering.
Odmowa dostępu do instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Być może aplikacja działa w trybie częściowej relacji zaufania. Wyłącz usługę WMI lub skonfiguruj aplikację w taki sposób, aby działała w trybie pełnej relacji zaufania.
O acesso à Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI) foi negado. O aplicativo pode estar em execução com confiança parcial. Desabilite o WMI ou configure o aplicativo para ser executado com confiança total.
В доступе к инструментарию управления Windows (WMI) отказано. Возможно, приложение работает при частично доверительных отношениях. Отключите инструментарий WMI или настройте приложения для работы при полном доверии.
Acceso denegado a Instrumental de administración de Windows (WMI). Puede que la aplicación se esté ejecutando con confianza parcial. Deshabilite WMI o configure la aplicación para que se ejecute con plena confianza.
Åtkomst nekad till WMI (Windows Management Instrumentation). Programmet kanske körs med partiellt förtroende. Inaktivera WMI eller konfigurera programmet så att det körs fullständigt betrott.
Windows Yönetim Araçları'na (WMI) erişim reddedildi. Uygulama kısmi güvende çalışıyor olabilir. WMI'yı devre dışı bırakın ya da uygulamayı tam güvende çalışacak şekilde yapılandırın.
拒绝对 Windows Management Instrumentation (WMI) 的访问。应用程序可能在部分信任中运行。请禁用 WMI,或将应用程序配置为在完全信任中运行。
存取 Windows Management Instrumentation (WMI) 遭拒。應用程式可能是以部分信任模式執行。請停用 WMI 或將應用程式設定為以完全信任模式執行。
<var>X</var> أعاد خطأ من OnTryCreateFaultMessage، ولكنه أعاد رسالة خطأ غير خالية.
<var>X</var> 从 OnTryCreateFaultMessage 返回 false,但返回了非空错误消息。
<var>X</var> 從 OnTryCreateFaultMessage 傳回 False,但傳回非 null 的錯誤訊息。
<var>X</var> vrátil hodnotu false z třídy OnTryCreateFaultMessage, ale vrátil zprávu o chybě, která nemá hodnotu NULL.
<var>X</var> returnerede false fra OnTryCreateFaultMessage, men returnerede en fejlmeddelelse, der ikke er null.
<var>X</var> heeft 'false' geretourneerd van OnTryCreateFaultMessage, maar heeft een niet-null foutbericht geretourneerd.
<var>X</var> palautti false-arvon OnTryCreateFaultMessage-toiminnosta, mutta virhesanoma ei ollut null-arvoinen.
<var>X</var> a renvoyé une valeur « false » du message OnTryCreateFaultMessage, mais a renvoyé un message d’erreur non null.
<var>X</var> hat von OnTryCreateFaultMessage FALSE zurückgegeben, hat jedoch eine Nicht-NULL-Fehlermeldung zurückgegeben.
Η <var>X</var> επέστρεψε τιμή ‘ψευδές’ από OnTryCreateFaultMessage, αλλά επέστρεψε μη μηδενικό μήνυμα σφάλματος.
‏‏<var>X</var> החזיר ערך False מ- OnTryCreateFaultMessage, אך החזיר הודעת תקלה שאינה null.
<var>X</var> hamis értéket adott vissza az OnTryCreateFaultMessage elemből, de nem üres hibaüzenetet küldött.
<var>X</var> ha restituito False da OnTryCreateFaultMessage, ma ha restituito un messaggio di errore non Null.
<var>X</var> は OnTryCreateFaultMessage から False を戻しましたが、NULL 以外のフォールト メッセージを戻しました。
<var>X</var>이(가) OnTryCreateFaultMessage에서 false를 반환했지만 null이 아닌 오류 메시지를 반환했습니다.
<var>X</var> returnerte usann fra OnTryCreateFaultMessage, men returnerte en feilmelding som har ikke-nullverdi.
Element <var>X</var> zwrócił wartość false z elementu OnTryCreateFaultMessage, ale zwrócił niezerowy komunikat o błędzie.
<var>X</var> retornou false de OnTryCreateFaultMessage, mas retornou uma mensagem de falha não nula.
<var>X</var> вернул значение false от OnTryCreateFaultMessage, а также вернул ненулевое сообщение об ошибке.
<var>X</var> devolvió false desde OnTryCreateFaultMessage, pero devolvió un mensaje de error que no es Null.
<var>X</var> returnerade värdet False från OnTryCreateFaultMessage, men returnerade ett felmeddelande som inte var null.
<var>X</var>, OnTryCreateException öğesinden yanlış olarak döndürüldü, ancak boşluk olmayan bir Exception döndürdü.
<var>X</var> 从 OnTryCreateFaultMessage 返回 false,但返回了非空错误消息。
<var>X</var> 從 OnTryCreateFaultMessage 傳回 False,但傳回非 null 的錯誤訊息。
See catalog page for all messages.