The service
Messages on page
قيمة TransactionFlowOptionغير صالحة.
TransactionFlowOption 值无效。
無效的 TransactionFlowOption 值。
Neplatná hodnota TransactionFlowOption.
Værdien af TransactionFlowOption er ikke gyldig.
Ongeldige waarde TransactionFlowOption.
Virheellinen TransactionFlowOption-arvo.
Valeur TransactionFlowOption non valide.
Ungültiger TransactionFlowOption-Wert.
Μη έγκυρη τιμή TransactionFlowOption.
‏‏ערך TransactionFlowOption לא חוקי.
Érvénytelen TransactionFlowOption érték.
Valore TransactionFlowOption non valido.
無効な TransactionFlowOption 値です。
TransactionFlowOption 값이 잘못되었습니다.
Ugyldig TransactionFlowOption-verdi.
Nieprawidłowa wartość parametru TransactionFlowOption.
Valor TransactionFlowOption inválido.
Недопустимое значение TransactionFlowOption.
Valor de TransactionFlowOption no válido.
Ogiltigt TransactionFlowOption-värde.
Geçersiz TransactionFlowOption değeri.
TransactionFlowOption 值无效。
無效的 TransactionFlowOption 值。
يحتاج InstanceContext إلى رسالة صالحة للحصول على المثيل.
此 InstanceContext 需要有效的消息来获取实例。
此 InstanceContext 需要有效的 Message 才能取得例項。
Třída InstanceContext vyžaduje pro získání instance platnou zprávu.
Denne InstanceContext kræver en gyldig Message for at kunne hente forekomsten.
Voor deze InstanceContext is een geldig bericht vereist om het exemplaar te verkrijgen.
Tämä InstanceContext-arvo edellyttää kelvollista Message-arvoa esiintymän saamiseksi.
Ce contexte d’instance requiert un message valide pour obtenir l’instance.
Dieser InstanceContext erfordert eine gültige Nachricht, um die Instanz abzurufen.
Αυτή η InstanceContext απαιτεί έγκυρο μήνυμα για λήψη της εμφάνισης.
‏‏הקשר InstanceContext זה דורש שהודעה חוקית תשיג את המופע.
Ez az InstanceContext érvényes üzenetet igényel a példányhoz.
InstanceContext corrente richiede un Message valido per ottenere l'istanza.
この InstanceContext でインスタンスを取得するには、有効なメッセージが必要です。
이 InstanceContext는 인스턴스를 얻기 위한 올바른 메시지가 필요합니다.
InstanceContext krever en gyldig forekomst av Message for å hente forekomsten.
Ten element InstanceContext do uzyskania wystąpienia wymaga prawidłowego elementu Message.
InstanceContext requer uma Mensagem válida para obter a instância.
Чтобы получить экземпляр, данному методу InstanceContext требуется допустимое сообщение.
Este InstanceContext requiere un mensaje válido para obtener la instancia.
Denna InstanceContext kräver ett giltigt meddelande för att hämta instansen.
Bu InstanceContext, örneği elde etmek için geçerli bir Message öğesine gereksinim duyar.
此 InstanceContext 需要有效的消息来获取实例。
此 InstanceContext 需要有效的 Message 才能取得例項。
لا يمكن استدعاء الإرسال عندما لا تتوقع جلسة العمل إخراجاً.
会话不需要输出时无法调用 Send。
當工作階段未預期輸出時,無法呼叫傳送。
Odeslání nelze vyvolat, pokud relace neočekává výstup.
Der kan ikke foretages et kald til Send, når sessionen ikke forventer output.
Verzenden kan niet aangeroepen worden wanneer de sessie geen uitvoer verwacht.
Lähetystä ei voida kutsua, jos istunto ei odota tulostusta.
La méthode Send ne peut pas être appelée quand la session n’attend pas de sortie.
Send kann nicht aufgerufen werden, wenn die Sitzung keine Ausgabe erwartet.
Δεν είναι δυνατή η κλήση του "Αποστολή", όταν η περίοδος λειτουργίας δεν αναμένει έξοδο.
‏‏אין אפשרות לקרוא לשליחה כשההפעלה אינה מצפה לפלט.
A küldés nem hívható, amikor a munkamenet esetén nem várható kimenet.
Impossibile chiamare Send quando per la sessione non è previsto output.
セッションで出力が予期されていない場合、Send を呼び出すことはできません。
세션에서 출력이 필요하지 않은 경우 Send를 호출할 수 없습니다.
Send kan ikke kalles når økten ikke forventer utdata.
Nie można wywołać wysyłania, gdy w sesji nie są oczekiwane dane wyjściowe.
Não é possível chamar Send quando a sessão não espera nenhuma saída.
Метод Send нельзя вызывать, если во время сеанса не ожидается вывод данных.
No se puede llamar a Send cuando la sesión no espera salida.
Sändningen kan inte anropas när sessionen inte förväntar sig utdata.
Send, oturum çıktı beklemediğinde çağrılamıyor.
会话不需要输出时无法调用 Send。
當工作階段未預期輸出時,無法呼叫傳送。
يجب أن تكون SecurityTokenParameters ومجموعة قيم SecurityToken المحددة للاستخدام في رأس الأمان خالية أو غير خالية معاً.
指定用于安全标头的 SecurityTokenParameters 和 SecurityToken 类型必须同时为空或同时非空。
指定用於安全性標頭的 SecurityTokenParameters 及 SecurityToken 集合必須同時是 Null 或同時非 Null。
Parametr SecurityTokenParameters a záznam SecurityToken uvedený k použití v záhlaví zabezpečení musejí být oba prázdná hodnota nebo neprázdná hodnota.
De SecurityTokenParameters og den SecurityToken-tuple, der er angivet til brug i sikkerhedsheaderen, skal begge være null, eller begge skal være forskellige fra null.
De voor gebruik in de beveiligingskoptekst opgegeven SecurityTokenParameters en SecurityToken-tupel moeten beide null zijn of beide niet-null.
Suojausotsikossa käytettäviksi määritettyjen SecurityTokenParameters- ja SecurityToken-monikoiden on molempien oltava joko null-arvoisia tai muita kuin null-arvoisia.
SecurityTokenParameters et le tuple SecurityToken spécifiés pour une utilisation dans l’en-tête de sécurité doivent tous deux être null ou tous deux non null.
Die SecurityTokenParameters und das für die Verwendung im Sicherheitsheader angegebene SecurityToken-Tupel müssen entweder beide NULL sein oder beide nicht NULL sein.
Οι πλειάδες SecurityTokenParameters και SecurityToken που καθορίστηκαν για χρήση στην κεφαλίδα ασφαλείας πρέπει και οι δύο είτε να είναι null είτε να μην είναι null.
‏‏SecurityTokenParameters והרשומה SecurityToken שצוינו לשימוש בכותרת האבטחה חייבים להיות שניהם Null או ששניהם חייבים שלא להיות Null.
A biztonsági fejléc számára megadott SecurityTokenParameters és SecurityToken pár mindkét elemének NULL értékűnek kell lennie, vagy egyik sem lehet NULL.
I SecurityTokenParameter e la tupla SecurityToken specificati per l'utilizzo nell'intestazione di protezione devono essere entrambi Null o non Null.
セキュリティ ヘッダーで使用するために指定された SecurityTokenParameters と SecurityToken の組は、両方とも NULL であるか、両方とも NULL 以外である必要があります。
보안 헤더에서 사용하도록 지정한 SecurityTokenParameters 및 SecurityToken 튜플은 모두 null이거나 모두 null이 아니어야 합니다.
Tuppelen SecurityTokenParameters og SecurityToken angitt for bruk i sikkerhetshodet, må begge ha nullverdien eller begge ha en ikke-nullverdi.
Krotki SecurityTokenParameters i SecurityToken określone do użycia w nagłówku zabezpieczeń muszą być obie zerowe lub niezerowe.
A tupla de SecurityTokenParameters e SecurityToken especificada para uso no cabeçalho de segurança deve ser nula ou não-nula.
SecurityTokenParameters и SecurityToken, указанные для использования в заголовке безопасности, должны оба иметь значение NULL или не NULL.
Los parámetros SecurityTokenParameters y la tupla de SecurityToken que se usan en el encabezado de seguridad deben ser ambos Null o ambos no Null.
SecurityTokenParameters och SecurityToken som angetts för användning i säkerhetshuvudet måste båda vara null eller måste båda ha ett värde.
Güvenlik üstbilgisinde kullanılmak üzere belirtilen SecurityTokenParameters ve SecurityToken değerlerinin her ikisi de boş olmalı ya da her ikisi de boş olmamalıdır.
指定用于安全标头的 SecurityTokenParameters 和 SecurityToken 类型必须同时为空或同时非空。
指定用於安全性標頭的 SecurityTokenParameters 及 SecurityToken 集合必須同時是 Null 或同時非 Null。
Vazba <var>X</var> není správně nakonfigurována. Třída OneWayBindingElement vyžaduje vnitřní element vazby, který podporuje třídu IRequestChannel/IReplyChannel nebo IDuplexSessionChannel.
Bindingen <var>X</var> er ikke konfigureret korrekt. OneWayBindingElement kræver et indre bindingselement, der understøtter IRequestChannel/IReplyChannel eller IDuplexSessionChannel.
Binding <var>X</var> is niet goed geconfigureerd. OneWayBindingElement vereist een intern bindingelement dat IRequestChannel/IReplyChannel of IDuplexSessionChannel ondersteunt.
Sidontaa <var>X</var> ei ole määritetty oikein. OneWayBindingElement edellyttää sisempää sidontaelementtiä, joka tukee IRequestChannel/IReplyChannel- tai IDuplexSessionChannel-kohdetta.
La liaison « <var>X</var> » n’est pas configurée correctement. L’élément OneWayBindingElement requiert un élément de liaison interne qui prend en charge les canaux IRequestChannel/IReplyChannel ou IDuplexSessionChannel.
Bindung "<var>X</var>" ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert. OneWayBindingElement erfordert ein inneres Bindungselement, das IRequestChannel/IReplyChannel oder IDuplexSessionChannel unterstützt.
Η σύνδεση '<var>X</var>' δεν είναι σωστά ρυθμισμένη. Το OneWayBindingElement χρειάζεται ένα εσωτερικό στοιχείο σύνδεσης που να υποστηρίζει IRequestChannel/IReplyChannel ή IDuplexSessionChannel.
‏‏האיגוד '<var>X</var>' אינו מוגדר כיאות. OneWayBindingElement דורש רכיב איגוד פנימי שתומך בערוץ IRequestChannel/IReplyChannel או IDuplexSessionChannel.
A(z) „<var>X</var>” kötést helytelenül konfigurálták. A OneWayBindingElement elem megkövetel egy olyan belső kötéselemet, amely támogatja az IRequestChannel/IReplyChannel vagy IDuplexSessionChannel csatornaalakzatokat.
التوثيق '<var>X</var>' غير مكوّن بشكل صحيح. يتطلب OneWayBindingElement عنصر توثيق داخلي يعتمد IRequestChannel/IReplyChannel أو IDuplexSessionChannel.
没有正确配置“<var>X</var>”。OneWayBindingElement 需要支持 IRequestChannel/IReplyChannel 或 IDuplexSessionChannel 的内部绑定元素。
未正確設定繫結 '<var>X</var>'。OneWayBindingElement 需要能支援 IRequestChannel/IReplyChannel 或 IDuplexSessionChannel 的內部繫結項目。
没有正确配置“<var>X</var>”。OneWayBindingElement 需要支持 IRequestChannel/IReplyChannel 或 IDuplexSessionChannel 的内部绑定元素。
Binding '<var>X</var>' non configurato correttamente. OneWayBindingElement richiede un elemento binding interno in grado di supportare IRequestChannel/IReplyChannel o IDuplexSessionChannel.
バインド '<var>X</var>' が正しく構成されていません。OneWayBindingElement には IRequestChannel/IReplyChannel または IDuplexSessionChannel をサポートしている内部バインド要素が必要です。
'<var>X</var>' 바인딩이 올바르게 구성되지 않았습니다. OneWayBindingElement는 IRequestChannel/IReplyChannel 또는 IDuplexSessionChannel을 지원하는 내부 바인딩 요소가 필요합니다.
Bindingen <var>X</var> er ikke konfigurert riktig. OneWayBindingElement krever et indre bindingselement som støtter IRequestChannel/IReplyChannel eller IDuplexSessionChannel.
Wiązanie „<var>X</var>” nie zostało skonfigurowane prawidłowo. Element OneWayBindingElement wymaga zastosowania wewnętrznego elementu wiążącego obsługującego element IRequestChannel/IReplyChannel lub IDuplexSessionChannel.
A ligação '<var>X</var>' não está configurada corretamente. OneWayBindingElement requer um elemento de ligação interno que ofereça suporte a IRequestChannel/IReplyChannel ou IDuplexSessionChannel.
Неправильная конфигурация привязки "<var>X</var>". Для элемента OneWayBindingElement требуется внутренний элемент привязки, поддерживающий IRequestChannel/IReplyChannel или IDuplexSessionChannel.
El enlace '<var>X</var>' no está configurado correctamente. El elemento OneWayBindingElement requiere un elemento de enlace interno que admita IRequestChannel/IReplyChannel o IDuplexSessionChannel.
Bindning <var>X</var> är inte korrekt konfigurerad. OneWayBindingElement kräver ett internt bindningselement som stöder IRequestChannel/IReplyChannel eller IDuplexSessionChannel.
'<var>X</var>' bağlaması düzgün yapılandırılmamış. OneWayBindingElement, IRequestChannel/IReplyChannel ya da IDuplexSessionChannel öğelerini destekleyen bir iç bağlama öğesi gerektirir.
未正確設定繫結 '<var>X</var>'。OneWayBindingElement 需要能支援 IRequestChannel/IReplyChannel 或 IDuplexSessionChannel 的內部繫結項目。
执行用户回调。
تنفيذ استدعاء المستخدم.
执行用户回调。
執行使用者回呼。
Probíhá zpětné volání uživatele.
Udfører brugertilbagekald.
Terugbelmodus van gebruiker wordt uitgevoerd.
Suoritetaan käyttäjän takaisinkutsua.
Exécution du rappel utilisateur.
Der Benutzerrückruf wird ausgeführt
Γίνεται εκτέλεση της επιστροφής κλήσης χρήστη.
מבצע התקשרות חזרה של משתמש.
Felhasználó-visszahívás végrehajtása.
Esecuzione callback utente.
ユーザー コールバックを実行しています。
사용자 콜백을 실행하는 중입니다.
Utfører brukertilbakeringing.
Wykonywanie wywołania zwrotnego użytkownika.
Executando chamada de retorno de usuário.
Выполняется обратный вызов пользователя.
Se está ejecutando la devolución de llamada de usuario.
Användarmotanrop utförs.
Kullanıcı geri araması gerçekleştirme.
執行使用者回呼。
النص الأساسي الذي يعيد قيم هو فقط المعتمد حالياً من أجل الحماية، تم تعيين MessagePartDescription.
出于保护目的,目前仅支持正文返回值,MessagePartDescription 已指定。
目前僅支援保護本文傳回值,但指定了 MessagePartDescription。
Pro ochranu jsou aktuálně podporovány pouze hodnoty vrácených textů, byla určena třída MessagePartDescription.
Det er kun returværdier for brødtekst, der aktuelt understøttes for beskyttelse. MessagePartDescription blev angivet.
Op dit moment worden alleen hoofdtekstretourwaarden voor bescherming ondersteund. MessagePartDescription is opgegeven.
Vain rungon palautusarvot ovat parhaillaan tuettuja suojausta varten. MessagePartDescription oli määritetty.
Seules les valeurs de retour du corps sont actuellement prises en charge pour la protection, Un élément MessagePartDescription a été spécifié.
Derzeit werden nur Textkörper-Rückgabewerte zum Schützen unterstützt, MessagePartDescription wurde angegeben.
Υποστηρίζονται μόνο τιμές επιστροφής σώματος τη δεδομένη στιγμή για προστασία, καθορίστηκε το MessagePartDescription.
‏‏יש כעת תמיכה בערכי החזרה בלבד עבור הגנה, MessagePartDescription צוין.
Jelenleg csak a törzs visszatérési értékei védettek. Megadta a MessagePartDescription osztályt.
Per la protezione sono attualmente supportati solo valori restituiti body. È stato specificato MessagePartDescription.
現在は本文の戻り値のみが保護のためにサポートされており、MessagePartDescription が指定されています。
현재는 보호를 위해 본문 반환 값만 지원됩니다. MessagePartDescription이 지정되었습니다.
Bare meldingstekstreturverdier støttes for øyeblikket for beskyttelse, men MessagePartDescription var angitt.
Możliwość ochrony dotyczy aktualnie tylko wartości zwracanych przez treść. Określono element MessagePartDescription.
Neste momento, há suporte apenas para valores de retorno de corpo para proteção; MessagePartDescription foi especificada.
В текущий момент поддерживается защита только для возвращенных значений тела, для которых было указано описание MessagePartDescription.
Actualmente, sólo se admiten valores devueltos de cuerpo para protección. Se especificó MessagePartDescription.
Endast innehållsreturvärden stöds för närvarande för skydd, MessagePartDescription har angetts.
Koruma için şu anda yalnızca gövde döndürme değerleri desteklenir, MessagePartDescription belirtildi.
出于保护目的,目前仅支持正文返回值,MessagePartDescription 已指定。
目前僅支援保護本文傳回值,但指定了 MessagePartDescription。
تعذّر كتابة مؤشر إيقاف التشغيل إلى التوجيه. من المحتمل أن التطبيق على الطرف الآخر من التوجيه ليس بصدد الإصغاء إليه. سيبقى التوجيه مغلقاً.
无法将关闭指示器写入管道。管道另一端上的应用程序可能未对其进行侦听。管道仍将关闭。
關閉指示器無法寫入管道。管道另一端的應用程式可能未接聽。管道仍將關閉。
Indikátor vypnutí nelze zapsat do kanálu.. Aplikace na druhém konci kanálu jej pravděpodobně neposlouchá. Kanál bude stále uzavřen.
Indikatoren for lukning kunne ikke skrives til pipen. Programmet i den anden ende af pipen lytter muligvis ikke efter den. Pipen bliver stadig lukket.
De afsluitindicator kan niet naar de pijp worden geschreven. Mogelijk wordt er niet naar geluisterd door de toepassing aan het andere einde van de pijp. De pijp wordt nog steeds afgesloten.
Putkeen ei voitu kirjoittaa sammutusilmaisinta. Putken toisessa päässä oleva sovellus ei ehkä kuuntele sitä. Putki suljetaan siitä huolimatta.
L’indicateur d’arrêt n’a pas pu être écrit sur le canal. L’application à l’autre extrémité du canal peut ne pas être à l’écoute de celui-ci. Le canal sera néanmoins fermé.
Der Indikator zum Herunterfahren konnte nicht in die Pipe geschrieben werden. Möglicherweise hat die Anwendung am anderen Ende der Pipe den Indikator nicht abgehört. Die Pipe wird dennoch geschlossen.
Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή του δείκτη τερματισμού στη διοχέτευση. Η εφαρμογή στο άλλο άκρο της διοχέτευσης ενδέχεται να μην πραγματοποιεί ακρόαση. Θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο της διοχέτευσης.
‏‏לא היתה אפשרות לכתוב את מחוון הכיבוי אל רכיב ה- pipe. ייתכן שהיישום בקצה השני של רכיב ה- pipe לא מאזין לו. רכיב ה- pipe עדיין יהיה סגור.
A leállításjelzőt nem lehet a csőre írni. A cső másik végén lévő alkalmazás talán nem figyeli. A cső továbbra is zárva marad.
Impossibile scrivere l'indicatore di arresto sulla pipe. L'applicazione dall'altra parte della pipe potrebbe non essere in ascolto. La pipe verrà comunque chiusa.
パイプに shutdown インジケータを書き込めませんでした。パイプの反対側のアプリケーションがこのインジケータをリッスンしていない可能性があります。この場合でもパイプは閉じられます。
종료 표시기를 파이프에 쓸 수 없습니다. 파이프의 다른 끝에 있는 응용 프로그램이 종료 표시기를 수신 대기하는 중이 아닐 수 있습니다. 파이프가 계속 닫혀 있습니다.
Avslutningsindikatoren kan ikke skrives i til datakanalen. Programmet på den andre enden av datakanalen lytter kanskje ikke til den. Datakanalen vil fremdeles være lukket.
Nie można zapisać do potoku sygnału zamknięcia. Być może aplikacja po drugiej stronie potoku nie nasłuchuje tego sygnału. Potok pozostanie zamknięty.
Não foi possível gravar o indicador de desligamento no pipe. O aplicativo na outra extremidade do pipe talvez não o esteja escutando. O pipe ainda será fechado.
Не удалось записать в канал индикатор отключения канала. Возможно, приложение на другом конце канала не прослушивает его. Несмотря на это, канал будет закрыт.
No se pudo escribir el indicador de cierre en la canalización. Es posible que la aplicación del otro extremo de la canalización no esté escuchando. La canalización se cerrará de todas formas.
Avslutningsindikator kunde inte skrivas till pipe. Programmet på andra sidan av pipe lyssnar eventuellt inte efter den. Pipe förblir stängd.
Kapatma göstergesi kanala yazılamadı. Kanalın diğer ucundaki uygulama, bunu dinlemiyor olabilir. Kanal yine de kapatılacak
无法将关闭指示器写入管道。管道另一端上的应用程序可能未对其进行侦听。管道仍将关闭。
關閉指示器無法寫入管道。管道另一端的應用程式可能未接聽。管道仍將關閉。
تم قبول ContextChannel جديد.
已接受新的 ContextChannel。
已接受新的 ContextChannel。
Byl přijat nový kanál ContextChannel.
En ny ContextChannel blev accepteret.
Een nieuwe ContextChannel geaccepteerd.
Uusi ContextChannel hyväksyttiin.
Un nouveau canal ContextChannel a été accepté.
Ein neuer ContextChannel wurde akzeptiert.
Έγινε αποδεκτό ένα νέο ContextChannel.
ContextChannel חדש התקבל.
Új ContextChannel elfogadva.
Nuovo ContextChannel accettato.
新しい ContextChannel が承認されました。
새 ContextChannel이 수락되었습니다.
En ny ContextChannel ble godtatt.
Um novo ContextChannel foi aceito.
Принят новый канал ContextChannel.
Se aceptó un ContextChannel nuevo.
En ny ContextChannel accepterades.
Yeni bir ContextChannel kabul edildi.
Nowy obiekt ContextChannel został zaakceptowany.
已接受新的 ContextChannel。
已接受新的 ContextChannel。
Politikudtrykket blev ikke importeret helt, da det overskrider den maksimalt tilladte kompleksitet. Importen stoppede ved elementet <var>X</var> <var>Y</var>.
De beleidsexpressie is niet volledig geïmporteerd, omdat de expressie de maximum toegestane complexiteit heeft overschreden. De import is gestopt bij element <var>X</var> <var>Y</var>.
Käytäntölauseketta ei tuotu kokonaan, koska se ylitti sallitun vaikeustason. Tuonti päättyi elementtiin <var>X</var> <var>Y</var>.
L’expression de stratégie n’a pas été importée complètement car elle a dépassé la complexité maximale autorisée. L’importation s’est arrêtée à l’élément « <var>X</var> » « <var>Y</var> ».
Der Richtlinienausdruck wurde nicht vollständig importiert, da er die maximal zulässige Komplexität überschritten hat. Der Importvorgang wurde bei Element "<var>X</var>" "<var>Y</var>" beendet.
Η εισαγωγή της έκφρασης πολιτικής δεν ολοκληρώθηκε, επειδή ξεπέρασε τη μέγιστη επιτρεπτή πολυπλοκότητα. Η εισαγωγή σταμάτησε στο στοιχείο '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
‏‏ביטוי המדיניות לא יובא במלואו כיוון שהוא חרג מהמורכבות המרבית המותרת. הייבוא הופסק ברכיב ‎'<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
A házirend-kifejezést nem sikerült teljes mértékben importálni, mivel túllépte az engedélyezett maximális komplexitást. Az importálás a következő elemnél állt le: „<var>X</var>” „<var>Y</var>”.
L'espressione di criteri non è stata importata completamente perché ha superato il limite di complessità massimo consentito. L'importazione è stata interrotta all'elemento '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
ポリシー式は、複雑さの許容範囲を超えていたため完全にはインポートされませんでした。インポートは要素 '<var>X</var>' '<var>Y</var>' で停止しました。
허용 가능한 최대 복잡도를 초과했기 때문에 정책 식을 완전히 가져오지 않았습니다. 가져오기가 요소 '<var>X</var>' '<var>Y</var>'에서 중지되었습니다.
Policyuttrykket ble ikke fullstendig importert fordi det overskred den maksimalt tillatte kompleksiteten. Importen stoppet ved elementet <var>X</var> <var>Y</var>.
Wyrażenie zasad nie zostało w całości zaimportowane, gdyż przekroczyło maksymalny dopuszczalny stopień złożoności. Importowanie przerwano na elemencie „<var>X</var>” „<var>Y</var>”.
A expressão de diretiva não foi totalmente importada porque excedeu a complexidade máxima permitida. A importação parou no elemento '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
Выражение политики было импортировано не полностью, так как оно превысило максимально допустимую сложность. Импортирование остановлено на элементе "<var>X</var>" "<var>Y</var>".
La expresión de directiva no se importó completamente porque superó el número máximo de complejidad. La importación se detuvo en el elemento '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
Principuttrycket importerades inte fullt ut eftersom det överskred den största tillåtna komplexiteten. Importen avbröts i element <var>X</var> <var>Y</var>.
İzin verilen karmaşıklık üst sınırını aştığından, ilke ifadesi tam olarak alınamadı. Alma işlemi '<var>X</var>' '<var>Y</var>' öğesinde durdu.
لم يتم استيراد تعبير النهج بشكل كامل لأنه يتجاوز الحد الأقصى للتعقيد المسموح به. توقف الاستيراد عند العنصر '<var>X</var>' '<var>Y</var>'.
未完全导入策略表达式,因为其超过了所允许的最大复杂性。导入停止元素“<var>X</var>”“<var>Y</var>”。
原則運算式超過可允許的複雜性上限,因此未完整匯入。匯入停止於項目 '<var>X</var>' '<var>Y</var>'。
Výraz zásady nebyl zcela importován, protože přesahoval maximální povolenou složitost. Import se zastavil na elementu <var>X</var> <var>Y</var>.
未完全导入策略表达式,因为其超过了所允许的最大复杂性。导入停止元素“<var>X</var>”“<var>Y</var>”。
原則運算式超過可允許的複雜性上限,因此未完整匯入。匯入停止於項目 '<var>X</var>' '<var>Y</var>'。
See catalog page for all messages.