The service
Messages on page
ComPlus:نجاح إتمام تبادل بيانات تعريف.
Complus: 元数据交换成功完成。
Complus:中繼資料交換順利完成。
Complus:Výměna metadat byla úspěšně dokončena.
Complus: Udvekslingen af metadata blev fuldført.
Complus:uitwisseling metagegevens is voltooid.
Complus:Metatietojen vaihto valmis.
Complus:Échange de métadonnées correctement réalisé.
Complus:Der Metadatenaustausch wurde erfolgreich abgeschlossen.
Complus:Η ανταλλαγή μεταδεδομένων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
‏‏Complus:חילופי מטה-נתונים הושלמו בהצלחה.
Complus:Metaadat-csere sikeresen végrehajtva.
Complus:scambio metadati completato.
ComPlus: メタデータ交換が正常に完了しました。
Complus:메타데이터 교환이 완료되었습니다.
ComPlus:Metadatautveksling ble utført.
Complus:Pomyślnie zakończono wymianę metadanych.
Complus:Troca de metadados concluída com êxito.
Complus:Успешно завершен обмен метаданными.
Complus: 元数据交换成功完成。
Complus:se completó correctamente el intercambio de metadatos.
Complus:Metadata-utväxling har slutförts utan fel.
Complus:Meta veri değişimi başarıyla tamamlandı.
Complus:中繼資料交換順利完成。
找不到调度 ID“<var>X</var>”或其无效。
تعذّر العثور على معرّف الإرسال '<var>X</var>' أو أنه غير صالح.
找不到调度 ID“<var>X</var>”或其无效。
找不到分派識別碼 '<var>X</var>',或該識別碼無效。
Identifikátor odeslání <var>X</var> nebyl nalezen nebo je neplatný.
Afsendelses-id'et <var>X</var> blev ikke fundet, eller det er ugyldigt.
De verspreidings-ID <var>X</var> kan niet gevonden worden of is ongeldig.
Lähetystunnusta <var>X</var> ei löytynyt, tai se ei kelpaa.
L’ID de distribution « <var>X</var> » est introuvable ou est non valide.
Die Verteil-ID "<var>X</var>" wurde nicht gefunden oder ist ungültig.
Το αναγνωριστικό Dispatch (διανομής) '<var>X</var>' δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί ή δεν είναι έγκυρο.
‏‏מזהה השיגור '<var>X</var>' לא נמצא או אינו חוקי.
A(z) „<var>X</var>” kiosztásazonosító nem található, vagy érvénytelen.
ID Dispatch '<var>X</var>' non trovato o non valido.
ディスパッチ ID '<var>X</var>' が見つからなかったか無効です。
Dispatch ID '<var>X</var>'이(가) 찾을 수 없거나 잘못되었습니다.
Finner ikke sendings-IDen <var>X</var>, eller den er ugyldig.
Nie można znaleźć identyfikatora wysyłania „<var>X</var>” lub jest on nieprawidłowy.
A Identificação de Expedição '<var>X</var>' não pôde ser encontrada ou é inválida.
Идентификатор Dispatch ID "<var>X</var>" не обнаружен или является недопустимым.
No se encontró el id. de distribución '<var>X</var>' o no es válido.
Sändnings-id <var>X</var> kunde inte hittas eller är ogiltigt.
'<var>X</var>' Dispatch ID değeri bulunamadı ya da geçersiz.
找不到分派識別碼 '<var>X</var>',或該識別碼無效。
关闭安全会话。
إغلاق جلسة الأمان.
关闭安全会话。
關閉安全工作階段。
Ukončete relaci zabezpečení.
Luk sikkerhedssessionen.
Sluit beveiligingssessie.
Sulje suojausistunto.
Fermer la session de sécurité.
Sicherheitssitzung schließen.
Κλείσιμο περιόδου λειτουργίας ασφαλείας.
סגור הפעלת אבטחה.
Biztonsági munkamenet bezárása.
Chiusura sessione di protezione.
セキュリティ セッションを閉じます。
보안 세션을 닫으십시오.
Lukk sikkerhetsøkt.
Zamknij sesję zabezpieczeń.
Fechar Sessão de Segurança.
Закрыть безопасный сеанс.
Cerrar sesión de seguridad.
Güvenlik Oturumunu kapatın.
關閉安全工作階段。
Stäng säkerhetssession.
فشل تغيير حالة جوار نظير.
对等邻居状态更改失败。
對等芳鄰狀態變更已失敗。
Změna stavu rovnocenného souseda se nezdařila.
Tilstanden af en Peer Neighbor kunne ikke ændres.
Het wijzigen van de status van een neighbor op hetzelfde niveau is mislukt.
Vertaisnaapurin tilan muutos epäonnistui.
La modification de l’état d’un voisin pair a échoué.
Fehler beim Statuswechsel eines Peernachbarn.
Η αλλαγή της κατάστασης ενός ομότιμου γείτονα απέτυχε.
‏‏שינוי מצב של שכן עמית נכשל.
Egy szomszédos társ állapotának módosítása sikertelen.
La modifica dello stato di un router adiacente peer non è riuscita.
Peer Neighbor の状態を変更できませんでした。
피어 환경 상태를 변경하지 못했습니다.
Endring av en Peer Neighbor-status mislyktes.
Nie można zmienić stanu sąsiedniego elementu równorzędnego.
Falha em uma alteração de estado Peer Neighbor.
Сбой при изменении состояния равноправного соседнего узла.
Error al cambiar el estado de un vecino del mismo nivel.
Statusändring för en peer-granne misslyckades.
Peer Neighbor durumu başarısız oldu.
对等邻居状态更改失败。
對等芳鄰狀態變更已失敗。
يتعذر إنشاء مصنع القناة الأساسية لأنه لم يتم العثور على معلومات توثيق في ملف التكوين لنقطة النهاية ذات الاسم '<var>X</var>'. يُرجى التحقق من قسم تكوين نقطة النهاية ذات الاسم '<var>X</var>' للتأكد من وجود معلومات التوثيق وصحتها.
无法创建基础通道工厂,因为在名称“<var>X</var>”的终结点配置文件中找不到绑定信息。请检查名称“<var>X</var>”的终结点配置部分,以确保绑定信息存在而且正确。
無法建立基礎通道處理站,因為名稱為 '<var>X</var>' 的端點組態檔中找不到繫結資訊。請檢查名稱 '<var>X</var>' 的端點組態區段,以確定是否有繫結資訊,且資訊正確。
Nadřazenou výrobu kanálu nebylo možné vytvořit, protože v konfiguračním souboru pro koncový bod s názvem <var>X</var> nebyly nalezeny informace o vazbě. Zkontrolujte část konfigurace koncového bodu s názvem <var>X</var> a zajistěte, aby byly informace vazby přítomny a správné.
Den underliggende kanalfactory kunne ikke oprettes, da der ikke blev fundet nogen bindingsoplysninger i konfigurationsfilen for slutpunktet <var>X</var>. Kontroller slutpunktskonfigurationssektionen <var>X</var> for at sikre, at bindingsoplysningerne findes og er korrekte.
De onderliggende kanaalfactory kan niet worden gemaakt, omdat geen bindinginformatie is gevonden in het configuratiebestand voor het eindpunt met naam <var>X</var>. Controleer het deel van de eindpuntconfiguratie genaamd <var>X</var> om te zorgen dat de bindinginformatie aanwezig en juist is.
Perustana olevaa kanavatehdasta ei voitu luoda, koska määritystiedostosta ei löytynyt sidontatietoja päätepisteelle, jonka nimi on <var>X</var>. Tarkista päätepisteen määritysjaksosta, jonka nimi on <var>X</var>, että sidontatiedot ovat oikeat ja käytettävissä.
Impossible de créer l’usine de canaux sous-jacente car aucune information de liaison n’a été trouvée dans le fichier de configuration pour le point de terminaison portant le nom « <var>X</var> ». Consultez la section de configuration du point de terminaison portant le nom « <var>X</var> » pour vérifier que les informations de liaison sont présentes et correctes.
Die zugrunde liegende Kanalfactory konnte nicht erstellt werden, da in der Konfigurationsdatei für den Endpunkt mit dem Namen "<var>X</var>" keine Bindungsinformationen gefunden wurden. Prüfen Sie den Endpunktkonfigurationsabschnitt mit dem Namen "<var>X</var>", um sicherzustellen, dass die Bindungsinformationen vorhanden und richtig sind.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της υποκείμενης προέλευσης καναλιού, επειδή δεν βρέθηκε καμιά πληροφορία σύνδεσης στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων για το σημείο κατάληξης με όνομα '<var>X</var>'. Ελέγξτε στην ενότητα ρύθμισης παραμέτρων του σημείου κατάληξης με το όνομα '<var>X</var>', για να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες σύνδεσης υπάρχουν και είναι σωστές.
‏‏לא היתה אפשרות ליצור את מפעל הערוצים הבסיסי כיוון שלא נמצאו נתוני איגוד בקובץ התצורה עבור נקודת קצה בשם '<var>X</var>'. נא בדוק את מקטע תצורת נקודת הקצה בשם '<var>X</var>' כדי לוודא שפרטי האיגוד קיימים ומדויקים.
Az alapul szolgáló csatornagyár nem hozható létre, mert a(z) „<var>X</var>” nevű végpont konfigurációs fájljában nem található kötésinformáció. Ellenőrizze a(z) „<var>X</var>” nevű konfigurációs szakaszt, hogy meggyőződjön róla, a kötésinformáció jelen van és helyes.
Impossibile creare la channel factory sottostante perché non sono state trovate informazioni di binding nel file di configurazione per l'endpoint con nome '<var>X</var>'. Controllare la sezione della configurazione endpoint con nome '<var>X</var>' per verificare che le informazioni di binding siano presenti e corrette.
'<var>X</var>' という名前のエンドポイントの構成ファイルにバインド情報が見つからなかったため、基盤となるチャネル ファクトリを作成できません。'<var>X</var>' という名前のエンドポイント構成セクションをチェックして、正しいバインド情報が含まれていることを確認してください。
이름이 '<var>X</var>'인 끝점에 대한 구성 파일에 바인딩 정보가 없으므로 기본 채널 팩터리를 만들 수 없습니다. 이름이 '<var>X</var>'인 끝점 구성 섹션을 확인하여 올바른 바인딩 정보가 있는지 확인하십시오.
Den underliggende kanalfaktoren kan ikke opprettes fordi det ikke ble funnet noen bindingsinformasjonsfil for endepunktet med navnet <var>X</var>. Kontroller endepunktskonfigurasjonsdelen med navnet <var>X</var> for å kontrollere at bindingsinformasjonen finnes og er riktig.
Nie można utworzyć podstawowej fabryki kanałów, ponieważ w pliku konfiguracyjnym dla punktu końcowego o nazwie „<var>X</var>” nie znaleziono informacji o wiązaniu. Sprawdź w sekcji konfiguracji punktu końcowego o nazwie „<var>X</var>”, czy informacje o wiązaniu występują i są poprawne.
A fábrica de canais subjacente não pôde ser criada porque nenhuma informação de ligação foi encontrada no arquivo de configuração para o ponto de extremidade com o nome '<var>X</var>'. Verifique a seção de configuração do ponto de extremidade com o nome '<var>X</var>' para garantir que essa informação de ligação esteja presente e correta.
Не удалось создать производство выделенного канала, так как не найдена информация о привязке в файле конфигурации для конечной точки с именем "<var>X</var>". Проверьте раздел конфигурации конечной точки с именем "<var>X</var>" и обеспечьте наличие правильной информации о привязке.
No se pudo crear el generador de canales subyacente porque no se encontró información de enlace en el archivo de configuración para el extremo con el nombre '<var>X</var>'. Consulte la sección de configuración del extremo con el nombre '<var>X</var>' para asegurarse de que contiene información de enlace y que es correcta.
Den underliggande kanaltillverkningen kunde inte skapas eftersom bindningsinformation saknades i konfigurationsfilen för slutpunkten med namnet <var>X</var>. Kontrollera konfigurationen för slutpunkten med namnet <var>X</var>, så att du vet att bindningsinformationen finns och är korrekt.
'<var>X</var>' adlı bitiş noktası yapılandırma dosyasında bağlama bilgileri bulunamadığından arka plandaki kanal fabrikası oluşturulamadı. '<var>X</var>' adlı bitiş noktası yapılandırma bölümünü yeniden denetleyerek bağlama bilgilerinin bulunduğundan ve doğru olduğundan emin olun.
无法创建基础通道工厂,因为在名称“<var>X</var>”的终结点配置文件中找不到绑定信息。请检查名称“<var>X</var>”的终结点配置部分,以确保绑定信息存在而且正确。
無法建立基礎通道處理站,因為名稱為 '<var>X</var>' 的端點組態檔中找不到繫結資訊。請檢查名稱 '<var>X</var>' 的端點組態區段,以確定是否有繫結資訊,且資訊正確。
Der er ikke nogen slutpunktsfunktionsmåde med navnet <var>X</var>.
Er is geen eindpuntgedrag met de naam <var>X</var>.
Päätepisteen käyttäytymistä, jonka nimi on <var>X</var>, ei ole.
Il n’existe pas de comportement de point de terminaison nommé « <var>X</var> ».
Es ist kein Endpunktverhalten mit dem Namen "<var>X</var>" vorhanden.
Δεν υπάρχει συμπεριφορά τελικού σημείου με το όνομα '<var>X</var>'.
‏‏לא קיים אופן פעולה של נקודת קצה בשם '<var>X</var>'.
Nem létezik „<var>X</var>” nevű végpontviselkedés.
Nessun comportamento dell'endpoint con nome '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' という名前のエンドポイント動作はありません。
'<var>X</var>'(이)라는 끝점 동작이 없습니다.
Det finnes ikke noen endepunktvirkemåte med navnet <var>X</var>.
Brak zachowania punktu końcowego o nazwie „<var>X</var>”.
Não há um comportamento de ponto de extremidade com o nome '<var>X</var>'.
Отсутствует поведение конечной точки с именем "<var>X</var>".
No hay ningún comportamiento de extremo con el nombre '<var>X</var>'.
Det finns inte någon slutpunkt med namnet <var>X</var>.
'<var>X</var>' adlı bitiş noktası davranışı yok.
لا يوجد سلوك نقطة نهاية مسمى '<var>X</var>'.
没有名称为“<var>X</var>”的终结点行为。
沒有名稱為 '<var>X</var>' 的端點行為。
Neexistuje chování koncového bodu nazvané <var>X</var>.
没有名称为“<var>X</var>”的终结点行为。
沒有名稱為 '<var>X</var>' 的端點行為。
فشلت عملية التحقق من صحة التوقيع. للحصول على تفاصيل الخطأ، راجع الاستثناء الداخلي.
签名验证失败。有关错误详细信息,请参阅内部异常。
簽章驗證失敗。如需錯誤詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
Ověření podpisu se nezdařilo. Další informace naleznete u vnitřní výjimky.
Signaturen blev ikke godkendt. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
Kan de handtekening niet controleren. Zie de interne uitzondering voor foutinformatie.
Allekirjoituksen varmistus epäonnistui. Vikatiedot löytyvät sisemmän poikkeuksen yhteydestä.
La vérification de la signature a échoué. Pour plus d’informations sur l’erreur, voir l’exception interne.
Fehler bei der Signaturüberprüfung. Detaillierte Fehlerinformationen finden Sie in der inneren Ausnahme.
Η επιβεβαίωση υπογραφής απέτυχε. Για λεπτομέρειες σφάλματος, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
‏‏אימות החתימה נכשל. נא עיין בחריגה הפנימית לקבלת פרטי התקלה.
Az aláírás-ellenőrzés nem sikerült. További információ a hibáról a belső kivétel leírásában olvasható.
Impossibile verificare la firma. Per i dettagli sull'errore, vedere l'eccezione interna.
署名の検証に失敗しました。エラーの詳細については、内部例外を参照してください。
서명을 확인하지 못했습니다. 오류 정보는 내부 예외를 참조하십시오.
Signaturkontrollen mislyktes. Se interne unntak hvis du vil ha detaljer om feilen.
Nie można sprawdzić podpisu. Szczegółowe informacje można znaleźć w wewnętrznym wyjątku.
Falha na verificação de assinatura. Consulte a exceção interna para obter detalhes sobre a falha.
Сбой при проверке подписи. Подробнее см. внутреннее исключение.
Error de comprobación de firma. Consulte la excepción interna para obtener más información del error.
Singaturverifiering misslyckades. Du hittar mer information i det interna undantaget.
İma doğrulama başarısız oldu. Hata ayrıntıları için iç özel duruma bakın.
签名验证失败。有关错误详细信息,请参见内部异常。
簽章驗證失敗。如需錯誤詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
فشل تصدير نهج الأمان. يحتوي التوثيق على TransportSecurityBindingElement ولكن لا يوجد عنصر لتوثيق النقل يطبّق ITransportTokenAssertionProvider. تصدير النهج لمثل هذا التوثيق غير معتمد. تأكد من أن عنصر توثيق النقل في التوثيق يطبّق واجهة ITransportTokenAssertionProvider.
安全策略导出失败。绑定包含 TransportSecurityBindingElement,但是没有实现 ITransportTokenAssertionProvider 的传输绑定元素。不支持此类绑定的策略导出。请确保绑定中的传输绑定元素实现 ITransportTokenAssertionProvider 接口。
安全性原則匯出失敗。繫結包含 TransportSecurityBindingElement,但不含實作 ITransportTokenAssertionProvider 的傳輸繫結項目。不支援此類繫結的原則匯出。請確定繫結中的傳輸繫結項目實作 ITransportTokenAssertionProvider 介面。
Export zásad zabezpečení se nezdařil. Vazba obsahuje třídu TransportSecurityBindingElement , ale žádný element vazby přenosu, který implementuje třídu ITransportTokenAssertionProvider. Export zásad pro takovou vazbu není podporován. Ujistěte se, zda element vazby přenosu ve vazbě implementuje rozhraní ITransportTokenAssertionProvider.
Eksporten af sikkerhedspolitikken mislykkedes. Bindingen indeholder et TransportSecurityBindingElement, men ikke et transportbindingselement, som implementerer ITransportTokenAssertionProvider. Eksport af en politik for denne type binding understøttes ikke. Kontroller, at transportbindingselementet i bindingen implementerer grænsefladen ITransportTokenAssertionProvider.
Kan beveiligingsbeleid niet exporteren. De binding bevat een TransportSecurityBindingElement maar geen transportbindingselement dat ITransportTokenAssertionProvider implementeert. Beleidsexport voor een dergelijke binding wordt niet ondersteund. Zorg ervoor dat het transportbindingselement in de binding de ITransportTokenAssertionProvider-interface implementeert.
Suojauskäytännön vienti epäonnistui. Sidonta sisältää TransportSecurityBindingElement-arvon mutta ei siirron sidontaelementtiä, joka toteuttaa ITransportTokenAssertionProvider-määrityksen. Tällaisen sidonnan käytännön vientiä ei tueta. Varmista, että sidonnassa käytetty siirron sidontaelementti toteuttaa ITransportTokenAssertionProvider-liittymän.
L’exportation de la stratégie de sécurité a échoué. La liaison contient un élément TransportSecurityBindingElement, mais pas d’élément de transport qui implémente l’interface ITransportTokenAssertionProvider. L’exportation de stratégie pour une telle liaison n’est pas prise en charge. Vérifiez que l’élément de liaison de transport de la liaison implémente l’interface ITransportTokenAssertionProvider.
Fehler beim Sicherheitsrichtlinienexport. Die Bindung enthält zwar ein TransportSecurityBindingElement, jedoch kein Transportbindungselement, das ITransportTokenAssertionProvider implementiert. Der Export von Richtlinien wird für eine derartige Bindung nicht unterstützt. Stellen Sie sicher, dass das Transportbindungselement in der Bindung die ITransportTokenAssertionProvider-Schnittstelle implementiert.
Απέτυχε η εξαγωγή της πολιτικής ασφαλείας. Η σύνδεση περιέχει ένα στοιχείο σύνδεσης ασφάλειας μεταφοράς αλλά δεν περιέχει στοιχείο σύνδεσης μεταφοράς που να υλοποιεί την ITransportTokenAssertionProvider. Η εξαγωγή πολιτικής για μια τέτοια σύνδεση, δεν υποστηρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο σύνδεσης μεταφοράς στη σύνδεση υλοποιεί τη διασύνδεση ITransportTokenAssertionProvider.
‏‏ייצוא של מדיניות אבטחה נכשל. האיגוד מכיל רכיב TransportSecurityBindingElement אך לא מכיל רכיב איגוד תעבורה שמיישם ITransportTokenAssertionProvider. אין תמיכה בייצוא מדיניות עבור איגוד מסוג זה. ודא שרכיב איגוד התעבורה באיגוד מיישם את ממשק ITransportTokenAssertionProvider.
A biztonsági házirend exportálása nem sikerült. A kötés tartalmaz egy TransportSecurityBindingElement elemet, de nem tartalmaz olyan átvitelkötési elemet, amely az ITransportTokenAssertionProvider implementációja. Az ilyen kötéshez a házirend exportálása nincs támogatva. Győződjön meg róla, hogy a kötésben lévő átvitelkötési elem implementálja az ITransportTokenAssertionProvider felületet.
Impossibile esportare i criteri di protezione. Il binding contiene un TransportSecurityBindingElement ma non è supportato nessun elemento binding trasporto che implementi ITransportTokenAssertionProvider. L'esportazione dei criteri per tale binding non è supportata. Verificare che l'elemento binding trasporto nel binding implementi l'interfaccia ITransportTokenAssertionProvider.
セキュリティ ポリシーのエクスポートが失敗しました。このバインドには、TransportSecurityBindingElement が指定されていますが、ITransportTokenAssertionProvider を実装するトランスポート バインド要素がありません。このようなバインド用のポリシーのエクスポートはサポートされていません。バインドに ITransportTokenAssertionProvider インターフェイスを実装するトランスポート バインド要素を設定してください。
보안 정책을 내보내지 못했습니다. 바인딩에 TransportSecurityBindingElement가 포함되어 있지만 ITransportTokenAssertionProvider를 구현하는 전송 바인딩 요소가 없습니다. 이러한 바인딩에 대한 정책 내보내기가 지원되지 않습니다. 바인딩의 전송 바인딩 요소가 ITransportTokenAssertionProvider 인터페이스를 구현하는지 확인하십시오.
Eksport av sikkerhetspolicy mislyktes. Bindingen inneholder TransportSecurityBindingElement, men ikke noe transportbindingselement som implementerer ITransportTokenAssertionProvider. Policyeksport støttes ikke for slike bindinger. Kontroller at transportbindingselementet i bindingen implementerer ITransportTokenAssertionProvider-grensesnittet.
Eksport zasad zabezpieczeń nie powiódł się. Wiązanie zawiera element TransportSecurityBindingElement, ale nie zawiera żadnego elementu wiązania transportu implementującego interfejs ITransportTokenAssertionProvider. Eksportowanie zasad dla takiego wiązania nie jest obsługiwane. Upewnij się, czy element wiązania transportu implementuje interfejs ITransportTokenAssertionProvider.
Falha na exportação de diretivas de segurança. A ligação contém TransportSecurityBindingElement, mas não tem nenhum elemento de ligação de transporte que implemente ITransportTokenAssertionProvider. Não há suporte para essa ligação por parte da exportação de diretivas. Certifique-se de que o elemento de ligação de transporte na ligação implemente a interface ITransportTokenAssertionProvider.
Ошибка экспорта политики безопасности. Привязка содержит TransportSecurityBindingElement, но отсутствует элемент привязки транспорта, реализующий ITransportTokenAssertionProvider. Экспорт политики для такой привязки не поддерживается. Убедитесь, что элемент привязки транспорта в данной привязке реализует интерфейс ITransportTokenAssertionProvider.
Error de exportación de la directiva de seguridad. El enlace contiene TransportSecurityBindingElement pero no contiene ningún elemento de enlace de transporte que implemente ITransportTokenAssertionProvider. No se admite la exportación de directivas para dicho enlace. Asegúrese de que el elemento de enlace de transporte del enlace implemente la interfaz ITransportTokenAssertionProvider.
Det gick inte att exportera säkerhetsprincip. Bindningen innehåller ett TransportSecurityBindingElement men inget transportbindningselement som implementerar ITransportTokenAssertionProvider. Principexport för en sådan bindning stöds inte. Kontrollera att transportbindningselementet i bindningen implementerar gränssnittet ITransportTokenAssertionProvider.
Güvenlik ilkesi verme başarısız oldu. Bağlamada bir TransportSecurityBindingElement var, ancak ITransportTokenAssertionProvider uygulayan hiçbir taşıma bağlama öğesi yok. Böyle bir bağlama için ilke verme desteklenmez. Bağlamadaki taşıma bağlama öğesinin ITransportTokenAssertionProvider arabirimini uyguladığından emin olun.
安全策略导出失败。绑定包含 TransportSecurityBindingElement,但是没有实现 ITransportTokenAssertionProvider 的传输绑定元素。不支持此类绑定的策略导出。请确保绑定中的传输绑定元素实现 ITransportTokenAssertionProvider 接口。
安全性原則匯出失敗。繫結包含 TransportSecurityBindingElement,但不含實作 ITransportTokenAssertionProvider 的傳輸繫結項目。不支援此類繫結的原則匯出。請確定繫結中的傳輸繫結項目實作 ITransportTokenAssertionProvider 介面。
Toutes les parties du message de l’opération <var>X</var> doivent contenir type ou element.
Alle Teile der Nachricht in Vorgang "<var>X</var>" müssen entweder einen Typ oder ein Element enthalten.
Όλα τα τμήματα του μηνύματος σε λειτουργία <var>X</var> πρέπει να περιέχουν είτε τύπο είτε στοιχείο.
‏‏כל החלקים של הודעה בפעולה <var>X</var> חייבים להכיל סוג או רכיב.
A(z) <var>X</var> műveletbeli üzenet minden részének kell típust, illetve elemet tartalmazni.
Tutte le parti del messaggio nell'operazione <var>X</var> devono contenere un tipo o un elemento.
操作 <var>X</var> 内のメッセージを構成するすべての部分は、型または要素のどちらかを格納している必要があります。
<var>X</var> 작업의 모든 메시지 파트에는 유형 또는 요소가 있어야 합니다.
Alle deler i meldingen i operasjonen <var>X</var> må inneholde type eller element.
Wszystkie części komunikatu w operacji <var>X</var> muszą zawierać typ lub element.
Todas as partes da mensagem na operação <var>X</var> devem conter tipo ou elemento.
Все части сообщения в операции <var>X</var> должны содержать тип или элемент.
Todas las partes del mensaje en la operación <var>X</var> deben contener un tipo o un elemento.
Alla delar av meddelandet i åtgärd <var>X</var> måste innehålla en typ eller ett element.
<var>X</var> işlemindeki iletinin tüm bölümlerinde tür ya da öğe bulunmalıdır.
يجب أن تتضمّن كل أجزاء الرسالة في العملية <var>X</var> نوعاً أو عنصراً.
操作 <var>X</var> 中消息的所有部分都必须包含类型或元素。
作業 <var>X</var> 中訊息的所有部分必須包含類型或項目。
Všechny části zprávy v operaci <var>X</var> musí obsahovat typ nebo element.
Alle dele af meddelelsen i handlingen <var>X</var> skal enten indeholde type eller element.
Alle onderdelen van het bericht in bewerking <var>X</var> moeten een type of element bevatten.
Kaikkien toiminnon <var>X</var> sanoman osien täytyy sisältää tyyppi tai elementti.
操作 <var>X</var> 中消息的所有部分都必须包含类型或元素。
作業 <var>X</var> 中訊息的所有部分必須包含類型或項目。
لا توجد إدخالات DNS للمضيف <var>X</var>.
不存在主机 <var>X</var> 的 DNS 项。
主機 <var>X</var> 沒有 DNS 項目。
Neexistují položky DNS hostitele <var>X</var>.
Der findes ikke nogen DNS-poster for værten <var>X</var>.
Er bestaan geen DNS-ingangen voor host <var>X</var>.
Isännällä <var>X</var> on DNS-merkintöjä.
Aucune entrée DNS n’existe pour l’hôte <var>X</var>.
Für den Host <var>X</var> sind keine DNS-Einträge vorhanden.
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις DNS για τον κεντρικό υπολογιστή <var>X</var>.
‏‏לא קיימים ערכי DNS עבור המחשב המארח <var>X</var>.
Az állomáshoz nem léteznek DNS-bejegyzések <var>X</var>.
Nessuna voce DNS per l'host <var>X</var>.
ホスト <var>X</var> に対する DNS エントリが存在しません。
호스트 <var>X</var>에 대한 DNS 항목이 없습니다.
Det finnes ingen DNS-oppføringer for verten <var>X</var>.
Brak wpisów DNS dla hosta <var>X</var>.
Não existem entradas DNS para o host <var>X</var>.
Отсутствуют DNS-записи для узла <var>X</var>.
No existen entradas DNS para el host <var>X</var>.
DNS-poster saknas för värd <var>X</var>.
<var>X</var> ana makinesi için hiçbir DNS girdisi yok.
不存在主机 <var>X</var> 的 DNS 项。
主機 <var>X</var> 沒有 DNS 項目。
See catalog page for all messages.