The service
Messages on page
Resurssinhallinnan lähdet vastaanotti TerminateSequence-sanoman. Resurssinhallinnan lähde ei käsittele TerminateSequence-sanomia.
La source du Gestionnaire de ressources a reçu un message TerminateSequence. La source du Gestionnaire de ressources ne traite pas les messages TerminateSequence.
Die RM-Quelle hat eine TerminateSequence-Nachricht empfangen. Die RM-Quelle verarbeitet keine TerminateSequence-Nachrichten.
Η προέλευση RM έλαβε ένα μήνυμα TerminateSequence. Η προέλευση RM δεν επεξεργάζεται τα μηνύματα TerminateSequence.
‏‏מקור ה- RM קיבל הודעת TerminateSequence. מקור ה- RM אינו מעבד הודעות TerminateSequence.
Az RM-forrás TerminateSequence üzenetet kapott. Az RM-forrás nem dolgoz fel TerminateSequence üzeneteket.
L'origine RM ha ricevuto un messaggio TerminateSequence. L'origine RM non elabora messaggi TerminateSequence.
RM の送信元が TerminateSequence メッセージを受信しました。RM の送信元は TerminateSequence メッセージを処理しません。
RM 소스가 TerminateSequence 메시지를 받았습니다. RM 소스가 TerminateSequence 메시지를 처리하지 않습니다.
RM-kilden mottok en TerminateSequence-melding. RM-kilden behandler ikke TerminateSequence-meldinger.
Miejsce źródłowe protokołu RM otrzymało komunikat TerminateteSequence. Miejsce źródłowe protokołu RM nie przetwarza komunikatów TerminateSequence.
A origem RM recebeu uma mensagem TerminateSequence. A origem RM não processa mensagens TerminateSequence.
Источник надежного обмена сообщениями получил сообщение TerminateSequence. Источник надежного обмена сообщениями не обрабатывает сообщения TerminateSequence.
El origen RM recibió un mensaje TerminateSequence. El origen RM no procesa mensajes TerminateSequence.
RM-källan har mottagit ett TerminateSequence-meddelande. RM-källan bearbetar inte TerminateSequence-meddelanden.
RM kaynağı bir TerminateSequence iletisi aldı. RM kaynağı TerminateSequence iletilerini işlemez.
تلقى المصدر البعيد رسالة TerminateSequence. لا يعالج المصدر البعيد رسائل TerminateSequence.
RM 源收到 TerminateSequence 消息。RM 源未处理 TerminateSequence 消息。
RM 來源收到 TerminateSequence 訊息。RM 來源不處理 TerminateSequence 訊息。
Zdroj služby RM přijal zprávu TerminateSequence. Zdroj služby RM nezpracovává zprávy TerminateSequence.
RM-kilden modtog en meddelelse af typen TerminateSequence. RM-kilden behandler ikke meddelelser af typen TerminateSequence.
De RM-bron heeft een TerminateSequence-bericht ontvangen. De RM-bron verwerkt geen TerminateSequence-berichten.
RM 源收到 TerminateSequence 消息。RM 源未处理 TerminateSequence 消息。
RM 來源收到 TerminateSequence 訊息。RM 來源不處理 TerminateSequence 訊息。
يجب على RequestSecurityToken أن يحدد CloseTarget.
RequestSecurityToken 必须指定 CloseTarget。
RequestSecurityToken 必須指定 CloseTarget。
Třída RequestSecurityToken musí určovat třídu CloseTarget.
RequestSecurityToken skal angive en CloseTarget.
Het RequestSecurityToken moet een CloseTarget opgeven.
RequestSecurityToken-arvon täytyy määrittää CloseTarget.
L’élément RequestSecurityToken doit spécifier un élément CloseTarget.
Das RequestSecurityToken muss ein CloseTarget angeben.
Το RequestSecurityToken πρέπει να ορίζει CloseTarget.
‏‏RequestSecurityToken חייב לציין CloseTarget.
A RequestSecurityToken jogkivonatnak egy CloseTarget elemet kell meghatároznia.
RequestSecurityToken deve specificare un CloseTarget.
RequestSecurityToken には CloseTarget を指定する必要があります。
RequestSecurityToken은 CloseTarget을 지정해야 합니다.
RequestSecurityToken må angi et CloseTarget.
W tokenie RequestSecurityToken należy określić element CloseTarget.
RequestSecurityToken deve especificar CloseTarget.
RequestSecurityToken должен указать CloseTarget.
RequestSecurityToken debe especificar CloseTarget.
RequestSecurityToken måste specificera CloseTarget.
RequestSecurityToken bir CloseTarget belirtmelidir.
RequestSecurityToken 必须指定 CloseTarget。
RequestSecurityToken 必須指定 CloseTarget。
إن URI غير صالح لأنه يفتقد إلى مضيف.
URI 无效,因为它缺少主机。
URI 缺少主機,所以無效。
Identifikátor URI je neplatný, protože mu schází hostitel.
URI'en er ikke gyldig, da der mangler en vært.
De URI is ongeldig omdat er een host ontbreekt.
URI-osoite ei kelpaa, koska siitä puuttuu isäntä.
L’URI est non valide car il y manque un hôte.
Der URI ist ungültig, weil er keine Hostangabe enthält.
Το URI δεν είναι έγκυρο επειδή δεν περιλαμβάνει έναν κεντρικό υπολογιστή.
‏‏רכיב ה- URI אינו חוקי כיוון שחסר לו מארח.
Az URI érvénytelen mert a gazda hiányzik.
URI non valido perché non contiene un host.
この URI はホストがないため無効です。
호스트가 없기 때문에 URI가 잘못되었습니다.
URIen er ugyldig fordi den mangler en vert.
Identyfikator URI jest nieprawidłowy, ponieważ brak w nim hosta.
O URI é inválido porque não possui um host.
Недопустимый URI, так как не указано имя узла.
El URI no es válido porque le falta un host.
URI är ogiltig eftersom en värd saknas.
Bir ana makine bulunmadığından URI geçersiz.
URI 无效,因为它缺少主机。
URI 缺少主機,所以無效。
Den krævede størrelse til bufferlagring af en sekvensmeddelelse har overskredet den konfigurerede bufferkvota. Den pålidelige session kan derfor ikke fortsætte.
De benodigde buffergrootte voor een reeksbericht is groter dan de geconfigureerde buffergrootte. De betrouwbare sessie kan niet worden voortgezet.
Sekvenssisanoman puskuroinnissa tarvittava koko on ylittänyt määritetyn puskurikiintiön. Tämän vouksi luotettavaa istuntoa ei voida jatkaa.
La taille nécessaire pour mettre un message de séquence en mémoire tampon a dépassé le quota configuré. La session fiable ne peut donc pas continuer.
Die erforderliche Größe zum Puffern einer Sequenznachricht hat das konfigurierte Pufferkontingent überschritten. Daher kann die zuverlässige Sitzung nicht fortgesetzt werden.
Το απαραίτητο μέγεθος για αποθήκευση ενός μηνύματος ακολουθίας στο buffer έχει υπερβεί το ρυθμισμένο όριο του buffer. Εξαιτίας αυτού δεν είναι δυνατή η συνέχεια της αξιόπιστης περιόδου λειτουργίας.
‏‏הגודל הדרוש להעברת הודעת רצף למאגר חרג ממיכסת המאגר שהוגדרה. עקב כך, להפעלה האמינה אין אפשרות להמשיך.
Mivel a szekvenciaüzenet puffereléséhez szükséges méret meghaladta a beállított pufferkvótát, a megbízható munkamenet nem folytatható.
Le dimensioni necessarie per memorizzare nel buffer un messaggio di sequenza hanno superato la quota di buffer configurata. Impossibile continuare la sessione affidabile.
シーケンス メッセージのバッファリングに必要なサイズが、構成されたバッファ クォータを超えました。このため、信頼できるセッションを継続できません。
시퀀스 메시지의 버퍼링에 필요한 크기가 구성된 버퍼 할당량을 초과했습니다. 이로 인해 신뢰 세션을 계속할 수 없습니다.
Den nødvendige størrelsen for å bufre en sekvensmelding har overskredet den konfigurerte bufferkvoten. Denne pålitelige økten kan derfor ikke fortsette.
Ilość miejsca koniecznego do zbuforowania kolejnego komunikatu sekwencji przekroczyła skonfigurowany przydział buforu. Z tego powodu niezawodna sesja nie może być kontynuowana.
O tamanho necessário para armazenar uma mensagem de seqüência em buffer excedeu à cota de buffer configurada. Por isso, esta sessão confiável não pode continuar.
Размер, необходимый для размещения в буфере сообщения о последовательности превысил настроенную квоту буфера. По этой причине продолжение надежного сеанса невозможно.
El tamaño necesario para almacenar en búfer un mensaje de secuencia superó la cuota de búfer configurada. Por esta razón, la sesión confiable no puede continuar.
Den nödvändiga storleken för buffring av ett sekvensmeddelanden har överskridit den konfigurerade buffertkvoten. På grund av detta kan den tillförlitliga sessionen inte fortsätta.
Bir sıra iletisini arabelleğe alabilmek için gerekli boyut, yapılandırılmış arabellek kotasını aştı. Bu nedenle bu güvenilir oturuma devam edilemiyor.
الحجم الضروري للتخزين المؤقت لرسالة تسلسل تجاوز الحصة النسبية للتخزين المؤقت المكونة. ولهذا لا يمكن متابعة الجلسة الموثوقة.
缓存序列消息必需的大小已超过配置的缓冲区配额。因此,可靠的会话无法继续。
緩衝處理順序訊息的所需大小已超出設定的緩衝區配額。因此,可靠工作階段無法繼續。
Nezbytná velikost pro uložení zprávy sekvence do vyrovnávací paměti překročila nakonfigurovanou kvótu vyrovnávací paměti. Stabilní relace proto nemůže pokračovat.
缓存序列消息必需的大小已超过配置的缓冲区配额。因此,可靠的会话无法继续。
緩衝處理順序訊息的所需大小已超出設定的緩衝區配額。因此,可靠工作階段無法繼續。
Η ομάδα παραμέτρων είναι μόνο για ανάγνωση.
‏‏התצורה היא לקריאה בלבד.
A konfiguráció írásvédett.
La configurazione è di sola lettura.
構成が読み取り専用です。
구성이 읽기 전용입니다.
Konfigurasjonen er skrivebeskyttet.
Konfiguracja jest tylko do odczytu.
A configuração é somente leitura.
Эта конфигурация только для чтения.
La configuración es de sólo lectura.
Konfigurationen är skrivskyddad.
Yapılandırma salt okunur.
التكوين للقراءة فقط.
配置是只读的。
組態為唯讀。
Tato konfigurace je jen pro čtení.
Konfigurationen er skrivebeskyttet.
De configuratie is alleen-lezen.
Määritystä voi vain lukea.
La configuration est en lecture seule.
Die Konfiguration ist schreibgeschützt.
配置是只读的。
組態為唯讀。
تم تلقي رسالة WS-RM Sequence.
已收到 WS-RM 序列消息。
收到 WS-RM 順序訊息。
Byla přijata zpráva sekvence WS-RM.
En meddelelse af typen WS-RM Sequence blev modtaget.
WS-RM-bericht Sequence ontvangen.
WS-RM-sekvenssisanoma vastaanotettiin.
Message de séquence WS-RM reçu
Eine WS-RM Sequence-Nachricht wurde empfangen.
Πραγματοποιήθηκε λήψη μηνύματος ακολουθίας WS-RM.
‏‏התקבלה הודעת רצף WS-RM.
WS-RM Sequence üzenet érkezett.
Messaggio Sequence WS-RM ricevuto.
WS-RM のシーケンス メッセージを受信しました。
WS-RM 시퀀스 메시지를 받았습니다.
WS-RM Sequence-melding ble mottatt.
Odebrano wiadomość sekwencji WS-RM.
Mensagem de Seqüência WS-RM recebida.
Получено сообщение о последовательности WS-RM.
Se recibió un mensaje de secuencia de WS-RM.
WS-RM: Sekvensmeddelande mottaget.
WS-RM Sequence iletisi alındı.
已收到 WS-RM 序列消息。
收到 WS-RM 順序訊息。
فشل عميل SSL البعيد في توفير شهادة مطلوبة.
远程 SSL 客户端无法提供所需的证书。
遠端 SSL 用戶端無法提供必要的憑證。
Poskytnutí požadovaného certifikátu vzdáleným klientem SSL se nezdařilo.
Fjern-SSL-klienten kunne ikke levere et påkrævet certifikat.
De externe SSL-client kan een vereist certificaat niet leveren.
SSL-etäasiakas ei voinut antaa tarvittavaa varmennetta.
Le client SSL distant n’a pas réussi à fournir un certificat requis.
Der SSL-Remoteclient hat ein erforderliches Zertifikat nicht bereitgestellt.
Ο απομακρυσμένος υπολογιστής-πελάτης SSL απέτυχε να παράσχει ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό.
‏‏לקוח ה- SSL המרוחק נכשל במתן אישור נדרש.
A távoli SSL-ügyfél nem tudott biztosítani egy szükséges tanúsítványt.
Il client remoto SSL non è riuscito a fornire un certificato richiesto.
リモートの SSL クライアントが必要な証明書を提供できませんでした。
원격 SSL 클라이언트가 필수 인증서를 제공하지 못했습니다.
Den eksterne SSL-klienten kan ikke levere sertifikatet som kreves.
Zdalny klient usługi SSL nie dostarczył wymaganego certyfikatu.
Falha do cliente SSL remoto ao fornecer um certificado obrigatório.
Удаленному SSL-клиенту не удалось предоставить требуемый сертификат.
El cliente SSL remoto no pudo proporcionar un certificado necesario.
SSL-fjärrklienten kunde inte tillhandahålla ett obligatoriskt certifikat.
Uzak SSL istemcisi gereken bir sertifikayı sağlayamadı.
远程 SSL 客户端无法提供所需的证书。
遠端 SSL 用戶端無法提供必要的憑證。
Pyyntö-/vastaustoiminnolla <var>X</var> ei ole vastausviestiä.
L’opération Request/Reply <var>X</var> n’a pas de message Reply.
Der Anforderungs-/Antwortvorgang "<var>X</var>" weist keine Antwortmeldung auf.
Η λειτουργία αίτησης/απόκρισης <var>X</var> δεν έχει μήνυμα απόκρισης.
‏‏לפעולת הבקשה/מענה <var>X</var> אין הודעת מענה.
A(z) <var>X</var> kérés/válasz műveletnek nincs válaszüzenete.
L'operazione Request/Reply <var>X</var> non ha un Reply Message.
要求/応答操作 <var>X</var> には応答メッセージが含まれていません。
Request/Reply 작업 <var>X</var>에 회신 메시지가 없습니다.
Request/Reply-operasjonen <var>X</var> har ingen svarmelding.
Operacja żądania/odpowiedzi <var>X</var> nie zawiera wiadomości odpowiedzi.
A operação de Solicitação/Resposta <var>X</var> não possui Mensagem de Resposta.
Операция типа запрос-ответ <var>X</var> не сопровождается ответным сообщением.
La operación de solicitud y respuesta <var>X</var> no tiene ningún mensaje de respuesta.
Request/Reply-åtgärden <var>X</var> saknar svarsmeddelande.
Request/Reply işlemi <var>X</var>, herhangi bir Reply Message öğesine sahip değil.
عملية الطلب/الرد <var>X</var> لا يتوفر لها رسالة رد.
请求/回复操作 <var>X</var> 没有任何回复消息。
要求/回覆作業 <var>X</var> 沒有回覆訊息。
Operace požadavku/odpovědi <var>X</var> nemá žádnou zprávu s odpovědí.
Request/Reply-handlingen <var>X</var> indeholder ikke nogen Reply-meddelelse.
De aanvraag/antwoordbewerking <var>X</var> heeft geen antwoordbericht.
请求/回复操作 <var>X</var> 没有任何回复消息。
要求/回覆作業 <var>X</var> 沒有回覆訊息。
الرسالة التي تم تلقيها لا تفي بترتيب حماية الرسائل المطلوب '<var>X</var>'.
接收的消息不符合所需消息保护顺序“<var>X</var>”。
收到的訊息不符合必要的訊息保護順序 '<var>X</var>'。
Přijatá zpráva neodpovídá požadovanému pořadí ochrany zprávy <var>X</var>.
Den modtagne meddelelse overholder ikke den krævede meddelelsesbeskyttelsesrækkefølge <var>X</var>.
Het ontvangen bericht voldoet niet aan de vereiste berichtbeschermingsvolgorde <var>X</var>.
Vastaanotettu sanoma ei ole vaaditun sanomien suojausjärjestyksen <var>X</var> mukainen.
Le message reçu ne satisfait pas à l’ordre de protection des messages requis « <var>X</var> ».
Die empfangene Nachricht entspricht nicht der erforderlichen Nachrichten-Schutzreihenfolge "<var>X</var>".
‏‏ההודעה שהתקבלה לא עונה על סדר הגנת ההודעה הדרוש '<var>X</var>'.
A fogadott üzenet nem felel meg a szükséges „<var>X</var>” üzenetvédelmi sorrendnek.
Il messaggio ricevuto non soddisfa l'ordine di protezione messaggi richiesto '<var>X</var>'.
受信したメッセージが、必要なメッセージ保護命令 '<var>X</var>' に準拠していません。
Den mottatte meldingen tilfredsstiller ikke den påkrevde meldingsbeskyttelsesrekkefølgen <var>X</var>.
Odebrana wiadomość nie spełnia wymaganego porządku ochrony wiadomości „<var>X</var>”.
A mensagem recebida não atende à ordem de proteção de mensagens necessária '<var>X</var>'.
Полученное сообщение не удовлетворяет требуемому порядку защиты сообщения "<var>X</var>".
El mensaje recibido no cumple la orden de protección de mensajes requerida '<var>X</var>'.
Det mottagna meddelandet uppfyller inte den obligatoriska meddelandeskyddsordningen <var>X</var>.
Alınan ileti, gerekli '<var>X</var>' ileti koruma sırasını karşılamıyor.
Το μήνυμα που ελήφθη δεν ικανοποιεί την αναγκαία σειρά προστασίας μηνύματος '<var>X</var>'.
수신한 메시지가 필수 메시지 보호 순서 '<var>X</var>'을(를) 충족하지 않습니다.
接收的消息不符合所需消息保护顺序“<var>X</var>”。
收到的訊息不符合必要的訊息保護順序 '<var>X</var>'。
تتجاوز الإزاحة المحددة الحد العلوي في المخزن المؤقت (<var>X</var>).
指定的偏移量超出了缓冲区(<var>X</var>)的上限。
指定的位移超出緩衝區 (<var>X</var>) 的上限。
Určený posun přesahuje horní mez vyrovnávací paměti (<var>X</var>).
Det angivne offset overskrider den øvre grænse for bufferen (<var>X</var>).
De opgegeven offset overschrijdt de bovengrens van de buffer (<var>X</var>).
Määritetty poikkeama ylittää puskurin ylärajan (<var>X</var>).
Le décalage spécifié dépasse la limite supérieure du tampon (<var>X</var>).
Der angegebene Offset überschreitet den oberen Grenzwert des Puffers (<var>X</var>).
Το καθορισμένο offset ξεπερνά το άνω όριο του buffer (<var>X</var>).
‏‏ההיסט שצוין חורג מהגבול העליון של המאגר (<var>X</var>).
A megadott eltolás meghaladja a puffer felső határát (<var>X</var>).
L'offset specificato supera il limite superiore del buffer (<var>X</var>).
指定されたオフセットは、バッファ (<var>X</var>) の上限を超えています。
지정된 오프셋이 버퍼 상한(<var>X</var>)을 초과합니다.
Den angitte forskyvningen overskrider øvre grense for bufferen (<var>X</var>).
Określone przesunięcie przekracza górną granicę buforu (<var>X</var>).
O deslocamento especificado excede o limite superior do buffer (<var>X</var>).
Указанное смещение превышает верхнюю границу буфера (<var>X</var>).
El desplazamiento especificado supera el límite superior del búfer (<var>X</var>).
Den angivna förskjutningen överskrider buffertens övre gräns (<var>X</var>).
Belirtilen uzaklık değeri, arabellek üst sınırını aşıyor (<var>X</var>).
指定的偏移量超出了缓冲区(<var>X</var>)的上限。
指定的位移超出緩衝區 (<var>X</var>) 的上限。
See catalog page for all messages.