The service
Messages on page
Palvelussa on liian monta aktiivista suojausneuvottelua tai suojattua keskustelua. Yritä myöhemmin uudelleen.
Il existe trop de négociations de sécurité ou de conversations de sécurité actives au niveau du service. Réessayez ultérieurement.
Zu viele aktive Sicherheitsverhandlungen oder sichere Konversationen beim Dienst. Wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt.
Υπάρχουν υπερβολικά πολλές ενεργές διαπραγματεύσεις ασφαλείας ή ασφαλείς συνομιλίες σε υπηρεσία. Προσπαθήστε ξανά, αργότερα.
‏‏קיימים יותר מדי דיונים פעילים של משא ומתן של אבטחה או שיחות מאובטחות בשירות. נא נסה שנית מאוחר יותר.
Túl sok aktív biztonsági egyeztetés vagy biztonságos párbeszéd található a szolgáltatásban. Próbálja újra később.
Troppe conversazioni protette o negoziazioni di protezione attive nel servizio. Riprovare in seguito.
サービスには、アクティブなセキュリティ ネゴシエーションまたはセキュリティで保護された通信が多すぎます。後でやり直してください。
서비스에 너무 많은 활성 보안 협상 또는 보안 대화가 있습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
Det pågår for mange aktive sikkerhetsforhandlinger eller sikkerhetsdiskusjoner for tjenesten. Prøv på nytt senere.
W usłudze jest zbyt wiele aktywnych negocjacji zabezpieczeń lub bezpiecznych konwersacji. Spróbuj ponownie później.
Existem muitas negociações de segurança ativas ou conversações seguras ativas no serviço. Tente novamente mais tarde.
В данной службе имеется слишком много согласований режима безопасности или защищенных диалогов. Повторите попытку позже.
Hay demasiadas negociaciones de seguridad o conversaciones seguras activas en el servicio. Inténtelo de nuevo más adelante.
Det finns för många aktiva säkerhetsförhandlingar eller säkra konversationer i tjänsten. Försök igen senare.
Çok fazla sayıda etkin güvenlik anlaşması veya çalışmakta olan güvenlik konuşması var. Lütfen daha sonra deneyin.
هناك عدد كبير جداً من مفاوضات الأمان النشطة أو المحادثات الآمنة في الخدمة. يرجى إعادة المحاولة في وقت لاحق.
服务的活动安全协商或安全对话太多。请稍后再试。
服務中有太多使用中的安全性交涉或安全對話。請稍後再試。
Ve službě se nachází příliš mnoho aktivních vyjednávání zabezpečení nebo zabezpečených konverzací. Opakujte akci později.
Der er for mange aktive sikkerhedsforhandlinger eller sikkerhedskonversationer for tjenesten. Prøv igen senere.
Er zijn te veel actieve beveiligingsonderhandelingen of beveiligingsconversaties bij de service. Probeer het later opnieuw.
服务的活动安全协商或安全对话太多。请稍后再试。
服務中有太多使用中的安全性交涉或安全對話。請稍後再試。
ليس باستطاعة عملية باتجاه واحد <var>X</var> تحديد عملية رد.
单向操作 <var>X</var> 无法指定回复操作。
單向作業 <var>X</var> 不可指定回覆動作。
Jednosměrná operace <var>X</var> nesmí specifikovat akci odpovědi.
Envejshandlingen <var>X</var> kan ikke angive en reply-handling.
Eenrichtingsbewerking <var>X</var> kan geen antwoordactie opgeven.
Yksisuuntainen toiminto <var>X</var> ei voi määrittää vastaustoimintoa.
Une opération monodirectionnelle <var>X</var> ne peut pas spécifier une action de réponse.
Der unidirektionale Vorgang "<var>X</var>" darf keine Antwortaktion angeben.
Η λειτουργία μίας κατεύθυνσης <var>X</var> δεν είναι δυνατό να καθορίσει ενέργεια απάντησης.
‏‏הפעולה החד סטרית <var>X</var> לא יכולה לציין פעולת מענה.
A(z) <var>X</var> egyirányú művelet nem adhat meg válaszcselekvést.
L'operazione unidirezionale <var>X</var> non può specificare un'azione di risposta.
一方向の操作 <var>X</var> には、応答アクションを指定できません。
단방향 작업 <var>X</var>이(가) 회신 동작을 지정할 수 없습니다.
Enveisoperasjonen <var>X</var> kan ikke angi en svarhandling.
Operacja jednokierunkowa <var>X</var> nie może określić akcji odpowiedzi.
A operação unidirecional <var>X</var> não pode especificar uma ação de resposta.
Односторонняя операция <var>X</var> не может указать ответное действие.
La operación unidireccional <var>X</var> no puede especificar una acción de respuesta.
Envägsåtgärd <var>X</var> kan inte ange en svarsåtgärd.
<var>X</var> tek yönlü işlemi, bir yanıt eylemi belirtemez.
单向操作 <var>X</var> 无法指定回复操作。
單向作業 <var>X</var> 不可指定回覆動作。
Pyynnöllä ei ollut allekirjoituksia, mutta vastauksella on allekirjoitusvahvistuksia.
La demande n’avait aucune signature mais la réponse a des confirmations de signature.
Die Anforderung wies keine Signaturen auf, die Antwort hat jedoch Signaturbestätigungen.
Η αίτηση δεν έχει υπογραφές αλλά η απάντηση έχει επιβεβαίωση υπογραφής.
‏‏לבקשה אין אף חתימה אבל למענה יש אישורי חתימה.
A kérés nem rendelkezett aláírásokkal, de a válasz aláírás-megerősítésekkel rendelkezik.
La richiesta non conteneva alcuna firma ma la risposta contiene conferme di firma.
要求には署名がありませんでしたが、応答には署名の確認が含まれています。
요청에 서명이 없지만 회신에 서명 확인이 있습니다.
Forespørselen hadde ingen signaturer, men svaret hadde signaturbekreftelser.
Żądanie nie zawierało żadnych podpisów, ale odpowiedź ma potwierdzenie podpisu.
A solicitação não tem assinaturas, mas a resposta tem confirmações de assinatura.
Этот запрос не имел подписей, однако ответ обладает подтверждениями подписей.
La solicitud no tenía ninguna firma pero la respuesta tiene confirmaciones de firmas.
Begäran saknade signaturer men svaret har signaturbekräftelser.
İstekte hiçbir imza yok, ancak yanıtta imza onayları var.
لم يكن للطلب أية تواقيع ولكن الرد له تأكيد للتواقيع.
请求不具有任何签名但答复具有签名确认。
要求不具有任何簽章,但回覆具有簽章確認。
Požadavek neobsahuje žádné podpisy, ale v odpovědi se nacházejí potvrzení podpisů.
Anmodningen indeholdt ikke nogen signaturer, men svaret indeholder signaturbekræftelser.
De aanvraag heeft geen handtekeningen, maar het antwoord heeft handtekeningbevestigingen.
请求不具有任何签名但答复具有签名确认。
要求不具有任何簽章,但回覆具有簽章確認。
يجب ألا تتوفر في <var>X</var> الرسالة رؤوس لاستخدامها في نمط RPC المرمّز.
消息 <var>X</var> 不能有用于 RPC 编码样式的标头。
訊息 <var>X</var> 不可具有用於 RPC 編碼樣式的標頭。
Zpráva <var>X</var> nesmí mít záhlaví určená ke zpracování ve stylu kódovaném pomocí RPC.
Meddelelsen <var>X</var> må ikke indeholde headere, der skal bruges i RPC-kodet format.
Bericht <var>X</var> kan geen kopteksten hebben voor gebruik in stijl RPC-codering.
Sanomalla <var>X</var> ei saa olla otsikoita, joita käytetään etäproseduurikutsun koodauksen tapaan.
Le message <var>X</var> ne doit pas contenir d’en-tête à utiliser dans le style codé RPC.
Die <var>X</var>-Nachricht darf keine Header enthalten, wenn das Format "RPC/encoded" verwendet werden soll.
Το μήνυμα <var>X</var> δεν πρέπει να έχει κεφαλίδες που θα χρησιμοποιηθούν σε στυλ κωδικοποίησης RPC.
‏‏ההודעה <var>X</var> חייבת שלא להכיל כותרות לשימוש בסגנון מקודד של RPC.
A(z) <var>X</var> üzenet nem tartalmazhat olyan fejléceket, amiket RPC stílusú kódolásban kívánnak használni.
Il messaggio <var>X</var> non deve avere intestazioni da utilizzare nello stile codificato RPC.
メッセージ <var>X</var> に、RPC でエンコードされたスタイルで使用するヘッダーを含めることはできません。
<var>X</var> 메시지에는 RPC 인코딩된 스타일의 헤더를 사용할 수 없습니다.
Meldingen <var>X</var> kan ikke ha hoder som skal brukes i RPC-kodet stil.
Komunikat <var>X</var> nie może mieć nagłówków, aby mógł być użyty w stylu RPC z kodowaniem.
A mensagem <var>X</var> não deve ter cabeçalhos para ser usada no estilo RPC codificado.
Чтобы использоваться в кодированном стиле RPC, сообщение <var>X</var> не должно иметь заголовков.
El mensaje <var>X</var> no debe tener encabezados que se vayan a usar en el estilo codificado RPC.
Meddelande <var>X</var> får inte ha huvuden som ska användas i RPC-kodat format.
<var>X</var> iletisi, RPC kodlama stilinde kullanılmak üzere üstbilgi bulundurmamalıdır.
消息 <var>X</var> 不能有用于 RPC 编码样式的标头。
訊息 <var>X</var> 不可具有用於 RPC 編碼樣式的標頭。
حدث خطأ في إنشاء بند معرّف مفتاح الأمان من XML رمز الأمان. للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الاستثناء الداخلي.
从安全令牌 XML 创建安全密钥标识符子句时发生错误。请参阅内部异常以了解详细信息。
從安全性權杖 XML 建立安全性金鑰識別碼子句時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
Při vytváření klauzule identifikátoru klíče zabezpečení z tokenu zabezpečení XML došlo k chybě. Další informace naleznete u vnitřní výjimky.
Der opstod en fejl under oprettelse af sikkerhedsnøgle-id-klausulen fra sikkerhedstokenets XML-kode. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
Er is een fout opgetreden bij het maken van de beveiligingssleutel-ID-clausule van het beveiligingstoken XML. Zie de interne uitzondering voor meer informatie.
Virhe luotaessa tunnusavaimen tunnuslausetta suojaustunnussanoman XML:stä. Lisätietoja on sisemmän poikkeuksen yhteydessä.
Une erreur s’est produite lors de la création de la clause de l’identificateur de la clé de sécurité à partir du code XML du jeton de sécurité. Pour plus d’informations, voir l’exception interne.
Beim Erstellen der Sicherheitsschlüsselbezeichner-Klausel aus der Sicherheitstoken-XML ist ein Fehler aufgetreten. Detaillierte Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme.
Υπήρξε σφάλμα κατά τη δημιουργία της φράσης του αναγνωριστικού του κλειδιού ασφαλείας από την XML του διακριτικού ασφαλείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
‏‏אירעה שגיאה ביצירת משפט של מזהה מפתח האבטחה מה- XML של אסימון האבטחה. נא עיין בחריגה הפנימית לקבלת פרטים נוספים.
Hiba történt a biztonsági kulcsazonosító kifejezés létrehozásakor a biztonsági jogkivonat XML-jéből. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Errore durante la creazione della clausola dell'identificatore di chiave di protezione dall'XML del token di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere l'eccezione interna.
セキュリティ トークンの XML からセキュリティ キー識別子句を作成しているときにエラーが発生しました。詳細については、内部例外を参照してください。
보안 토큰 XML에서 보안 키 식별자 절을 만드는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Det oppstod en feil ved opprettelse av sikkerhetsnøkkelidentifikatorsetningen fra XML-koden for sikkerhetstokenet. Se interne unntak hvis du vil ha flere detaljer.
Wystąpił błąd podczas tworzenia klauzuli identyfikatora klucza zabezpieczeń z kodu XML tokenu zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wewnętrzny wyjątek.
Erro ao criar a cláusula de identificador de chave de segurança a partir do XML de token do segurança. Consulte a exceção interna para obter mais detalhes.
Ошибка при создании конструкции идентификатора ключа безопасности из XML маркера безопасности. Подробнее см. внутреннее исключение.
Error al crear la cláusula de identificador de clave de seguridad a partir del código XML del token de seguridad. Consulte la excepción interna para obtener más información.
Ett fel inträffade under generering av säkerhetsnyckelsats-id från säkerhetstoken-XML. Du hittar mer information i det interna undantaget.
Güvenlik belirteci XML'den güvenlik anahtarı tanımlayıcısı yan tümcesi oluşturulurken bir hata oluştu. Diğer ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
从安全令牌 XML 创建安全密钥标识符子句时发生错误。请参见内部异常以了解详细信息。
從安全性權杖 XML 建立安全性金鑰識別碼子句時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
يجب أن تكون وسيطة النوع التي تم تمريرها إلى ChannelFactory نوع واجهة.
传递给通用 ChannelFactory 类的类型参数必须是接口类型。
傳至一般 ChannelFactory 類別的類型引數,必須為介面類型。
Argument typu předaný generické třídě ChannelFactory musí být typem rozhraní.
Typen af det argument, der overføres til den generiske ChannelFactory-klasse, skal være en grænseflade.
Het type argument dat wordt doorgegeven aan de generieke klasse ChannelFactory moet een interfacetype zijn.
Yleiseen ChannelFactory-luokkaan siirretyn tyyppiargumentin täytyy olla liittymätyyppinen.
L’argument de type passé à la classe générique ChannelFactory doit être un type d’interface.
Das der generischen ChannelFactory-Klasse übergebene Typargument muss ein Schnittstellentyp sein.
Το όρισμα τύπου που διαβιβάστηκε στη γενική κλάση του ChannelFactory πρέπει να είναι τύπου διασύνδεσης.
‏‏ארגומנט הסוג שהועבר אל המחלקה הכללית ChannelFactory חייב להיות סוג ממשק.
Az általános ChannelFactory osztálynak átadott típusargumentumnak illesztőtípusnak kell lennie.
L'argomento del tipo passato alla classe ChannelFactory generica deve essere un tipo di interfaccia.
일반 ChannelFactory 클래스에 전달된 유형 인수는 인터페이스 유형이어야 합니다.
Typeargumentet som overføres til den felles ChannelFactory-klassen, må være en grensesnittype.
Typ argumentu przekazywanego do ogólnej klasy ChannelFactory musi być typem interfejsu.
O argumento type transmitido para a classe ChannelFactory genérica deve ser um tipo interface.
El argumento de tipo pasado a la clase ChannelFactory genérica debe ser un tipo de interfaz.
Typargumentet som överfördes till den allmänna ChannelFactory-klassen måste vara av gränssnittstyp.
Genel ChannelFactory sınıfına geçirilen tür bağımsız değişkeni bir arabirim türü olmalıdır.
传递给通用 ChannelFactory 类的类型参数必须是接口类型。
汎用の ChannelFactory クラスに渡される引数の型は、インターフェイス型であることが必要です。
Аргумент типа, переданный базовому классу ChannelFactory, должен являться типом интерфейса.
傳至一般 ChannelFactory 類別的類型引數,必須為介面類型。
Der er ikke tilstrækkelige winsock-ressourcer tilgængelige til at fuldføre initialisering af socketforbindelsen.
Er zijn onvoldoende winsock-bronnen beschikbaar om de initialisatie van de socketverbinding te voltooien.
Winsock-resursseja ei ole riittävästi käytettävissä, jotta vastakeyhteys voitaisiin aloittaa.
Les ressources winsock disponibles sont insuffisantes pour réaliser l’initialisation de la connexion de socket.
Es sind nicht ausreichend Winsock-Ressourcen verfügbar, um die Initiierung der Socketverbindung abzuschließen.
Είναι διαθέσιμοι ανεπαρκείς πόροι δικτύου για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας διόρθωσης υποδοχής.
‏‏אין די משאבי winsock זמינים להשלמת הפעלה של חיבור Socket.
Nem áll rendelkezésre elegemdő WinSock-erőforrás a szoftvercsatorna-kapcsolat felállításához.
Risorse winsocket insufficienti per completare l'avvio della connessione socket.
使用可能な Winsock リソースが不足しているため、ソケット接続を開始できません。
소켓 연결 시작을 완료하는 데 사용할 수 있는 WinSock 리소스가 충분하지 않습니다.
Det er for lite Winsock-ressurser tilgjengelig til å fullføre socket-tilkoblingsinitiering.
Dostępne są niewystarczające zasoby Winsock do zainicjowania połączenia gniazda.
Recursos winsock insuficientes disponíveis para concluir a iniciação de conexão de soquete.
Недостаточно доступных ресурсов Winsock для завершения инициации подключения через сокет.
No hay suficientes recursos winsock para completar la iniciación de la conexión de socket.
Otillgängliga winsock-resruser för att slutföra initiering av socket-anslutning.
Yuva bağlantısını başlatmak için kullanılabilir winsock kaynakları yetersiz.
موارد winsock المتوفرة غير كافية لإتمام تهيئة اتصال المأخذ.
可用于完成套接字连接初始化的 winsock 资源不足。
用來完成通訊端連線初始化的 Winsock 資源不足。
Nejsou k dispozici dostatečné prostředky rozhraní winsock pro dokončení inicializace připojení.
可用于完成套接字连接初始化的 winsock 资源不足。
用來完成通訊端連線初始化的 Winsock 資源不足。
Tälle kanavalle on jo kutsuttu IsTerminating-toimintoa, mikä on saanut kanavan yhteyden päättymään. Tällä kanavalla ei voi enää kutsua toimintoja. Jos haluat jatkaa tietoliikennettä, luo kanava uudelleen.
Une opération marquée comme IsTerminating a déjà été appelée sur ce canal, provoquant l’interruption de la connexion du canal. Aucune opération supplémentaire ne peut être appelée sur ce canal. Créez à nouveau le canal pour poursuivre la communication.
Ein als "IsTerminating" gekennzeichneter Vorgang wurde bereits für diesen Kanal aufgerufen. Dies führt dazu, dass die Kanalverbindung beendet wird. Über diesen Kanal können keinen weiteren Vorgänge aufgerufen werden. Erstellen Sie den Kanal erneut, um die Kommunikation fortzusetzen.
Μια λειτουργία που έχει επισημανθεί ως IsTerminating έχει ήδη κληθεί σε αυτό το κανάλι προκαλώντας τον τερματισμό της σύνδεσης του καναλιού. Ενδέχεται να μην κληθεί καμιά άλλη λειτουργία σε αυτό το κανάλι. Επαναλάβετε τη δημιουργία του καναλιού, για να συνεχίσετε την επικοινωνία.
‏‏פעולה שמסומנת כ- IsTerminating כבר הופעלה בערוץ זה וגרמה להפסקת חיבור הערוץ. אין אפשרות להפעיל פעולות נוספות בערוץ זה. נא צור מחדש את הערוץ כדי להמשיך בתקשורת.
Az IsTerminating jelölésű műveletet már meghívták ezen a csatornán, ami most a csatornakapcsolat bontását eredményezi. Több műveletet ne hívjon meg ezen a csatornán. A kommunikáció folytatásához újból hozza létre a csatornát.
È già stata richiamata nel canale un'operazione contrassegnata come IsTerminating, causando l'interruzione della connessione del canale. Impossibile richiamare altre operazioni nel canale. Ricreare il canale per continuare la comunicazione.
IsTerminating が設定された操作はこのチャネルで既に呼び出されており、その結果このチャネルの接続は終了しました。このチャネルでは追加の操作を呼び出すことはできません。通信を構造するには、このチャネルを再作成してください。
IsTerminating으로 표시된 작업이 이미 이 채널에서 호출되어, 채널의 연결이 끊어졌습니다. 이 채널에서 추가로 작업을 호출할 수 없습니다. 계속 통신하려면 채널을 다시 만드십시오.
En operasjon som er merket IsTerminating, er allerede blitt aktivert på denne kanalen, noe som får kanalens tilkoblig til å avsluttes. Ingen flere operasjoner kan aktiveres for denne kanalen. Opprett kanalen på nytt for å fortsette kommunikasjonen.
W tym kanale wywołano już operację oznaczoną jako IsTerminating, co spowodowało zamknięcie połączenia dla tego kanału. W tym kanale nie można już wywołać kolejnych operacji. Aby kontynuować komunikację, utwórz kanał ponownie.
Ya se llamó a una operación marcada como IsTerminating en este canal, por lo que se terminó la conexión del canal. No se pueden invocar más operaciones en este canal. Vuelva a crear el canal para continuar la comunicación.
En åtgärd som markerats som IsTerminating har redan startats på den här kanalen, vilket avbröt kanalens anslutning. Inga fler åtgärder får startas på den här kanalen. Skapa om kanalen innan du fortsätter kommunikationen.
IsTerminating olarak işaretlenen bir işlem bu kanalda zaten başlatılarak, kanal bağlantısının sonlandırılmasına neden oldu. Bu kanalda başka işlem başlatılamaz. İletişime devam edebilmek için kanalı yeniden oluşturun.
Uma operação marcada como IsTerminating já foi invocada neste canal, causando o término da conexão do canal. Nenhuma outra operação pode ser invocada neste canal. Recrie o canal para continuar a comunicação.
В данном канале уже была вызвана операция, отмеченная как IsTerminating, что привело к разрыву подключения канала. В канале больше нельзя вызвать операции. Для продолжения связи необходимо создать канал повторно.
تم استدعاء عملية تم وضع علامة IsTerminating عليها على هذه القناة، مما تسبّب في إنهاء اتصال القناة. لا يمكن استدعاء عمليات أخرى على هذه القناة. يرجى إعادة إنشاء القناة لمتابعة الاتصال.
已经在此通道上调用了标记为 IsTerminating 的操作,导致要终止通道的连接。可能不会在此通道上调用更多操作。请重新创建通道以继续通信。
標示為 IsTerminating 的作業,已在此通道上啟動,使得通道的連線終止。此通道上無法再啟動任何作業。請重新建立通道,以繼續通訊。
Operace označená jako IsTerminating již byla v tomto kanálu spuštěna a způsobila ukončení připojení kanálu. Další operace na tomto kanálu nemohou být spuštěny. Aby mohl kanál pokračovat v komunikaci, je nutné jej přepracovat.
En handling, der er markeret med IsTerminating, er allerede blevet aktiveret på kanalen. Kanalens forbindelse er blevet afbrudt. Der kan ikke aktiveres flere handlinger på kanalen. Genopret kanalen for at fortsætte kommunikationen.
Er is al een bewerking gemarkeerd als IsTerminating aangeroepen op dit kanaal, waardoor de verbinding van het kanaal wordt beëindigd. Er kunnen geen bewerkingen meer worden aangeroepen op dit kanaal. Maak het kanaal opnieuw om de communicatie voort te zetten.
已经在此通道上调用了标记为 IsTerminating 的操作,导致要终止通道的连接。可能不会在此通道上调用更多操作。请重新创建通道以继续通信。
標示為 IsTerminating 的作業,已在此通道上啟動,使得通道的連線終止。此通道上無法再啟動任何作業。請重新建立通道,以繼續通訊。
تعذّر إنشاء عنصر توثيق الأمان استناداً إلى بيانات التكوين. يحتاج تعريف المحادثة الآمنة إلى محادثة آمنة أخرى غير معتمدة.
无法根据配置数据创建安全绑定元素。安全对话启动需要另一个不受支持的安全对话。
無法根據組態資料建立安全性繫結項目。安全對話啟動安裝需要另一個安全對話,但是不支援。
Nelze vytvořit element vazby zabezpečení na základě konfiguračních dat. Samozavádění zabezpečené konverzace vyžaduje další zabezpečenou konverzaci, což není podporováno.
Der kan ikke oprettes et sikkerhedsbindingselement baseret på konfigurationsdata. Den sikre konversationsbootstrap kræver en anden sikker konversation, som ikke understøttes.
Kan geen beveiligingsbindingselement maken op basis van de configuratiegegevens. De bootstrap voor veilige uitwisseling vereist een andere veilige uitwisseling die niet wordt ondersteund.
Suojaussidontaelementtiä ei voi luoda määritystietojen pohjalta. Suojatun keskustelun käynnistys edellyttää toista suojattua keskustelua, mitä ei tueta.
Impossible de créer un élément de liaison de sécurité basé sur les données de configuration. Le démarrage de conversation sécurisée nécessite une autre conversation qui n’est pas prise en charge.
Es kann kein Sicherheitsbindungselement basierend auf Konfigurationsdaten erstellt werden. Der sichere Konversationsbootstrap erfordert eine sichere Konversation, die nicht unterstützt wird.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία στοιχείου σύνδεσης ασφαλείας με βάση τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων. Η εκκίνηση συνομιλίας ασφαλείας απαιτεί μια άλλη ασφαλή συνομιλία, η οποία δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין אפשרות ליצור רכיב איגוד אבטחה המבוסס על נתוני תצורה. אתחול השיחה המאובטחת דורש שיחה מאובטחת אחרת ואין תמיכה בכך .
Nem hozható létre biztonsági kötéselem konfigurációs adatok alapján. A biztonságos témabetöltés egy másik biztonságos beszélgetést igényel, ami nem támogatott.
구성 데이터에 기초하여 보안 바인딩 요소를 만들 수 없습니다. 보안 대화 부트스트랩에 지원되지 않는 다른 보안 대화가 필요합니다.
Nie można utworzyć elementu wiązania zabezpieczeń na podstawie danych konfiguracyjnych. Uruchomienie bezpiecznej konwersacji wymaga innej bezpiecznej konwersacji, która nie jest obsługiwana.
Não é possível criar o elemento de ligação de segurança com base nos dados de configuração. A inicialização da conversação segura requer outra conversação segura para a qual não há suporte.
Не удается создать элемент привязки безопасности на основе данных конфигурации. Для загрузки защищенного диалога требуется другой защищенный диалог, что не поддерживается.
No se puede crear un elemento de enlace de seguridad basado en los datos de configuración. El inicio de la conversación segura requiere otra conversación segura que no se admite.
Det går inte att skapa ett säkerhetsbindningselement baserat på konfigurationsdata. Bootstrap för säker konversation kräver en annan säker konversation som inte stöds.
Yapılandırma verilerine dayanan güvenli bağlama öğesi oluşturulamıyor. Güvenli konuşma önyüklemesi için desteklenmeyen başka bir güvenli konuşma gerekiyor.
Impossibile creare un elemento binding di protezione in base ai dati di configurazione. Il bootstrap della conversazione protetta richiede un'altra conversazione protetta non supportata.
構成データに基づいたセキュリティ バインドの要素を作成することができません。セキュリティで保護された通信のブートストラップは、サポートされていない、セキュリティで保護された別の通信を必要としています。
Kan ikke opprette sikkerhetsbindingselement basert på konfigurasjonsdataene. Oppstartsprogrammet for sikker diskusjon krever en annen sikker diskusjon som ikke støttes.
无法根据配置数据创建安全绑定元素。安全对话启动需要另一个不受支持的安全对话。
無法根據組態資料建立安全性繫結項目。安全對話啟動安裝需要另一個安全對話,但是不支援。
خوارزمية تشفير مفاتيح غير صالحة <var>X</var>.
无效的密钥加密算法 <var>X</var>。
無效的金鑰加密演算法 <var>X</var>。
Klíčový šifrovací algoritmus <var>X</var> je neplatný.
Nøglekrypteringsalgoritmen <var>X</var> er ikke gyldig.
Ongeldige algoritme voor sleutelcodering <var>X</var>.
Virheellinen avainsalausalgoritmi <var>X</var>.
Algorithme de chiffrement de clé non valide <var>X</var>.
Ungültiger Schlüsselverschlüsselungsalgorithmus "<var>X</var>".
Μη έγκυρος αλγόριθμος κρυπτογράφησης κλειδιού <var>X</var>.
‏‏אלגוריתם הצפנת מפתח <var>X</var> לא חוקי.
Érvénytelen kulcstitkosítási algoritmus: <var>X</var>.
Algoritmo di crittografia a chiave <var>X</var> non valido.
キーの暗号化アルゴリズム <var>X</var> は無効です。
키 암호화 알고리즘 <var>X</var>이(가) 잘못되었습니다.
Ugyldig nøkkelkrypteringsalgoritme <var>X</var>.
Nieprawidłowy algorytm szyfrowania <var>X</var>.
Algoritmo de criptografia de chave inválido <var>X</var>.
Неверный алгоритм шифрования ключей <var>X</var>.
Algoritmo de cifrado de claves no válido <var>X</var>.
Ogiltig <var>X</var>-algortim för nyckelkryptering.
<var>X</var> geçersiz anahtar şifreleme algoritması.
无效的密钥加密算法 <var>X</var>。
無效的金鑰加密演算法 <var>X</var>。
See catalog page for all messages.