The service
Messages on page
تعذّر فتح رمز مؤشر الترابط (الخطأ=0x{0:X}‎).
无法打开线程标记(error=0x{0:X})。
無法開啟執行緒權杖 (error=0x{0:X})。
Nelze otevřít token podprocesu (chyba=0x{0:X}).
Trådtokenet kunne ikke åbnes (fejl=0x{0:X}).
Kan de thread-token niet openen (fout=0x{0:X}).
Säietunnussanomaa ei voitu avata (virhe=0x{0:X}).
Impossible d’ouvrir le jeton du thread (erreur = 0x{0:X}).
Das Threadtoken konnte nicht geöffnet werden (Fehler=0x{0:X}).
Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του διακριτικού νήματος (σφάλμα=0x{0:X}).
‏‏לא היתה אפשרות לפתוח את אסימון הליך המשנה (שגיאה=0x{0:X}‎).
A szál lexikális eleme nem nyitható meg (hiba=0x{0:X}).
Impossibile aprire il token di thread (errore=0x{0:X}).
スレッド トークンを開くことができませんでした (エラー=0x{0:X})。
스레드 토큰을 열 수 없습니다(오류=0x{0:X}).
Kan ikke åpne trådtokenet (feil=0x{0:X}).
Nie można otworzyć tokenu wątku (błąd=0x{0:X}).
Não foi possível abrir o token de thread (erro=0x{0:X}).
Не удалось открыть маркер потока (ошибка=0x{0:X}).
No se pudo abrir el token de subproceso (error=0x{0:X}).
Det gick inte att öppna trådtoken (error=0x{0:X}).
İş parçacığı belirteci açılamadı (hata=0x{0:X}).
无法打开线程标记(error=0x{0:X})。
無法開啟執行緒權杖 (error=0x{0:X})。
حدث خطأ أثناء الإرسال إلى قائمة الانتظار: <var>X</var>. تأكد من تثبيت وتشغيل MSMQ. إذا كنت بصدد الإرسال إلى قائمة انتظار محلية، فتأكد من كونها موجودة مع وضع الوصول والتخويل المطلوبين.
发送到队列时出错: <var>X</var>。确保已安装和运行 MSMQ。如果要发送到本地队列,则确保该队列存在并具有所需的访问模式和权限。
傳送至佇列時發生錯誤: <var>X</var>。請確認已安裝並執行 MSMQ。若是傳送至本機佇列,請確定佇列存在並具有必要的存取模式與權限。
Během odesílání do fronty došlo k chybě: <var>X</var>. Ujistěte se, že je služba MSMQ nainstalovaná a spuštěná. Pokud odesíláte do místní fronty, přesvědčte se, že fronta existuje s požadovaným režimem přístupu a autorizace.
Der opstod en fejl under afsendelse af køen: <var>X</var>. Kontroller, at MSMQ er installeret og kører. Hvis du sender til en lokal kø, skal du sikre, at køen findes med den nødvendige adgangstilstand og godkendelse.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden naar de wachtrij: <var>X</var>. Zorg ervoor dat MSMQ geïnstalleerd en actief is. Als u naar een lokale wachtrij verzendt, zorg er dan voor dat de wachtrij bestaat met de vereiste toegangsmodus en verificatie.
Virhe lähetettäessä jonoon: <var>X</var>. Varmista, että MSMQ on asennettu ja käytössä. Jos lähetät sanomia paikalliseen jonoon, varmista, että jono on olemassa, että se on tarvittavassa käyttötilassa ja että valtuudet riittävät siihen.
Une erreur s’est produite lors d’un envoi vers la file d’attente <var>X</var>. Vérifiez que MSMQ est installé et s’exécute. Si vous effectuez un envoi vers une file d’attente locale, vérifiez que la file d’attente existe avec le mode d’accès et les autorisations nécessaires.
Beim Senden an die Warteschlange ist ein Fehler aufgetreten: <var>X</var>. Stellen Sie sicher, dass MSMQ installiert ist und ausgeführt wird. Wenn Sie an eine lokale Warteschlange senden, stellen Sie sicher, dass die Warteschlange vorhanden ist und über den erforderlichen Zugriffsmodus und die erforderliche Berechtigung verfügt.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή στην ουρά: <var>X</var>.Βεβαιωθείτε ότι το MSMQ είναι εγκατεστημένο και εκτελείται. Εάν στέλνετε σε τοπική ουρά, βεβαιωθείτε ότι η ουρά υπάρχει με την απαιτούμενη λειτουργία και εξουσιοδότηση πρόσβασης.
‏‏אירעה שגיאה במהלך שליחה אל התור: <var>X</var>. ודא ש- MSMQ מותקן ופועל. אם אתה שולח אל תור מקומי, ודא שהתור קיים עם מצב הגישה וההרשאות הנדרשים.
Hiba történt a várósorba való küldés közben: <var>X</var>. Győződjön meg arról, hogy az MSMQ telepítve van és fut. Ha helyi várósorba küld, akkor győződjön meg arról, hogy a várósor a szükséges hozzáférési móddal és jogosultsággal létezik.
Errore durante l'invio alla coda: <var>X</var>. Verificare che MSMQ sia installato e in esecuzione. Se si sta effettuando l'invio a una coda locale, verificare che la coda esista con la modalità di accesso e l'autorizzazione necessarie.
キュー <var>X</var> への送信中にエラーが発生しました。MSMQ がインストールされて実行されていることを確認してください。ローカル キューに送信している場合は、このキューが存在しており、必要なアクセス モードと権限が設定されていることを確認してください。
큐에 보내는 동안 오류가 발생했습니다. <var>X</var>. MSMQ가 설치되어 실행 중인지 확인하십시오. 로컬 큐로 보내는 중이면 필수 액세스 모드 및 권한과 함께 큐가 존재하는지 확인하십시오.
Det oppstod en feil ved sending til køen: <var>X</var>. Kontroller at MSMQ er installert og kjører. Hvis du sender til en lokal kø, må du kontrollere at køen finnes med den påkrevde tilgangsmodusen og autorisasjonen.
Wystąpił błąd podczas wysyłania do kolejki: <var>X</var>. Upewnij się, że usługa MSMQ jest zainstalowana i uruchomiona. W przypadku wysyłania do kolejki lokalnej upewnij się, że dla kolejki określono wymagany tryb dostępu i autoryzację.
Erro ao enviar à fila: <var>X</var>.Verifique se o MSMQ está instalado e em execução. Se você estiver enviando a uma fila local, verifique se essa fila existe com a autorização e o modo de acesso necessários.
Ошибка при отправке в очередь: <var>X</var>. Убедитесь, что MSMQ установлен и работает. Если отправка осуществляется в локальную очередь, проверьте существование очереди, а также наличие требуемого режима доступа и авторизации.
Error al enviar a la cola: <var>X</var>. Asegúrese de que MSMQ está instalado y en ejecución. Si está realizando un envío a una cola local, asegúrese de que la cola existe y de que tiene la autorización y el modo de acceso requerido.
Ett fel inträffande under sändning av kö: <var>X</var>. Kontrollera att MSMQ har installerats och är igång. Om du skickar till en lokal kö, ska du kontrollera att kön finns med begärt åtkomstläge och behörighet.
Sıraya gönderme yapılırken bir hata oluştu: <var>X</var>. MSMQ uygulamasının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. Yerel bir sıraya gönderme yapıyorsanız, sıranın gerekli erişim modu ve yetkilere sahip durumda olmasını sağlayın.
发送到队列时出错: <var>X</var>。确保已安装和运行 MSMQ。如果要发送到本地队列,则确保该队列存在并具有所需的访问模式和权限。
傳送至佇列時發生錯誤: <var>X</var>。請確認已安裝並執行 MSMQ。若是傳送至本機佇列,請確定佇列存在並具有必要的存取模式與權限。
MetadataExchangeClient 实例无法初始化,因为方案“<var>X</var>”没有可用的绑定。可以在构造函数中提供绑定或指定 configurationName。
無法初始化 MetadataExchangeClient 例項,因為配置 '<var>X</var>' 沒有可用的繫結。您可在建構函式中提供繫結,或指定 configurationName。
Instanci MetadataExchangeClient nebylo možné inicializovat, protože pro schéma <var>X</var> není dostupná žádná vazba. Je možné dodat vazbu v konstruktoru nebo určit třídu configurationName.
Forekomsten af MetadataExchangeClient kunne ikke initialiseres, da der ikke er nogen binding for skemaet <var>X</var>. Du kan angive en binding i konstruktøren eller angive et configurationName.
Het MetadataExchangeClient-exemplaar kan niet worden geïnitialiseerd omdat geen binding beschikbaar is voor schema <var>X</var>. U kunt een binding opgeven in de constructor, of een configurationName opgeven.
MetadataExchangeClient-esiintymää ei voitu alustaa, koska rakenteelle <var>X</var> ei ole käytettävissä sidontaa. Voit antaa sidonnan konstruktorissa tai määrittää configurationName-arvon.
L’instance de MetadataExchangeClient n’a pas pu être initialisée car aucun Binding n’est disponible pour le schéma « <var>X</var> ». Vous pouvez fournir Binding dans le constructeur ou spécifier configurationName.
Die MetadataExchangeClient-Instanz konnte nicht initialisiert werden, da keine Bindung für Schema "<var>X</var>" verfügbar ist. Sie können eine Bindung im Konstruktor bereitstellen oder einen configurationName angeben.
Η παρουσία του MetadataExchangeClient δεν μπόρεσε να προετοιμαστεί, επειδή δεν είναι διαθέσιμη καμία Σύνδεση για το σχήμα '<var>X</var>'. Μπορείτε να παράσχετε μια Σύνδεση στην κατασκευή ή να καθορίσετε ένα configurationName.
‏‏לא היתה אפשרות להפעיל את המופע MetadataExchangeClient כיוון שאין איגוד זמין עבור הערכה '<var>X</var>'. באפשרותך לספק איגוד בבנאי או לציין configurationName.
A MetadataExchangeClient példány nem inicializálható, mert nem áll rendelkezésre kötés a(z) „<var>X</var>” séma számára. Megadhat kötést a konstruktorban vagy egy konfigurációs nevet.
Impossibile inizializzare l'istanza MetadataExchangeClient. Binding non disponibile per lo schema '<var>X</var>'. Fornire un Binding nel costruttore o specificare un configurationName.
方式 '<var>X</var>' のための使用可能なバインドがないため、MetadataExchangeClient インスタンスを初期化できませんでした。コンストラクタで Binding を渡すか、configurationName を指定してください。
'<var>X</var>' 구성표에 대해 바인딩을 사용할 수 없으므로 MetadataExchangeClient 인스턴스를 초기화할 수 없습니다. 생성자에게 바인딩을 제공하거나 configurationName을 지정할 수 있습니다.
MetadataExchangeClient-forekomsten kan ikke initialiseres fordi ingen Binding er tilgjengelig for skjemaet <var>X</var>. Du kan angi en Binding i konstruktøren eller angi et configurationName.
Wystąpienie klienta MetadataExchangeClient nie może być inicjowane, ponieważ żadne powiązanie nie jest dostępne dla schematu „<var>X</var>”. Można dostarczyć powiązanie w konstruktorze lub określić nazwę configurationName.
A instância de MetadataExchangeClient não pôde ser inicializada porque nenhuma Ligação está disponível para o esquema '<var>X</var>'. Você pode fornecer uma Ligação no construtor ou especificar um configurationName.
Не удалось инициализировать экземпляр клиента MetadataExchangeClient, так как для схемы "<var>X</var>" нет доступной привязки. Можно предоставить привязку в конструкторе или указав имя конфигурации.
No se pudo inicializar la instancia de MetadataExchangeClient porque no hay ningún enlace disponible para el esquema '<var>X</var>'. Puede proporcionar un enlace en el constructor o especificar configurationName.
MetadataExchangeClient-instans kunde inte initieras eftersom bindning saknas för schema <var>X</var>. Du kan ange en bindning i konstruktören eller ange ett configurationName.
'<var>X</var>' düzeni için kullanılabilir Bağlama olmadığından MetadataExchangeClient örneği başlatılamıyor. Oluşturucuda bir Binding sağlayabilir ya da bir configurationName belirtebilirsiniz.
تعذر تهيئة مثيل MetadataExchangeClient بسبب عدم توفر أي توثيق للنظام '<var>X</var>'. يمكنك توفير توثيق في المُنشئ، أو تعيين configurationName.
MetadataExchangeClient 实例无法初始化,因为方案“<var>X</var>”没有可用的绑定。可以在构造函数中提供绑定或指定 configurationName。
無法初始化 MetadataExchangeClient 例項,因為配置 '<var>X</var>' 沒有可用的繫結。您可在建構函式中提供繫結,或指定 configurationName。
تأكيد التوقيع غير متوقع في رأس الأمان.
签名确认不应出现在安全标头中。
安全性標頭中不應該有簽章確認。
Potvrzení podpisu není očekáváno v záhlaví zabezpečení.
Signaturbekræftelse er ikke ventet i sikkerhedsheaderen.
Bevestiging van handtekeningen wordt niet verwacht in de beveiligingskoptekst.
Allekirjoituksen vahvistus ei ole odotettu suojauksen otsikossa.
La confirmation de signature n’est pas attendue dans l’en-tête de sécurité.
Signaturbestätigung wird im Sicherheitsheader nicht erwartet.
Η επιβεβαίωση υπογραφής δεν αναμένεται στην επικεφαλίδα ασφαλείας.
‏‏אישור חתימה אינו צפוי בכותרת האבטחה.
A biztonsági fejlécben a rendszer nem számít aláírásmegerősítésre.
La conferma della firma non è prevista nell'intestazione di protezione.
署名確認をセキュリティ ヘッダー内で使用することはできません。
서명 확인은 보안 헤더에 사용할 수 없습니다.
Signaturbekreftelse er ikke forventet i sikkerhetshodet.
Potwierdzenie podpisu nie jest oczekiwane w nagłówku zabezpieczeń.
A confirmação de assinatura não é esperada no cabeçalho de segurança.
Подтверждение подписи в этом заголовке безопасности не ожидается.
No se espera la confirmación de firmas en el encabezado de seguridad.
Signaturbekräftelse förväntas inte av säkerhetshuvudet.
İmza onayı güvenlik üstbilgisinde beklenmez.
签名确认不应出现在安全标头中。
安全性標頭中不應該有簽章確認。
Useita otsikoita, joilla on nimi <var>X</var> ja nimitila <var>namespace</var>, on löydetty.
Plusieurs en-têtes avec le nom « <var>X</var> » et l’espace de noms « <var>namespace</var> » ont été trouvés.
Mehrere Header mit Namen "<var>X</var>" und Namespace "<var>namespace</var>" gefunden.
Βρέθηκαν πολλαπλές επικεφαλίδες με όνομα '<var>X</var>' και χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
‏‏נמצאו כותרות מרובות בשם '<var>X</var>' ועם מרחב השמות '<var>namespace</var>'.
Több „<var>X</var>” nevű és „<var>namespace</var>” névterű fejléc található.
Trovate più intestazioni con nome '<var>X</var>' e spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
名前が '<var>X</var>'、名前空間が '<var>namespace</var>' であるヘッダーが複数見つかりました。
이름 '<var>X</var>' 및 네임스페이스 '<var>namespace</var>'을(를) 가진 여러 헤더를 찾았습니다.
Fant flere hoder med navnet <var>X</var> og navneområdet <var>namespace</var>.
Znaleziono wiele nagłówków o nazwie „<var>X</var>” i z obszarem nazw „<var>namespace</var>”.
Foram encontrados vários cabeçalhos com o nome '<var>X</var>' e o namespace '<var>namespace</var>'.
Найдено несколько заголовков с именем "<var>X</var>" и пространством имен "<var>namespace</var>".
Se encontraron varios encabezados con el nombre '<var>X</var>' y el espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
Flera huvuden med namn <var>X</var> och namnområde <var>namespace</var> påträffades.
'<var>X</var>' adı ve '<var>namespace</var>' ad alanına sahip birden çok üstbilgi bulundu.
تم العثور على رؤوس متعددة تتضمّن الاسم '<var>X</var>' ومساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
找到多个名为“<var>X</var>”、名称空间为“<var>namespace</var>”的头。
找到名稱 '<var>X</var>' 且命名空間 '<var>namespace</var>' 的多個標頭。
Bylo nalezeno více záhlaví s názvem <var>X</var> a oborem názvů <var>namespace</var>.
Der blev fundet flere headere med navnet <var>X</var> og navneområdet <var>namespace</var>.
Er zijn meerdere headers met de naam <var>X</var> en naamruimte <var>namespace</var> gevonden.
找到多个名为“<var>X</var>”、名称空间为“<var>namespace</var>”的头。
找到名稱 '<var>X</var>' 且命名空間 '<var>namespace</var>' 的多個標頭。
إن إخراج عملية wsdl <var>X</var> في portType <var>Type Name</var> لا يُشير إلى رسالة. وسبب ذلك أن سمة الرسالة مفقودة أو فارغة.
portType <var>Type Name</var> 中的 wsdl 操作输出 <var>X</var> 未引用消息。这是因为缺少消息属性或消息属性为空。
portType <var>Type Name</var> 中的 wsdl 作業輸出 <var>X</var> 未參照訊息。這是因為訊息屬性遺失或空白。
Výstup operace wsdl <var>X</var> v typu portType <var>Type Name</var> neodkazuje na zprávu. Je to způsobeno tím, že atribut zprávy buď chybí, nebo je prázdný.
WSDL-handlingsoutputtet <var>X</var> i portType <var>Type Name</var> refererer ikke til en meddelelse. Dette skyldes, at meddelelsesattributten mangler eller er tom.
De uitvoer van de wsdl-bewerking <var>X</var> in portType <var>Type Name</var> verwijst niet naar een bericht. Dit wordt veroorzaakt doordat het berichtattribuut ontbreekt of leeg is.
WSDL-toimintotuloste <var>X</var> (portType <var>Type Name</var>) ei viittaa sanomaan. Syynä on se, että sanomamäärite puuttuu tai on tyhjä.
La sortie d’opération wsdl <var>X</var> dans portType <var>Type Name</var> ne fait pas référence à un message. Soit l’attribut de message est absent, soit il est vide.
Die Ausgabe des WSDL-Vorgangs <var>X</var> in portType <var>Type Name</var> verweist nicht auf eine Nachricht. Dies ist entweder auf ein fehlendes oder ein leeres Nachrichtenattribut zurückzuführen.
Η έξοδος λειτουργίας wsdl <var>X</var> στο portType <var>Type Name</var> δεν παραπέμπει σε ένα μήνυμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το χαρακτηριστικό μηνύματος είτε λείπει είτε είναι κενό.
‏‏הפלט של פעולת wsdl ‏<var>X</var> ב- portType ‏<var>Type Name</var> אינו מפנה אל הודעה. הדבר נובע מכך שתכונת ההודעה חסרה או שהיא ריקה.
A(z) <var>Type Name</var> porttípusbeli <var>X</var> WSDL-műveleti kimenet nem hivatkozik üzenetre. Ennek az az oka, hogy az üzenetattribútum hiányzik vagy üres.
L'output dell'operazione wsdl <var>X</var> in portType <var>Type Name</var> non fa riferimento a un messaggio. Attributo del messaggio mancante o vuoto.
portType <var>Type Name</var> の WSDL 操作の出力 <var>X</var> がメッセージを参照していません。これはメッセージ属性がないか空であることが原因です。
portType <var>Type Name</var>의 WSDL 작업 출력 <var>X</var>에서 메시지를 참조하지 않습니다. 메시지 특성이 없거나 비어 있기 때문입니다.
WSDL-operasjonsutdataene <var>X</var> i portType <var>Type Name</var> refererer ikke til en melding. Dette skyldes at meldingsattributtet mangler eller er tomt.
Wyjście operacji wsdl <var>X</var> w portType <var>Type Name</var> nie odwołuje się do komunikatu. Powodem może być brak atrybutu komunikatu lub pusty atrybut.
A saída da operação wsdl <var>X</var> em portType <var>Type Name</var> não faz referência a uma mensagem. Isso ocorre porque o atributo da mensagem está ausente ou vazio.
На выходе операции wsdl <var>X</var> в portType <var>Type Name</var> отсутствует ссылка на сообщение. Возможно, отсутствует атрибут сообщения или он пустой.
La salida de operación wsdl <var>X</var> en portType <var>Type Name</var> no hace referencia a un mensaje. Esto se debe a que falta el atributo de mensaje o está vacío.
Utdata för wsdl-åtgärden <var>X</var> i portType <var>Type Name</var> refererar inte ett meddelande. Detta beror på att meddelandeattributet saknas eller är tomt.
<var>Type Name</var> portType içindeki <var>X</var> wsdl işlem çıktısı, bir iletiye başvurmayan bir hata içeriyor. Bunun nedeni ileti özniteliğinin eksik ya da boş olmasıdır.
portType <var>Type Name</var> 中的 wsdl 操作输出 <var>X</var> 未引用消息。这是因为缺少消息特性或消息特性为空。
portType <var>Type Name</var> 中的 wsdl 作業輸出 <var>X</var> 未參照訊息。這是因為訊息屬性遺失或空白。
يجب أن يتوفر لجزء WSDL <var>X</var>‎ في الرسالة <var>Y</var> من مساحة الاسم <var>namespace</var> اسم عنصر أو اسم نوع
来自命名空间 <var>namespace</var> 的消息 <var>Y</var> 中的 WSDL 部分 <var>X</var> 必须具有元素或类型名称
來自命名空間 <var>namespace</var> 訊息 <var>Y</var> 中的 WSDL 部分 <var>X</var> 必須具有項目或類型名稱
Část WSDL <var>X</var> ve zprávě <var>Y</var> z oboru názvů <var>namespace</var> musí mít název prvku nebo typu
WSDL-delen <var>X</var> i meddelelsen <var>Y</var> fra navneområdet <var>namespace</var> skal have et element- eller typenavn
WSDL-onderdeel <var>X</var> in bericht <var>Y</var> van naamruimte <var>namespace</var> moet een element of een typenaam hebben
Sanoman <var>Y</var> WSDL-osassa <var>X</var> (nimitilasta <var>namespace</var>) on oltava joko elementti tai tyypin nimi
La partie WSDL <var>X</var> du message <var>Y</var> de l’espace de noms <var>namespace</var> doit contenir un élément ou un nom de type
Der WSDL-Teil <var>X</var> in Nachricht "<var>Y</var>" aus Namespace "<var>namespace</var>" muss entweder über ein Element oder einen Typnamen verfügen.
Το τμήμα WSDL <var>X</var> στο μήνυμα <var>Y</var> από το χώρο ονόματος <var>namespace</var> πρέπει να έχει είτε ένα στοιχείο είτε ένα όνομα τύπου
‏‏לחלק WSDL ‏<var>X</var> בהודעה <var>Y</var> ממרחב השמות <var>namespace</var> חייב להיות שם רכיב או סוג
A(z) <var>namespace</var> névtérbeli <var>Y</var> üzenet <var>X</var> WSDL-részében vagy egy elemnek, vagy egy típus nevének szerepelnie kell
La parte WSDL <var>X</var> nel messaggio <var>Y</var> dallo spazio dei nomi <var>namespace</var> deve avere un nome di tipo o elemento
名前空間 <var>namespace</var> のメッセージ <var>Y</var> 内にある WSDL の部分 <var>X</var> には、要素または型名のどちらかが必要です
<var>namespace</var> 네임스페이스 <var>Y</var> 메시지의 WSDL 파트 <var>X</var>에는 요소 또는 유형 이름이 있어야 합니다.
WSDL-delen <var>X</var> i meldingen <var>Y</var> fra navneområdet <var>namespace</var> må ha et element eller et typenavn
Część WSDL <var>X</var> w komunikacie <var>Y</var> dla obszaru nazw <var>namespace</var> musi zawierać element lub nazwę typu
A parte WSDL <var>X</var> na mensagem <var>Y</var> do espaço para nome <var>namespace</var> deve ter um elemento ou um nome de tipo
WSDL-часть <var>X</var> в сообщении <var>Y</var> из пространства имен <var>namespace</var> должна иметь либо элемент, либо имя типа
La parte WSDL <var>X</var> en el mensaje <var>Y</var> del espacio de nombres <var>namespace</var> debe tener un elemento o un nombre de tipo.
WSDL-del <var>X</var> i meddelande <var>Y</var> från namnområde <var>namespace</var> måste ha ett element eller ett typnamn
<var>namespace</var> ad alanından gelen <var>Y</var> iletisindeki <var>X</var> WSDL bölümü, bir öğe ya da tür adı içermelidir
来自命名空间 <var>namespace</var> 的消息 <var>Y</var> 中的 WSDL 部分 <var>X</var> 必须具有元素或类型名称
來自命名空間 <var>namespace</var> 訊息 <var>Y</var> 中的 WSDL 部分 <var>X</var> 必須具有項目或類型名稱
Pokusili jste se vytvořit kanál ke službě, která nepodporuje funkci .Net Framing.
Du har forsøgt at oprette en kanal til en tjeneste, der ikke understøtter .Net Framing.
U probeert een kanaal te maken naar een service zonder ondersteuning voor .Net Framing.
Olet yrittänyt luoda kanavan palveluun, joka ei tue .Net Framing -tekniikkaa.
Vous avez tenté de créer un canal vers un service qui ne prend pas en charge le tramage .Net.
Sie haben versucht, einen Kanal zu einem Dienst zu erstellen, der .NET Framework nicht unterstützt.
Επιχειρήσατε να δημιουργήσετε ένα κανάλι σε μια υπηρεσία που δεν υποστηρίζει .Net Framing.
‏‏ניסית ליצור ערוץ לשירות שאינו תומך ב- ‎.Net Framing.
Olyan szolgáltatás esetében kísérelt meg csatornát létrehozni, amely nem támogatja a .Net keretképzési módot.
Tentativo di creare un canale per un servizio che non supporta .Net Framing.
.NET Framing をサポートしないサービスへのチャネルを作成しようとしました。
.Net 프레이밍을 지원하지 않는 서비스에 대한 채널을 만들려고 했습니다.
Du har prøvd å lage en kanal til en tjeneste som ikke støtter .Net Framing.
Nastąpiła próba utworzenia kanału do usługi, która nie obsługuje programu .Net Framing.
Você tentou criar um canal para um serviço que não oferece suporte ao .Net Framing.
Сделана попытка создания канала к службе, не поддерживающей режим .Net Framing.
Ha intentado crear un canal a un servicio que no es compatible con tramas .Net.
Du har försökt att skapa en kanal för en tjänst som inte stöder .Net Framing.
.Net Framing desteği olmayan bir hizmete bir kanal oluşturmaya çalıştınız.
لقد حاولت إنشاء قناة إلى خدمة لا تعتمد ‎.Net Framing
已尝试创建到达不支持 .Net 框架的服务的通道。
您嘗試建立的服務通道不支援 .Net Framing。
已尝试创建到达不支持 .Net 框架的服务的通道。
您嘗試建立的服務通道不支援 .Net Framing。
Die Sicherheitssitzung wurde beendet. Möglicherweise wurden zu lange keine Meldungen dieser Sitzung empfangen.
Η περίοδος λειτουργίας ασφαλείας τερματίστηκε. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε λήψη μηνυμάτων στην περίοδο λειτουργίας μια μεγάλο χρονικό διάστημα.
‏‏הפעלת האבטחה בוטלה. ייתכן שהדבר נובע מכך שלא התקבלו הודעות בהפעלה במשך זמן רב מדי.
A biztonsági munkamenetet befejeződött. Ennek oka lehet, hogy a munkamenet túl sokáig nem kapott üzenetet.
Sessione di protezione interrotta. È possibile che non sia stato ricevuto nessun messaggio nella sessione per troppo tempo.
セキュリティ セッションが中止されました。これは、セッションでメッセージが長時間受信されなかったことが原因である可能性があります。
보안 세션이 종료되었습니다. 이것은 세션에서 메시지가 너무 오래 수신되지 않았기 때문일 수 있습니다.
Sikkerhetsøkten ble avsluttet. Dette kan skyldes at ingen meldinger ble mottatt i økten på en lang stund.
Zakończono sesję zabezpieczeń. Powodem może być to, że przez zbyt długi czas nie otrzymano w tej sesji żadnych komunikatów.
A sessão de segurança foi terminada. Isso pode ter ocorrido porque a sessão ficou muito tempo sem receber nenhuma mensagem.
Сеанс безопасности прерван. Это может быть связано с тем, что во время сеанса слишком долго не поступали сообщения.
Terminó la sesión de seguridad. La razón puede ser que transcurrió demasiado tiempo sin que se recibiera un mensaje en la sesión.
Säkerhetssessionen avbröts. Det kan bero på att inga meddelandet tagits emot i sessionen under för lång tid.
Güvenlik oturumu iptal edildi, bunun nedeni bu oturumda uzun bir süre için hiçbir ileti alınmamış olması olabilir.
تم إنهاء جلسة عمل الأمان. قد يعود السبب في ذلك إلى عدم تلقي أية رسائل خلال الجلسة لفترة طويلة.
安全会话已终止。这可能是因为会话因消息太长而没有接收到任何消息。
安全性工作階段已終止。可能是因為工作階段很久未收到訊息。
Relace zabezpečení byla ukončena. To může být proto, že v relaci nebyly po dlouhou dobu přijaty žádné zprávy.
Sikkerhedssessionen blev afbrudt. Dette kan skyldes, at det er for længe siden, at der blev modtaget meddelelser i sessionen.
De beveiligingssessie is beëindigd. Mogelijk is dit gebeurd omdat er te lang geen berichten werden ontvangen.
Suojausistunto lopettiin. Syynä voi olla se, että istunnossa ei vastaanotettu sanomia pitkään aikaan.
La session de sécurité a été interrompue. Ceci est peut-être dû au fait qu’aucun message n’a été reçu sur la session pendant trop longtemps.
安全会话已终止。这可能是因为会话因消息太长而没有接收到任何消息。
安全性工作階段已終止。可能是因為工作階段很久未收到訊息。
SecurityContextSecurityToken له ملف ارتباط Cookie غير صالح. حدث الخطأ التالي عند معالجة ملف الارتباط Cookie‏: '<var>X</var>'.
SecurityContextSecurityToken 具有无效的 Cookie。处理 Cookie 时发生下列错误:“<var>X</var>”。
SecurityContextSecurityToken 包含無效的 Cookie。處理 Cookie 時發生下列錯誤: '<var>X</var>'。
Třída SecurityContextSecurityToken má neplatný soubor cookie. K následující chybě došlo při zpracování souboru cookie: <var>X</var>.
SecurityContextSecurityToken indeholder en cookie, der ikke er gyldig. Følgende fejl opstod under behandling af cookien: <var>X</var>.
Het SecurityContextSecurityToken heeft een ongeldig cookie. De volgende fout is opgetreden bij het verwerken van het cookie: <var>X</var>.
SecurityContextSecurityToken-kohteella on virheellinen eväste. Seuraava virhe ilmeni käsiteltäessä evästettä: <var>X</var>.
Le jeton SecurityContextSecurityToken a un cookie non valide. L’erreur suivante s’est produite lors du traitement du cookie : « <var>X</var> ».
Das SecurityContextSecurityToken weist ein ungültiges Cookie auf. Folgender Fehler ist beim Verarbeiten des Cookies aufgetreten: "<var>X</var>".
Το SecurityContextSecurityToken έχει ένα μη έγκυρο Cookie. Κατά την επεξεργασία του Cookie παρουσιάστηκε το ακόλουθο σφάλμα: '<var>X</var>'.
‏‏לאסימון SecurityContextSecurityToken יש קובץ Cookie לא חוקי. השגיאה הבאה אירעה במהלך עיבוד של קובץ ה- Cookie: ‏'<var>X</var>'.
A SecurityContextSecurityToken érvénytelen Cookie-t tartalmaz. A következő hiba történt a Cookie feldolgozása közben: „<var>X</var>”.
SecurityContextSecurityToken contiene un cookie non valido. Si è verificato l'errore seguente durante l'elaborazione del cookie: '<var>X</var>'.
SecurityContextSecurityToken に無効な Cookie があります。この Cookie の処理中に次のエラーが発生しました。エラー: '<var>X</var>'。
SecurityContextSecurityToken에 잘못된 쿠키가 있습니다. 쿠키를 처리하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. '<var>X</var>'
SecurityContextSecurityToken har en ugyldig Cookie. Følgende feil oppstod ved behandling av Cookie: <var>X</var>.
Nieprawidłowy plik cookie w elemencie SecurityContextSecurityToken. Podczas przetwarzania pliku cookie wystąpił następujący błąd: „<var>X</var>”.
SecurityContextSecurityToken tem um Cookie inválido. Erro ao processar o Cookie: '<var>X</var>'.
SecurityContextSecurityToken имеет недопустимый файл cookie. Ошибка при обработке файла cookie: "<var>X</var>".
SecurityContextSecurityToken tiene un valor de Cookie no válido. Error al procesar Cookie: '<var>X</var>'.
SecurityContextSecurityToken har en ogiltig cookie. Följande fel inträffade under bearbetning av cookie: <var>X</var>.
SecurityContextSecurityToken geçersiz bir Cookie değerine sahip. Cookie öğesi işlenirken aşağıdaki hata oluştu: '<var>X</var>'.
SecurityContextSecurityToken 具有无效的 Cookie。处理 Cookie 时发生下列错误:“<var>X</var>”。
SecurityContextSecurityToken 包含無效的 Cookie。處理 Cookie 時發生下列錯誤: '<var>X</var>'。
See catalog page for all messages.